กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบนำเสนอผลงานโครงการ (รอบรองชนะเลิศ)

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 17p11c0098 เกมเจ้าเหมียวประจัญบาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา โนทยานนท์ นายจิณณวัตร วงศ์วิเศษ นางสาวอรณิชา พวงสวัสดิ์ นางสาวชนากานต์ นินเนินนนท์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 17p11c0293 สงครามแห่งแอสทีรอส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายสันติ มาอุ่น นายนพปฎล วิสุทธิกุล นายวรวิช โกศลกิติวงศ์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 17p11c0316 อินแซนิตี้ แบร์คราฟต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นายยงยศ คูรัตน์ นายอาชัญ สุนทรอารมณ์ นายพงศธร สันติวัฒนกุล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 17p11c0326 เฮลทูเดอะดาร์คลอร์ด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายสุรเดช แซ่แต้ นายพิริยะ ศิริพัฒนสัมพันธ์ นางสาวเคียงชนก ศรีนิล ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 17p11c0328 การผจญภัยของคาร์ล่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอดธง รอดแก้ว นายสาธิต ลิมป์อำไพมาศ       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

6 17p11c0373 ศึกโจรสลัดสะท้านฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายธันยา นวลละออง นายทรรธร รัชวัฒนะ นายมนิศวร์ ด้วงปรึกษา นายอุดม ลีนานุรักษ์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 17p11c0418 ระบบน้ำพุตอบสนองอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวธัญวรรณ สุนทรวิภาต นายอานันท์ชัย พิศุทธิ์รัตนากร    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 17p11c0448 สตาร์ซิส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง Information Communication and technology มหาวิทยาลัยศิลปากร นางณัฐพร กาญจนภูมิ นายณัฐกุล บุญชด นายกมลฉัตร แสนวงค์ นายจิตรพงษ์ เพิ่มประโยชน์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 17p11c0456 โปรแกรมตกปลาเสมือนจริงด้วย Leap Motion โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ นายวิโรจน์ โลหรัตนวิศิษฎ์ นายภานุเดช สิริมานุวัฒน์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 17p11c0471 คาร์บอนเนจ เมืองใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายรัชพงศ์ กรอบแป้น ภูริโชติ โชคนิติภาคิน นายธนกฤต ศรีกุลา ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 17p12c0096 โปรแกรมสร้างหนังสือวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายไชยพจน์ จันทร์แสน นายภูวนัตถ์ ลิมปิติกรานนท์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 17p12c0147 ระบบวิเคราะห์วงสวิงเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬากอล์ฟ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุเทพ มาดารัศมี นายวัชริศ สุริยาอาภรณ์ นางสาวแพรวพรรณ ชัยพรเรืองเดช    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 17p12c0262 จำลองการดับเพลิงโดยเทคโนโลยีความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล นายณัฐวุฒิ ยามี นายภาณุคม มาเสริฐศรี    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 17p12c0272 อัศจรรย์ พยัญชนะมีเสียง! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายณัฐพล ธนเชวงสกุล นายอนุศิษฐ์ สิงห์นิกร นายอนุสรณ์ ดวงศรี นายปภาวิชญ์ มุงคุณแสน ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 17p12c0288 ระบบแนะนำคำศัพท์แบบเนมโมนิคโดยใช้อัลกอริทึมการออกเสียง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวอรพินท์ อานนท์ธนทรัพย์       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 17p12c0336 แอพพลิเคชั่นปฏิสัมพันธ์เพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษาโดยคอมพิวเตอร์สำหรับสอนภาษาลาว (ภาษาอาเซียน) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวกฤตวรรณ จันทร์แจ้ง       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 17p12c0349 แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วราพร จิระพันธ์ทอง นางสาวชนมน ซึ่งรุ่งเรืองชัย นายณัฐพงศ์ ธเนศสกุล    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 17p12c0425 แอพพลิเคชันการศึกษาออนไลน์สำหรับอุปกรณ์พกพา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวรัตน์ทนา สังข์พงษ์ นางสาวธันยธร ศรโชติ       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

19 17p12c0465 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับฝึกฝนการออกเสียงภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการรู้จำคำพูด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวเกวลี เลี่ยมโลหะ นางสาวแพรวไพลิน ช่วงชิง นายศรัณย์ คชเสถียร ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 17p12c0526 โปรแกรมคำนวณหาผลบวกกำลังสอง 2 เทอมและการดำเนินการบนจำนวนเต็มเกาส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์ นายวสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ นางสาวศรัญยา มืดขุนทด ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 17p13c0160 โปรแกรมเสมือนจริงเพื่อการกายภาพบำบัดมือและกล้ามเนื้อแขน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายธนวัต งามกิตติทรงคุณ นายธนภพ อินทร์เผือก นางสาวปาจรีย์ หวังวิไล ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 17p13c0299 การพัฒนาระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายสุรศักดิ์ วาจี นายสัญชัย ธนะทรัพย์จินดา    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

23 17p13c0342 ระบบช่วยถอดความทางไกลกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายศิรชัช ศิริเลิศ นายพรภวิษย์ ไตรคุ้มพันธุ์ นายภูริ ฟักมงคล ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

24 17p13c0419 ระบบฝึกการออกเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวไขแข จุลชาต นางสาวมนัสสิยาพร อมรเวชเศวตพร นางสาวณัฐธิดา รองพล    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 17p13c0444 การพัฒนาระบบเฝ้าตรวจสอบความผิดปกติคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบทันทีทันใด สำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ Zigbee โปรโตคอล โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาวศลิษา หงษ์สี่       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 17p13c0453 เทรนเนอร์เพื่อเธอ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายพุฒิพงศ์ วงศ์รัก นายปฏิพล ฉัตรมาลีรัตน์ นางสาวทิพยรัตน์ เลิศรัตนศาสตร์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 17p13c0459 ระบบ GPS เพื่อการติดตามบุคคล และตรวจจับการล้ม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวศรีผการัชติ ศรีนิชานันท์ นายณัฐพล สนิทอารีผล นายปรินทร์ พิริยะโศภิษฐ์ นายพงทวี ธิสงค์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

28 17p13c0460 โปรแกรมอัจฉริยะเพื่อการดูแลและเตือนภัยสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายวริทธิ์ ศิริโชติดำรงค์ นายธีรวัฒน์ พิริยธราเวทย์    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 17p13c0462 อุปกรณ์สวมใส่สำหรับช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น (วิชั่นเนียร์) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายณัฐภัทร เลาหระวี นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

30 17p13c0464 โปรแกรมเฝ้าระวังพฤติกรรมบุคคลผ่าน Smartwatch โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายวีระพล จิตมณี นายอภิเซษฐ์ เกษศิริ นายอิทธิสิทธิ์ ทองคำ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

31 17p13c0470 การใช้ kinect ช่วยในกระบวนการกายภาพบำบัด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายชยพล อรุณานนท์ชัย นายชาญวิทย์ ฉันทสกุลเดช    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

32 17p13c0544 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ นายศุภวิชญ์ สิริภูริกาญจน์ นายธนัช ผิวอ่อน นายฉมาดล นำเอกลาภ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

33 17p14c0148 เกมกระตุ้นและตรวจวัดการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายนฤเทพ สุวรรณธาดา นางสาววัชราภรณ์ เทียมไผ่ นางสาวปวีณา มณีเทพ นายภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

34 17p14c0152 เครื่องแลกเปลี่ยนอาหารสัตว์จากขวด กระป๋องและน้ำเหลือใช้ ร่วมกับระบบแยกประเภทอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายนฤเทพ สุวรรณธาดา นายณัฐฏธนกฤต ธรรมปันไพศาล นายวิชชุกร ชุบไธสง นายธีรนัย วิริยะสมบัติ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

35 17p14c0268 การพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบกลุ่มความร่วมมือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ นายเอก ตั้งสมบูรณ์ นายนนท์ คนึงสุขเกษม ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

36 17p14c0308 ระบบรู้จำตัวอักษรธรรมอีสานบนใบลานด้วยแผนภูมิต้นไม้บนแบบจำลองโลจิสติกส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาวนฤมล ชูเมือง สามเถร/พระปรีชา ค้าคำ    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

37 17p14c0317 การพัฒนาแบบจำลองระบบและรูปแบบการแสดงผลเพื่อการจัดการศูนย์ข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อรทัย สังข์เพ็ชร นายนพกร ใช้บุญเรือง นางสาวนนทยา วิไลเลิศสมบัติ    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

38 17p14c0318 การดูแลและวิเคราะห์สมรรถภาพของระบบคลาวด์ด้วยการประมวลผลแบบกระจาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อรทัย สังข์เพชร นายพีรวิชญ์ ประพันธ์วิทยา นายอภิรัตน์ พุทธรักษา    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

39 17p14c0324 ระบบตรวจจับใบหน้าและติดตามบุคคลผ่านกล้องวงจรปิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวอรฉัตร จิตต์โสภักตร์ นายจตุพล เบญจประกายรัตน์ นายชัยพิทักษ์ พัฒนกิตติคุณ    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

40 17p14c0350 โปรแกรมสร้างกระดูกอัตโนมัติสำหรับโมเดลสี่ขา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and technology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายปวรินทร์ ใจอารีรอบ นายปรีดี โรจน์ประทักษ์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

41 17p14c0368 ระบบผสานพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายธนพล ปิติฉัตร นายกันต์ อรัญชราธร นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมะโรง ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

42 17p14c0378 หุ่นยนต์บินสำรวจอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายนฤเบศร์ สวาสดิพันธ์ นายสิทธิศักดิ์ เชยนิ่ม    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

43 17p14c0383 การพัฒนาต้นแบบระบบโฆษณาแบบปรับตามเพศโดยอาศัยเทคนิคการตรวจจับใบหน้าบนราสเบอร์รี่พาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นางสาววรัมพร ฉันทวงศ์วิริยะ นางสาวเมธินี กะเต็บหมัด    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

44 17p14c0391 การจำลองเพื่อศึกษาการควบคุมการถ่ายโอนเครื่องเสมือนที่มีระยะเวลาจำกัดบนเครือข่ายแบบ WAN โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ประภาพร รัตนธำรง นายทวีศิลป์ วงศ์รัชตโภคัย นายอภิสิทธิ์ อ่อนเอกสิทธิ์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

45 17p14c0399 โปรแกรมค้นหาสถานที่นัดพบครึ่งทางโดยทำงานบนระบบปฏิบัติการ IOS โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายชัชวาล เอี่ยมวิลาวัณย์ นายจักรพันธ์ เคหะจิตต์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

46 17p14c0445 อาหารไทย : แปลผ่านเลนส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) กัลยา นฤดมกุล นายรักก่อ ศิริวัฒน์ นายพงศกร พลับศิริ นายชยุตพงศ์ พรมยะ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

47 17p14c0454 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงเวลาโดยระบบฐานข้อมูลที่ไม่ใช้ภาษาเอสคิวแอล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายปกรณ์ วัฒนจตุรพร นายธีรภัทร งามพิเศษศักดิ์ นางสาวชฎาพร พฤกษาชีวะ    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

48 17p14c0478 ยูทีไนน์ อยู่ที่ไหน หาอะไรก็เจอ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายจิระศักดิ์ สิทธิกร นายทินกฤต งามดี นายกฤษฎา ทองเชื้อ    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

49 17p14c0483 ระบบติดตามสัตว์ป่าแบบประหยัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายรัชชานนท์ รัตนธรรม       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

50 17p14c0488 ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนันต์ ผลเพิ่ม นายณัฐวุฒิ เอื้อศักดิ์สุภา       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

51 17p14c0505 ระบบผู้ช่วยสำหรับการวินิจฉัยและแนะนำการรักษาโรค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลางกุล นายนรุตม์ แซ่โค้ว นายภานุวัฒน์ จูงจิตรดำรงค์ นายธนภัทร บุญรัตน์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

52 17p14c0529 การตรวจจับและจำลองการเคลื่อนไหวของใบหน้าแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐพงศ์ ชินธเนศ นายวิชยุตม์ เอกศรายุธ       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

53 17p14c0532 การหาความถูกต้องในการคัดกรองลวดลายแผงอกหมีควายจากรูปถ่ายแผงอกหมีควายเพื่อวิเคราะห์หาจำนวนประชากรหมีควายด้วยทฤษฎีการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พีรยา ศรีเพียร นางสาวธนชพร เทียนทิพศิริ นางสาวอรณิช วิทย์ประสาทผล นางสาวปทิตตา สิทธิวโรทัย ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

54 17p14c0535 ระบบตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันตัวบุคคล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายปฐมพล สงวนพานิช นายณัฐพงษ์ ไทยอุบุญ    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

55 17p15c0005 จุยส์: โปรแกรม Platform as a Service บนเดสก์ท็อปสู่กลุ่มเมฆ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายภุชงค์ อุทโยภาส นายมนัสวิน หาญมงคลชัย       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

56 17p15c0377 เครื่องแกะลายพีซีบี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณัฐดนัย บัวสุข นายเจตริน วรรธธนากุล    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

57 17p15c0407 ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อิทธิพงษ์ เขมะเพชร นายพรหมเรศ ชมะนันทน์ นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์ นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

58 17p15c0408 ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาพเสมือนจริงสามมิติบนอุปกรณ์ Raspberry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายมานะชัย โต๊ะชูดี นายสุกฤษฏิ์ แตงรื่น นายกฤษฎิ์ ศรีขวัญใจ นายกิตติศักดิ์ บัวบก ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

59 17p15c0549 แกรนด์แชร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ นายเอกราช ค้ำคูณ นายธนากฤต นันทาทอง นายอริญชัย ด่านปาน ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

60 17p21c0060 ผจญภัยเมืองใต้อุโมงค์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวเขมิกา ธนนิมิตเจริญ นายวีรพล สุดใจ นายอมรเทพ ภู่เกตุ นายคงกฤช ครุสกุล ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

61 17p21c0265 ฟาร์มหลุดโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายเกริกชัย ศรีสุโข นายชวลิต แก้วเลิศ    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

62 17p21c0269 หรรษาเรขาคณิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย นายคณิติน งามประเสริฐ    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

63 17p21c0437 หนุมานตะลุยใต้บาดาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ ด.ญ.ติณณา รัตนโพธิสัน ด.ญ.สุภาวดี ภูสนาม ด.ญ.อรณัชชา อนุตรโชติกุล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

64 17p21c0439 บุญวิ่ง ซิ่งรอบโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด ด.ญ.วรรณวรางค์ มารัตน์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

65 17p21c0461 บล็อค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี ด.ช.พีรณัฐ ขัตตินานนท์ ด.ช.สรวิศ ลิมปนิธิวัฒน์ ด.ช.พุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

66 17p22c0009 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายเกียรติศักดิื ศุภฤทธิ์ นายสราวุฒิ เผือกเชาไวย์ นายสักดารินทร์ เคียวเขตวิทย์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

67 17p22c0192 ปรากฏการณ์ "หลุมขนาดยักษ์ หลุมยุบ" โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวเรณู หุ่นกลัด นายธเนศวร์ สุขประเสริฐ นายวรัญวิช ศรีราช นายอัษฎา โตขำ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

68 17p22c0193 ฝ่าวิกฤตสึนามิ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวปรานทิพย์ พาทองคำ นางสาวสุดารัตน์ ต้องจิตต์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

69 17p22c0197 พิชิตคุณสมบัติ ธาตุเคมี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนกร กล่อมฤทธิ์       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

70 17p22c0205 ชั้นบรรยากาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวภัณฑิรา ประทุมโช นางสาวศรัณยา ทองบัวศรี นางสาวรชศา บุญณกรศิริ นายปิยะพงศ์ วงศ์ก่อ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

71 17p22c0405 ขบวนการไล่พุง :สื่อออนไลน์เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคอ้วนสำหรับเด็ก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายไพฑูรย์ สำเนียงเพราะ นายสาธิต มั่งมี นายศักรินทร์ ค้าเจริญ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

72 17p22c0412 สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นางสาวจิรัศชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวธีร์จุฑา อินทรสร นางสาวเจนจิรา คำคม ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

73 17p22c0415 Bug Hunter : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายศิรวิทย์ ชุมวิริยะ นายอภิวัฒน์ สุกกล่ำ นายสถาพร งามประเสริฐ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

74 17p22c0430 เกมส์ผ่าตัดตามอาการของโรค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวรุ่งนภา ลาสอน นางสาวกชพรรณ สุขกิจ นางสาวสลิลรัตน์ มงคลโภชน์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

75 17p22c0440 จตุรม่อล ศึกชิงจ้าวอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช นางสาวเพ็ญประภา ประคุณหังสิต ด.ญ.ณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

76 17p22c0441 ศราเปาร้อยร้าน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวรสิตา วัฒนศิริ นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

77 17p22c0486 ดิสเล็กเซีย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทย์คณิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวพิชญาภรณ์ วรรณะพาหุณ นางสาวปาลิตา จรดล นายจารุศรณ์ เรืองสุวรรณ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

78 17p22c0557 ว้าว หนังสือพูดได้ "ไฮเจแปน" โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก นางวิไล สุขเกื้อ นางสาวเพ็ญโฉม ดวงศาลา นางสาวนวพร จันทร์แตง นายฐิติกร ทองโอภาส ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

79 17p23c0004 โปรแกรมแสดงการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางพัชรา คงแก้ว นายภูมิรพี ลือนาม นายศรัณญ์ อินทรลาวัณย์ นางสาวภาธิรัช โฆษะครรชิต ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

80 17p23c0213 แบ่งฝันปันสุข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา ด.ช.ธัญพงค์ สิทธิโชค       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

81 17p23c0259 หนูน้อยนักสำรวจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนภัทร ประทีปทอง       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

82 17p23c0313 เปิดท้าย ขายทุกอย่าง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

83 17p23c0337 แต่งอย่างไรให้ดูดี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน คณิต-วิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายนริศร เมฆไตรภพ นางสาวนัทธมน มานะกิจสมบูรณ์ นางสาวสรสิชา ศุภวรรณ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

84 17p23c0421 ระบบการระบุชื่อต้นไม้ในท้องถิ่นจากลักษณะใบ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายสิรวิชญ์ เหรียญณรงค์ นายจิระภัทท์ บุญยานุเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ไวว่อง ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

85 17p23c0423 การหาขนาดไซส์เสื้ออย่างง่ายด้วยมือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวธันยพร รุจิขจรเดช นางสาวณิศรา เพ่งผล นางสาวเรืองริน ผลเจริญ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

86 17p23c0426 โปรแกรมอ่านออกเสียงสมการคณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายธนภัทร จุฑาวรรธนะ นายกันต์ธร ธีระชัยกุลพานิช นายกัญจณัฐ มณีโชติ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

87 17p23c0434 ลุค ไลค์ เลิร์ธ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวณัฐรดา ฉัตรฤทธิชัยกุล นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

88 17p23c0463 รีโมทคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี นายจตุริทธิ์ ปานพูนทรัพย์ ด.ช.กิตติภัฎ บุญนพพรกุล นายสรวิชญ์ เกษรกุหลาบ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

89 17p23c0477 อีคิว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต นางสาวธีราพร ตันประเสริฐ นางสาวฐานิต กุลาเลิศ    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

90 17p23c0512 ม็อคกิ้งเบิร์ด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายปิยะ ไกรทัศน์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

91 17p31c0132 แอพพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการลูกทัวร์และการท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว Mobile Application คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประดนเดช นีละคุปต์ นายเสฎฐวุฒิ พิลาฤทธิ์ นายบุลากร สุวรรณมาลัย นายกิตติทัต สานุกูล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

