กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส ชื่อโครงการ (ไทย) หมวดโครงการ คณะ/สาขาวิชา สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หน.โครงการ ผู้พัฒนา 2 ผู้พัฒนา 3 ภาค

1 17p11c0098 เกมเจ้าเหมียวประจัญบาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา โนทยานนท์ นายจิณณวัตร วงศ์วิเศษ นางสาวอรณิชา พวงสวัสดิ์ นางสาวชนากานต์ นินเนินนนท์ ภาคกลาง

2 17p11c0245 เกมปฏิรูปการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน สำหรับกลุ่มโรคเอ็นซีดี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายทศพล บ้านคลองสี่ นายกฤษณพงษ์ สุพันธุ์ นายศิริพันธ์ เลิศเกียรติพานิชย์ นายพิพัฒน์พงศ์ เรือนปานแก้ว ภาคกลาง

3 17p11c0261 ปั่นทะลุจอ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล นายภูปัชญาวิชญ์ สวัสดิ์มงคลกุล นายจิรายุทธ์ จิวัฒนทรัพย์    ภาคกลาง

4 17p11c0293 สงครามแห่งแอสทีรอส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายสันติ มาอุ่น นายนพปฎล วิสุทธิกุล นายวรวิช โกศลกิติวงศ์ ภาคกลาง

5 17p11c0316 อินแซนิตี้ แบร์คราฟต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นายยงยศ คูรัตน์ นายอาชัญ สุนทรอารมณ์ นายพงศธร สันติวัฒนกุล ภาคกลาง

6 17p11c0322 ผู้พิทักษ์แห่งเมลล์สตรอม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอดธง รอดแก้ว นายวรานนท์ จุ้ยนุ่ม นายศุภกร ฉิมพิมล    ภาคกลาง

7 17p11c0326 เฮลทูเดอะดาร์คลอร์ด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายสุรเดช แซ่แต้ นายพิริยะ ศิริพัฒนสัมพันธ์ นางสาวเคียงชนก ศรีนิล ภาคกลาง

8 17p11c0328 การผจญภัยของคาร์ล่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอดธง รอดแก้ว นายสาธิต ลิมป์อำไพมาศ       ภาคกลาง

9 17p11c0373 ศึกโจรสลัดสะท้านฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายทรรธร รัชวัฒนะ นายมนิศวร์ ด้วงปรึกษา นายอุดม ลีนานุรักษ์ ภาคกลาง

10 17p11c0418 ระบบน้ำพุตอบสนองอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวธัญวรรณ สุนทรวิภาต นายอานันท์ชัย พิศุทธิ์รัตนากร    ภาคกลาง

11 17p11c0432 เมืองไทยสติ๊กเกอร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ นางสาวอะดาว น้องวี       ภาคกลาง

12 17p11c0448 สตาร์ซิส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง Information Communication and technology มหาวิทยาลัยศิลปากร นางณัฐพร กาญจนภูมิ นายณัฐกุล บุญชด นายกมลฉัตร แสนวงค์ นายจิตรพงษ์ เพิ่มประโยชน์ ภาคกลาง

13 17p11c0456 โปรแกรมตกปลาเสมือนจริงด้วย Leap Motion โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ นายวิโรจน์ โลหรัตนวิศิษฎ์ นายภานุเดช สิริมานุวัฒน์    ภาคกลาง

14 17p11c0471 คาร์บอนเนจ เมืองใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายรัชพงศ์ กรอบแป้น ภูริโชติ โชคนิติภาคิน นายธนกฤต ศรีกุลา ภาคกลาง

15 17p11c0546 เกมเก็บสะสมมอนสเตอร์เพื่อส่งเสริมการตลาด (แคชฉะม่อน) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุเทพ มาดารัศมี นายชาญณรงค์ คำภูษา นางสาวธันยพร สำราญเกษ    ภาคกลาง

16 17p12c0014 ฝ่าวิกฤตเอาตัวรอด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม นายกิตติมศักดิ์ ในจิต นายธัญญ์ ธรรมเศก นายสมชัย ลีลานิมิต นายณัฐกร กาลพัฒน์ ภาคกลาง

17 17p12c0096 โปรแกรมสร้างหนังสือวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายไชยพจน์ จันทร์แสน นายภูวนัตถ์ ลิมปิติกรานนท์    ภาคกลาง

18 17p12c0147 ระบบวิเคราะห์วงสวิงเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬากอล์ฟ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุเทพ มาดารัศมี นายวัชริศ สุริยาอาภรณ์ นางสาวแพรวพรรณ ชัยพรเรืองเดช    ภาคกลาง

19 17p12c0262 จำลองการดับเพลิงโดยเทคโนโลยีความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล นายณัฐวุฒิ ยามี นายภาณุคม มาเสริฐศรี    ภาคกลาง

20 17p12c0267 การเปรียบเทียบเทคนิคการจำแนกเอกสารเพื่อการจัดสรรกฎหมายในการพิจารณาคดีความ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ปกป้อง ส่องเมือง นางสาวกานตรัตน์ หัตถกุลโกวิท นางสาวพรพรรณ หมู่หาญ    ภาคกลาง

21 17p12c0272 อัศจรรย์ พยัญชนะมีเสียง! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายณัฐพล ธนเชวงสกุล นายอนุศิษฐ์ สิงห์นิกร นายอนุสรณ์ ดวงศรี นายปภาวิชญ์ มุงคุณแสน ภาคกลาง

22 17p12c0288 ระบบแนะนำคำศัพท์แบบเนมโมนิคโดยใช้อัลกอริทึมการออกเสียง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวอรพินท์ อานนท์ธนทรัพย์       ภาคกลาง

23 17p12c0300 มหัศจรรย์ดินแดน คำศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นางสาวพัชรินทร์ ส่วยสิน นายสุขสวัสดิ์ ตะวะนะ นายปราณีต กลั่นบุญ นายชัยพร ศรีวิตานนท์ ภาคกลาง

24 17p12c0302 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กอายุ3-10ปี fx โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข นางสาวฐิติพร ขันทอง นางสาวภาริดา หมั่นทุ่ง นางสาวพรเพชร มาลัยนาค ภาคกลาง

25 17p12c0336 แอพพลิเคชั่นปฏิสัมพันธ์เพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษาโดยคอมพิวเตอร์สำหรับสอนภาษาลาว (ภาษาอาเซียน) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวกฤตวรรณ จันทร์แจ้ง       ภาคกลาง

26 17p12c0349 แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วราพร จิระพันธ์ทอง นางสาวชนมน ซึ่งรุ่งเรืองชัย นายณัฐพงศ์ ธเนศสกุล    ภาคกลาง

