กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NSC 2015

 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015)

โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 17p11c0293 สงครามแห่งแอสทีรอส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายสันติ มาอุ่น นายนพปฎล วิสุทธิกุล นายวรวิช โกศลกิติวงศ์ ภาคกลาง

2 17p11c0316 อินแซนิตี้ แบร์คราฟต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นายยงยศ คูรัตน์ นายอาชัญ สุนทรอารมณ์ นายพงศธร สันติวัฒนกุล ภาคกลาง

3 17p11c0448 สตาร์ซิส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง Information Communication and technology มหาวิทยาลัยศิลปากร นางณัฐพร กาญจนภูมิ นายณัฐกุล บุญชด นายกมลฉัตร แสนวงค์ นายจิตรพงษ์ เพิ่มประโยชน์ ภาคกลาง

4 17p11i0060 ตำนานแห่งองค์ดำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายปราโมทย์ ทรัพย์น้อย นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 17p11i0113 เกมยิงปืน 3มิติ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีกล้องไคเนคต์ สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสมปอง เวฬุวนาธร นายจาตุรณต์ ภาวศิลป์ นายพีรธัช ธรรมบรรเทิง นายรุจิภาส ชาติกาานนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 17p11i0147 แสคตเตอร์ อาร์ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายจักรพงษ์ เพียรมี นายนายทิวา จันทรไทย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 17p11i0214 ไรด์ อะ ไบค์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายเมธีไนย์ ส่งสุข นายจิรายุ เลิศชะกิจ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 17p11n0163 การพัฒนาเกมแก้ปริศนารูปแบบสองมิติมุมมองด้านข้างบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื่อเกม"อไลฟ์" โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายจิรวัตร ศรีรักษ์ นายฐิติ สธนพงษ์วัชรี นายภานุพงศ์ บุญรอด ภาคเหนือ

9 17p11s0059 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันใบ้คำสำหรับอุปกรณ์มือถือ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง นายเซาฟี วุฒิสมัย นางสาวภัทรานิษฐ์ จิรสินชนารัตน์    ภาคใต้

10 17p11w0053 ลูกแก้วในตำนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายชนากิตติ์ เสนทอง นายทรงศักดิ์ สมเนตร นายปรินทร์ ฐิติวิมล ภาคตะวันตก

11 17p12c0147 ระบบวิเคราะห์วงสวิงเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬากอล์ฟ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุเทพ มาดารัศมี นายวัชริศ สุริยาอาภรณ์ นางสาวแพรวพรรณ ชัยพรเรืองเดช    ภาคกลาง

12 17p12c0349 แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วราพร จิระพันธ์ทอง นางสาวชนมน ซึ่งรุ่งเรืองชัย นายณัฐพงศ์ ธเนศสกุล    ภาคกลาง

13 17p12e0123 แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นางณพ้ชร์วดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง นายนนทชัย เกษร นางสาวชญานี ยมภา นายกิจการ มะณีจันทร์ ภาคตะวันออก

14 17p11i0122 หนังสือเออาร์ เรื่องประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายจักรพันธ์ บูรณะกิติ นายมารุต ศรีจันทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 17p12i0014 แอปพลิเคชันสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวรุ่งทิวา อินทร์หา นางสาวธัญลักษณ์ ปัสสาสัย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 17p12i0069 หนังสือภาพสวนสัตว์อุบลราชธานีแบบสามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายนำชัย ศรีสุข นายโสธร กาลจักร นางสาวณัฐธิดา กางโสภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 17p12i0181 ก-ฮ ฟอร์ ฟัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายกฤษฎิ์ นิลคูหา นายนัฐพงษ์ ประวิสารัตน์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 17p12i0227 สื่อการเรียนรู้ นาฬิกาพาเพลิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นางสาวรัตนาภรณ์ สุภี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 17p12n0120 แอพพลิเคชันฝึกออกเสียงภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นางสาวนภาพร ติ๊บยะกาศ นายพัฒนพงศ์ ทองทิพย์    ภาคเหนือ

20 17p12n0133 การพัฒนาเกมสองมิติประเภทอาร์ พี จี เรื่อง ชีวประวัติของสืบ นาคะเสถียร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นายจักรกฤช เตโช นายพีระศักดิ์ พลายยงค์       ภาคเหนือ

21 17p12s0012 ที่สุดแห่งระบบเขียนชุดคำสั่ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายศักรินทร์ คำมณี       ภาคใต้

22 17p12w0031 ใบลาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายศิรภัสร์ พรรคกลิน นายศิวกร พงษ์ชาญเดช    ภาคตะวันตก

23 17p12w0050 โปรแกรมช่วยการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาววริษฐา ยิ้มแต้ นายพศวัต ปัณฑะโชติ นางสาวจณิสตา สื่อสกุล ภาคตะวันตก

24 17p13c0299 การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายสุรศักดิ์ วาจี นายสัญชัย ธนะทรัพย์จินดา    ภาคกลาง

25 17p13c0459 ระบบ GPS เพื่อการติดตามบุคคล และตรวจจับการล้ม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวศรีผการัชติ ศรีนิชานันท์ นายณัฐพล สนิทอารีผล นายปรินทร์ พิริยะโศภิษฐ์ นายพงทวี ธิสงค์ ภาคกลาง

26 17p13c0460 โปรแกรมอัจฉริยะเพื่อการดูแลและเตือนภัยสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายวริทธิ์ ศิริโชติดำรงค์ นายธีรวัฒน์ พิริยธราเวทย์ นางสาวณัชภัส ยังช่วย ภาคกลาง

27 17p13c0462 อุปกรณ์สวมใส่สำหรับช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น (วิชั่นเนียร์) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายณัฐภัทร เลาหระวี นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์ ภาคกลาง

28 17p13c0464 โปรแกรมเฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคลผ่าน Smartwatch โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายวีระพล จิตมณี นายอภิเซษฐ์ เกษศิริ นายอิทธิสิทธิ์ ทองคำ ภาคกลาง

29 17p13e0080 โปรแกรมช่วยการรับรู้สำหรับคนตาบอดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายอาทิตย์ แก้วขาว นางสาวอังคณารัตน์ พละพร นางสาววลัยมาศ ชินสร้อย ภาคตะวันออก

30 17p13n0089 การจำแนกเสียงด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อควบคุมรถเข็นต้นแบบ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายภาษิต ปัญญาพฤกษ์ นายนนทพัทธ์ ขันตีกุล    ภาคเหนือ

31 17p13w0001 โปรแกรมสร้างกราฟในรูปแบบอักษรเบรลล์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวณัฐกานต์ แสงสร้อย นางสาวนวพร พูลจันทร์ นางสาวอัคริยา กุลวิจิตร ภาคตะวันตก

32 17p13w0007 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายธีรภัทร ปัจฉิมะกุล นายกิตติภณ แต้เกษม นางสาวศิริวรรณ ตุนมรรยาท นายกันตภณ เก็งทอง ภาคตะวันตก

33 17p13w0036 ส่องแสง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นาย ธนวัฒน์ คำแน่น นายรวิพล วจนะวิศิษฐ    ภาคตะวันตก

34 17p14c0152 เครื่องแลกเปลี่ยนอาหารสัตว์จากขวด กระป๋องและน้ำเหลือใช้ ร่วมกับระบบแยกประเภทอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายนฤเทพ สุวรรณธาดา นายณัฐฏธนกฤต ธรรมปันไพศาล นายวิชชุกร ชุบไธสง นายธีรนัย วิริยะสมบัติ ภาคกลาง

35 17p14c0268 การพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบกลุ่มความร่วมมือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ นายเอก ตั้งสมบูรณ์ นายนนท์ คนึงสุขเกษม ภาคกลาง

36 17p14c0308 ระบบรู้จำตัวอักษรธรรมอีสานบนใบลานด้วยแผนภูมิต้นไม้บนแบบจำลองโลจิสติกส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาวนฤมล ชูเมือง สามเถร/พระปรีชา ค้าคำ    ภาคกลาง

37 17p14c0317 การพัฒนาแบบจำลองระบบและรูปแบบการแสดงผลเพื่อการจัดการศูนย์ข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อรทัย สังข์เพ็ชร นายนพกร ใช้บุญเรือง นางสาวนนทยา วิไลเลิศสมบัติ    ภาคกลาง