92 17p31c0153 แท็กซี่อัจฉริยะ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายชวิษฐ์ ธาวนพงษ์ นายสุรสิทธิ์ ประคุณหังสิต นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

93 17p31c0292 แอพพลิเคชันช่วยหาที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นายปิยพนธ์ ตรังจิระเสถียร นายศกานต์ โกมลวาทิน ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

94 17p31c0296 แอพพลิเคชั่นตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนถนนเพื่อการขับรถแบบเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายมหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นายนราธิป ทองปาน นางสาวฐิตาภรณ์ กนกรัตน    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

95 17p31c0297 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อบริหารจัดการความสุขในชีวิตประจำวัน Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายทศพล บ้านคลองสี่ นายณพวัฒน์ เทพแจ่มใจ นายนิติ วังสโรจน์ นายณัฐชัย บุญหมื่น ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

96 17p31c0304 แอปพลิเคชันมือถือสำหรับให้ข้อมูลอาคารในคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ Mobile Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นางสาวธันยา เพ็ญดารา       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

97 17p31c0327 แอพพลิเคชันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีการใช้งานตำแหน่ง Mobile Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พีรพล เวทีกูล นายธีรวัจน์ อนันต์พิริยะกุล       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

98 17p31c0331 ระบบจัดการการท่องเที่ยวแบบกลุ่มส่วนตัว Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวศรีนวล นลินทิพยวงศ์ นายสุริยกานต์ พุ่มดอกไม้ นายอัครวัฒน์ โพธิ์เล็ก    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

99 17p31c0347 การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุและรถนำส่งผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุเมธ ประภาวัต นางสาวเบญญา รุ่งศรีสุทธิวงศ์ นางสาวสรัลพร เสือดี    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

100 17p31c0392 บีคอนเนคส์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายกิตติวัฒน์ โกศลวัฒนสมบัติ นายอิสระ อำนวยจิตติเลิศ นางสาวฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

101 17p31c0452 ระบบสนับสนุนและแจ้งเตือนผู้ขับขี่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางชมพูนุท จินจาคาม นายพีรภัทร พาปาน นายปฐวี นาคบุตร    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

102 17p31c0473 WonGa แอพลิเคชั่นเปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุกด้วยเทคโนโลยีระบบความรู้เสมือนจริง Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายปิยะ วราบุญทวีสุข นายปพนชัย ฮกชุน นางสาวฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

103 17p31c0475 แอพพลิเคชั่นสำหรับวางแผนเดินทางบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายศุภศรณ์ พูลศิริมงคลชัย นางสาวธยณ์ธร ภานุวัฒนวงศ์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

104 17p31c0550 ยิ่งใช้สมาร์ทโฟนยิ่งมีชีวิตน้อยลง ยิ่งใช้สมาร์ทโฟนยิ่งมีชีวิตน้อยลง Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ นางสาวนิรชา เอกะกุลานันต์ นางสาวกนกวรรณ หงษ์เอิบ นายกรกช ไม้เกตุ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

105 17p32c0298 การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นางสาวปิ่นหทัย ลิ้มฬหะพันธ์       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

106 17p32c0323 การระบุตำแหน่งตัวอักษรจากฉากธรรมชาติ BEST 2015-Text Location Detection Contest เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวชญานิศ ตันธีระพงศ์ นายกิิตติภพ ผิวนวล    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

107 17p32c0381 3-step text detection BEST 2015-Text Location Detection Contest วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นางสาวกัลยา นฤดมกุล นายคฑาไชย ทักษ์สิทธา นายเอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

108 17p32c0518 การระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายด้วยการประสมลักษณะและเทคนิคการค้นหา BEST 2015-Text Location Detection Contest วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

109 17p32c0545 ข้อความเอย เจ้าอยู่ไหน, ระบบระบุตำแหน่งข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

110 17p41c0066 การ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างเกมออนไลน์แบบหลายผู้ใช้ทางการศึกษาสำหรับผู้สอน ด้วยการผสมผสานเทคนิคไอโคนิคกับระบบผู้เชี่ยวชาญ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา นายกิตติมศักดิ์ ในจิต    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง