กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 17p11n0144 ฟันยู รัน รัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นางสาวพชรพร เกษรศิลป๋ นางสาวมิรินทร์ เล่าลือพงศ์ศิริ นางสาววรกานต์ อุตรไชย ภาคเหนือ

2 17p11n0147 เมอรอน จอมเวทย์ผู้พิทักษ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นางสาวอภิชญา ดำรงเกียรติเวช นางสาวเลออร โฮ่งสิทธิ์ นางสาวศรัญย์กร กนกอภิวัฒน์ ภาคเหนือ

3 17p11n0148 ปลาเฟรนซี่ท่องมหาสมุทร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นายมงคล รัตนคำ นายกิตติเดช สระธรรม นายธนานันท์ ชั้วสุวรรณ ภาคเหนือ

4 17p11n0149 เกมแนวสยองขวัญที่ควบคุมด้วย Wii mote โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นายพิษณุ หาญไท นายภุชงค์ ชวพันธุ์ นายวีระวัฒน์ วิจิตรพนมศิลป์ ภาคเหนือ

5 17p11n0156 ไก่จี้กับมู่คุง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นางสาวลักษมณ วิมลศิริ       ภาคเหนือ

6 17p11n0157 ปริศนาศิลามนตรา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศุภรา กรุดพันธ์ นางสาวรัชดาวรรณ์ ดวงหอม นางสาวศุภมาศ โพธิอุโมงค์    ภาคเหนือ

7 17p11n0158 ระบบการฝึกมวยไทยเชิงโต้ตอบโดยใช้คิเนกต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายศุภพงศ์ ไคร้วงษ์ นายวิศรุต ลิ่มสุวรรณ    ภาคเหนือ

8 17p11n0160 ผู้พิทักษ์สุริยะจักรวาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นายพรเทวา ปัญญาเพื่อน นายศุภเกียรติ มูลแก้ว นายอภิชา ตังประเสริฐ ภาคเหนือ

9 17p11n0162 ของขวัญที่หายไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสุภรา กรุดพันธ์ นางสาวณัฏฐณิชา อินต๊ะศรี       ภาคเหนือ

10 17p11n0163 การพัฒนาเกมแก้ปริศนารูปแบบสองมิติมุมมองด้านข้างบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื่อเกม"อไลฟ์" โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายจิรวัตร ศรีรักษ์ นายฐิติ สธนพงษ์วัชรี นายภานุพงศ์ บุญรอด ภาคเหนือ

11 17p11n0164 โครงงานพัฒนาเกมสำหรับฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและไขปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายบุญคริษฐ์ ทีรวม นางสาวนีรนารถ อมินทร์    ภาคเหนือ

12 17p12n0099 โปรแกรมออกแบบแผนภาพความคิดร่วมกันเป็นกลุ่มผ่านระบบเครือข่าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล นายณภัทร เวชยันตรัตน์ นายพีรณัฐ ธารทะเลทอง    ภาคเหนือ

13 17p12n0120 แอพพลิเคชันฝึกออกเสียงภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นางสาวนภาพร ติ๊บยะกาศ นายพัฒนพงศ์ ทองทิพย์    ภาคเหนือ

14 17p12n0126 ใบปอ กับ วันหรรษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยายลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายกิตติศัพท์ แสงทอง นายบดินทร์ วงศ์สวัสดิ์ นายทัสยุ ไชยคำ ภาคเหนือ

15 17p12n0133 การพัฒนาเกมสองมิติประเภทอาร์ พี จี เรื่อง ชีวประวัติของสืบ นาคะเสถียร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นายจักรกฤช เตโช นายพีระศักดิ์ พลายยงค์       ภาคเหนือ

16 17p12n0146 เกมส่งเสริมทักษะการฟังและการจำแนกเสียงสัตว์สำหรับเด็กอนุบาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นางสาวญาณินท์ รวมสุข       ภาคเหนือ

17 17p12n0159 ระบบการเรียนรู้เชิงโต้ตอบสำหรับเด็กโดยใช้ลีพโมชั่น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายกฤติพงษ์ รักพานิชมณี       ภาคเหนือ

18 17p12n0161 การจำลองอุบัติเหตุทางรถยนต์สามมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายกิตติพศ ศรีนิบูลย์       ภาคเหนือ

19 17p12n0175 ระบบการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กภาวะการเรียนรู้บกพร่อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายทักษกร นิลดำ       ภาคเหนือ

20 17p13n0089 การจำแนกเสียงด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อควบคุมรถเข็นต้นแบบ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายภาษิต ปัญญาพฤกษ์ นายนนทพัทธ์ ขันตีกุล    ภาคเหนือ

21 17p13n0139 ระบบแจ้งอุบัติภัยสำหรับมูลนิธิประสาทบุญสถาน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล นายวรเวช คุ้มภู่ นายวัชรกฤช ห้าวแสน นางสาวรัตนาวดี นิ้วทอง ภาคเหนือ

22 17p13n0142 โปรแกรมช่วยทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายสุรพงษ์ อุตมา นางสาวธิดากานต์ ไศลแก้ว นางสาวขวัญตา ขวัญทอง นางสาวอริสา ปงกันคำ ภาคเหนือ

23 17p14n0111 แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมโดยใช้เหมืองข้อความ และระบบระบุตำแหน่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายณัฐนันท์ พรหมสุข นายณัฏฐกร มณีวรรณ    ภาคเหนือ

24 17p14n0114 ระบบคัดกรองหุ้นเพื่อการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานผสานปัจจัยทางเทคนิค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายํธีระศักดิ์ มูลตุ้ย       ภาคเหนือ

25 17p14n0138 ระบบผู้เชี่ยวชาญการตั้งตำรับเภสัชภัณฑ์ชื่อสามัญ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายชาติชาย ดวงสอาด นายภาณุภัค วิชัยดิษฐ นายณรงค์ฤทธิ์ สายสุววรรณ    ภาคเหนือ

26 17p14n0167 ระบบบริการทางเลือกใหม่โดยใช้เครื่อข่ายไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล ชูศรี นายศุภณัฐ ปัญญาโกษา นางสาวชลฤทัย สีลาพันธ์    ภาคเหนือ

27 17p14n0170 ระบบจัดการร้านอาหารอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล ชูศรี นายวุฒธิพงค์ แก้วบุญสม นายจักรกริช ตุ้ยคำ    ภาคเหนือ

28 17p14n0172 ระบบการจัดการและให้บริการในคลินิกทันตกรรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวปัทมา ลงกานี นางสาววรพรรณ วงษ์เคี่ยม นางสาวกนกวรรณ มณีรัตน์    ภาคเหนือ

29 17p21n0060 เดอะยักษ์แอดเวนเจอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายปรมินทร์ จันทร์ศรี ด.ช.ธีรพล เอี่ยมอาจ ด.ช.ชาญชัย บุราโส ภาคเหนือ

30 17p21n0077 สู้เพื่อแม่! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายเอกพล สุขประเสริฐ ภาคเหนือ

31 17p21n0078 มหัศจรรย์เกมสร้างเมืองแห่งความสุข โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธราธร หลวงอินตา นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ ภาคเหนือ

32 17p21n0079 ผจญภัยดินแดนพระมหาชนก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล นางสาวภัทรภร ปัญญา นางสาวณัฐวิภา ไชยกันย์ ภาคเหนือ

33 17p21n0102 ฝ่าวิกฤติ พิชิตโลกสีเขียว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร นายภัทรพล วิทยาคุณ นายพัชรพงษ์ บุญมี นายนรนิติ โยธา ภาคเหนือ

34 17p21n0119 ภารกิจพิชิตเชื้อโรค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายกุลบุรุษ แก้วกุล นายมาวิน เสียงใหญ่ นายจิราเจต จันทรวงศ์ ภาคเหนือ

35 17p21n0123 ปฏิบัติการแยกขยะช่วยโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนจักรคำคณาทร นางสาวนภัสสร วงศรีคุณถาวร ด.ญ.ปวรรัตน์ จันทร์เอี่ยม นางสาวภัทรภร ตาเจริญเมือง ด.ญ.ธนัชชา เลือดไทย ภาคเหนือ

36 17p21n0141 วิ่งๆปลูกๆ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
เรยีนาเชลีวิทยาลัย นางพจวลัญช์ สายวงค์อินทร์ นางสาวบุปผชาติ ใจสัตย์ นางสาวศุภาจรีย์ แสงศรี ณิชา สุวรรณโกสุม ภาคเหนือ

37 17p22n0002 แต่งงานกันนะ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวหทัยพัชร์ ธนศราสกุลพงษ์ นางสาวจิรัชญา ปันทนา นางสาวณัฐชา จันทร์แจ่มกระจ่าง ภาคเหนือ

38 17p22n0003 หนีให้ทัน นั่นแผ่นดินไหว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายพีรศุษม์ วงศ์สุทธิผล นายนายธนวิชญ์ วิมลพันธ์ นายพชรพล วัชระชัยสุระพล ภาคเหนือ

39 17p22n0006 ตะลุยโลกล้านปีกับไดโน่ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวปุณยนุช ชวพันธุ์ นางสาวชญานิศ จรูญโสภณศักดิ์ นางสาวชญานิศ วงศ์ทิพย์เกษม ภาคเหนือ

40 17p22n0008 Idioms ใครว่ายาก? โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวชนมน ธรรมวงษ์ นางสาววรสตรี ปินตาเสน    ภาคเหนือ

41 17p22n0009 คนเว่อร์ตะลุยลอนดอน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ นางสาวณัฐธิดา เมืองสุวรรณ นางสาวเบ็ทธานี่ เชน่า การ่อน ภาคเหนือ

42 17p22n0021 แพล่น แพลน แพล๊น สเปเชี่ยล โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวดุสิตา เต็งไตรสรณ์ นางสาวเบญชญา พันทอง นางสาวปัฐธวีกานต์ บุญเรือง ภาคเหนือ

43 17p22n0022 กษัตริย์นักรบ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาววิมุตตา พรหมเสน นางสาววรธันธ์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ นางสาวปทิตตา จึงเจริญ ภาคเหนือ

44 17p22n0024 ภาษาสเปน ง๊าย ง่าย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาววณัฐศรา เตมียะ นางสาวภูษณิศา กสิกรณ์ นางสาววรินท์รัตน์ ไชยวรรณ ภาคเหนือ

45 17p22n0025 ถิ่นไทยแดนสยาม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวสุภัค โกสีย์เจริญ นางสาวพัชรีพร จันทร์เพ็ญ    ภาคเหนือ

46 17p22n0027 อนุกรมวิธาน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวณัฐรี เลาประสพวัฒนา นางสาวณัชชา อ่ำเทศ นางสาวนรีกานต์ ญาณสาร ภาคเหนือ

47 17p22n0029 รู้ลึก รู้จริง ตรีโกณมิติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวพัณณิตา นิลพร นางสาวชนิกานต์ ศรีตะพันธ์ นางสาวทยิดา ตันวิสุทธิ์ ภาคเหนือ

48 17p22n0030 หัวใจชายหนุ่มเดอะซีรีย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวอภิชญา พรวิเศษศิริกุล นางสาวอัญธิกา เลาหกุล นางสาวสิริญา ศรีบุญมา ภาคเหนือ

49 17p22n0035 ผจญภัยในร่ายกายของเรา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวนิสา สุรินทร์วงศ์ นางสาวปุณญวีร์ ลำดวง    ภาคเหนือ

50 17p22n0036 กินแล้วไปไหน? โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวณัฐณิชา ปินคำแต นางสาวสรรค์พร สีกา    ภาคเหนือ

51 17p22n0037 มะเร็งออกไปนะ! โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวรินรดา แซ่ลิ้ม นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง นางสาวพรรษา นาใจ ภาคเหนือ

52 17p22n0038 เทคโนน่ารู้ ท่องโลกอินเตอร์เน็ต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ลี้ นางสาวปวลี อัคคพงศ์พันธุ์ นางสาวจุฑามาศ บุญเรือง ภาคเหนือ

53 17p22n0041 ปฏิบัติการนิวเคลียร์กู้โลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายธนพนธ์ วชิระประพันธ์ นางสาวกิรนันท์ มานะกุลชัยคำ นางสาวชญานันท์ ติยานันท์ ภาคเหนือ

54 17p22n0042 ร่วมลุยภัยพิบัติไปกับเสียงเพลง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายฐิติวัสส์ คลังเพชร นายนิธิพัฒน์ นามวงศ์พรหม นายสาทิศ ขัติครุฑ ภาคเหนือ