38 17p14c0478 ยูทีไนน์ อยู่ที่ไหน หาอะไรก็เจอ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายจิระศักดิ์ สิทธิกร นายทินกฤต งามดี นายกฤษฎา ทองเชื้อ    ภาคกลาง

39 17p14c0488 ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนันต์ ผลเพิ่ม นายณัฐวุฒิ เอื้อศักดิ์สุภา       ภาคกลาง

40 17p14c0529 การตรวจจับและจำลองการเคลื่อนไหวของใบหน้าแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐพงศ์ ชินธเนศ นายวิชยุตม์ เอกศรายุธ       ภาคกลาง

41 17p14e0088 เครื่องบินผสมผสานเทคโนโลยีสองแขนง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายอภิลักษณ์ พุ่มประไพ นายพิชย อานุภาพภราดร นายศรัญย์ชัย อนันธนานฤภร ภาคตะวันออก

42 17p14e0097 ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นายทัศพันธุ์ สุวรรนทัต นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ นายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ ภาคตะวันออก

43 17p14i0032 โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สั่งงานแบบไร้สัมผัส (Leap Motion) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์ นายเชิดพงษ์ หารคำแพง นางสาวศิรประภา แสนโคตร นางสาวศิรประภา นะคะจัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 17p14i0090 ระบบการหาความสัมพันธ์ของสินค้าโดยใช้เทคนิค Apriori จากกลุ่มลูกค้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา นายวุฒิชัย กล้าเกิด นางสาวภัทราพร พันเดช    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 17p14i0116 ไม้ป่าเดียวกัน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเหมกรณ์ เอกวารีย์ นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร นายวรวุฒิ ตั้งตระกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 17p14i0120 การตรวจจับช่องทางเดินรถ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายชัยพัต ชุ่มใจ นายสุริยนต์ มหาจันทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 17p14i0177 แอปพลิเคชันคำนวณเมทริกซ์โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ นายเฉลิม เพ็งพิศ นายพฤกษาศิลป์ วงศ์ศรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 17p14i0193 ระบบคลังข้อสอบอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายเจษฎา สุขจันดี นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 17p14n0114 ระบบคัดกรองหุ้นเพื่อการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานผสานปัจจัยทางเทคนิค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายํธีระศักดิ์ มูลตุ้ย       ภาคเหนือ

50 17p14s0073 โปรแกรมประยุกต์ช่วยในการลงทะเบียนเรียนโดยใช้วิธีการค้นหาเฉพาะที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายธาดา หวังธรรมมั่ง       ภาคใต้

51 17p14w0046 ระบบนับจำนวนผู้โดยสาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นางสาวนิโลบล ปิยะทักษานนท์ นางสาวนิตยา นัดสูงวงศ์    ภาคตะวันตก

52 17p14w0052 โปรแกรมการสกัดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะ นายธนภัทร์ อาจิณวัฒน์ นางสาวสิโรธร ภารัตนวงศ์    ภาคตะวันตก

53 17p15c0005 จุยส์: โปรแกรม Platform as a Service บนเดสก์ท็อปสู่กลุ่มเมฆ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายภุชงค์ อุทโยภาส นายมนัสวิน หาญมงคลชัย       ภาคกลาง

54 17p15c0407 ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร นายพรหมเรศ ชมะนันทน์ นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์ นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์ ภาคกลาง

55 17p15e0128 ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณฐนน แก้วเสมอตา นายวรปรัชญ์ อัตไพบูลย์ นายธนพล แดงสมบูรณ์ ภาคตะวันออก

56 17p15i0096 ระบบยืนยันตัวตนอย่างเป็นมิตรสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กและขนาดกลาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอรรถพล สุวรรณษา นายธนาวุฒิ เวียงปฏิ นางสาวประภัสสร พรมลี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57 17p15s0078 ระบบเวิร์กโฟลว์การประมวลผลภาพคราเคน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ       ภาคใต้

58 17p21c0265 ฟาร์มหลุดโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายเกริกชัย ศรีสุโข นายชวลิต แก้วเลิศ    ภาคกลาง

59 17p21c0269 หรรษาเรขาคณิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย นายคณิติน งามประเสริฐ    ภาคกลาง

