กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 17p11e0013 มหัศจรรย์นางฟ้ากับลูกอม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นางพัศตราภรณ์ ธรรมสอน นายวรากรณ์ จันทะศรี นายธนินธร วิถีธรรมศักดิ์ นายพัศวุฒิ ตระกาลโรบล ภาคตะวันออก

2 17p11e0016 เกมรามเกียรติ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายสมชัย เชียงพงศ์พันธ์ นายศิวรักษ์ ถิรนันท์ชัย นายพัชรวุฒิ อุ่นเจริญ    ภาคตะวันออก

3 17p11e0017 วีรบุรุษตัวจิ๋ว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นางพัสตราภรณ์ ธรรมสอน นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายณัฐวุฒิ รอดมี นายพิทวัส วจีทองรัตนา ภาคตะวันออก

4 17p11e0062 ตอบคำถามอาเซียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
นายยิ่งยศ ศรีบุญเรือง นายอมรเทพ นาคเสโน นายสรกฤช คงสมบูรณ์ นางสาวรัฏติภรณ์ กุลเดชานุวัฒน์ ภาคตะวันออก

5 17p11e0071 มาปลูกข้าวกันเถอะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
นายยิ่งยศ ศรีบุญเรือง นางสาวกอบบุญ ปัญญา นางสาวสุวพิชญ์ เกษกุล นางสาวณัฐสุดาพรรณ แก่นวิจิตร ภาคตะวันออก

6 17p11e0138 อุปกรณ์เสริมการเล่นเกมรูปแบบเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายอาทิตย์ แสงอรุณ นายชัชวาล เอื้องอุดม นายราเมศวร์ สำอางค์กูล ภาคตะวันออก

7 17p12e0029 สื่อมัลติมีเดีย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นางสาวฐิติมา ทองสมบุญ นางสาวดารินทร์ อินพาเพียร นายกิตติกรณ์ แก้วเกร็ด ภาคตะวันออก

8 17p12e0051 สื่อการเรียนรู้อิสลามศึกษา "อัล-อิสลาม" โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวนวลปราง แสงอุไร นางสาวกุสุมา มะลูลีม นางสาวกนกวรรณ บุญลือ นายสมัย คล้อลมัย ภาคตะวันออก

9 17p12e0095 สื่อการเรียนการสอนสำหรับเตรียมความพร้อมด้านการเขียนของเด็กที่ความต้องการพิเศษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายศุภวิชญ์ อ่อนน้อมดี นางสาวเวณิกา เจริญฤทธิ์กุล    ภาคตะวันออก

10 17p12e0103 โปรแกรมสำหรับกระตุ้นการทำงานสมองบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสด้วยสไปรท์คิทเฟรมเวิร์ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายอัษฎายุทธ สมถวิล นายเทิดศักดิ์ ดุงแก้ว นางสาวพนิดา ศรีโคตร ภาคตะวันออก

11 17p12e0123 แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นางณพ้ชร์วดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง นายนนทชัย เกษร นางสาวชญานี ยมภา นายกิจการ มะณีจันทร์ ภาคตะวันออก

12 17p13e0035 อุปกรณ์ Eye-tracking สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรค ALS โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นางสาวปวีณ์ธิดา ใจตรง นางสาวชนากาญจน์ แต่งภูมิ    ภาคตะวันออก

13 17p13e0063 ระบบหนังสือเสียงอิ่มบุญ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
นายยิ่งยศ ศรีบุญเรือง นางสาวกัญญาวีร์ ชูสถาน นางสาวเยาวพา สายสินธุ์ นางสาวศิริลักษณ์ วายลม ภาคตะวันออก

14 17p13e0080 โปรแกรมช่วยการรับรู้สำหรับคนตาบอดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายอาทิตย์ แก้วขาว นางสาวอังคณารัตน์ พละพร นางสาววลัยมาศ ชินสร้อย ภาคตะวันออก

15 17p13e0109 โปรแกรมคัดกรองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ด้วยแบบทดสอบวาดหน้าปัดนาฬิกา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ นายนัทธร ทองกำเหนิด นายเยี่ยมยศ นิเทศสุนทร    ภาคตะวันออก

16 17p14e0038 ไฟส่องทางอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายอานันท์ เงินบำรุง นายวรพงศ์ ปรีดาศักดิ์    ภาคตะวันออก

17 17p14e0054 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ นายศุภณัฐ ศักดิ์เกษมกฤต นางสาวมาจิรา กะฐินทอง    ภาคตะวันออก