27 17p12c0425 แอพพลิเคชันการศึกษาออนไลน์สำหรับอุปกรณ์พกพา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวรัตน์ทนา สังข์พงษ์ นางสาวธันยธร ศรโชติ       ภาคกลาง

28 17p12c0465 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับฝึกฝนการออกเสียงภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการรู้จำคำพูด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวเกวลี เลี่ยมโลหะ นางสาวแพรวไพลิน ช่วงชิง นายศรัณย์ คชเสถียร ภาคกลาง

29 17p12c0526 โปรแกรมคำนวณหาผลบวกกำลังสอง 2 เทอมและการดำเนินการบนจำนวนเต็มเกาส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์ นายวสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ นางสาวศรัญยา มืดขุนทด ภาคกลาง

30 17p12c0554 โปรแกรมฝึกทักษะการเล่นดนตรีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงเจริญ นางสาวมณฑกานติ์ ศิริวิชัย นางสาวศิระ ศักดิ์เลิศวิไล นายภูวรินทร์ จานะพร ภาคกลาง

31 17p13c0159 แอพพลิเคชั่นสำหรับแปลภาษามือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางอรฉัตร จิตต์โสภักตร์ นางสาวนิสา คูส่ง นายภูริจิต วงศ์วิเศษกิจ    ภาคกลาง

32 17p13c0160 โปรแกรมเสมือนจริงเพื่อการกายภาพบำบัดมือและกล้ามเนื้อแขน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายธนวัต งามกิตติทรงคุณ นายธนภพ อินทร์เผือก นางสาวปาจรีย์ หวังวิไล ภาคกลาง

33 17p13c0299 การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายสุรศักดิ์ วาจี นายสัญชัย ธนะทรัพย์จินดา    ภาคกลาง

34 17p13c0306 การค้นห้าแผนที่ในห้างสรรพสินค้าด้วยเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวณัฐชยา พรอนันต์ตระกูล นางสาวกนกวรรณ ดำเด่น    ภาคกลาง

35 17p13c0309 นวัตกรรมการบำบัดภาวะบกพร่องทางสติ จิตใจ และ อารมณ์ขาดสมดุล โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายชูเกียรติ วรสุชีพ นางสาวบุญยวีร กระบี่ศรี นายพีรภัค เลิศสุวรรณ นายณัฐพากย์ พรอนันต์รัตน์ ภาคกลาง

36 17p13c0314 แอพพลิเคชั่นติดตามรถโดยสารประจำทางสำหรับคนพิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายปกป้อง ส่องเมือง นางสาวน้ำมนต์ วุฒิยา นางสาวอวิกา รัตนไพโรจน์    ภาคกลาง

37 17p13c0339 การควบคุมการทำงานของสมาร์ทโฟนด้วยเทคนิคการตรวจจับดวงตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับผู้พิการทางแขน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาววริสรา สุรนันท์       ภาคกลาง

38 17p13c0342 ระบบช่วยถอดความทางไกลกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายศิรชัช ศิริเลิศ นายพรภวิษย์ ไตรคุ้มพันธุ์ นายภูริ ฟักมงคล ภาคกลาง

39 17p13c0343 การสื่อสารภาพเสียงพูดสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นายพงศธร ปัญญานิธิสกุล       ภาคกลาง

40 17p13c0345 โปรแกรมชุดควบคุมไฟบ้านสำหรับผู้ป่วยอัมพาต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายชัยวิทย์ ยินดี นายกันตินันท์ ไทยตรง นายเกรียงไกร ชัชราภรณ์ ภาคกลาง

41 17p13c0409 ชาโดว์ยู:ระบบติดตามบุคคลด้วยเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขจรพงษ์  อัครจิตสกุล นายวรพจน์ เพ็งสุข นายพิทวัส แซ่ตั้ง นายสุชาติ แสนหลวง ภาคกลาง

42 17p13c0419 ระบบฝึกการออกเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวไขแข จุลชาต นางสาวมนัสสิยาพร อมรเวชเศวตพร นางสาวณัฐธิดา รองพล    ภาคกลาง

43 17p13c0444 การพัฒนาระบบเฝ้าตรวจสอบความผิดปกติคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบทันทีทันใด สำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ Zigbee โปรโตคอล โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาวศลิษา หงษ์สี่       ภาคกลาง

44 17p13c0453 เทรนเนอร์เพื่อเธอ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายพุฒิพงศ์ วงศ์รัก นายปฏิพล ฉัตรมาลีรัตน์ นางสาวทิพยรัตน์ เลิศรัตนศาสตร์ ภาคกลาง

45 17p13c0459 ระบบ GPS เพื่อการติดตามบุคคล และตรวจจับการล้ม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวศรีผการัชติ ศรีนิชานันท์ นายณัฐพล สนิทอารีผล นายปรินทร์ พิริยะโศภิษฐ์ นายพงทวี ธิสงค์ ภาคกลาง

46 17p13c0460 โปรแกรมอัจฉริยะเพื่อการดูแลและเตือนภัยสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายวริทธิ์ ศิริโชติดำรงค์ นายธีรวัฒน์ พิริยธราเวทย์    ภาคกลาง

47 17p13c0462 อุปกรณ์สวมใส่สำหรับช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น (วิชั่นเนียร์) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายณัฐภัทร เลาหระวี นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์ ภาคกลาง

48 17p13c0464 โปรแกรมเฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคลผ่าน Smartwatch โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายวีระพล จิตมณี นายอภิเซษฐ์ เกษศิริ นายอิทธิสิทธิ์ ทองคำ ภาคกลาง

49 17p13c0470 การใช้ kinect ช่วยในกระบวนการกายภาพบำบัด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายชยพล อรุณานนท์ชัย นายชาญวิทย์ ฉันทสกุลเดช    ภาคกลาง

50 17p13c0491 ข้อมือติดตามผู้สูงอายุและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในกรณีสูญหาย ผ่านแอพลิเคชั่นบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายณัฐพัฒน์ จันทร์งาม นางสาวธันยพร ปึงทิพย์พิมานชัย นายพีรพงษ์ ไมตรีวงษ์ ภาคกลาง

51 17p13c0544 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ นายศุภวิชญ์ สิริภูริกาญจน์ นายธนัช ผิวอ่อน นายฉมาดล นำเอกลาภ ภาคกลาง

52 17p13c0568 "ดีเฮชซี" disabled Happy chairs โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายอาจารย์ณธกร อุไรรัตน์ นายธีรฉัตร อินถา นายโชติพัฒน์ ภู่วงศ์ธนารัตน์    ภาคกลาง