60 17p21c0437 หนุมานตะลุยใต้บาดาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ ด.ญ.ติณณา รัตนโพธิสัน ด.ญ.สุภาวดี ภูสนาม ด.ญ.อรณัชชา อนุตรโชติกุล ภาคกลาง

61 17p21c0439 บุญวิ่ง ซิ่งรอบโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด ด.ญ.วรรณวรางค์ มารัตน์ ภาคกลาง

62 17p21e0087 นาฬิกาทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวอัจฉรา รัตนวงษ์ นายคมชาญ ศิลป์เจริญ นายคุณานนต์ บุรเทพ นางสาวนลินี ขวัญดี ภาคตะวันออก

63 17p21e0127 อยู่ดีวิถีพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายณัฐพงษ์ หมื่นสิทธิโรจน์ นางสาวรมิตา ธีรธนิตนันท์ นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เจริญ ภาคตะวันออก

64 17p21i0218 เกมปรัมปราออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายชัยภัทร ศุภรักษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

65 17p21n0060 เดอะยักษ์แอดเวนเจอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายปรมินทร์ จันทร์ศรี ด.ช.ธีรพล เอี่ยมอาจ ด.ช.ชาญชัย บุราโส ภาคเหนือ

66 17p21n0077 สู้เพื่อแม่! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายเอกพล สุขประเสริฐ ภาคเหนือ

67 17p21n0078 มหัศจรรย์เกมสร้างเมืองแห่งความสุข โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธราธร หลวงอินตา นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ ภาคเหนือ

68 17p21s0096 ก่อกำเนิดกลายพันธุ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายศุภชัย เสมาธนกุล ด.ช.รัชชานนท์ วัฒนาพรินทร ด.ช.ธราสิทธิ์ สอนเสริม
ภาคใต้

69 17p22c0197 พิชิตคุณสมบัติ ธาตุเคมี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนกร กล่อมฤทธิ์       ภาคกลาง

70 17p22c0205 ชั้นบรรยากาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวภัณฑิรา ประทุมโช นางสาวศรัณยา ทองบัวศรี นางสาวรชศา บุญณกรศิริ นายปิยะพงศ์ วงศ์ก่อ ภาคกลาง

71 17p22c0412 สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นางสาวจิรัศชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวธีร์จุฑา อินทรสร นางสาวเจนจิรา คำคม ภาคกลาง

72 17p22c0440 จตุรม่อล ศึกชิงจ้าวอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช นางสาวเพ็ญประภา ประคุณหังสิต ด.ญ.ณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง

73 17p22c0441 ศราเปาร้อยร้าน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวรสิตา วัฒนศิริ นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล ภาคกลาง

74 17p22c0557 ว้าว หนังสือพูดได้ "ไฮเจแปน" โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก นางวิไล สุขเกื้อ นางสาวเพ็ญโฉม ดวงศาลา นายภูวเมศฐ์ พรรัชต์วรภัทร นายศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง ภาคกลาง

75 17p22e0028 กินดีมีสุขกับข้าวหอม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวสุพิชฌาย์ โพธิ์เตี้ย นางสาวปาณิศา เอี่ยมธีระไพบูลย์ นางสาวธนนพวรรณ รัตนไตรศรี ภาคตะวันออก

76 17p22e0102 จานจันท์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวธนพร ชุมภู นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ทางประเสริฐ นางสาวปิยนัช ไกรวาส ภาคตะวันออก

77 17p22i0010 เลือกใช่!! ได้Grammar (แอพพลิเคชั่นเกมส์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นางสาวละอองดาว ท้าวมา นายรณชัย ชายผา นายคณาสันต์ จันทร์ผาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78 17p22n0003 หนีให้ทัน นั่นแผ่นดินไหว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายพีรศุษม์ วงศ์สุทธิผล นายนายธนวิชญ์ วิมลพันธ์ นายพชรพล วัชระชัยสุระพล ภาคเหนือ

79 17p22n0076 ผจญภัยกับสิ่งเร้าในป่ามหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ญ.สุพิชชา สินสุวรรณ ด.ช.พลัฏฐ์ ธรรมภาณ ด.ช.พงศ์พล สุขเกษตร ภาคเหนือ