18 17p14e0079 ระบบจัดการโครงการซอฟต์แวร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวอธิตา อ่อนเอื้อน นายประยงค์ หนูเย็น นายกฤษฏิ์ บุญชู นายธำรงค์ สุเนตร ภาคตะวันออก

19 17p14e0086 ระบบตรวจจับควันพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ระยะไกลด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายสุเมธ คะสุระ นายอนันตชัย บินอุหมัด นายสิทธิชัย บุตะเคียน ภาคตะวันออก

20 17p14e0088 เครื่องบินผสมผสานเทคโนโลยีสองแขนง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายอภิลักษณ์ พุ่มประไพ นายพิชย อานุภาพภราดร นายศรัญย์ชัย อนันธนานฤภร ภาคตะวันออก

21 17p14e0091 ระบบแลปสำหรับฝึกปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายนรากรณ์ ชัยเมืองใหม่ นายภัทรวุฒิ รัตนสกล    ภาคตะวันออก

22 17p14e0097 ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
นายทัศพันธุ์ สุวรรนทัต นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ นายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ ภาคตะวันออก

23 17p14e0098 โปรแกรทแสดงค่าการทำงานของเครื่องยนต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายศรัณย์ ส่งเจิม นายณัฐพงศ์ เปลี่ยนศรี นางสาวรัตติกร สมสีใส ภาคตะวันออก

24 17p14e0105 ระบบตรวจสอบใบหน้า 3 มิติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายคธาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายภัทรชัย พุทธรักษา นายธีระพัฒน์ สุขกิจภากรณ์ นางสาววรรธณี ปานศรีสุข ภาคตะวันออก

25 17p14e0129 การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนสำหรับบ้านอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ นายHUNLY CHHENG    ภาคตะวันออก

26 17p14e0134 ระบบการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งทราย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวจารุพักตร์ บุญล้อม นายศุภศิริ ทองสุก    ภาคตะวันออก

27 17p14e0136 การใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับการตรวจกระดาษคำตอบและแบบสอบถามแบบปรนัย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายธวัชชัย ภักดี นางสาวอารยา แสงคล้าย นายไพโรจน์ ตาดี ภาคตะวันออก

28 17p15e0058 ชุดอุปกรณ์ระบุตัวบุคคลด้วยลายม่านตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายไพรัช สร้อยทอง นายกฤตธน ชลนันทร์ นายวัชริศ ชาติสุวรรณ นายเรวัตร ครุฑทิน ภาคตะวันออก

29 17p15e0085 ระบบจำลองการควบคุมรถยนต์อัตโนมัติโดยการตรวจจับช่องทางเดินรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ นายออมทรัพย์ สุขขี นางสาวศิวพร พัฒนาภรณ์ นายภูริลาภ พนิตอุทัย ภาคตะวันออก

30 17p15e0128 ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณฐนน แก้วเสมอตา นายวรปรัชญ์ อัตไพบูลย์ นายธนพล แดงสมบูรณ์ ภาคตะวันออก

31 17p21e0047 จินตพิภพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายศุภกร แก้วเดชะ นางสาวอชิรญา เนื่องจำนงค์ นางสาวพรพรหม พัฒนพงษ์อนันต์ ภาคตะวันออก

32 17p21e0072 ระเบิด ระเบ้อ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวปาจรีย์ แก้ววงค์ นางสาวชัญญา จัทร์สิงห์ นายศิระ ขอบทอง ภาคตะวันออก

33 17p21e0078 สงครามเด็กเ(ก)รียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายกิตติณัฐ เอี่ยมสำอางค์ นางสาวพัณณ์นิษา จิตรวิโรจน์ นางสาวพิชญนาฏ อุปพงษ์ ภาคตะวันออก

34 17p21e0083 ล่าสุดขอบฟ้าตำนานขนมไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายธนาวินต์ ตันตราสัย นายธราธร จันทดี นางสาวเมลดา ลวดลายดี ภาคตะวันออก

35 17p21e0087 นาฬิกาทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางสาวอัจฉรา รัตนวงษ์ นายคมชาญ ศิลป์เจริญ นายคุณานนต์ บุรเทพ นางสาวนลินี ขวัญดี ภาคตะวันออก

36 17p21e0092 ผจญภัยทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวพัฒน์นรี ศุภรัตน์ธรรมกุล นางสาวณัชชา จันทร์พิทักษ์ นางสาวศรันย์ภัทร ดุมคำ ภาคตะวันออก

