กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 17p11s0028 เกมส์เอเลี่ยนหลบหนี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายจิรวัฒน์ แท่นทอง นายวัลลภ บัวสาม นายภควัต สุวรรณสาม นายพชรพล พิศนอก ภาคใต้

2 17p11s0059 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันใบ้คำสำหรับอุปกรณ์มือถือ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง นายเซาฟี วุฒิสมัย นางสาวภัทรานิษฐ์ จิรสินชนารัตน์    ภาคใต้

3 17p11s0105 ความอ้างว้างจากนรก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล นายณฤกษ์ ดีชัยยะ นายกษิดิศ เพลินธรรมคุณ    ภาคใต้

4 17p12s0012 ที่สุดแห่งระบบเขียนชุดคำสั่ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายวโรดม วีระพันธ์ นายศักรินทร์ คำมณี       ภาคใต้

5 17p12s0013 การ์ตูนแอนิเมชั่นสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง “หนูชอบกินผัก” โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายสมสวัสดิ์ มาลาทอง นางสาวณิชารีย์ สิทธิพงศ์ นายอนวัช วงษ์กัณหา    ภาคใต้

6 17p12s0021 การพัฒนาสื่อช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเวปเบราเซอร์ กรณีศึกษา บทเรียนเรื่องร่างกายมนุษย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วรวิกา วัฒนสุนทร นางสาวรวีวรรณ แซ่หลี นางสาวสุพชฌาย์ หลายกิจวุฒิพันธ์ นางสาวมัชฌิมา เพียรเจริญ ภาคใต้

7 17p12s0032 ระบบ แบบจำลองเสมือนจริงพิพิธภัณฑ์พระยำรัษฏำนุประดิษฐ์มหิศรภักดี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
นางสาวสิริพรรณ แซ่ติ่ม นางสาวอนัญตญา ปานยัง       ภาคใต้

8 17p12s0054 เพื่อนรักสัตว์โลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาว อมรรัตน์ ประสิทธิศุภโรจน์ นางสาวกมลทิพย์ งานภิญโญ นางสาวกีรติ ธรรมชาติ นางสาวปิยฉัตร สร้อยสน ภาคใต้

9 17p12s0060 แอปพลิเคชันหัดอ่านร้อยกรองและทำนองเสนาะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายคมวิทย์ สุรชาติ นายอาชา หาญกุดเลาะ นายกรกช แก้วกระจก    ภาคใต้

10 17p12s0081 แอปพลิเคชั่นสื่อการสอนการทำว่าวไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายคมวิทย์ สุรชาติ นางสาวสุกัญญา เมืองมา นายนัฐพงศ์ แก้วแสงสุข    ภาคใต้

11 17p12s0090 แอพพลิเคชันเรียนรู้ป้ายจราจรเบื้องต้นสำหรับเด็กประถมศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายศุภศิษฎ์ กาจกำแหง นายวนัช แก้วมุกดา นางสาวภูริณัฐ สถิตดำรงกุล    ภาคใต้

12 17p13s0062 ต้นแบบระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายเถกิง วงศ์ศิริโชติ นายนัจดี ดอเล๊าะ นายมูฮำมัดเฟาซัน ดือลง    ภาคใต้

13 17p13s0072 การกายภาพบำบัดข้อเข่าด้วยเกมโดย Flex Sensor โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกรกต สุวรรณรัตน์ นางสาวศิริวรรณ์ สืบเสน นายวิศณุ รัตนปัญญา    ภาคใต้

14 17p13s0093 ระบบตรวจจับการล้มด้วยสมาร์ทโฟนและเซ็นเซอร์วัดแรงกด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นายร่มธรรม ศรีพจนารถ       ภาคใต้

15 17p13s0103 พจนานุกรมรูปภาพ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายอัมรินทร์ ดีมะการ นางสาวฐิติมา อื้อมุกดากุล นายสามารถ พรหมบังเกิด    ภาคใต้

16 17p14s0005 ระบบวัดลมและก๊าซอเนกประสงค์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายวโรดม วีระพันธ์ นายเพรียวพันธุ์ แสนเงิน นายปิยวิทย์ ตันติสาครเขต นายปวริศ ภูมิวัฒนะ ภาคใต้

17 17p14s0006 ระบบวัดน้ำฝนแบบออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายวโรดม วีระพันธ์ นายณรงค์ฤทธิ์ ชูจันทร์       ภาคใต้

18 17p14s0008 ระบบจัดส่งข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายภูวนัย ธรรมเวช       ภาคใต้

19 17p14s0068 แอปพลิเคชันติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายเถกิง วงศ์ศิริโชติ นางสาววานีตาซาบารียะ มามะ นางสาวจงกลทิพ ดำคง    ภาคใต้

20 17p14s0073 โปรแกรมประยุกต์ช่วยในการลงทะเบียนเรียนโดยใช้วิธีการค้นหาเฉพาะที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายธาดา หวังธรรมมั่ง       ภาคใต้

