กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ผลการแข่งขัน

 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015)

ผลการตัดสิน

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา (10 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

8 17p11n0163 การพัฒนาเกมแก้ปริศนารูปแบบสองมิติมุมมองด้านข้างบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื่อเกม"อไลฟ์" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายจิรวัตร ศรีรักษ์ นายฐิติ สธนพงษ์วัชรี นายภานุพงศ์ บุญรอด ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 1

2 17p11c0316 อินแซนิตี้ แบร์คราฟต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นายยงยศ คูรัตน์ นายอาชัญ สุนทรอารมณ์ นายพงศธร สันติวัฒนกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

1 17p11c0293 สงครามแห่งแอสทีรอส มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายสันติ มาอุ่น นายนพปฎล วิสุทธิกุล นายวรวิช โกศลกิติวงศ์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

3 17p11c0448 สตาร์ซิส มหาวิทยาลัยศิลปากร นางณัฐพร กาญจนภูมิ นายณัฐกุล บุญชด นายกมลฉัตร แสนวงค์ นายจิตรพงษ์ เพิ่มประโยชน์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

9 17p11s0059 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันใบ้คำสำหรับอุปกรณ์มือถือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง นายเซาฟี วุฒิสมัย นางสาวภัทรานิษฐ์ จิรสินชนารัตน์    ภาคใต้ สงขลา รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา (13 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

21 17p12s0012 ที่สุดแห่งระบบเขียนชุดคำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายศักรินทร์ คำมณี       ภาคใต้ ภูเก็ต รางวัลที่ 2

17 17p12i0181 ก-ฮ ฟอร์ ฟัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายกฤษฎิ์ นิลคูหา นายนัฐพงษ์ ประวิสารัตน์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม รางวัลที่ 3

18 17p12i0227 สื่อการเรียนรู้ นาฬิกาพาเพลิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นางสาวรัตนาภรณ์ สุภี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รางวัลที่ 3

11 17p12c0147 ระบบวิเคราะห์วงสวิงเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬากอล์ฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุเทพ มาดารัศมี นายวัชริศ สุริยาอาภรณ์ นางสาวแพรวพรรณ ชัยพรเรืองเดช    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา (10 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

24 17p13c0299 การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายสุรศักดิ์ วาจี นายกรวัสส์ ธนะทรัพย์จินดา    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

32 17p13w0007 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายธีรภัทร ปัจฉิมะกุล นายกิตติภณ แต้เกษม นางสาวศิริวรรณ ตุนมรรยาท นายกันตภณ เก็งทอง ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 2

27 17p13c0462 อุปกรณ์สวมใส่สำหรับช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น (วิชั่นเนียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายณัฐภัทร เลาหระวี นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

31 17p13w0001 โปรแกรมสร้างกราฟในรูปแบบอักษรเบรลล์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวณัฐกานต์ แสงสร้อย นางสาวนวพร พูลจันทร์ นางสาวอัคริยา กุลวิจิตร ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

33 17p13w0036 ส่องแสง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นาย ธนวัฒน์ คำแน่น นายรวิพล วจนะวิศิษฐ    ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา (19 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

45 17p14i0116 ไม้ป่าเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเหมกรณ์ เอกวารีย์ นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร นายวรวุฒิ ตั้งตระกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลที่ 2

37 17p14c0317 การพัฒนาแบบจำลองระบบและรูปแบบการแสดงผลเพื่อการจัดการศูนย์ข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อรทัย สังข์เพ็ชร นายนพกร ใช้บุญเรือง นางสาวนนทยา วิไลเลิศสมบัติ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

52 17p14w0052 โปรแกรมการสกัดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะ นายธนภัทร์ อาจิณวัฒน์ นางสาวสิโรธร ภารัตนวงศ์    ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 3

34 17p14c0152 เครื่องแลกเปลี่ยนอาหารสัตว์จากขวด กระป๋องและน้ำเหลือใช้ ร่วมกับระบบแยกประเภทอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายนฤเทพ สุวรรณธาดา นายณัฐฏธนกฤต ธรรมปันไพศาล นายวิชชุกร ชุบไธสง นายธีรนัย วิริยะสมบัติ ภาคกลาง ปทุมธานี รางวัลชมเชย

41 17p14e0088 เครื่องบินผสมผสานเทคโนโลยีสองแขนง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายอภิลักษณ์ พุ่มประไพ นายพิชย อานุภาพภราดร นายศรัญย์ชัย อนันธนานฤภร ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัลชมเชย

50 17p14s0073 โปรแกรมประยุกต์ช่วยในการลงทะเบียนเรียนโดยใช้วิธีการค้นหาเฉพาะที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายธาดา หวังธรรมมั่ง       ภาคใต้ สงขลา รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) ระดับนิสิต นักศึกษา (5 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

ไม่มีรางวัลที่ 2

53 17p15c0005 จุยส์: โปรแกรม Platform as a Service บนเดสก์ท็อปสู่กลุ่มเมฆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายภุชงค์ อุทโยภาส นายมนัสวิน หาญมงคลชัย       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

54 17p15c0407 ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายอิทธิพงษ์ เขมะเพชร นายพรหมเรศ ชมะนันทน์ นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์ นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

57 17p15s0078 ระบบเวิร์กโฟลว์การประมวลผลภาพคราเคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ       ภาคใต้ สงขลา รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน (11 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

61 17p21c0439 บุญวิ่ง ซิ่งรอบโลก โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด ด.ญ.วรรณวรางค์ มารัตน์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

67 17p21n0078 มหัศจรรย์เกมสร้างเมืองแห่งความสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธราธร หลวงอินตา นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 2

66 17p21n0077 สู้เพื่อแม่! โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายเอกพล สุขประเสริฐ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 3

59 17p21c0269 หรรษาเรขาคณิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย นายคณิติน งามประเสริฐ    ภาคกลาง อ่างทอง รางวัลชมเชย

62 17p21e0087 นาฬิกาทะลุมิติ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายคมชาญ ศิลป์เจริญ นายคุณานนต์ บุรเทพ นางสาวนลินี ขวัญดี ภาคตะวันออก ระยอง รางวัลชมเชย

โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน (15 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

81 17p22n0116 จับดาวใส่กระด้ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นางสาวธันยา นภีรงค์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 1

80 17p22n0107 คล้อง-จอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต นายภาณุวิชญ์ โมทนา ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 2

73 17p22c0441 ศราเปาร้อยร้าน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวรสิตา วัฒนศิริ นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

69 17p22c0197 พิชิตคุณสมบัติ ธาตุเคมี โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนกร กล่อมฤทธิ์       ภาคกลาง อ่างทอง รางวัลชมเชย

74 17p22c0557 ว้าว หนังสือพูดได้ "ไฮเจแปน" โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก นางวิไล สุขเกื้อ นางสาวเพ็ญโฉม ดวงศาลา นายภูวเมศฐ์ พรรัชต์วรภัทร์ นายศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน (13 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

88 17p23c0477 อีคิว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต นางสาวธีราพร ตันประเสริฐ นางสาวฐานิต กุลาเลิศ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

89 17p23e0026 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นายศุภชัย แตงอ่อน นางสาวน้ำเพชร รอดประเสริฐ นางสาวธวัลรัตน์ เรือนเงิน    ภาคตะวันออก นครนายก รางวัลที่ 2

94 17p23w0039 ซอฟแวร์ป้องกันการปลอมตัวตนด้วยลายเซ็น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายธนวรรธน์ ดีโป นายปัณณธร บุญเอกอนันต์    ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 3

90 17p23e0130 เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวรรณวณา ปัญญาใส นายภิศนุพงศ์ พงศ์อภิรักษ์ นายปฏิภาณ ชิณเกตุ นายเดชาพล เลิศสุรัตน์ ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัลชมเชย

91 17p23n0075 ตรวจสุขภาพง่ายนิดเดียว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวขวัญมนัส วรรธนะภูติ นางสาวมัทนพร จึงมั่นคง นางสาวชุลีมาศ แก้วแดง ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

95 17p23w0049 โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรีโดยใช้การแปลงฟูรีเย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ นายชวิศ สกุลยืนยง    ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

หัวข้อพิเศษ Mobile Application (14 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

98 17p31c0153 แท็กซี่อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายชวิษฐ์ ธาวนพงษ์ นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

97 17p31c0132 แอพพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการลูกทัวร์และการท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประดนเดช นีละคุปต์ นายเสฎฐวุฒิ พิลาฤทธิ์ นายบุลากร สุวรรณมาลัย นายกิตติทัต สานุกูล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

107 17p31s0022 ผู้ช่วยดูแลสุขภาพเพื่อผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายอนันท์ ชกสุริวงค์ นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี นายพัฒนพล มโนพิรุฬห์พร นางสาววาสิฏฐี   ลีละศุภกุล ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 3

101 17p31e0037 บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นางสาวลลินดา เรืองปัญญา    ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัลชมเชย

105 17p31n0080 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการช่วยจดจำด้วยเสียงพูด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายดำรงฤทธิ์ ฤทธิบุตร นางสาวศุภากร อินทรทัต    ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

109 17p31s0102 โซเชียลเน็ตเวิร์ค สำหรับกิจกรรมกลุ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายพงศกร คันฉ่อง นางสาวภัทรนิษฐ์ มุสิกะประยูร    ภาคใต้ สงขลา รางวัลชมเชย

หัวข้อพิเศษ BEST 2015-Text Location Detection Contest (8 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

115 17p32c0545 ข้อความเอย เจ้าอยู่ไหน, ระบบระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

114 17p32c0518 การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายด้วยการประสมลักษณะและเทคนิคการค้นหา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

113 17p32c0381 3-step text detection มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวกัลยา นฤดมกุล นายคฑาไชย ทักษ์สิทธา นายเอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

116 17p32n0091 ระบบระบุตำแหน่งตัวอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ    ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 3

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) ระดับครู อาจารย์ (4 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

ไม่มีรางวัลที่ 2

ไม่มีรางวัลที่ 3

120 17p41i0286 ความลับของการแปลงทางเรขาคณิต โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นางประภาวดี นิ่มสังกัด นายสุรชัย สุขรี นายวรวุธ อัครกตัญญู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลชมเชย

121 17p41i0287 การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายสุจินต์ หาญโสภา นายสุรชัย สุขรี นางสาววรารัตน์ ศรีบุดดา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลชมเชย

122 17p41n0108 โจทย์ปัญหาคณิต คิดๆให้สนุก โรงเรียนแม่ตะไคร้
นายราชัน คำบุญเรือง       ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย