กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 17p11i0002 เกมฟรุ๊ตสแครมเบิลเวิร์ดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร นางสาวฐิติพร การสูงเนิน นายปกร ศิริพัฒน์ นายชยุตม์ กัลกะ นางสาวจิรนันท์ สุวรรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 17p11i0012 นักรบจิ๋วจอมป่วน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอรรถพล ก้อมมังกร นายพงษ์พันธ์ จันทร์ศรีอ่อน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 17p11i0047 เกมจอมขมังธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายธีรวัฒน์ แย้มไสย       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 17p11i0048 กลองทิพย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายจิรศักดิ์ กรรมกร       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 17p11i0060 ตำนานแห่งองค์ดำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายปราโมทย์ ทรัพย์น้อย นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 17p11i0061 เกมนักล่าซอมบี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายจตุรงค์ โคตรทองทิพย์ นายธนวัฒน์ นันธานี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 17p11i0070 เกมขับขี่รู้กฎ ลดอุบัติเหตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม นายสิริพันธุ์ ภักมี นายประกายเพชร ศรีโนนยาง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 17p11i0087 สงครามหุ่นยนต์ครองเมือง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวราวุฒิ ผ้าเจริญ นายยุทธกร ลือเดช นายโกวิทย จรัญญากรณ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 17p11i0091 อาเซียนวิ่งสู่ฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวมธุรส สมดี นายกวิน ผลการ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 17p11i0105 Makeup Application โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวทิพวัลย์ โม้งน้อย นางสาวปิยวรรณ จันทร์ภิรมย์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 17p11i0113 เกมยิงปืน 3มิติ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีกล้องไคเนคต์ สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสมปอง เวฬุวนาธร นายจาตุรณต์ ภาวศิลป์ นายพีรธัช ธรรมบรรเทิง นายรุจิภาส ชาติกาานนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 17p11i0114 แอพพลิเคชัน "กินอะไรหว่า" โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายเฉลิมชัย หล่อวงค์ตระกูล นายนันทวุฒิ เต็มเกษม นางสาวสุดารัตน์ บุญนาสำโรง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 17p11i0115 การท่องเที่ยวเสมือนจริง ด้วยเทคนิคการซ้อนภาพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสมปอง เวฬุวนาธร นางสาวประภัสสร ยนภพ นางสาวเกศรา พรหมบริรักษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 17p11i0119 ผู้พิทักษ์สวนผัก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายศักดิ์ดา เหล่าทองสาร นายวุฒิวัฒน์ ชัยสุภิธนรักษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 17p11i0121 เกม Rolling, Rolling โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นายวรัญญู เกียรติจินดารัตน์ นายณัฐพร เคยทำ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 17p11i0122 หนังสือเออาร์ เรื่องประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายจักรพันธ์ บูรณะกิติ นายมารุต ศรีจันทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 17p11i0131 มิวสิคเจน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาตร์เเละศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายวศิน ตรีสินธุรส นายคชานนท์ นวลทอง นายสมาธิ เศรษฐศักดิ์อำพล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 17p11i0139 แอปพลิเคชันค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานด้วยเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ นางสาวเพชรรัตน์ อันภักดี นางสาวกนกวรรณ แก้วสูงเนิน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 17p11i0140 เกมดูดีดี ประเพณีอีสาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวมณีวรรณ ปวีร์เดชาวัชร์ นายสิทธิศักดิ์ สทอนเมือง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 17p11i0147 แสคตเตอร์ อาร์ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายจักรพงษ์ เพียรมี นายนายทิวา จันทรไทย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 17p11i0155 ฟื้นฟูจิตสำนึกคิดก่อนทิ้ง พิชิตปัญหาขยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระยุทธ ทองเครือ นายณัฐพงศ์ เกลาเกลี้ยง นายชินวัตร ธรรมวงษา นายกวิน ทิสะเส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 17p11i0160 มูเซ ตื่นทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศํกดิ์ ตรีประพิณ นายสิทธิชัย วรรณทอง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 17p11i0195 แอพพลิเคชั่นการแสดงภาพ 3D โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการท่องเที่ยวในขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปัญญาพล หอระตะ นางสาวกนกวรรณ ละหาล นางสาวธนัชชา โคตร์ชนะ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 17p11i0200 แอปพลิเคชันพระพุทธศาสนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นายวรากร โอวาทฬารพร นายพลากร หาญอาษา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 17p11i0207 เกมหนีตายคำสาปมรณะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวนงราม เหมือนฤทธิ์ นายวรภัทร ศิริบูรณ์พิพัฒนา นายกฤษฏา ืมังคละไชยา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 17p11i0214 ไรด์ อะ ไบค์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายเมธีไนย์ ส่งสุข นายจิรายุ เลิศชะกิจ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 17p11i0233 เกมคณิตฟิตสมอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ นายเจนภพ จันทร์เพ็ง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 17p11i0280 เที่ยว AEC. โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายภาคย์ สธนเสาวภาคย์ นางสาวอภินันท์ ภิรมย์ นายวัชระพงษ์ จันละคร นายฐิติวุฒิ เนตรแสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 17p11i0288 แอปพลิเคชันงานสังคม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ นางสาวสวรรยา ชูปฏิบัติ นางสาวทัศน์ชนก จิตต์พิสุทธิ์สิริ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 17p12i0003 สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมคราม สกลนคร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร นางสาวฐิติพร การสูงเนิน นายอภินันท์ จันดี นางสาวภูริชญา แสนวงศ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 17p12i0014 แอปพลิเคชันสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวรุ่งทิวา อินทร์หา นางสาวธัญลักษณ์ ปัสสาสัย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 17p12i0034 สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง ประชาคมอาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นางสาวอัมพร วงละคร นายศักดิ์สิทธิ์ ฉวีแปลง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 17p12i0035 สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นางสาวอริยา เพชรหว้าโง๊ะ นายไกยราช หาดทะวายการ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34 17p12i0037 เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง My Life ด้วยตัวฉันเอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสัมฤทธิ์ ทิมา นายสิทธิกร ลักษณ์เชื้อวงศ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 17p12i0038 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วงจรแปลงสัญญาณ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสัมฤทธิ์ ทิมา นายบุรินทร์ ภวภูตานนท์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 17p12i0051 ห้องคณิตพิชิตความรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นางสาวภัณฑิลา โชปัญญา นางสาวเพ็ญนภา พึ่งกลิ่น    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37 17p12i0057 โปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษแบบโต้ตอบ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นายพงศ์สิทธิ์ ไชยฮะนิจ นางสาวสุวิมล ดอนแพงชา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38 17p12i0068 หนังสือ การ์ตูนอนิเมชั่น 3 มิติ ประวัติการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนลาวล้านช้าง ในเมืองอุบลราชธานีโดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ที่แสดงบนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายอานันท์ ทินนิกร นายพุฒิพงษ์ สุวรรณไตรย์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39 17p12i0069 หนังสือภาพสวนสัตว์อุบลราชธานีแบบสามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายนำชัย ศรีสุข นายโสธร กาลจักร นางสาวณัฐธิดา กางโสภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 17p12i0072 สื่อการเรียนรู้อาหารหลักน่ารู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์ นางสาวอมรา แก้วกุล นายกมล จิรพันธ์พิเชษฐ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 17p12i0100 นิทานอีสปสามภาษา (ไทย - อังกฤษ - จีน) ในรูปแบบแอนิเมชั่นสองมิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางอัปสร อินทิแสง นายธนาวิทย์ ภิเนษกรมณ์ นายวัชรินทร์ บรมโคตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 17p12i0102 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องเกษตรประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วงกต ศรีอุไร นายขวัญชาติ วัดละเอียด นายศตายุ ช้างสีสังข์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 17p12i0104 สื่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางอัปสร อินทิแสง นางสาวเพ็ญนภา วงมาลี นางสาวมณีกาญจน์ เกษร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 17p12i0134 บทเรียนบนเว็บวิชาความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นายอติวุฒิ บัวเมืองเพีย นายพีรกานต์ การภักดี นางสาวจุฑามาศ กฤษณะกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 17p12i0150 สื่อการเรียนรู้ลูกคิดญี่ปุ่นสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายสรายุทธ กรวิรัตน์ นางสาวอุทุมพร ไพสีขาว นายณัฐวุฒิ ภูทองจันทร์ นายวรวุฒิ เนตรแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 17p12i0151 แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กบกพร่องการเรียนรู้ด้านการอ่าน-สะกดคำ วิชาภาษาไทยระดับประถมต้น วิชาภาษาไทยระดับประถมต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวพิชชาพร ใจซื่อ นางสาวนราภรณ์ ช่วงโชติ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 17p12i0158 สื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่โดยใช้ระบบเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายธนภัทร วงษ์คำจันทร์ นายเกรียงเดช เชื้อบุญจันทร์ นายชนิสร กองแก้ว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 17p12i0161 โปรแกรมจำลองการประกอบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายอนันต์ เครือทรัพย์ถาวร นายพิรุณ จันทร์พงษ์ นางสาวนันทพร อบกลาง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 17p12i0181 ก-ฮ ฟอร์ ฟัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายกฤษฎิ์ นิลคูหา นายนัฐพงษ์ ประวิสารัตน์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 17p12i0186 คณิตมหาสนุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ นายกิิตติพงษ์ โยทัยเที่ยง นายธรรมวัฒน์ ศาสตร์เวช นางสาวบุษยา เภาทรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51 17p12i0206 มาสนุกกับการสร้างประโยคกันเถอะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวชยาพร แก่นสาร์ นางสาวรุ่งนภา โกมล       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

52 17p12i0227 สื่อการเรียนรู้ นาฬิกาพาเพลิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นางสาวรัตนาภรณ์ สุภี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 17p12i0269 นักผจญภัยหัวใจพอเพียง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายปิยะนัฐ ตั้งสกุล นายณัฐพงศ์ เก่งกว่าสิงห์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 17p12i0274 สนุกกับแบบจำลองอะตอมด้วยเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายเกียรติภูมิ อุเหล่า นางสาวอัญมณี ศิริโนรัง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55 17p12i0282 สื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องการรับรู้และการตอบสนองชั้นมัธยมสึกษาปีที่5บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางอัปสร อินทิแสง นางสาวกนกกาญจน์ คำมงคล       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56 17p12i0290 เครื่องมือสแกนบัตรสำหรับสมาร์ทโฟนโดยใช้การรู้จำใบหน้า โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ นายกฤตเมธ ประกอบแสง นายศุภชัย โคตรธนวดี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57 17p12i0292 วิ่งร่อนย้อนยุคประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายศรุติ อัศวเรืองสุข นายยุทธชัย บุดดีคำ นายยุทธนา บัวพล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 17p12i0299 แอพพลิเคชันเรียนรู้การใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านไทยด้วยสถานการณ์การจำลองชนิดโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นางสาวรักษ์วริน วรรณศิลป์ นายพลวัฒน์ จันทริมา นายชาทิตย์ ศิริสวัสดิ์ นายศิลปะไทย ครองสิงห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

59 17p13i0040 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจสอบการหกล้ม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายกัมปนาท ศิริวัฒนกุล นางสาวฐิติวรรณ พิมพ์เทศ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

60 17p13i0167 แอปพลิเคชันแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาเบลล์สำหรับแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายกวิน วิริยะประสพสุข       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

61 17p14i0013 ระบบแปลภาษาไทยเป็นภาษาถิ่นอีสาน โดยใช้กฎและประโยคตัวอย่าง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวปวีณา อุ่นลี นางสาวอุษณีย์ ผึ่งบัว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

62 17p14i0016 โปรแกรมเข้ารหัสภาพดิจิตอล โดยใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์ นายพงพิพัฒน์ โคตรบุดดี นายรุ่งโรจน์ โคตรชมภู    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

63 17p14i0032 โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สั่งงานแบบไร้สัมผัส (Leap Motion) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์ นายเชิดพงษ์ หารคำแพง นางสาวศิรประภา แสนโคตร นางสาวศิรประภา นะคะจัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

64 17p14i0050 แอปพลิเคชันดูแลความเครียด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวทิพย์สุดา เมืองวงษ์ นางสาววิลาสินี เวียงอินทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

65 17p14i0053 การวิเคราะห์ความรู้สึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนเพริศ นายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

66 17p14i0058 ระบบจัดเก็บและค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์บลูทูธแบบมีส่วนร่วม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชัชวิน นามมั่น นายธีระชัย โค้วไพโรจน์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

67 17p14i0063 ระบบวินิจฉัยโรคยางพาราออนไลน์โดยใช้ความคล้ายคลึงของบริเวณและคุณลักษณะอาการ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา นางสาวสุกัญญา พรมมา นางสาวช่อลดา มายอด    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

68 17p14i0064 ระบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำประปาในจังหวัดอุดรธานีออนไลน์โดยใช้วิธีอนุกรมเวลาแบบฉบับ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายสิรวิชญ์ นาทันดอน นายณัฐพล อุตรนคร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