21 17p14s0074 แอปพลิเคชันแนะนำเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายศุภศิษฏ์ กาจกำแหง นางสาววรรณวิศา หิรัญนิธิรัตน์ นางสาวสเตฟานี สาหมัด    ภาคใต้

22 17p15s0078 ระบบเวิร์กโฟลว์การประมวลผลภาพคราเคน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ       ภาคใต้

23 17p15s0079 โปรแกรมจัดการไฟล์ สไปเดอร์ คอนเน็คท์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง นายอรัญ คุณอารี นายนายเฉลิมชนม์ แซ่คู ภาคใต้

24 17p21s0003 ห้องปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายวัชริศ ตันตยกุล นายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์ นายธนพงษ์ รองเดช ภาคใต้

25 17p21s0075 สิ่งสุดท้ายในความทรงจำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด ด.ญ.ธมลวรรณ คงเกลี้ยง ประกายดาว หอตระกูล    ภาคใต้

26 17p21s0077 จุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นายโทวัฒน์ เพ็ชรเพ็ง นายเบญจมิน อรรถอนุชิต นายกวินภัทร ดุลยศักดิ์ศิริ    ภาคใต้

27 17p21s0092 ต่อยมวยกันเถอะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นายโทวัฒน์ เพ็ชรเพ็ง นายสิรภพ เหรียญมโนรมย์ ด.ช.ธีรณัฐ มหัทธโนบล ด.ช.ธนวรรณ สุขจันทรา ภาคใต้

28 17p21s0096 ก่อกำเนิดกลายพันธุ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
นายศุภชัย เสมาธนกุล ด.ช.รัชชานนท์ วัฒนาพรินทร ด.ช.ธราสิทธิ์ สอนเสริม ด.ช.นิติธร แก้วน้อย ภาคใต้

29 17p21s0112 นามของข้า คือ โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายอัสมาวี ลาเตะ นายจั๊กติณณ์ มากนคร นายพงศธร วชีระวุฒิไกร ภาคใต้

30 17p22s0001 โลกใบใหญ่ของสารชีวะโมเลกุล โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวแสงเทียน ธีระกิจไพศาล นางสาวกรกนก ด้วงชู นางสาวธนัชชา มาศมาลัย ภาคใต้

31 17p22s0002 "2475" ปีที่โลกต้องจารึก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล
นายวิชัย บัวเนี่ยว นายศุภกร ชวนวัฒนา นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง    ภาคใต้

32 17p22s0004 สังเคราะห์แสง... แปลงร่าง!!! โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวธิติกานต์ บุญรุ่ง นางสาวณิชนันทน์ แสนพันตรี นางสาวชวัลลักษณ์ มุกดา ภาคใต้

33 17p22s0007 สื่อการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล
นายวิชัย บัวเนี่ยว นางสาวปริชญา บำรุงเสนา นางสาวนิสรีน สานิง นางสาวสิริยากร ก้องก่ำ ภาคใต้

34 17p22s0014 ร่างสถิตนักรบคณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
นางสาวอาจารี นาโค นายณัฐวุฒิ ขวดปลอด ไกวัล โกมลเกียรติ    ภาคใต้

35 17p22s0052 สุดติ่งกระดิ่งฟองน้ำ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายภควรรษ รอดความทุกข์ นายปวีร์ บุญเจริญ นายศุกลพัชร ยิ่งโสภณพิทักษ์ ภาคใต้

36 17p22s0063 โลกของเซลล์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ ด.ช.ภูริณัฐ ตรียาพงษ์ ด.ญ.ปวริศา สิทธิชัย ด.ญ.ภิรมณ ศรีสุข ภาคใต้

37 17p22s0067 เซลล์มันเล็กมาก 2 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวธนวรรณ สังแก้ว นางสาวอาทิตา พรหมไชยศรี    ภาคใต้

38 17p22s0069 คณิตคิดสนุก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
นางสาววรัญญา พันธุวงศ์ นางสาวปณิธิ เพ็ญจันทร์ ด.ญ.พิพิธพร แก้วสีทอง    ภาคใต้

39 17p22s0071 มหัศจรรย์ฉันคือพืช โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นายสุภาพ สินเจริญกุล นายวัจน์กร สุวรรณโมกข์ นางสาวปัญชิกา มธุรส ภาคใต้

40 17p22s0080 เค้าเรียกผมว่า ผู้สร้างโลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวจุฑามาศ โกศล       ภาคใต้

41 17p22s0083 ช้าวไทย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวสุพิชญา จันทร์รงค์ นายกิตติวินท์ บัวสด นายศิวัช ชำนิธุระการ ภาคใต้

42 17p22s0108 มหัศจรรย์กล่องดนตรี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายวัชระ ปิยะโชติ นางสาวจิราภา อ่อนเกลี้ยง    ภาคใต้

43 17p22s0110 เปิดประตูสู่อวกาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวจิดาภา เถรว่อง นางสาวอินทุอร แก้วละเอียด ด.ช.ศุภชัย บุญเจริญ ภาคใต้