80 17p22n0107 คล้อง-จอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต นายภาณุวิชญ์ โมทนา ภาคเหนือ

81 17p22n0116 จับดาวใส่กระด้ง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นางสาวธันยา นภีรงค์ ภาคเหนือ

82 17p22s0110 เปิดประตูสู่อวกาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวจิดาภา เถรว่อง นางสาวอินทุอร แก้วละเอียด ด.ช.ศุภชัย บุญเจริญ ภาคใต้

83 17p22w0047 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง นางสาวศุภนิดา พรหมมา นางสาวศิริขวัญ อินทปัทม์ นางสาวสุจวิมล ใจยะสุ ภาคตะวันตก

84 17p23c0004 โปรแกรมแสดงการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางพัชรา คงแก้ว นายภูมิรพี ลือนาม นายศรัณญ์ อินทรลาวัณย์ นางสาวภาธิรัช โฆษะครรชิต ภาคกลาง

85 17p23c0259 หนูน้อยนักสำรวจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนภัทร ประทีปทอง       ภาคกลาง

86 17p23c0423 การหาขนาดไซส์เสื้ออย่างง่ายด้วยมือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวธันยพร รุจิขจรเดช นางสาวณิศรา เพ่งผล นางสาวเรืองริน ผลเจริญ ภาคกลาง

87 17p23c0434 ลุค ไลค์ เลิร์ธ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวณัฐรดา ฉัตรฤทธิชัยกุล นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ ภาคกลาง

88 17p23c0477 อีคิว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต นางสาวธีราพร ตันประเสริฐ นางสาวฐานิต กุลาเลิศ    ภาคกลาง

89 17p23e0026 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นายศุภชัย แตงอ่อน นางสาวน้ำเพชร รอดประเสริฐ นางสาวธวัลรัตน์ เรือนเงิน    ภาคตะวันออก

90 17p23e0130 เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวรรณวณา ปัญญาใส นายภิศนุพงศ์ พงศ์อภิรักษ์ นายปฏิภาณ ชิณเกตุ นายเดชาพล เลิศสุรัตน์ ภาคตะวันออก

91 17p23n0075 ตรวจสุขภาพง่ายนิดเดียว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวขวัญมนัส วรรธนะภูติ นางสาวมัทนพร จึงมั่นคง นางสาวชุลีมาศ แก้วแดง ภาคเหนือ

92 17p23n0085 จะจับจ่ายออนคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
สารภีพิทยาคม นายวรการ ประพัฒน์สิริ นายรณกฤต บุญปันเชื้อ       ภาคเหนือ

93 17p23s0106 ไอลิ้งค์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายชนะภัย ชลธาร ด.ช.สวรรษ วงษ์ศาโรจน์ นายราษฏร์ชเดช ระงับพาล ด.ช.นิติธร แก้วน้อย ภาคใต้

94 17p23w0039 ซอฟแวร์ป้องกันการปลอมตัวตนด้วยลายเซ็น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายธนวรรธน์ ดีโป นายปัณณธร บุญเอกอนันต์    ภาคตะวันตก

95 17p23w0049 โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรีโดยใช้การแปลงฟูรีเย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ นายชวิศ สกุลยืนยง    ภาคตะวันตก

96 17p23w0054 ระบบแก้ไขคำผิดอัจฉริยะแบบเรียนรู้ได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช นายภัทร เจริญตัณธนกุล    ภาคตะวันตก

97 17p31c0132 แอพพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการลูกทัวร์และการท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว Mobile Application คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประดนเดช นีละคุปต์ นายเสฎฐวุฒิ พิลาฤทธิ์ นายบุลากร สุวรรณมาลัย นายกิตติทัต สานุกูล ภาคกลาง

98 17p31c0153 แท็กซี่อัจฉริยะ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายชวิษฐ์ ธาวนพงษ์ นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ ภาคกลาง

99 17p31c0347 การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุและรถนำส่งผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุเมธ ประภาวัต นางสาวเบญญา รุ่งศรีสุทธิวงศ์ นางสาวสรัลพร เสือดี    ภาคกลาง

100 17p31c0452 ระบบสนับสนุนและแจ้งเตือนผู้ขับขี่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางชมพูนุท จินจาคาม นายพีรภัทร พาปาน นายปฐวี นาคบุตร    ภาคกลาง

101 17p31e0037 บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นางสาวลลินดา เรืองปัญญา    ภาคตะวันออก

102 17p31e0042 มัคคุเทศก์(แอพพลิเคชั่นจัดทริปและนำเที่ยว) Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัชรพัฐ เมตตานันท นายภูวดล สุจิตรานุภาพ นายวรกันต์ รติสุรกานต์    ภาคตะวันออก

103 17p31i0148 ระบบแสดงตำแหน่งรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายชยุต เลื่อนยศ นายชาญชัย ไทยานนท์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

104 17p31i0169 มิชชันซี : เกมปฏิบัติการพิทักษ์สวนสัตว์ Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายอนิรุธ ธรรมวิเศษ นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105 17p31n0080 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการช่วยจดจำด้วยเสียงพูด Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายดำรงฤทธิ์ ฤทธิบุตร นางสาวศุภากร อินทรทัต    ภาคเหนือ

106 17p31n0117 ระบบจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วยการรู้จาตัวอักษรบนอุปกรณ์พกพา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์       ภาคเหนือ

107 17p31s0022 ผู้ช่วยดูแลสุขภาพเพื่อผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวาน Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายอนันท์ ชกสุริวงค์ นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี นายพัฒนพล มโนพิรุฬห์พร นางสาววาสิฏฐี   ลีละศุภกุล ภาคใต้

108 17p31s0101 จัดให้จี๊ด ชีวิตของเรา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายอานนท์ แก้วประเสริฐ นายธนพร หนูวิลัย นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ ภาคใต้

109 17p31s0102 โซเชียลเน็ตเวิร์ค สำหรับกิจกรรมกลุ่ม Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายพงศกร คันฉ่อง นางสาวภัทรนิษฐ์ มุสิกะประยูร    ภาคใต้

110 17p31w0003 พิค แอนด์ พาร์ค: แอพพลิเคชันช่วยแนะนำสถานที่จอดรถและค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้รถยนต์ Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นางสาวภัทรพร แสงอรุณศิลป์ นางสาวณัฐนรี ตรณโนภาส นางสาวจิรันดา สัมฤทธิ์กิจ ภาคตะวันตก

111 17p32c0298 การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นางสาวปิ่นหทัย ลิ้มฬหะพันธ์       ภาคกลาง

112 17p32c0323 การระบุตำแหน่งตัวอักษรจากฉากธรรมชาติ BEST 2015-Text Location Detection Contest เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวชญานิศ ตันธีระพงศ์ นายกิิตติภพ ผิวนวล    ภาคกลาง

113 17p32c0381 3-step text detection BEST 2015-Text Location Detection Contest วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นางสาวกัลยา นฤดมกุล นายคฑาไชย ทักษ์สิทธา นายเอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์    ภาคกลาง

114 17p32c0518 การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายด้วยการประสมลักษณะและเทคนิคการค้นหา BEST 2015-Text Location Detection Contest วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล       ภาคกลาง

115 17p32c0545 ข้อความเอย เจ้าอยู่ไหน, ระบบระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์       ภาคกลาง

116 17p32n0091 ระบบระบุตำแหน่งตัวอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ    ภาคเหนือ

117 17p32w0005 การค้นหาตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย BEST 2015-Text Location Detection Contest เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์       ภาคตะวันตก

118 17p32w0051 นักสืบข้อความอัจฉริยะ BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวมาริสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวปทิดา แก่นเผือก    ภาคตะวันตก

119 17p41i0212 การพัฒนาสื่อบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวรินทร์ ไทยรักษ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

120 17p41i0286 ความลับของการแปลงทางเรขาคณิต สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นางประภาวดี นิ่มสังกัด นายสุรชัย สุขรี นายวรวุธ อัครกตัญญู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

121 17p41i0287 การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายสุจินต์ หาญโสภา นายสุรชัย สุขรี นางสาววรารัตน์ ศรีบุตรดา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

122 17p41n0108 โจทย์ปัญหาคณิต คิดๆให้สนุก สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนแม่ตะไคร้
นายราชัน คำบุญเรือง       ภาคเหนือ