53 17p14c0144 บัดดี้ – ทอล์คกี้: โปรแกรมประยุกต์แบบเคลื่อนที่สำหรับการสื่อสารแบบมัลติฮอปโดยใช้ไวไฟ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร พันธุ์จงหาญ นางสาวอริสรา สิทธิสกุลเดช นางสาวจุฑาทิพย์ กอเกียรติธำรงค์ นางสาวภัรทรนันธิ์ ทองอาษา ภาคกลาง

54 17p14c0148 เกมกระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายนฤเทพ สุวรรณธาดา นางสาววัชราภรณ์ เทียมไผ่ นางสาวปวีณา มณีเทพ นายภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร์ ภาคกลาง

55 17p14c0152 เครื่องแลกเปลี่ยนอาหารสัตว์จากขวด กระป๋องและน้ำเหลือใช้ ร่วมกับระบบแยกประเภทอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายนฤเทพ สุวรรณธาดา นายณัฐฏธนกฤต ธรรมปันไพศาล นายวิชชุกร ชุบไธสง นายธีรนัย วิริยะสมบัติ ภาคกลาง

56 17p14c0154 แอพพลิเคชันตรวจสอบและติดตามรถสาธารณะโดยใช้การระบุตำแหน่งและเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นางสาวณัฐวดี วรางคณากิจกุล นางสาววารี บุญสนอง นางสาวณัฐภรณ์ ลาหมัน ภาคกลาง

57 17p14c0155 ระบบเก็บข้อมูลระดับน้ำของแหล่งน้ำในชุมชนแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นางสาวจรีภรณ์ จตุปัญญาวงศ์ นางสาวโชติกา หังสวนัส    ภาคกลาง

58 17p14c0212 แอพพลิเคชั่นค้นหาและแนะนำข้อมูลภาพยนตร์โดยการถ่ายชื่อหรือโปสเตอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางเสาวลักษณ์ วรรธนาภา นายภูริพัทร์ ทองคำ นางสาวอติกานต์ เมฆาพร    ภาคกลาง

59 17p14c0268 การพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบกลุ่มความร่วมมือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ นายเอก ตั้งสมบูรณ์ นายนนท์ คนึงสุขเกษม ภาคกลาง

60 17p14c0308 ระบบรู้จำตัวอักษรธรรมอีสานบนใบลานด้วยแผนภูมิต้นไม้บนแบบจำลองโลจิสติกส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาวนฤมล ชูเมือง สามเถร/พระปรีชา ค้าคำ    ภาคกลาง

61 17p14c0317 การพัฒนาแบบจำลองระบบและรูปแบบการแสดงผลเพื่อการจัดการศูนย์ข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อรทัย สังข์เพ็ชร นายนพกร ใช้บุญเรือง นางสาวนนทยา วิไลเลิศสมบัติ    ภาคกลาง

62 17p14c0318 การดูแลและวิเคราะห์สมรรถภาพของระบบคลาวด์ด้วยการประมวลผลแบบกระจาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อรทัย สังข์เพชร นายพีรวิชญ์ ประพันธ์วิทยา นายอภิรัตน์ พุทธรักษา    ภาคกลาง

63 17p14c0319 การประเมินความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร นายสรัล ศิริพันธ์โนน นายสุพล ประชาชน    ภาคกลาง

64 17p14c0321 เกมจำลองการโจมตีในระบบเครือข่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อักฤทธิ์ สังเพ็ชร นายเสริมศักดิ์ ธรรมรัตนรังสี นายอดิศร คำหว่าง    ภาคกลาง

65 17p14c0324 ระบบตรวจจับใบหน้าและติดตามบุคคลผ่านกล้องวงจรปิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวอรฉัตร จิตต์โสภักตร์ นายจตุพล เบญจประกายรัตน์ นายชัยพิทักษ์ พัฒนกิตติคุณ    ภาคกลาง

66 17p14c0329 ระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานพื้นที่ภายในอาคารเพื่อการจัดการพื้นที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พีรพล เวทีกูล นายสมิทธ์ ยุวจรัสกุล       ภาคกลาง

67 17p14c0334 แอพพลิเคชันติดตามตัวบุคคลแบบตอบสนองทันทีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นางสาวเปมิกา สุวรรณโภชน์ นางสาวภัทรพร ชูขวัญ นางสาวไพรินทร์ ศรีวัฒนทรัพย์ ภาคกลาง

68 17p14c0335 ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการสำหรับการบริหารระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุวรรณ จันทิวาสารกิจ นายณัฐพล สิริกมลเนตร นางสาวกิ่งสุคนธ์ เจตน์เจริญ นายปิยะวุฒิ คันธะมาลย์ ภาคกลาง

69 17p14c0344 ระบบช่วยจัดการสำหรับการนัดหมายอาจารย์มหาวิทยาลัย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยรังสิต นายธนาธร ทะนานทอง นางสาวกชภัท สารากรชัย นางสาวกัลยา อิ่มน้ำขาว นายธนพล บุนนาค ภาคกลาง

70 17p14c0346 ระบบตรวจจับและติดตามระยะใกล้ผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายบนโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธนดล ถิรพงศ์ไพศาล นางสาวพรสินี ล้อมจันทร์ นายเทพมงคล สมงาม ภาคกลาง

71 17p14c0350 โปรแกรมสร้างกระดูกอัตโนมัติสำหรับโมเดลสี่ขา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and technology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายปวรินทร์ ใจอารีรอบ นายปรีดี โรจน์ประทักษ์    ภาคกลาง

72 17p14c0354 เครื่องมือสำหรับออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวศศิพร อุษณวศิน นางสาวศุภนิจ ลีลาทวีวุฒิ นางสาวจุติภรณ์ อ้นงาม    ภาคกลาง

73 17p14c0368 ระบบผสานพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายธนพล ปิติฉัตร นายกันต์ อรัญชราธร นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมะโรง ภาคกลาง

74 17p14c0378 หุ่นยนต์บินสำรวจอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายนฤเบศร์ สวาสดิพันธ์ นายสิทธิศักดิ์ เชยนิ่ม    ภาคกลาง

75 17p14c0383 การพัฒนาต้นแบบระบบโฆษณาแบบปรับตามเพศโดยอาศัยเทคนิคการตรวจจับใบหน้าบนราสเบอร์รี่พาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นางสาววรัมพร ฉันทวงศ์วิริยะ นางสาวเมธินี กะเต็บหมัด    ภาคกลาง

76 17p14c0387 การพัฒนาต้นแบบระบบค้นหาตำแหน่งร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายวรรธนัย ศรีสุข นายวงศธร จงเจริญรัตนกุล นายพิชัย เขมะประภา ภาคกลาง

77 17p14c0391 การจำลองเพื่อศึกษาการควบคุมการถ่ายโอนเครื่องเสมือนที่มีระยะเวลาจำกัดบนเครือข่ายแบบ WAN โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ประภาพร รัตนธำรง นายทวีศิลป์ วงศ์รัชตโภคัย นายอภิสิทธิ์ อ่อนเอกสิทธิ์    ภาคกลาง

78 17p14c0397 แอพพลิเคชันหาปริมาตรของวัตถุบนแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วรางคณา กิ้มปาน นางสาวชิดชนก ทองมาก นางสาวกัญญาวัสถ์ อบเชย นางสาวณัฐทิยา เทศทิม ภาคกลาง

79 17p14c0399 โปรแกรมค้นหาสถานที่นัดพบครึ่งทางโดยทำงานบนระบบปฏิบัติการ IOS โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายชัชวาล เอี่ยมวิลาวัณย์ นายจักรพันธ์ เคหะจิตต์    ภาคกลาง

80 17p14c0413 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อินเทล เรียลเซนส์ เพื่อช่วยจัดตารางเรียนให้กับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางวรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย (มะเริงสิทธิ์) นางสาวสุนิสา วงศ์จริยะกิตติ นางสาวศศิวิมล ศักดิ์สมบูรณ์    ภาคกลาง

81 17p14c0416 แอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับคนไข้เด็กที่มีภาวะโภชนาการไม่สมดุล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวประภาพร รัตนธำรง นางสาวพิชญาภา เทพศรีหา นางสาวเบญจวรรณ กัณหา    ภาคกลาง

82 17p14c0422 แอพพลิเคชันเพื่อร้องขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาจากอุทกภัย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวประภาพร รัตนธำรง นายอนุชิต เนตรสุวรรณ นางสาวสรารัตน์ ประเสริฐกุลนิตย์    ภาคกลาง

83 17p14c0443 แอพลิเคชั่นดนตรีบำบัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวศศิพร อุษณวศิน นายณพัทธ์ แพทย์พิทักษ์ นางสาววันเพ็ญ โพธิ์งาม    ภาคกลาง

84 17p14c0445 อาหารไทย : แปลผ่านเลนส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) กัลยา นฤดมกุล นายรักก่อ ศิริวัฒน์ นายพงศกร พลับศิริ นายชยุตพงศ์ พรมยะ ภาคกลาง

85 17p14c0449 ระบบบริหารอาคารจอดรถออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต นายธนาธร ทะนานทอง นายภัทรภาค พรหมอารักษ์ นายศุภกฤต ทัศนวรานนท์ นายณัฐชา กลิ่นหอม ภาคกลาง

86 17p14c0454 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงเวลาโดยระบบฐานข้อมูลที่ไม่ใช้ภาษาเอสคิวแอล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปกรณ์ วัฒนจตุรพร นายธีรภัทร งามพิเศษศักดิ์ นางสาวชฎาพร พฤกษาชีวะ    ภาคกลาง

87 17p14c0458 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนรถอัตโนมัติ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนรถอัตโนมัติ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนรถอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นางสาวกษมา อรุณมิตร นายนวมินทร์ ธนะวัฒนานนท์    ภาคกลาง

88 17p14c0467 รถฉันอยู่ไหน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายพูนทัศน์ เจนประดิษฐ์วงศ์ นายชานนท์ เต็มไชยวณิช นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิคร์ ภาคกลาง

89 17p14c0478 ยูทีไนน์ อยู่ที่ไหน หาอะไรก็เจอ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายจิระศักดิ์ สิทธิกร นายทินกฤต งามดี นายกฤษฎา ทองเชื้อ    ภาคกลาง

90 17p14c0480 ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายรัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ นางสาวสุนิสา สุขหนู นางสาวรุ่งรัตน์ พึ่งนา นายกิจจา วิชัยดิษฐ์ ภาคกลาง

91 17p14c0483 ระบบติดตามสัตว์ป่าแบบประหยัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายรัชชานนท์ รัตนธรรม       ภาคกลาง

92 17p14c0484 ระบบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้อุปกรณ์แบบพกพา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนันต์ ผลเพิ่ม นายรติ วัธนธาดา       ภาคกลาง

93 17p14c0485 สถานีควบคุมและรวบรวมข้อมูลสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายโดยใช้แท็บเล็ตแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชัยพร ใจแก้ว นางสาวธัญมน ชิดเครือ       ภาคกลาง

94 17p14c0488 ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนันต์ ผลเพิ่ม นายณัฐวุฒิ เอื้อศักดิ์สุภา       ภาคกลาง

95 17p14c0489 ระบบเก็บข้อมูลลาดตระเวนในป่าโดยใช้การสื่อสารไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชัยพร ใจแก้ว นายณรงค์ เสรีพุกกะณะ       ภาคกลาง

96 17p14c0490 ต้นแบบการปรุงอาหารพร้อมทานด้วยเครื่องไมโครเวฟอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายชลธี ปักประจำ       ภาคกลาง

97 17p14c0492 ระบบรวบรวมข้อมูลการวัดประเมินสมรรถภาพร่างกาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายคณินท์ วรางคณากูล       ภาคกลาง

98 17p14c0505 ระบบผู้ช่วยสำหรับการวินิจฉัยและแนะนำการรักษาโรค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลางกุล นายนรุตม์ แซ่โค้ว นายภานุวัฒน์ จูงจิตรดำรงค์ นายธนภัทร บุญรัตน์ ภาคกลาง

99 17p14c0509 การฝังข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่เสียงสำหรับการโฆษณาเชิงโต้ตอบ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายทรงพล ลี้เจริญรักษา       ภาคกลาง

100 17p14c0522 การตรวจจับรูม่านตาจากภาพโดยใช้แอพพลิเคชันระบบปฏิบัติการไอโอเอส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นายพงศ์พิชา ศิริวิมลสัตยา นางสาวบุญญาพร แสงมา    ภาคกลาง

101 17p14c0524 แอพพลิเคชันเฮลท์ฟูลพลัส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นางสาวนวพร ฟักผึ้ง นางสาวนุตประวีณ์ ตรีรัตนจุฑาวัฒน์ นางสาวปิยะภรณ์ เทพพร ภาคกลาง

102 17p14c0529 การตรวจจับและจำลองการเคลื่อนไหวของใบหน้าแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐพงศ์ ชินธเนศ นายวิชยุตม์ เอกศรายุธ       ภาคกลาง