44 17p23s0070 สุขภาพดีกับแอนดรอย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
นางสาววรัญญา พันธุวงศ์ นายฐานิสร นุชสุธรรม นายรัชชานนท์ เพ็ญจันทร์ นายกิตติภพ เลี่ยวสุธามาศ ภาคใต้

45 17p23s0076 สั่งอาหารด้วยปลายนิ้ว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
นางวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์ นายพชร นวลช่วย นางสาวมณีพลอย บริสุทธิ์ นางสาวฐิติรัตน์ ทองอินทร์ ภาคใต้

46 17p23s0095 โปรแกรมรู้ทันเด็ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2
นายพลากร ประสงค์ นางสาวจินดารัตน์ แซ่โค้ว นางสาวอมรพรรณ ห่วงไธสง นางสาวเพ็ญพิชชา เพ็ชรจำรัส ภาคใต้

47 17p23s0106 ไอลิ้งค์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายชนะภัย ชลธาร ด.ช.สวรรษ วงษ์ศาโรจน์ นายราษฏร์ชเดช ระงับพาล ด.ช.นิติธร แก้วน้อย ภาคใต้

48 17p23s0107 โปรแกรมอุ่นใจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2
นายพลากร ประสงค์ นายรัฐนนท์ ช่วยสกุล นายภูริวัฑฒ์ เรืองเอียด นายกานต์คุณัชญ์ เพชรพันธ์ ภาคใต้

49 17p31s0019 แอพพลิเคชันนำทางด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Mobile Application เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายจิรวัฒน์ แท่นทอง นายจีระศักดิ์ ทับทอง นายวัชราวุธ เด็กหลี นายอภิวุฒิ วัฒนไชย ภาคใต้

50 17p31s0022 ผู้ช่วยดูแลสุขภาพเพื่อผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวาน Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายKiatateeti Anusornpakdee นางสาวWasitthee Leelasupakul นายPariwat Choosang ภาคใต้

51 17p31s0051 ระบบคู่มือและบันทึกสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ Mobile Application พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
นางจงกลณี รุ่งเรือง นางสาวนฤทัย ช่วยปลอด       ภาคใต้

52 17p31s0065 ระบบลงบันทึกการปฎิบัติงานตู้แดงเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายวรพจน์ จักขุพันธ์ นางสาวทัศนีย์ อุสมัน นางสาวอ้อมบุญ ขาวชอุ่ม    ภาคใต้

53 17p31s0084 แอปพลิเคชันบันทึกเหตุอาชญากรรมเพื่อตำรวจไทย Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายวรพจน์ จักขุพันธ์ นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายปักษี นายภควรรธ ศักดิ์แก้ว    ภาคใต้

54 17p31s0085 แอปพลิเคชั่นตรวจสอบสถานะร้านอาหาร Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายคมวิทย์ สุรชาติ นางสาวสกุลรัตน์ ศรีรัตนไพศาล นางสาวสาฟียะห์ หะยีหะมะ    ภาคใต้

55 17p31s0086 แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ตามเงื่อนไขบริบทบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายวรพจน์ จักขุพันธ์ นางสาวสุภาภรณ์ รัตโนทัย นางสาวจิรประภา แก้วอ่อนจริง    ภาคใต้

56 17p31s0087 แอปพลิเคชันค้นหาสถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายศุภศิษฏ์ กาจกำแหง นายคมกริช กังรัตน์ นางสาวจิตภากัญ หลิมสกุล    ภาคใต้

57 17p31s0097 แอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำการบริจาคสิ่งของบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายศุภศิษฏ์ กาจกำแหง นายพงศธร แซ่อึ่ง นายณัฐนนท์ พลเพชร นายผดุงศักดิ์ หนูแม่น ภาคใต้

58 17p31s0099 ระบบรายงานการเดินรถแบบเครือข่าย Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสุธน แซ่ว่อง นายธันวา หนูพลอย นายเกริกบุระ จันทร์พริ้ม นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ ภาคใต้

59 17p31s0100 โซเชียลเน็ตเวิร์คสำหรับเหตุการณ์แบบทันเวลาจริง Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสุธน แซ่ว่อง นายณรงค์ชัย สุทธิพันธ์       ภาคใต้

60 17p31s0101 จัดให้จี๊ด ชีวิตของเรา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสุธน แซ่ว่อง นายอานนท์ แก้วประเสริฐ นายธนพร หนูวิลัย นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ ภาคใต้

61 17p31s0102 โซเชียลเน็ตเวิร์ค สำหรับกิจกรรมกลุ่ม Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสุธน แซ่ว่อง นายพงศกร คันฉ่อง นางสาวภัทรนิษฐ์ มุสิกะประยูร    ภาคใต้

62 17p31s0113 ระบบดูแลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและหัวใจ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสินชัย กมลภิวงศ์ นายฮุสนีย์ หนิเร่ นางสาวจิรัชญา อาษาพันธ์ นายจักรกฤษณ์ ชัยงามเมือง ภาคใต้