69 17p14i0078 การจำแนกเห็ดด้วยวิธีการทางเครือข่ายประสาทเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวทัชชาดา ทองระย้า นายสรรเสริญ บรรจงชีพ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

70 17p14i0081 สายใยรัก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายวศิน ตรีสินธุรส นางสาวณัฐชา บุญศร นางสาวปนัดดา หาญพล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

71 17p14i0090 ระบบการหาความสัมพันธ์ของสินค้าโดยใช้เทคนิค Apriori จากกลุ่มลูกค้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา นายวุฒิชัย กล้าเกิด นางสาวภัทราพร พันเดช    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

72 17p14i0099 ที่จอดรถอัฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เตียเจริญ นายบดินทร์ ชอบบุญ นายภุชงค์ จันดาเบ้า    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

73 17p14i0106 การจับท่าทางโดยใช้มีอ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นางสาวจันนา เมง นายทุงห่าน เตง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

74 17p14i0108 ระบบจำแนกเห็ดที่มีพิษและไม่มีพิษโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วงกต ศรีอุไร นางสาวเสาวนีย์ บุราเลข       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

75 17p14i0112 แอพพลิเคชั่นตรวจวัดค่า ph ของน้ำบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชัชวิน นามมั่น นางสาวณัฐวรรณ จงวิมาณสินธุ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

76 17p14i0116 ไม้ป่าเดียวกัน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเหมกรณ์ เอกวารีย์ นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร นายวรวุฒิ ตั้งตระกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77 17p14i0120 การตรวจจับช่องทางเดินรถ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายชัยพัต ชุ่มใจ นายสุริยนต์ มหาจันทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78 17p14i0128 เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในกองข้าวเปลือกที่ส่งข้อมูลแบบไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เตียเจริญ นายณัฐพงษ์ โพนยงค์ นางสาวฤดีมาศ โสมาตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

79 17p14i0145 แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพสุนัข โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวอริสรา ลอดสุโข นางสาวศันสนีย์ สุวรรณฉวี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

80 17p14i0152 แอปพลิเคชันถังขยะอยู่ไหนนะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรารัตน์ สงฆ์แป้น นายคมสันต์ เตโช นางสาวอุบลวรรณ ลาภมาก นางสาวหัทยา พิมพ์หานาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

81 17p14i0162 แอปพลิเคชันแบ่งปันการบริจาคบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวกมลฉัตร วิชัยรัตน์ นายจีรวัตร วาศชัยกุล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

82 17p14i0170 โปรแกรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบนแอนดรอยด์ผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นายธีรภัทร์ โคตรมุงคุณ นายนเรนฤทธิ์ หัสดินทร ณ อยุธยา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

83 17p14i0173 ระบบเฝ้าระวังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถบริหารจัดการผ่านโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายกำธร สารวรรณ นายวรวุธ มณีกรรณ์ นายรพีพงศ์ อุปดิษฐ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

84 17p14i0174 เว็บแอพพลิเคชั่นคลินิกรักษาสัตว์เลี้ยง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวนงราม เหมือนฤทธิ์ นางสาวอารดา จันทร์ศรี นางสาวภัทรดา ขุนประดิษฐ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

85 17p14i0177 แอปพลิเคชันคำนวณเมทริกซ์โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ นายเฉลิม เพ็งพิศ นายพฤกษาศิลป์ วงศ์ศรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

86 17p14i0179 ระบบตรวจจับและป้องกันการเปลือยเอสเอสแอล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายธีรภัทร์ พ่อครวงษ์ นายนัฐพล โคตรบรรเทา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

87 17p14i0193 ระบบคลังข้อสอบอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายเจษฎา สุขจันดี นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

88 17p14i0198 ระบบฉลากยาอาเซียน ด้วย QR Code โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์และวิทยาศตร์ มหาวิทยาลัยราฃภัฏกาฬสินธุ์ นายทรงกรด พิมพิศาล นางสาวสุภาพร เศษโคกสูง นางสาวพรทิพย์ สุรันนา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

89 17p14i0201 แอปพลิเคชันที่ช่วยในการคอนฟิกเราเตอร์บนอุปกรณ์แอนดรอยด์แท็บเล็ต โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายศิริพงษ์ สุ่มมาตย์ นายศิริวัฒน์ สมทรัพย์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

90 17p14i0224 แอปพลิเคชันดูแลทารกบนโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวอลิษา กาสี นางสาวอุทัยวรรณ จอมทอง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

91 17p14i0237 อุปกรณ์แจ้งเตือนการโจรกรรมโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายอนุชา เชื้อคำจันทร์ นายธนากร คำมุงคุณ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

92 17p14i0277 การระบุตำแหน่งหุ่นยนต์ภายในบ้านด้วยการบูรณาการพิกัดเชิงมุม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสายยัญ สายยศ นายวุฒิชัย โนนสาคู นางสาวเกษมศรี คงยิ่ง นายสายธาร โพธิ์ทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

93 17p14i0285 โปรแกรมทำนายดวงชะตาลายมือบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ นางสาวกรปภา เบ็ญจกิจ นายคณาพล กตัญญสูตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

94 17p14i0296 ระบบแจ้งเตือนโปรโมชันจากเว็บไซต์ร้านค้าแบบอัตโนมัติบนระบบแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ นายพชร มีพันธ์ นายกิตติภณ รุ่งฤทัยวัฒน์ นายนพรัตน์ ตุลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

95 17p14i0298 แอพพลิเคชันนำชมความเป็นจริงเสริมด้วยการติดตามวัตถุสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธรผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ นายกฤตชัย บุญศิวนนท์ นายจักรกฤษ ปาจะ นายประพจน์ เจริญสุข นางสาวหนึ่งฤดี ชมภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

96 17p14i0303 แอพพลิเคชันรู้จำป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นายกฤตชัย บุญศิวนนท์ นายรัตณศาสตร์ กาญจนารัตน์ นายจักรกฤษ ปาจะ นายวุฒิชัย สุจิตโต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

97 17p15i0096 ระบบยืนยันตัวตนอย่างเป็นมิตรสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กและขนาดกลาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอรรถพล สุวรรณษา นายธนาวุฒิ เวียงปฏิ นางสาวประภัสสร พรมลี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

98 17p15i0203 ความสุข ความทรงจำ ผ่านเสียงเพลง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศํกดิ์ ตรีประพิณ นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต นายปิยณัฐ กองแก้ว นายภัคภัทร นาอุดม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

99 17p21i0024 ยอดมนุษย์ชุดคลีนนิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ช.เสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100 17p21i0025 สงครามไดโนเสาร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรมใจรักษ์ ด.ช.วิทวัส สีทัดยศ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

101 17p21i0029 คุกกี้จิ๋วใจเกินร้อย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ช.ณัฐชนน ปรีชาญาณ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

102 17p21i0133 เจ้าพ่ออาเซียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนอนุกูลนารี นางสาวรมิตา พิมพะไสย์ ด.ช.ศุภวิชญ์ เกียรติธีรรัตน์ ด.ช.ชิษชนุพงค์ ศรีโยธี ด.ช.ธนภัทร จุลจันทนโพธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

103 17p21i0216 จุกน้อยพิทักษ์ป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ นายเชาวนันท์ โสโท ด.ช.วัชระ ศรีเนตพัด ด.ญ.ณัฐวิภา เตชะแก้ว ด.ช.ณัฐวุฒิ วิตคุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

104 17p21i0218 เกมปรัมปราออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายชัยภัทร ศุภรักษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105 17p21i0295 เกมบันไดงู โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนมุกดาหาร นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์ นายธนวรรธ จันทวัติกุล ด.ญ.ธนาภา ตรั่นถิ ด.ญ.ปฐมพร ยุทะนาปกรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

106 17p22i0010 เลือกใช่!! ได้Grammar (แอพพลิเคชั่นเกมส์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นางสาวละอองดาว ท้าวมา นายรณชัย ชายผา นายคณาสันต์ จันทร์ผาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

107 17p22i0026 ไม่มีคำว่ายาก สำหรับร้อยละ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ช.ชานน ศรีอุทธา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

108 17p22i0027 เซตแสนสนุก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนกัลยาวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวณัฐวรา พรพิรุณโรจน์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109 17p22i0028 การตอบสนองที่ควบคุมไม่ได้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวอุรชา ภูดิฐวัฒนโชค       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110 17p22i0030 ความลับที่ไม่ลับของระบบทางเดินอาหาร โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรมใจรักษ์ ด.ญ.ปัญญ์ฑิตา พลเสนา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111 17p22i0031 เธอขึ้นเหนือ ฉันลงใต้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรมใจรักษ์ ด.ญ.ชิดชนก แตงอ่อน       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

112 17p22i0300 เครื่องดนตรีไทยสู่มิตรภาพสากล โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นางปริญญ์ทิพย์ แสนใจ นายศิวัชญา ทามณี นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม นายภาสุ เสมสวัสดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

113 17p23i0011 โปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนช่องแมววิทยาคม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม นายนิคม วุฒิยา นางสาวมารศรี รักษาอินทร์ นางสาวทิพย์กมล การสร้าง นายวีรวัฒน์ มุ่งไธสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

114 17p23i0021 ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณวัตร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอาคม ศรีวะโสภา นายศราวุธ ราชจันดี นายอริสมันต์ โคกสีอำนวย นางสาวทัศนีย์ นุตะลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

115 17p23i0033 ระบบกิจการนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร นางสาวธนพร ริมหนองอ่าง นางสาวสิริวิมล นันทะบัน นางสาวอรษา วิจิตขะจี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

116 17p23i0067 ระบบจัดการห้องสมุด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

117 17p23i0071 ระบบคะแนนความประพฤติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายวรภพ น้อยศรี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

118 17p23i0094 ระบบติดตามนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายณฐกฤต เชื้อจีน       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

119 17p23i0095 โปรแกรมตรวจสอบการเข้าเรียนด้วย RFID โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายภานุพงศ์ ชาตะมีนา นายอธิปัตย์ อ่อนแพง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

120 17p23i0111 ระบบตรวจสอบการมาเรียนด้วยอาร์เอฟไอดี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย ด.ช.ปองพล พรหมหลวงศรี ด.ช.พงศธร ทุมมี ด.ช.ธนกฤต เวชไชยสงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

121 17p23i0222 ระบบสืบค้นหนังสือด้วยคำอธิบาย โดยใช้วิธีการลำเลียงย้ายค่าเฉลี่ย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนอนุกูลนารี นายวิทูลย์ ดอนพรทัน นายเศรษฐการณ์ กลัดกันแสง นายธีรธร นาสมตรอง นางสาวกนกวรรณ บุญสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

122 17p23i0231 ระบบการแจ้งเตือนการส่งงานและเวลาเรียนผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนพระทองคำวิทยา นายสุเมธี เกษร นางสาวอุษณีย์ แพทย์มะลัง นางสาวศิริภาพร แหขุนทด นางสาวรชนีกร แปสันเทียะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

123 17p31i0045 อควาร์เรียม แฟนตาซี Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศํกดิ์ ตรีประพิณ นายณรงค์ฤทธิ์ พนมเริงไชย       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

124 17p31i0085 แอพพลิเคชั่นสร้างจุดนัดพบบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ นางสาวอารยา ยวงทอง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

125 17p31i0126 แอพรับออเดอร์อาหาร Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ นายประจักษ์ เพราะพืชดี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

126 17p31i0148 ระบบแสดงตำแหน่งรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายชยุต เลื่อนยศ นายชาญชัย ไทยานนท์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

127 17p31i0169 มิชชันซี : เกมปฏิบัติการพิทักษ์สวนสัตว์ Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายอนิรุธ ธรรมวิเศษ นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

128 17p31i0194 PrepLooker: โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสอบและความคอดในฟันที่ถูกกรอแต่งสำหรับทำครอบฟัน Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายประวิทย์ บัวใหญ่ นางสาวธนัฏฐา สงแพง นางสาวรติรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

129 17p31i0210 ดนตรี.สายลม Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระยุทธ ทองเครือ นางสาวเนตรนรินทร์ ทาวัลย์ นางสาววิชิตา วงศ์แปง นายสมณ รักษาสัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

130 17p31i0213 จะไปไหน ? Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ นายธนภูมิ วรรณสุทธิ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

131 17p31i0221 เกมคณิตคิดเร็วสำหรับเด็ก Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุธษดี ศิริแสงตระกูล นายจักรกฤษณ์ กงเพชร นายอนุพงศ์ อุบลเลิศ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

132 17p41i0009 การพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก Subtitle ของภาพยนต์เพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นางสาวชเนตตี พิมพ์สวรรค์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

133 17p41i0125 ปฐมบทกับ Maya nDynamics สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอำนาจ พรหมใจรักษ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

134 17p41i0212 การพัฒนาสื่อบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวรินทร์ ไทยรักษ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

135 17p41i0286 ความลับของการแปลงทางเรขาคณิต สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นางประภาวดี นิ่มสังกัด นายสุรชัย สุขรี นายวรวุธ อัครกตัญญู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

136 17p41i0287 การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายสุจินต์ หาญโสภา นายสุรชัย สุขรี นางสาววรารัตน์ ศรีบุตรดา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