103 17p14c0532 การหาความถูกต้องในการคัดกรองลวดลายแผงอกหมีควายจากรูปถ่ายแผงอกหมีควายเพื่อวิเคราะห์หาจำนวนประชากรหมีควายด้วยทฤษฎีการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พีรยา ศรีเพียร นางสาวธนชพร เทียนทิพศิริ นางสาวอรณิช วิทย์ประสาทผล นางสาวปทิตตา สิทธิวโรทัย ภาคกลาง

104 17p14c0535 ระบบตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันตัวบุคคล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายปฐมพล สงวนพานิช นายณัฐพงษ์ ไทยอุบุญ    ภาคกลาง

105 17p14c0547 การตรวจหาปริมาณสิวโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยในการรักษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายบุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ นางสาวเมธาวี จุลเดช นางสาววัชราภรณ์ สิทธิ์สว่างโสภณ    ภาคกลาง

106 17p14c0548 ยูอาร์ว๊อทยูอีท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ นายอาทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์ นายพงษ์สิทธิ์ มิสา    ภาคกลาง

107 17p15c0005 จุยส์: โปรแกรม Platform as a Service บนเดสก์ท็อปสู่กลุ่มเมฆ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายภุชงค์ อุทโยภาส นายมนัสวิน หาญมงคลชัย       ภาคกลาง

108 17p15c0377 เครื่องแกะลายพีซีบี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณัฐดนัย บัวสุข นายเจตริน วรรธธนากุล    ภาคกลาง

109 17p15c0380 ระบบจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายพชรกร ดวงดอก นายฐิติพนธ์ บริบูรณ์ นายคมกฤษณ์ ิกิตติธร    ภาคกลาง

110 17p15c0384 ระบบบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเอ็นเตอร์ไพร์ส โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายพชรกร ดวงดอก นายวศิน เมฆกิจ นางสาวทิพยาพร จันทร์รอด    ภาคกลาง

111 17p15c0407 ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร นายพรหมเรศ ชมะนันทน์ นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์ นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์ ภาคกลาง

112 17p15c0408 ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาพเสมือนจริงสามมิติบนอุปกรณ์ Raspberry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายมานะชัย โต๊ะชูดี นายสุกฤษฏิ์ แตงรื่น นายกฤษฎิ์ ศรีขวัญใจ นายกิตติศักดิ์ บัวบก ภาคกลาง

113 17p15c0549 แกรนด์แชร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ นายเอกราช ค้ำคูณ นายธนากฤต นันทาทอง นายอริญชัย ด่านปาน ภาคกลาง

114 17p21c0017 พิทักษ์ป่า 2 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวเขมิกา ธนนิมิตเจริญ นายธนากร พูดจา นายยุทธชัย กว้างขวาง นายยุทธนา ชาวทะเล ภาคกลาง

115 17p21c0040 มือนั้นสีขาว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวเขมิกา ธนนิมิตเจริญ นางสาวจันทร์กระมล จิตรีนิตย์ นางสาวจิดาสุภา น้อยเมฆ นางสาวพัฒนฉัตร ดำรงภูมิ ภาคกลาง

116 17p21c0060 ผจญภัยเมืองใต้อุโมงค์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวเขมิกา ธนนิมิตเจริญ นายวีรพล สุดใจ นายอมรเทพ ภู่เกตุ นายคงกฤช ครุสกุล ภาคกลาง

117 17p21c0265 ฟาร์มหลุดโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายเกริกชัย ศรีสุโข นายชวลิต แก้วเลิศ    ภาคกลาง

118 17p21c0269 หรรษาเรขาคณิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย นายคณิติน งามประเสริฐ    ภาคกลาง

119 17p21c0270 ท้าสมองประลองควิซ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายชวิน หนิ้ววิยะวงค์       ภาคกลาง

120 17p21c0303 สงครามหุ่นยนต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต นายเขมรัฐ บุณยะผลึก นายยงยุธา คูณาภินันท์ นายดิษย์ กิจอมรชัย ภาคกลาง

121 17p21c0437 หนุมานตะลุยใต้บาดาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ ด.ญ.ติณณา รัตนโพธิสัน ด.ญ.สุภาวดี ภูสนาม ด.ญ.อรณัชชา อนุตรโชติกุล ภาคกลาง

122 17p21c0439 บุญวิ่ง ซิ่งรอบโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด ด.ญ.วรรณวรางค์ มารัตน์ ภาคกลาง

123 17p21c0461 บล็อค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี ด.ช.พีรณัฐ ขัตตินานนท์ ด.ช.สรวิศ ลิมปนิธิวัฒน์ ด.ช.พุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ ภาคกลาง

124 17p22c0007 สุนทรภู่บรมครูแห่งกวี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายเอกวิทย์ เอี่ยมอ่ำ นางสาวมณฑกานต์ ประพฤติดี นางสาวณัชชา กุลสวัสดิ์ ภาคกลาง

125 17p22c0008 พลังงานทดแทน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวมัลลิกา พูลสวัสดิ์ นางสาวสุภรัตน์ แย้มปิ่น นางสาวณิชมน เจริญสัตย์ ภาคกลาง

126 17p22c0009 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายเกียรติศักดิื ศุภฤทธิ์ นายสราวุฒิ เผือกเชาไวย์ นายสักดารินทร์ เคียวเขตวิทย์ ภาคกลาง

127 17p22c0012 แรงศรัทธา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวกมลวรรณ สวัสดี นายชิดชนก ศรีวิเชียร นายศุภกฤต สุขสามแก้ว ภาคกลาง

128 17p22c0150 เว็บไซต์สื่อผสมเรื่องการเรียนรู้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตรย์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์ นายภาสกร ภาคอัต นางสาวณัฐธิดา ศาสตร์ยุทธ นางสาวปุญญาภา อรชุน    ภาคกลาง

129 17p22c0184 ไวรัสร้าย รู้ก่อนแก้ทัน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวปฐมาภรณ์ อสุนี ณ อยุธยา นางสาวชนาพร ชำนาญกลาง นางสาวกิตติมา สมุทแสง นายปฎิภาณ ศรีจักร์ ภาคกลาง

130 17p22c0192 ปรากฏการณ์ "หลุมขนาดยักษ์ หลุมยุบ" โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวเรณู หุ่นกลัด นายธเนศวร์ สุขประเสริฐ นายวรัญวิช ศรีราช นายอัษฎา โตขำ ภาคกลาง

131 17p22c0193 ฝ่าวิกฤตสึนามิ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวปรานทิพย์ พาทองคำ นางสาวสุดารัตน์ ต้องจิตต์    ภาคกลาง

132 17p22c0194 สมุนไพรและเครื่องสำอาง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวภัณฑิรา ประทุมโช นางสาวอรุณกมล เทศทอง นางสาวณัฐมน จันทร์ศรี นายสุรเกียรติ์ ดับทุกข์ ภาคกลาง

133 17p22c0197 พิชิตคุณสมบัติ ธาตุเคมี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนกร กล่อมฤทธิ์       ภาคกลาง

134 17p22c0205 ชั้นบรรยากาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวภัณฑิรา ประทุมโช นางสาวศรัณยา ทองบัวศรี นางสาวรชศา บุญณกรศิริ นายปิยะพงศ์ วงศ์ก่อ ภาคกลาง

135 17p22c0211 ธรรมชาติกำลังเอาคืน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายอานนท์ วงษ์ครุฑ นางสาวฉัตรรวี สิทธิวีรธรรม นางสาวจุฑามาศ แสงสุวรรณ นางสาวกาญจนา จำนงสุข ภาคกลาง

136 17p22c0214 เนื้องอก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาววัฒนา อ่อนนุ่ม นายอนันต์ อุบลอุบาน นายภุชงค์ พยอมแย้ม นายยุทธนา มูลสาร ภาคกลาง

137 17p22c0220 **ระบบสุริยะ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวภัณฑิรา ประทุมโช นายอัครภูมิ หมื่นแสวง นายวิศรุต ชื่นบาน นายศรชัย ธุสา ภาคกลาง

138 17p22c0229 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายบุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร นางสาวศิริพร คัณฑมาส นางสาวสวรรยา เอี่ยมละออ นางสาวปรารถนา เจริญศรีวิสุทธ์ ภาคกลาง

139 17p22c0232 การอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวภัณฑิรา ประทุมโช นายอินทวัฒน์ อินทร์คง นายชัยยา ทุมชะ นายชวกร ยางนอก ภาคกลาง

140 17p22c0233 เรียนรู้เซลล์พืช โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายอานนท์ วงษ์ครุฑ นายณราวิน ทับถวิล นายสุรศักดิ์ เจียมจิตร นายธนภัทร สุขวิเศษ ภาคกลาง

141 17p22c0242 สัตว์ป่าสงวนคุ้มครอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายอานนท์ วงษ์ครุฑ นายกฤษดา พูนพิทักษ์ทรัพย์ นายปฏิภาน เชฎฐวาณิชย์ นายศราวุธ โสบุญ ภาคกลาง

142 17p22c0248 ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมนุษย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาววัฒนา อ่อนนุ่ม นายศตวรรษ มะปรางเทศ นายพีรวิชญ์ พลีไพร นายณัชชานน ยอดสง่า ภาคกลาง

143 17p22c0249 ปิโตรเลียม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายบุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร นางสาวสุดารัตน์ บุญเลิศ นายมงคล เคลือบทอง นายอภิวัชร สิโนทก ภาคกลาง

144 17p22c0258 ปากแหว่งเพดานโหว่ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายบุฐฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร นางสาวกาญจนา สวัสดิชัย นางสาวแพรพรรณ ตุ่มพงษ์ นางสาวสมฤทัย อินทร์คีรี ภาคกลาง

145 17p22c0264 โรคลูคีเมีย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายบุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร นางสาวพลอยชมพู อภิวัฒน์รุ่งเรือง นางสาวพิมพ์นิภา ภมรพล นางสาวยุภิน ปะตาทายัง ภาคกลาง

146 17p22c0275 นาโนเทคโนโลนี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายบุญฤทธิ์ บุญชัยกมลอากร นางสาวเกวลี แสนงาม นางสาวฉัตรรพี อิสระมาลัย นางสาวทรัพย์ภัสสร เจนจัดการ ภาคกลาง

147 17p22c0294 ถ่านหิน พลังงานทางเลือกใหม่ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายญาณวุฒิ จารุพรดำรง นายกิตตินันท์ ใจเย็น นายคณัฐพล เพชรมณี ภาคกลาง

148 17p22c0295 ประเทศที่สาปสูญ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายพิชญุตม์ ศิริมังคโล นายทนงศักด์ แหล้จันคำ นายธีรศักดิ์ เกิดพระจีน ภาคกลาง

149 17p22c0371 โปรแกรมเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายพลกฤต จุฬานุตรกุล นายรัชชานนท์ เอี่ยมรอด นายอรรถกุล จันทร์ทอง ภาคกลาง

150 17p22c0393 เปิดตำราทะลวงอวกาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวณัฐจนันท์ สุขแสงจันทร์ นางสาวธัญชนก ตันติรุ่งอรุณ อรวัตร เอี่ยมมงคล ภาคกลาง

151 17p22c0405 ขบวนการไล่พุง :สื่อออนไลน์เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคอ้วนสำหรับเด็ก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายไพฑูรย์ สำเนียงเพราะ นายสาธิต มั่งมี นายศักรินทร์ ค้าเจริญ ภาคกลาง

152 17p22c0412 สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นางสาวจิรัศชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวธีร์จุฑา อินทรสร นางสาวเจนจิรา คำคม ภาคกลาง

153 17p22c0415 Bug Hunter : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายศิรวิทย์ ชุมวิริยะ นายอภิวัฒน์ สุกกล่ำ นายสถาพร งามประเสริฐ ภาคกลาง

154 17p22c0428 รถแข่งคำศัพท์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวจิราภิวัชร์ สอนพร นางสาวชนากานต์ กลอนกลาง นางสาวชลธิชา จันทร์แจ่ม ภาคกลาง

155 17p22c0430 เกมส์ผ่าตัดตามอาการของโรค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวรุ่งนภา ลาสอน นางสาวกชพรรณ สุขกิจ นางสาวสลิลรัตน์ มงคลโภชน์ ภาคกลาง

156 17p22c0440 จตุรม่อล ศึกชิงจ้าวอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช นางสาวเพ็ญประภา ประคุณหังสิต ด.ญ.ณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง

157 17p22c0441 ศราเปาร้อยร้าน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวรสิตา วัฒนศิริ นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล ภาคกลาง

158 17p22c0486 ดิสเล็กเซีย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทย์คณิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวพิชญาภรณ์ วรรณะพาหุณ นางสาวปาลิตา จรดล นายจารุศรณ์ เรืองสุวรรณ ภาคกลาง

159 17p22c0557 ว้าว หนังสือพูดได้ "ไฮเจแปน" โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก นางวิไล สุขเกื้อ นางสาวเพ็ญโฉม ดวงศาลา นางสาวนวพร จันทร์แตง นายฐิติกร ทองโอภาส ภาคกลาง

160 17p23c0004 โปรแกรมแสดงการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางพัชรา คงแก้ว นายภูมิรพี ลือนาม นายศรัณญ์ อินทรลาวัณย์ นางสาวภาธิรัช โฆษะครรชิต ภาคกลาง

161 17p23c0069 Weka ระบบประเมินผลรถยนต์รับจ้างสาธารณะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นางสาวภิญญพร เอี่ยมมงคล นายกร ศิริตันติวัฒน์ ภาคกลาง

162 17p23c0145 เว็บไซต์คลังสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์ นายภาสกร ภาคอัต นายนราธิป ศรีภุมมา นายวรพงศ์ รวยดี นางสาวศศิธร ทิณนะรัตน์ ภาคกลาง

163 17p23c0146 แผนที่โรงเรียนธัญรัตน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์ นายภาสกร ภาคอัต นางสาวเบญจมาศ ใจเดช นางสาวลัดดาวัลย์ พุดแตง นางสาวสุทธิดา มัณยานนท์ ภาคกลาง

164 17p23c0149 เว็บไซต์บริหารจัดการผลการเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนธัญรัตน์ ภาสกร ภาคอัต ปฏิภาน จีนคำเริง สุชน คำเหมือง ธัญจิรา จึงสมาน ภาคกลาง

165 17p23c0213 แบ่งฝันปันสุข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา ด.ช.ธัญพงค์ สิทธิโชค       ภาคกลาง

166 17p23c0259 หนูน้อยนักสำรวจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนภัทร ประทีปทอง       ภาคกลาง

167 17p23c0313 เปิดท้าย ขายทุกอย่าง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์       ภาคกลาง

168 17p23c0337 แต่งอย่างไรให้ดูดี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน คณิต-วิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายนริศร เมฆไตรภพ นางสาวนัทธมน มานะกิจสมบูรณ์ นางสาวสรสิชา ศุภวรรณ ภาคกลาง

169 17p23c0341 การพัฒนาระบบรับส่งนักเรียนแบบเรียลไทม์ผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายสุเทพ ผานัด นางสาววิรตา ฟางสะอาด นายพนสธร เลิศวจนะ นายณัฐภัทร รัตนโพธิ์ทอง ภาคกลาง

170 17p23c0361 โปรแกรมสถิติการมาเรียนของนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์ นางสาววรารมย์ โพธิประพันธ์ นางสาววริศรา กสิกรสุนทรชัย นางสาวศุทธินี วิศาลนิตย์ ภาคกลาง

171 17p23c0364 โปรแกรมวิ่งเพื่อสุขภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี นายวีรภัทร ชรินกาญจน์       ภาคกลาง

172 17p23c0372 โปรแกรมเลือกเส้นทางการเดินทางเพื่อลดเวลาเดินทางบนถนน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายธีร์ธัฐ พรหมประดิษฐ์ นายจิตรทิวัส ตั้งวชิรา นายศศิวงศ์ วารินทร์ศิริกุล ภาคกลาง

173 17p23c0421 ระบบการระบุชื่อต้นไม้ในท้องถิ่นจากลักษณะใบ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายสิรวิชญ์ เหรียญณรงค์ นายจิระภัทท์ บุญยานุเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ไวว่อง ภาคกลาง

174 17p23c0423 การหาขนาดไซส์เสื้ออย่างง่ายด้วยมือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวธันยพร รุจิขจรเดช นางสาวณิศรา เพ่งผล นางสาวเรืองริน ผลเจริญ ภาคกลาง

175 17p23c0426 โปรแกรมอ่านออกเสียงสมการคณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายธนภัทร จุฑาวรรธนะ นายกันต์ธร ธีระชัยกุลพานิช นายกัญจณัฐ มณีโชติ ภาคกลาง

176 17p23c0434 ลุค ไลค์ เลิร์ธ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวณัฐรดา ฉัตรฤทธิชัยกุล นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ ภาคกลาง

177 17p23c0436 โปรแกรมเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายพีรเดช อังเศวตรุ่งเรือง นายจิรายุ ระมาศ นายเดชารัชต์ ปานคง ภาคกลาง

178 17p23c0463 รีโมทคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี นายจตุริทธิ์ ปานพูนทรัพย์ ด.ช.กิตติภัฎ บุญนพพรกุล นายสรวิชญ์ เกษรกุหลาบ ภาคกลาง

179 17p23c0477 อีคิว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต นางสาวธีราพร ตันประเสริฐ นางสาวฐานิต กุลาเลิศ    ภาคกลาง

180 17p23c0512 ม็อคกิ้งเบิร์ด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายปิยะ ไกรทัศน์    ภาคกลาง

181 17p23c0537 ผู้ช่วยตาบอดสี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี ด.ช.ธนวัฒน์ พิทักษ์กชกร ด.ช.กวิน โตวรวิรัตน์ ด.ช.ธัญเทพ อมรนารา ภาคกลาง

182 17p23c0561 เว็บแอพพลิเคชั่นแนะนำพันธุ์ไม้เพื่อปลูกตามลักษณะความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ ด.ช.พีรพัฒน์ ปึกขาว ด.ช.อนุชา สีเสือ ด.ช.ธีรภัทร จันทร์ลอย ภาคกลาง

183 17p31c0132 แอพพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการลูกทัวร์และการท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว Mobile Application คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประดนเดช นีละคุปต์ นายเสฎฐวุฒิ พิลาฤทธิ์ นายบุลากร สุวรรณมาลัย นายกิตติทัต สานุกูล ภาคกลาง

184 17p31c0153 แท็กซี่อัจฉริยะ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายชวิษฐ์ ธาวนพงษ์ นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ ภาคกลาง

185 17p31c0256 โปรแกรมช่วยในการตรวจข้อสอบ Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นายจงเจริญ แจ้งมาก นายปัญจพล โพธิ์ทอง นายณัฐสิทธิ์ ปาละกะวงศ์    ภาคกลาง

186 17p31c0260 ศูนย์ร้องทุกข์ประชาชน Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพรชัย มงคลนาม นายธนบัตร ใจธิมา นางสาวอภิรดา พุ่มพันธุ์    ภาคกลาง

187 17p31c0271 สังคมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางสาวนุชนาถ สัตย์วินิจ นางสาวศิริภาพร บัวนาค       ภาคกลาง

188 17p31c0290 โปรแกรมล่ามภาษาบนอุปกรณ์พกพาสำหรับการท่องเที่ยว Mobile Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวฑิตยา หวานวารี นายพิชญะ กาญจนไพศิษฐ์       ภาคกลาง

