กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดการพิธีมอบทุน

ศูนย์ประสานงานภูมิภาควันที่จัดพิธีมอบทุน
1. ภาคเหนือ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่17 ธันวาคม 2557
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น16 ธันวาคม 2557
3. ภาคใต้ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์23 มกราคม 2558
4. ภาคตะวันออก - มหาวิทยาลัยบูรพา4 ธันวาคม 2557
5. ภาคตะวันตก - มหาวิทยาลัยศิลปากร23 ธันวาคม 2557
6. ภาคกลาง - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย19 ธันวาคม 2557

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย

1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด สามารถดาวน์โหลดจากระบบ GENA โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ชุด
ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
2. สำเนาบัตรประจำตัว ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน (รับได้ที่ศูนย์ประสานงาน)
4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ
 
ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2015 ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