55 17p22n0046 เรื่อง(ไม่)ลับของเห็ด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวดาราวรรณ ฝั้นพรม นางสาวธนธรณ์ บุญฟู นางสาวฐิติยากร คำบุญเรือง ภาคเหนือ

56 17p22n0052 เซตง่ายๆสไตล์ Drawing โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
มงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาว`วารุณี ธิจิตตัง นายยุรเดช คำอ่อน นาย`ชยานันต์ ไชยวุฒิ ด.ญ.พิชญา เครือรัตนกุล ภาคเหนือ

57 17p22n0055 หนังสือระบบสุริยะทะลุมิติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นายปราการ อินทยศ นายณัชพล อิสคุณ นายอนุชิต ประกอบ นายวานุเทพ ทาวัน ภาคเหนือ

58 17p22n0057 ตารางธาตุคืออะไร ? โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวสิริภัสส์ จันทวงษ์ นางสาวณัฐมน ไชยสุวรรณ์    ภาคเหนือ

59 17p22n0061 รักเธอภาษาจีน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนศรี นางสาวจันทร์จิรา อินต๊ะวงค์ นางสาวชญานิศ รัตนสีมา ภาคเหนือ

60 17p22n0062 สี่เหลี่ยมมหัศจรรย์ (เมทริกซ์) โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา นายสันษร วรรณแก้ว นางสาวสุวนันท์ ธนะ นางสาวเนตรนภา รินนายรักษ์ นางสาวธันย์ชนก มุสุ ภาคเหนือ

61 17p22n0063 มหัศจรรย์ แห่ง เรโซแนนซ์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา นายสันษร วรรณแก้ว นางสาวขวัญฤดี อินภิบาล นายวิภูษณะ ณะใจบุตร นางสาวธันย์ชนก กันธิยาใจ ภาคเหนือ

62 17p22n0065 ล่าสมบัติกับตารางธาตุ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา นายสันษร วรรณเเก้ว นางสาวณัฐการ คำเเสน นางสาวเขมอักษร กล่อมสุภาพ นางสาวกฤษณา หนูเครือ ภาคเหนือ

63 17p22n0066 ไปรษณีย์ตัวจิ๋ว(การสื่อสารระหว่างเซลล์) โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา นายสันษร วรรณแก้ว นางสาวปณิตา อู่แสนขันธ์ นางสาวดารุณี อินธิแสง นางสาวสรัลรัตน์ แสนกาวี ภาคเหนือ

64 17p22n0067 จุลินทรีย์น่ารู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา นายสันษร วรรณแก้ว นางสาวกัญญาณัฐ เมธา นางสาวอัจฉราพร ทิพย์แก้ว นางสาวสาธิชล เต็กใจตรง ภาคเหนือ

65 17p22n0068 6 โรครู้ไว้ใส่ใจภูมิคุ้มกัน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายโยธิน อ้ายพิงชัย นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาววริศรา นาระทะ นางสาวอังครัตน์ ราชไชยา ภาคเหนือ

66 17p22n0069 ฮัลโล@อโยธยา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายโยธิน อ้ายพิงค์ชัย นายฐิติโชติ ดวงธิมา นายปวีณวัช พลนิกร นายจิตริน จิตรประเสริฐศรี ภาคเหนือ

67 17p22n0076 ผจญภัยกับสิ่งเร้าในป่ามหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ญ.สุพิชชา สินสุวรรณ ด.ช.พลัฏฐ์ ธรรมภาณ ด.ช.พงศ์พล สุขเกษตร ภาคเหนือ

68 17p22n0082 ลิขสิทธิ์นั้นสำคัญไฉน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายอุกฤษฏ์ มีกลิ่น นายอัศวิน วุฒิ นายนิธิ ราชคม ภาคเหนือ

69 17p22n0087 มหัศจรรย์เซลล์วิภาค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวลลิณิณ ไชยงาม นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล นายกิตติวุฒิ พันธุ์จิรา ภาคเหนือ

70 17p22n0088 พุ่งทะยานสู่เซลล์ประสาท โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวประภาวรินทร์ จันทร์เที่ยง นางสาวปานชนก ชมชื่น นายชยุตพงศ์ พรมลี ภาคเหนือ