189 17p31c0291 ระบบเครือข่ายสังคมทางเลือกสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวฑิตยา หวานวารี นางสาวพัสวี พุทธรักษ์กุล       ภาคกลาง

190 17p31c0292 แอพพลิเคชันช่วยหาที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นายปิยพนธ์ ตรังจิระเสถียร นายศกานต์ โกมลวาทิน ภาคกลาง

191 17p31c0296 แอพพลิเคชั่นตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนถนนเพื่อการขับรถแบบเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายมหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นายนราธิป ทองปาน นางสาวฐิตาภรณ์ กนกรัตน    ภาคกลาง

192 17p31c0297 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อบริหารจัดการความสุขในชีวิตประจำวัน Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายทศพล บ้านคลองสี่ นายณพวัฒน์ เทพแจ่มใจ นายนิติ วังสโรจน์ นายณัฐชัย บุญหมื่น ภาคกลาง

193 17p31c0304 แอปพลิเคชันมือถือสำหรับให้ข้อมูลอาคารในคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ Mobile Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นางสาวธันยา เพ็ญดารา       ภาคกลาง

194 17p31c0305 แอปพลิเคชันแนะนำสายรถประจำทางบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Mobile Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นางสาวปาริฉัตร ขาวทอง นางสาวตวงรัตน์ เข็มปัญญา    ภาคกลาง

195 17p31c0327 แอพพลิเคชันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีการใช้งานตำแหน่ง Mobile Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พีรพล เวทีกูล นายธีรวัจน์ อนันต์พิริยะกุล       ภาคกลาง

196 17p31c0331 ระบบจัดการการท่องเที่ยวแบบกลุ่มส่วนตัว Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวศรีนวล นลินทิพยวงศ์ นายสุริยกานต์ พุ่มดอกไม้ นายอัครวัฒน์ โพธิ์เล็ก    ภาคกลาง

197 17p31c0347 การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุและรถนำส่งผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุเมธ ประภาวัต นางสาวเบญญา รุ่งศรีสุทธิวงศ์ นางสาวสรัลพร เสือดี    ภาคกลาง

198 17p31c0365 แผนที่เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปกรณ์ วัฒนจตุรพร นางสาวธนพร ตระการศิลป์ นางสาวณิชาภัทร บุญประเสริฐศรี    ภาคกลาง

199 17p31c0374 เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอาคาร Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรัณย์ อินทโกสุม นายฐากูร เทพศิริ นายปะการัง เงาภู่ทอง นายปัณณวัฒน์ ตั้นสกุล ภาคกลาง

200 17p31c0392 บีคอนเนคส์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายกิตติวัฒน์ โกศลวัฒนสมบัติ นายอิสระ อำนวยจิตติเลิศ นางสาวฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล ภาคกลาง

201 17p31c0427 ตรวจวัดสายตาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายวชิรพงศ์ ประเสริฐวงษ์ นายเอกชาติ บุญช่วย นายรชานนท์ พันธ์กลาง ภาคกลาง

202 17p31c0429 แอพพลิเคชั่นวิเคราะห์ความผิดปกติของฟันเพื่อการจัดฟันด้วย Steiner Analysis Mobile Application - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต นางสาวณิชกานต์ เพ่งผล นางสาวณิชนันทน์ เพ่งผล นายญาณวุฒิ หร่ำเดช ภาคกลาง

203 17p31c0452 ระบบสนับสนุนและแจ้งเตือนผู้ขับขี่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางชมพูนุท จินจาคาม นายพีรภัทร พาปาน นายปฐวี นาคบุตร    ภาคกลาง

204 17p31c0473 WonGa แอพลิเคชั่นเปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุกด้วยเทคโนโลยีระบบความรู้เสมือนจริง Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายปิยะ วราบุญทวีสุข นายปพนชัย ฮกชุน นางสาวฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล    ภาคกลาง

205 17p31c0475 แอพพลิเคชั่นสำหรับวางแผนเดินทางบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายศุภศรณ์ พูลศิริมงคลชัย นางสาวธยณ์ธร ภานุวัฒนวงศ์    ภาคกลาง

206 17p31c0507 แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ปกครองในการดูแลลูกวัยอนุบาล Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางสาวนุชนาถ สัตย์วินิจ นายสถาพร การะเกษ นายธีรยุทธ ถิ่นน้ำใส    ภาคกลาง

207 17p31c0550 ยิ่งใช้สมาร์ทโฟนยิ่งมีชีวิตน้อยลง ยิ่งใช้สมาร์ทโฟนยิ่งมีชีวิตน้อยลง Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ นางสาวนิรชา เอกะกุลานันต์ นางสาวกนกวรรณ หงษ์เอิบ นายกรกช ไม้เกตุ ภาคกลาง

208 17p31c0552 แอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการรถตู้โดยสารสาธารณะ (อิส คัมมิ่ง) Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายSally Goldin นางสาววัชรีพาสน์ เตชะนิธิภัทร นายธีรวัฒน์ เพชรน้ำทองวัฒนะ    ภาคกลาง

209 17p32c0298 การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย BEST 2015 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นางสาวปิ่นหทัย ลิ้มฬหะพันธ์       ภาคกลาง

210 17p32c0323 การระบุตำแหน่งตัวอักษรจากฉากธรรมชาติ BEST 2015 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวชญานิศ ตันธีระพงศ์ นายกิิตติภพ ผิวนวล    ภาคกลาง

211 17p32c0381 3-step text detection BEST 2015 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นางสาวกัลยา นฤดมกุล นายคฑาไชย ทักษ์สิทธา นายเอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์    ภาคกลาง

212 17p32c0518 การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายด้วยการประสมลักษณะและเทคนิคการค้นหา BEST 2015 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล       ภาคกลาง

213 17p32c0545 ข้อความเอย เจ้าอยู่ไหน, ระบบระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป BEST 2015 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์       ภาคกลาง

214 17p41c0066 การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างเกมออนไลน์แบบหลายผู้ใช้ทางการศึกษาสำหรับผู้สอน ด้วยการผสมผสานเทคนิคไอโคนิคกับระบบผู้เชี่ยวชาญ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา นายกิตติมศักดิ์ ในจิต    ภาคกลาง

215 17p41c0325 บทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) - โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นายจรัสเดช ชัชวาลย์       ภาคกลาง

216 17p41c0493 สืบจากมะตาด : บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โครงสร้างของพืชดอก สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) - โรงเรียนปทุมวิไล
นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นางสาวจรุงจิต สินอนันต์    ภาคกลาง