กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันตก

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 17p11w0004 สูตรสำเร็จแฟชั่นนิสต้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาว วรันธร กองสุภาพรรณ นางสาวพิชชาทร โรจน์วัฒนะ นางสาวธัญชนก ทรงกิตติธรรม ภาคตะวันตก

2 17p11w0008 เกมนินจา 3 มิติ เสมือนจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายเกษมพล รตาภรณ์       ภาคตะวันตก

3 17p11w0014 ดรัมสเตจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวอรวี สมิทธิผล นายธนพล รัตนพิเชฐกุล นางสาวกานต์ธิดา พฤทธิ์ไกรวัฒน์ ภาคตะวันตก

4 17p11w0033 โปรเฟสชั่นแนลฟาร์มมิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นายกฤษณะ ถิ่นทุ่งทอง       ภาคตะวันตก

5 17p11w0034 ตำนานผู้กล้าพิทักษ์พลังงาน ภาคหนุมานผู้พิชิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวอรชุลี วิพลธนะรัตน์ นายคริษฐ์ เพ็ชรรัตน์ นางสาวดลชนก แก้วปรีดาเชษฐ ภาคตะวันตก

6 17p11w0053 ลูกแก้วในตำนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายชนากิตติ์ เสนทอง นายทรงศักดิ์ สมเนตร นายปรินทร์ ฐิติวิมล ภาคตะวันตก

7 17p11w0055 เกมเลี้ยงไดโนเสาร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวนริศรา ปานทอง นางสาววรรณสิริ ธุระแพง นายศุภสิทธิ์ บู่สามสาย ภาคตะวันตก

8 17p11w0057 บัตเตอร์ฟรายโซไซตี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายภาณุพงศ์ ปะวะโพตะโก นางสาวหทัยทิพย์ ฤาชัยสา    ภาคตะวันตก

9 17p11w0058 บันนี่ บัดดี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายวุฒิไกรสร ชัชวาลย์ นายญาณวุฒิ แสงฤทัยกาล    ภาคตะวันตก

10 17p11w0063 มาลัยสายฝน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายศุภกร ชัยศรีนุวัฒน์ นางสาวปริษา วัฒนาราม    ภาคตะวันตก

11 17p12w0006 โปรแกรมส่งเสริมการอ่านและวิเคราะห์บทคัดย่อ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นางสาวนนทพร ทับทิมหิน นางสาวทรรศมน ผลใหม่ นางสาวธิติมา ไทยง้วน ภาคตะวันตก

12 17p12w0028 การพัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวเพชรลดา หวังชูผล นางสาวภัสสรา จันทกุลมานะ    ภาคตะวันตก

13 17p12w0031 ใบลาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายศิรภัสร์ พรรคกลิน นายศิวกร พงษ์ชาญเดช    ภาคตะวันตก

14 17p12w0032 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปรับเหมาะสำหรับเด็กออทิสติกโดยใช้ส่วนเชื่อมต่อประสานแบบจับต้องได้บนแท็บเล็ต พีซี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นางสาวมนัสนันท์ เบญจกิจรุ่งเรือง นางสาวชโรชา ปฐมวัฒนานุรักษ์    ภาคตะวันตก

15 17p12w0043 โปรแกรมสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นางสาวศุภาวรรณ จรณะหุต นายศรณ์ โพธิ์ทอง    ภาคตะวันตก

16 17p12w0050 โปรแกรมช่วยการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาววริษฐา ยิ้มแต้ นายพศวัต ปัณฑะโชติ นางสาวจณิสตา สื่อสกุล ภาคตะวันตก

17 17p12w0059 การพัฒนาความรู้ทางด้านศิลปะในเรื่องของโทนสีไทย โดยการนำเสนอผ่านรูปแบบของเกมส์แนว RPG โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวไอรดา เจาะสุนทร นายกรกช จันทร์ตรี    ภาคตะวันตก

18 17p12w0060 เครื่องมือสำหรับสร้างสื่อรามเกียรติ์ด้วยเทคนิคการระบุคำหลักและการกำหนดตัวแทนความหมายในภาพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายนภนต์ ปัทมบรรณ นางสาววารี วรรณโภคิน    ภาคตะวันตก

19 17p13w0001 โปรแกรมสร้างกราฟในรูปแบบอักษรเบรลล์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวณัฐกานต์ แสงสร้อย นางสาวนวพร พูลจันทร์ นางสาวอัคริยา กุลวิจิตร ภาคตะวันตก

20 17p13w0007 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายธีรภัทร ปัจฉิมะกุล นายกิตติภณ แต้เกษม นางสาวศิริวรรณ ตุนมรรยาท นายกันตภณ เก็งทอง ภาคตะวันตก

21 17p13w0012 เพื่อนซี้คนหูหนวก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นางสาวพชนาฏ อักษรชู นางสาววิภากร สมบัติเจริญเมือง นางสาวศศิพร ทัศนวิจิตรวงศ์ ภาคตะวันตก

22 17p13w0036 ส่องแสง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นาย ธนวัฒน์ คำแน่น นายรวิพล วจนะวิศิษฐ    ภาคตะวันตก

23 17p13w0040 กระดานสนทนาสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวศศิภินร์ มะโนประเสริฐกุล นางสาวโปรดปราน ฟองเอม นางสาวณิชกานต์ เมธยาภา ภาคตะวันตก

24 17p13w0041 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีศึกษา : ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวกนกวรรณ ศิริอรุณ นางสาวณัชชา รัตนมาตร    ภาคตะวันตก

25 17p13w0061 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวศรีสุดา ชื่นประไพ นายกฤษณะ ชื่นชม    ภาคตะวันตก

26 17p14w0018 มายเพท: แอพพลิเคชั่นสำหรับการดูแลและติดตามสัตว์เลี้ยง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายวีรภัทร พสุวรกุล นายปวเรศ จูฬติตตะ นายปฏิพัทธิ์ พิพิธธนโชติ ภาคตะวันตก

27 17p14w0020 ระบบสุขภาพเพื่อสถานพยาบาลขนาดเล็กบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายสิริวัฒน์ อัครธนัยนันท์ นายกิตติภูมิ อินทรอักษร นายพุทธิ พุ่มเสนาะ ภาคตะวันตก

28 17p14w0025 ต้นแบบตู้สมองกลควบคุมสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเห็ด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอภิเษก หงษ์วิทยากร นายศิริพงษ์ อินพรหม       ภาคตะวันตก

29 17p14w0027 กระปุกสมองกลเสริมสร้างวินัยการออม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอภิเษก หงษ์วิทยากร นางสาววิภาวี ศรีสวัสดิ์       ภาคตะวันตก

30 17p14w0029 ระบบสนับสนุนกระบวนการการแก้ปัญหาภายในโรงงานขนาดเล็กด้วยเทคนิคการให้เหตุผลเชิงกรณี : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวตรีฉัฐ นาคนพมณี       ภาคตะวันตก

31 17p14w0035 ระบบธนาคารเลือด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสยเทศและการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางผกาพร เพ็งศาสตร์ นางสาวฐิตาภรณ์ สังข์งาม นางสาวดาราธร ฐิติถากุล นายนรบดี หัสดี ภาคตะวันตก

32 17p14w0037 เครื่องมือสำหรับการแสดงผลวัตถุสามมิติแบบโปร่งแสงที่เป็นอิสระจากลำดับการแสดงผล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายณัฏฐ์ รุ่งเศรษฐพัฒน์ นางสาวสร้อยทิพย์ อบแสง    ภาคตะวันตก

33 17p14w0045 โปรแกรมกรอกคะแนนอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นางสาวสุภาวัลย์ จันทร์ขจร นางสาววันทนีย์ เอียงเงิน    ภาคตะวันตก

34 17p14w0046 ระบบนับจำนวนผู้โดยสาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นางสาวนิโลบล ปิยะทักษานนท์ นางสาวนิตยา นัดสูงวงศ์    ภาคตะวันตก

35 17p14w0048 เครื่องมือแปลงหน่วยอักขระไปสู่หน่วยเสียงสำหรับภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นางสาวณัฐชา จามรธรรมกุล นางสาวพฤกษาพรรณ มีหมก    ภาคตะวันตก

36 17p14w0052 โปรแกรมการสกัดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะ นายธนภัทร์ อาจิณวัฒน์ นางสาวสิโรธร ภารัตนวงศ์    ภาคตะวันตก

37 17p22w0015 สามสหายตะลุยอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายไพสิฐ วัฒนภัทราภรณ์ นายธนวัฒน์ สุขจดิษฐ์ นายชวิศฐิพงษ์ จินตศิริกูล ภาคตะวันตก

38 17p22w0017 ผจญภัยในอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายศุภกร แสงเผื่อน นายดรันต์ ตันติวิชิตเวช นายชนแดน ตุมระวัต ภาคตะวันตก

39 17p22w0019 ผจญภัยในดินแดนเคมี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายณัสธร กตเวทิวงศ์ นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล นายศรุต คงสมัย ภาคตะวันตก

40 17p22w0026 มหัศจรรย์ตำนานกลุ่มดาว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ นายนราวิชญ์ จันทร์ทอง       ภาคตะวันตก

41 17p22w0047 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง นางสาวศุภนิดา พรหมมา นางสาวศิริขวัญ อินทปัทม์ นางสาวสุจวิมล ใจยะสุ ภาคตะวันตก

42 17p23w0002 ระบบสืบค้นและแนะนำหนังสือในห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง นายชนินธร ศาลยาชีวิน นางสาวจารุกานต์ เตมียกุล นางสาวปาริฉัตร อมรประภาศิริ ภาคตะวันตก

43 17p23w0013 การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ตัวอักษรจากรูปภาพบนแอนดรอยด์เพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาโดยใช้ตำแหน่งจากGPSมาประมวลผล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายกฤตณัฐ สมตัว นายกรวิชญ์ ชัยกังวาฬ นายนนทกฤษ ไชยวงค์ ภาคตะวันตก

44 17p23w0024 ระบบคาริโอไทป์อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายณัฏฐชัย ใจบุญ นางสาวพันธิตรา ศรีวงษา    ภาคตะวันตก

45 17p23w0039 ซอฟแวร์ป้องกันการปลอมตัวตนด้วยลายเซ็น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายธนวรรธน์ ดีโป นายปัณณธร บุญเอกอนันต์    ภาคตะวันตก

46 17p23w0049 โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรีโดยใช้การแปลงฟูรีเย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ นายชวิศ สกุลยืนยง    ภาคตะวันตก

47 17p23w0054 ระบบแก้ไขคำผิดอัจฉริยะแบบเรียนรู้ได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช นายภัทร เจริญตัณธนกุล    ภาคตะวันตก

48 17p31w0003 พิค แอนด์ พาร์ค: แอพพลิเคชันช่วยแนะนำสถานที่จอดรถและค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้รถยนต์ Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นางสาวภัทรพร แสงอรุณศิลป์ นางสาวณัฐนรี ตรณโนภาส นางสาวจิรันดา สัมฤทธิ์กิจ ภาคตะวันตก

49 17p31w0011 PMA-V2: โปรแกรมตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ขนาดเล็กภายในอาคาร ผ่านระบบอินเตอร์เนต Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายอดิศร ยัสโร นางสาวชลิตา สุขเกษม นางสาวอัญชลี สิริอุฬารวงศ์ ภาคตะวันตก

50 17p31w0042 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการปฏิบัติงานการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีศึกษา : ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวภัทรา รอดสุโข นางสาวธาริกา เพียรชนะ    ภาคตะวันตก

51 17p31w0062 ระบบสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการบริโภคอาหาร Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายเอกชัย สินธุนาวา       ภาคตะวันตก

52 17p32w0005 การค้นหาตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย BEST 2015-Text Location Detection Contest เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์       ภาคตะวันตก

53 17p32w0051 นักสืบข้อความอัจฉริยะ BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวมาริสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวปทิดา แก่นเผือก    ภาคตะวันตก

54 17p41w0022 Step 1 ยัน Step เทพ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
นางสาวบำรุง แจ้งจิตร       ภาคตะวันตก