37 17p21e0093 มะเขือน้อยพิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวพรรษชล พานิชเจริญ นางสาวภาวิกา คำภาวงค์ นางสาวชุติกาญจน์ บุญสุทธิ ภาคตะวันออก

38 17p21e0096 ร่มกันฝน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวมาลิตา เทียนสวัสดิ์ นายมาโนช คมรัตนปัญญา นายฟุ้งเกียรติ เผด็จตะคุ ภาคตะวันออก

39 17p21e0107 ภารกิจปิดตำนานสงครามสองภพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวภรภัทร สาครเสถียร นายอวิษฐ์ สุขโสภา นายทรงพล ธีระวิทย์ ภาคตะวันออก

40 17p21e0120 มหากาฬกำจัดสารเสพติด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธีวรา ไกรลพ นางสาวภาณิณี อาจคุ้มวงษ์ นายกีรติธรรม์ ศิลาทรัพย์ ภาคตะวันออก

41 17p21e0127 อยู่ดีวิถีพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายณัฐพงษ์ หมื่นสิทธิโรจน์ นางสาวรมิตา ธีรธนิตนันท์ นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เจริญ ภาคตะวันออก

42 17p22e0003 ระบบขับถ่าย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นางพัสตราภรณ์ ธรรมสอน นางสาวลลิดา กาบาง นางสาวพัชฌา บุหรี่ทอง นางสาวสรินยา จิราพงษ์ ภาคตะวันออก

43 17p22e0004 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายธนากร ชาญเขตรธรรม นายวิทวัส ชาวสวน นายนรากร ยุงหนู ภาคตะวันออก

44 17p22e0006 ท่องโลกทรัพยากรธรรมชาติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นางสาวปรีชญา ท้ายเมือง นางสาวชนาพร พลาจันทร์ นายธีรภัทร จั่นเจริญ ภาคตะวันออก

45 17p22e0007 เสริมความปลอดภัย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายธีรภัทร ฉัตรเงิน นายศุภวัส ฉัตรเงิน นายสุริยสิทธิ์ เชียนชื่น ภาคตะวันออก

46 17p22e0009 จีนหรรษา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายกวีรัตรน์ ทองโชติฉัตร นายพลวัต จิตจาชโล นางสาวปิยธิดา บุญเชิด ภาคตะวันออก

47 17p22e0010 ย้อนเวลาตลุยสยามอารยธรรมอยุธยา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายธเนศ มุขประดับ นางสาวนัฐธกมล โถธรรม นางสาวพัชรี มณีโชติช่วง ภาคตะวันออก

48 17p22e0012 วัลแคน ดินแดนแห่งภัยพิบัติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นายสุทิน พยนต์เลิศ นายประภัสสร ธรรมกร นายคมกฤษ เอี่ยมอ่ำ นายนฤดล วงศาโรจน์พงษ์ ภาคตะวันออก

49 17p22e0014 คณิตศาสตร์พาเพลิน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นางพัสตราภรณ์ ธรรมสอน นายพงศกร คชชา นายศุภวิชญ์ เนื่องจากสังข์ นางสาวฌาณุมาศ เกียมา ภาคตะวันออก

50 17p22e0028 กินดีมีสุขกับข้าวหอม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวสุพิชฌาย์ โพธิ์เตี้ย นางสาวปาณิศา เอี่ยมธีระไพบูลย์ นางสาวธนนพวรรณ รัตนไตรศรี ภาคตะวันออก

51 17p22e0036 ไส้เดือน....ผู้พิทักษ์แห่งผืนดิน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายกฤชณัท แพเทียนทอง นายภูริณฐ์ สุวรรณประดิษฐ์ นายณรงค์พร อำไพเทศ ภาคตะวันออก

52 17p22e0043 เซียนอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายณภัทร เจริญกัลป์ นางสาวอรวรรณ รูปแก้ว นายบรรพต สาครจันทร์ ภาคตะวันออก

53 17p22e0045 ออกไปเจ้าความอ้วน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาววาสนา ปิ่นเเก้ว นางสาวดลลัชนัย ศิลปกิจวงษ์กุล นายศุภณัฐ สังข์ทอง ภาคตะวันออก

54 17p22e0060 ตะลุยวัฎจักรของน้ำกับแก๊งสามสหาย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
นายศุกร์เกษม ปรุงผล นางสาวบงกชรัตน์ อินทชิต นางสาวกนกวรรณ คงสวน นางสาวพรนภา ปุริตาเน ภาคตะวันออก

55 17p22e0099 โอ้ คุณพระ! ภัยพิบัติมาแล้ว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวปาลิตา ตันติจรรยารัตน์ นางสาวแคทลียา แซ่ลิ้ม นางสาวศุภธิดา ตั้งสมคิด ภาคตะวันออก

56 17p22e0102 จานจันท์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวธนพร ชุมภู นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ทางประเสริฐ นางสาวปิยนัช ไกรวาส ภาคตะวันออก

57 17p22e0135 ขยับเขยื้อนไปกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
นางสาวกนกรัตน์ จำเนียรสุข นางสาวฌัชพักต์ แจ่มปรีชาสกุล นางสาวศิราภรณ์ คำศรี ด.ญ.ธนพร สุรกิจ ภาคตะวันออก

58 17p23e0020 สัญญาณไฟจราจรและราสเบอร์รี่พาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
นางสาวนารีรัตน์ อินอิว นางสาววรกานต์ รุ่งเรือง นายณัฐพล วาดเขียน นางสาวสุวิกานต์ มูลสท้าน ภาคตะวันออก

59 17p23e0021 หุ่นยนต์สำรวจบริเวณพื้นที่มีกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์ นางสาวคุณัญญา เทวรุ่งสัจจา นางสาวชัชฎาภรณ์ สุบิน นางสาวกาญจนาภรณ์ รุ่งเรือง ภาคตะวันออก

60 17p23e0026 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
นายศุภชัย แตงอ่อน นางสาวน้ำเพชร รอดประเสริฐ นางสาวธวัลรัตน์ เรือนเงิน    ภาคตะวันออก

61 17p23e0033 ระบบติดตามอาการของผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชลกันยานุกูล
นายณัฐ กาญจนศิริ นางสาวพรรษนันท์ พลชม นางสาวนัญธิญา นาก้อนทอง นางสาวแพรวดี ชุติรัตน์ ภาคตะวันออก

62 17p23e0082 ระบบกล่องดำรถยนต์บน Cloud Storage โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายพงศธร เกิดผล นายภานุกร สุนทรเวชพงษ์ นายทิทยุต รักษาวงศ์ ภาคตะวันออก

63 17p23e0130 เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชลกันยานุกูล
นางวรรณวณา ปัญญาใส นายภิศนุพงศ์ พงศ์อภิรักษ์ นายปฏิภาณ ชิณเกตุ นายเดชาพล เลิศสุรัตน์ ภาคตะวันออก

64 17p31e0011 กลอน ๘ Mobile Application
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายเกียรติศักดิ์ ยวงสวัสดิ์ นางสาวอภิศรา กันทะเสน นางสาวกวินธิดา ธรรมจักร์ ภาคตะวันออก

65 17p31e0031 ดิกชันนารีอิเล็กทรอนิกส์และบทสนทนาสำหรับภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน Mobile Application เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายสุปิติ กุลจันทร์ นายกรกต โพธิ์ขาว นางสาวนิษาชล ชมภูนาค    ภาคตะวันออก

66 17p31e0037 บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นางสาวลลินดา เรืองปัญญา    ภาคตะวันออก

67 17p31e0042 มัคคุเทศก์(แอพพลิเคชั่นจัดทริปและนำเที่ยว) Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายวัชรพัฐ เมตตานันท นายภูวดล สุจิตรานุภาพ นายวรกันต์ รติสุรกานต์    ภาคตะวันออก

68 17p31e0061 แอพพลิเคชั่นค้นหากิจกรรมรอบตัว (My Event) Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางอธิตา อ่อนเอื้อน นายอภิพล สุขเกลอ นายศุภณัฐ ประภาสสันติกุล นายพฤฒิพันธ์ จันทร์เพ็ญ ภาคตะวันออก

69 17p31e0066 แอพพลิเคชั่น อิ่มเลือกได้ Mobile Application วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
นายยิ่งยศ ศรีบุญเรือง นายกิตติพงศ์ น้อยพราย นางสาวกาญจนา จันดา    ภาคตะวันออก

70 17p31e0094 การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยี Beacon บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายจักรพงษ์ บุญใหญ่ นายรุ่งทิวา ศรีสะอาด นายพงศ์ปนต ช่วยสกุล ภาคตะวันออก

71 17p31e0118 ระบบจัดการ Firewall คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม Mobile Application เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายอนิราช มิ่งขวัญ นายศฤงคาร วังสินธุ์ นายศิรวิทย์ ปริยาศักดิ์    ภาคตะวันออก

72 17p31e0137 แอปพลิเคชันช่วยเลี้ยงเด็กทารก Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายกฤษฎา หิรัญศรี       ภาคตะวันออก