71 17p22n0092 คืนสู่เมืองสุโขทัย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวจีรภา ชัยยา นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ นางสาวณิชารีย์ ชีวะประวัติงาม ภาคเหนือ

72 17p22n0093 ไม่กลัวฝรั่ง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายตรีทเศศ ไชยมงคล นางสาวนันทิกานต์ อาวะกุลพาณิชย์ นางสาวนงนภัส ศรัทธาทิพย์ ภาคเหนือ

73 17p22n0094 โครงการเกมเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกในค่านิยม12ประการ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร นายชาญณรงค์ ฐิติธนภัค นางสาวชัญญา แต้สุนทรไพเราะ นางสาวอัญชนา เรืองฤทธิ์ ภาคเหนือ

74 17p22n0100 ตำนานสยาม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายอติวิชญ์ โตสุทธิศักดิ์ นายปุริม ศรศักดา นายพีระพัฒน์ สารพันธ์ ภาคเหนือ

75 17p22n0105 อีเดียมเพื่อคุณ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวศุภิสรา กลิ่นนวม นางสาวกรพิชญา พิทักษ์ นางสาวมนัสนันท์ วิทยาคม ภาคเหนือ

76 17p22n0106 ฝันสื่อความเซลล์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร นางสาวปณิธาน ปัญญาไชย นางสาวธันย์ชนก อุดมธาดา นางสาวณัฐชยา ศรีอำพร ภาคเหนือ

77 17p22n0107 คล้อง-จอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต นายภาณุวิชญ์ โมทนา ภาคเหนือ

78 17p22n0109 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูล นางสาวสุวทัยวรรณ อินต๊ะสืบ นางสาวเบญจกร ต้นกันยา นายดิษย์ธัต คันธศักดิ์สิริ ภาคเหนือ

79 17p22n0110 ท่องเรื่องสื่บพันธ์ในฟาร์มมหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ช.รพีพล ณ น่าน ด.ช.ธนกร อินทรส ด.ช.พัทธดนย์ ใจมณ๊ ภาคเหนือ

80 17p22n0116 จับดาวใส่กระด้ง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นางสาวธันยา นภีรงค์ ภาคเหนือ

81 17p22n0134 โลกแห่งทศนิยม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ช.ชวิน เตริยาภิรมย์ ด.ช.คณพัฒน์ ขาวสกุล ด.ช.ธนาธิป ธาดาเศวร์ ภาคเหนือ

82 17p22n0152 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายพัฒนพงศ์ พุทธิกุล นายพิสุทธิพงศ์ พุทธิกุล ด.ช.ธปณัฐ สามสี ภาคเหนือ

83 17p22n0154 รอยฝันพลังงานเดือด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวพิชญา สิงห์เวชสกุล นางสาวพัชราภรณ์ วังสัตตบงกช นางสาววิภาวินี คงสระ ภาคเหนือ

84 17p22n0174 ดาราศาสตร์ขาด QR Code ไม่ได้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.ไตรภพ กาวี นายสิปปกร ธนะสาร นายธนวัฒน์ ทองเอม ภาคเหนือ

85 17p23n0075 ตรวจสุขภาพง่ายนิดเดียว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวขวัญมนัส วรรธนะภูติ นางสาวมัทนพร จึงมั่นคง นางสาวชุลีมาศ แก้วแดง ภาคเหนือ

86 17p23n0085 จะจับจ่ายออนคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
สารภีพิทยาคม นายวรการ ประพัฒน์สิริ นายรณกฤต บุญปันเชื้อ       ภาคเหนือ

87 17p23n0086 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านแผนงานและงบประมาณของสถานศึกษา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนตะพานหิน นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข นายสุมนัส ธรรมาภิมุข นายสุวิชา ช่วยค้ำชู นายพีรวิชญ์ เลิศสุขสมบัติ ภาคเหนือ

88 17p23n0097 เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ขี้นสูง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายวุฒิกร รัตนพันธ์ นายเกียรติศักดิ์ กันทะเสน ด.ช.สหสวรรษ ตันสุชาติ ภาคเหนือ

89 17p23n0101 ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยเซ็นเซอร์ Controlling system of traffic light by sensor ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยเซ็นเซอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวชนิกานต์ วิริยะสุมน นางสาวศุภรดา พัชรโศภิษฐ์ นางสาวกาญจนาพร ฉัตรกมลธรรม ภาคเหนือ

90 17p23n0118 ระบบฝากเงินธนาคารโรงเรียนอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนภัทร ภิรมย์ นายณภัทรธรณ์ ขยันธนากร นายณฐกฤต ปัญญา ภาคเหนือ

91 17p23n0125 ระบบการเข้ารหัสผ่านด้วยการทำงานของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวศุภนิดา มนตรีวิวัฒน์ นางสาวชิดตะวัน อธิปฏิเวชช นายณัฐธนาวุฒิ สุขดี ภาคเหนือ

92 17p23n0169 ระบบฐานข้อมูลสำหรับค้นหางานและคำนวณค่าครองชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวสิตานันท์ บุญเรือง นางสาวฑิตยา จ้อยทอง    ภาคเหนือ

93 17p23n0173 โปรแกรมระบบจัดการโรงพยาบาลและประวิตคนไข้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนจักรคำคณาทร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร นายฉัตรทอง ริมทอง       ภาคเหนือ

94 17p31n0080 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการช่วยจดจำด้วยเสียงพูด Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายดำรงฤทธิ์ ฤทธิบุตร นางสาวศุภากร อินทรทัต    ภาคเหนือ

95 17p31n0083 ฟิซซิกซ์ - แอพฯพิชิตโจทย์ฟิสิกส์สุดหิน Mobile Application
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายปริญญา นฤประชา นายวุฒิภัทร คำนวนสินธุ์ นายภัคกร อัญภัทรพงศ์    ภาคเหนือ

96 17p31n0090 แอพพลิเคชั่นจัดการเวลาและกิจกรรมส่วนตัว Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพฤษภ์ บุญมา นาย ภาณุวิทย์ ผลเกิด       ภาคเหนือ

97 17p31n0096 โปรแกรมดึงข้อมูลการใช้จ่ายอัตโนมัติจากภาพถ่ายใบเสร็จสำหรับอุปกรณ์พกพา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโดม โพธิกานนท์ นายบวร บริบูรณ์       ภาคเหนือ

98 17p31n0117 ระบบจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วยการรู้จาตัวอักษรบนอุปกรณ์พกพา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์       ภาคเหนือ

99 17p31n0137 แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยวางแผนการเดินทาง Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสันติ พิทักษ์กิจนุกูร นายศุภเลิศ ว่องกุลกิจ นายกายเพชร มาเหมาะโชค นายจิรพัทธ์ เก่งพานิช ภาคเหนือ

100 17p31n0153 แอพพลิเคชั่นเกมกิจกรรมโดยใช้ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล นายธัชพัฒน์ เกษรศรี นายรณชัย ศรีธวัช ณ อยุธยา    ภาคเหนือ

101 17p32n0071 การหาตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ปวงมณี นายประภวิษณุ์ สมณะ นางสาวพิชญาวัณย์ พริบไหว    ภาคเหนือ

102 17p32n0091 ระบบระบุตำแหน่งตัวอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ    ภาคเหนือ

103 17p32n0098 การค้นหาตำแหน่งของข้อความบนภาพถ่ายโดยใช้สตริงแกรมม่า BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล นายพงศกร สมมาลัย นายธนกร แก้วพลิก    ภาคเหนือ

104 17p41n0108 โจทย์ปัญหาคณิต คิดๆให้สนุก สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนแม่ตะไคร้
นายราชัน คำบุญเรือง       ภาคเหนือ

105 17p41n0127 เรียนภาษาซีด้วยตนเอง สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นายอานนท์ มากมี นางฉวีวรรณ มากมี นายผดุงเกียรติ ตามาสี ภาคเหนือ

106 17p41n0128 สื่อการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Visual Basic 2008 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
นายสมชาติ แผ่อำนาจ       ภาคเหนือ

107 17p41n0151 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ผังงาน สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
นายนิรุติ สิทธุวานนท์       ภาคเหนือ

108 17p41n0165 สื่อการสอนเรื่อง เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืช เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นางพัชชา สิทธุวานนท์       ภาคเหนือ