กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออก ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบนำเสนอผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 17p11e0016 เกมรามเกียรติ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายสมชัย เชียงพงศ์พันธ์ นายศิวรักษ์ ถิรนันท์ชัย นายพัชรวุฒิ อุ่นเจริญ    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 17p12e0029 สื่อมัลติมีเดีย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นางสาวฐิติมา ทองสมบุญ นางสาวดารินทร์ อินพาเพียร นายกิตติกรณ์ แก้วเกร็ด ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 17p12e0103 โปรแกรมสำหรับกระตุ้นการทำงานสมองบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสด้วยสไปรท์คิทเฟรมเวิร์ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายอัษฎายุทธ สมถวิล นายเทิดศักดิ์ ดุงแก้ว นางสาวพนิดา ศรีโคตร ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 17p12e0123 แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นางณพ้ชร์วดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง นายนนทชัย เกษร นางสาวชญานี ยมภา นายกิจการ มะณีจันทร์ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 17p13e0080 โปรแกรมช่วยการรับรู้สำหรับคนตาบอดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายอาทิตย์ แก้วขาว นางสาวอังคณารัตน์ พละพร นางสาววลัยมาศ ชินสร้อย ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 17p14e0038 ไฟส่องทางอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายอานันท์ เงินบำรุง นายวรพงศ์ ปรีดาศักดิ์    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 17p14e0054 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ นายศุภณัฐ ศักดิ์เกษมกฤต นางสาวมาจิรา กะฐินทอง    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 17p14e0088 เครื่องบินผสมผสานเทคโนโลยีสองแขนง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเกื้อกูล กุมรัมย์ นายอภิลักษณ์ พุ่มประไพ นายพิชย อานุภาพภราดร นายศรัญย์ชัย อนันธนานฤภร ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 17p14e0097 ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
นายทัศพันธุ์ สุวรรนทัต นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ นายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 17p14e0129 การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนสำหรับบ้านอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ นายHUNLY CHHENG    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 17p15e0058 ชุดอุปกรณ์ระบุตัวบุคคลด้วยลายม่านตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายไพรัช สร้อยทอง นายกฤตธน ชลนันทร์ นายวัชริศ ชาติสุวรรณ นายเรวัตร ครุฑทิน ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 17p15e0085 ระบบจำลองการควบคุมรถยนต์อัตโนมัติโดยการตรวจจับช่องทางเดินรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ นายออมทรัพย์ สุขขี นางสาวศิวพร พัฒนาภรณ์ นายภูริลาภ พนิตอุทัย ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 17p15e0128 ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณฐนน แก้วเสมอตา นายวรปรัชญ์ อัตไพบูลย์ นายธนพล แดงสมบูรณ์ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 17p21e0072 ระเบิด ระเบ้อ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวปาจรีย์ แก้ววงค์ นางสาวชัญญา จัทร์สิงห์ นายศิระ ขอบทอง ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 17p21e0078 สงครามเด็กเ(ก)รียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายกิตติณัฐ เอี่ยมสำอางค์ นางสาวพัณณ์นิษา จิตรวิโรจน์ นางสาวพิชญนาฏ อุปพงษ์ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 17p21e0083 ล่าสุดขอบฟ้าตำนานขนมไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายธนาวินต์ ตันตราสัย นายธราธร จันทดี นางสาวเมลดา ลวดลายดี ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 17p21e0087 นาฬิกาทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางสาวอัจฉรา รัตนวงษ์ นายคมชาญ ศิลป์เจริญ นายคุณานนต์ บุรเทพ นางสาวนลินี ขวัญดี ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 17p21e0107 ภารกิจปิดตำนานสงครามสองภพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวภรภัทร สาครเสถียร นายอวิษฐ์ สุขโสภา นายทรงพล ธีระวิทย์ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

19 17p21e0127 อยู่ดีวิถีพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายณัฐพงษ์ หมื่นสิทธิโรจน์ นางสาวรมิตา ธีรธนิตนันท์ นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เจริญ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

20 17p22e0028 กินดีมีสุขกับข้าวหอม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวสุพิชฌาย์ โพธิ์เตี้ย นางสาวปาณิศา เอี่ยมธีระไพบูลย์ นางสาวธนนพวรรณ รัตนไตรศรี ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

21 17p22e0043 เซียนอาเซียน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายณภัทร เจริญกัลป์ นางสาวอรวรรณ รูปแก้ว นายบรรพต สาครจันทร์ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 17p22e0099 โอ้ คุณพระ! ภัยพิบัติมาแล้ว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวปาลิตา ตันติจรรยารัตน์ นางสาวแคทลียา แซ่ลิ้ม นางสาวศุภธิดา ตั้งสมคิด ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 17p22e0102 จานจันท์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวธนพร ชุมภู นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ทางประเสริฐ นางสาวปิยนัช ไกรวาส ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

24 17p23e0020 สัญญาณไฟจราจรและราสเบอร์รี่พาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
นางสาวนารีรัตน์ อินอิว นางสาววรกานต์ รุ่งเรือง นายณัฐพล วาดเขียน นางสาวสุวิกานต์ มูลสท้าน ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 17p23e0026 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
นายศุภชัย แตงอ่อน นางสาวน้ำเพชร รอดประเสริฐ นางสาวธวัลรัตน์ เรือนเงิน    ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

26 17p23e0130 เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชลกันยานุกูล
นางวรรณวณา ปัญญาใส นายภิศนุพงศ์ พงศ์อภิรักษ์ นายปฏิภาณ ชิณเกตุ นายเดชาพล เลิศสุรัตน์ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

27 17p31e0031 ดิกชันนารีอิเล็กทรอนิกส์และบทสนทนาสำหรับภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน Mobile Application เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายสุปิติ กุลจันทร์ นายกรกต โพธิ์ขาว นางสาวนิษาชล ชมภูนาค    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 17p31e0037 บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึงเธอ Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นางสาวลลินดา เรืองปัญญา    ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 17p31e0042 มัคคุเทศก์(แอพพลิเคชั่นจัดทริปและนำเที่ยว) Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายวัชรพัฐ เมตตานันท นายภูวดล สุจิตรานุภาพ นายวรกันต์ รติสุรกานต์    ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

30 17p31e0094 การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยี Beacon บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายจักรพงษ์ บุญใหญ่ นายรุ่งทิวา ศรีสะอาด นายพงศ์ปนต ช่วยสกุล ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 17p31e0118 ระบบจัดการ Firewall คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม Mobile Application เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายอนิราช มิ่งขวัญ นายศฤงคาร วังสินธุ์ นายศิรวิทย์ ปริยาศักดิ์    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

32
17p14e0136 การใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับการตรวจกระดาษคำตอบและแบบสอบถามแบบปรนัย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายธวัชชัย ภักดี นางสาวอารยา แสงคล้าย นายไพโรจน์ ตาดี ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง