กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบนำเสนอผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ E-Saan Software Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 17p11i0002 เกมฟรุ๊ตสแครมเบิลเวิร์ดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร นางสาวฐิติพร การสูงเนิน นายปกร ศิริพัฒน์ นายชยุตม์ กัลกะ นางสาวจิรนันท์ สุวรรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 17p11i0012 นักรบจิ๋วจอมป่วน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอรรถพล ก้อมมังกร นายพงษ์พันธ์ จันทร์ศรีอ่อน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 17p11i0060 ตำนานแห่งองค์ดำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายปราโมทย์ ทรัพย์น้อย นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 17p11i0061 เกมนักล่าซอมบี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายจตุรงค์ โคตรทองทิพย์ นายธนวัฒน์ นันธานี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 17p11i0113 เกมยิงปืน 3มิติ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีกล้องไคเนคต์ สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสมปอง เวฬุวนาธร นายจาตุรณต์ ภาวศิลป์ นายพีรธัช ธรรมบรรเทิง นายรุจิภาส ชาติกาานนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 17p11i0114 แอพพลิเคชัน "กินอะไรหว่า" โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายเฉลิมชัย หล่อวงค์ตระกูล นายนันทวุฒิ เต็มเกษม นางสาวสุดารัตน์ บุญนาสำโรง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 17p11i0119 ผู้พิทักษ์สวนผัก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายศักดิ์ดา เหล่าทองสาร นายวุฒิวัฒน์ ชัยสุภิธนรักษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 17p11i0121 เกม Rolling, Rolling โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นายวรัญญู เกียรติจินดารัตน์ นายณัฐพร เคยทำ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 17p11i0122 หนังสือเออาร์ เรื่องประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายจักรพันธ์ บูรณะกิติ นายมารุต ศรีจันทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 17p11i0140 เกมดูดีดี ประเพณีอีสาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวมณีวรรณ ปวีร์เดชาวัชร์ นายสิทธิศักดิ์ สทอนเมือง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 17p11i0147 แสคตเตอร์ อาร์ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายจักรพงษ์ เพียรมี นายนายทิวา จันทรไทย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 17p11i0155 ฟื้นฟูจิตสำนึกคิดก่อนทิ้ง พิชิตปัญหาขยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระยุทธ ทองเครือ นายณัฐพงศ์ เกลาเกลี้ยง นายชินวัตร ธรรมวงษา นายกวิน ทิสะเส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 17p11i0160 มูเซ ตื่นทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศํกดิ์ ตรีประพิณ นายสิทธิชัย วรรณทอง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 17p11i0214 ไรด์ อะ ไบค์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายเมธีไนย์ ส่งสุข นายจิรายุ เลิศชะกิจ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

15 17p11i0233 เกมคณิตฟิตสมอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ นายเจนภพ จันทร์เพ็ง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 17p12i0014 แอปพลิเคชันสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวรุ่งทิวา อินทร์หา นางสาวธัญลักษณ์ ปัสสาสัย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 17p12i0035 สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นางสาวอริยา เพชรหว้าโง๊ะ นายไกยราช หาดทะวายการ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 17p12i0037 เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง My Life ด้วยตัวฉันเอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสัมฤทธิ์ ทิมา นายสิทธิกร ลักษณ์เชื้อวงศ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

19 17p12i0051 ห้องคณิตพิชิตความรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นางสาวภัณฑิลา โชปัญญา นางสาวเพ็ญนภา พึ่งกลิ่น    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 17p12i0069 หนังสือภาพสวนสัตว์อุบลราชธานีแบบสามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายนำชัย ศรีสุข นายโสธร กาลจักร นางสาวณัฐธิดา กางโสภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

21 17p12i0072 สื่อการเรียนรู้อาหารหลักน่ารู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์ นางสาวอมรา แก้วกุล นายกมล จิรพันธ์พิเชษฐ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 17p12i0100 นิทานอีสปสามภาษา (ไทย - อังกฤษ - จีน) ในรูปแบบแอนิเมชั่นสองมิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางอัปสร อินทิแสง นายธนาวิทย์ ภิเนษกรมณ์ นายวัชรินทร์ บรมโคตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 17p12i0102 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องเกษตรประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วงกต ศรีอุไร นายขวัญชาติ วัดละเอียด นายศตายุ ช้างสีสังข์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

24 17p12i0150 สื่อการเรียนรู้ลูกคิดญี่ปุ่นสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายสรายุทธ กรวิรัตน์ นางสาวอุทุมพร ไพสีขาว นายณัฐวุฒิ ภูทองจันทร์ นายวรวุฒิ เนตรแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 17p12i0158 สื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่โดยใช้ระบบเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายธนภัทร วงษ์คำจันทร์ นายเกรียงเดช เชื้อบุญจันทร์ นายชนิสร กองแก้ว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 17p12i0181 ก-ฮ ฟอร์ ฟัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ นายกฤษฎิ์ นิลคูหา นายนัฐพงษ์ ประวิสารัตน์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

27 17p12i0227 สื่อการเรียนรู้ นาฬิกาพาเพลิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทศพร จูฉิม นางสาวรัตนาภรณ์ สุภี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

28 17p12i0282 สื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องการรับรู้และการตอบสนองชั้นมัธยมสึกษาปีที่5บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางอัปสร อินทิแสง นางสาวกนกกาญจน์ คำมงคล       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

29 17p12i0299 แอพพลิเคชันเรียนรู้การใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านไทยด้วยสถานการณ์การจำลองชนิดโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นางสาวรักษ์วริน วรรณศิลป์ นายพลวัฒน์ จันทริมา นายชาทิตย์ ศิริสวัสดิ์ นายศิลปะไทย ครองสิงห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

30 17p14i0013 ระบบแปลภาษาไทยเป็นภาษาถิ่นอีสาน โดยใช้กฎและประโยคตัวอย่าง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวปวีณา อุ่นลี นางสาวอุษณีย์ ผึ่งบัว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 17p14i0016 โปรแกรมเข้ารหัสภาพดิจิตอล โดยใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์ นายพงพิพัฒน์ โคตรบุดดี นายรุ่งโรจน์ โคตรชมภู    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

32 17p14i0032 โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สั่งงานแบบไร้สัมผัส (Leap Motion) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์ นายเชิดพงษ์ หารคำแพง นางสาวศิรประภา แสนโคตร นางสาวศิรประภา นะคะจัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

33 17p14i0050 แอปพลิเคชันดูแลความเครียด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวทิพย์สุดา เมืองวงษ์ นางสาววิลาสินี เวียงอินทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

34 17p14i0053 การวิเคราะห์ความรู้สึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนเพริศ นายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

35 17p14i0058 ระบบจัดเก็บและค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์บลูทูธแบบมีส่วนร่วม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชัชวิน นามมั่น นายธีระชัย โค้วไพโรจน์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

36 17p14i0063 ระบบวินิจฉัยโรคยางพาราออนไลน์โดยใช้ความคล้ายคลึงของบริเวณและคุณลักษณะอาการ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา นางสาวสุกัญญา พรมมา นางสาวช่อลดา มายอด    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

37 17p14i0078 การจำแนกเห็ดด้วยวิธีการทางเครือข่ายประสาทเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวทัชชาดา ทองระย้า นายสรรเสริญ บรรจงชีพ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

38 17p14i0090 ระบบการหาความสัมพันธ์ของสินค้าโดยใช้เทคนิค Apriori จากกลุ่มลูกค้า โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาวพนารัตน์ ศรีเชษฐา นายวุฒิชัย กล้าเกิด นางสาวภัทราพร พันเดช    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

39 17p14i0099 ที่จอดรถอัฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เตียเจริญ นายบดินทร์ ชอบบุญ นายภุชงค์ จันดาเบ้า    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

40 17p14i0106 การจับท่าทางโดยใช้มีอ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นางสาวจันนา เมง นายทุงห่าน เตง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

41 17p14i0108 ระบบจำแนกเห็ดที่มีพิษและไม่มีพิษโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วงกต ศรีอุไร นางสาวเสาวนีย์ บุราเลข       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

42 17p14i0116 ไม้ป่าเดียวกัน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเหมกรณ์ เอกวารีย์ นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร นายวรวุฒิ ตั้งตระกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

43 17p14i0120 การตรวจจับช่องทางเดินรถ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายชัยพัต ชุ่มใจ นายสุริยนต์ มหาจันทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

44 17p14i0177 แอปพลิเคชันคำนวณเมทริกซ์โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ นายเฉลิม เพ็งพิศ นายพฤกษาศิลป์ วงศ์ศรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

45 17p14i0193 ระบบคลังข้อสอบอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายเจษฎา สุขจันดี นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

46 17p14i0237 อุปกรณ์แจ้งเตือนการโจรกรรมโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายอนุชา เชื้อคำจันทร์ นายธนากร คำมุงคุณ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

47 17p14i0298 แอพพลิเคชันนำชมความเป็นจริงเสริมด้วยการติดตามวัตถุสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธรผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ นายกฤตชัย บุญศิวนนท์ นายจักรกฤษ ปาจะ นายประพจน์ เจริญสุข นางสาวหนึ่งฤดี ชมภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

48 17p15i0096 ระบบยืนยันตัวตนอย่างเป็นมิตรสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กและขนาดกลาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอรรถพล สุวรรณษา นายธนาวุฒิ เวียงปฏิ นางสาวประภัสสร พรมลี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

49 17p21i0216 จุกน้อยพิทักษ์ป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ นายเชาวนันท์ โสโท ด.ช.วัชระ ศรีเนตพัด ด.ญ.ณัฐวิภา เตชะแก้ว ด.ช.ณัฐวุฒิ วิตคุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

50 17p21i0218 เกมปรัมปราออนไลน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายชัยภัทร ศุภรักษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

51 17p22i0010 เลือกใช่!! ได้Grammar (แอพพลิเคชั่นเกมส์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นางสาวละอองดาว ท้าวมา นายรณชัย ชายผา นายคณาสันต์ จันทร์ผาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

52 17p22i0028 การตอบสนองที่ควบคุมไม่ได้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวอุรชา ภูดิฐวัฒนโชค       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

53 17p22i0300 เครื่องดนตรีไทยสู่มิตรภาพสากล โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นางปริญญ์ทิพย์ แสนใจ นายศิวัชญา ทามณี นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม นายภาสุ เสมสวัสดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

54 17p23i0033 ระบบกิจการนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร นางสาวธนพร ริมหนองอ่าง นางสาวสิริวิมล นันทะบัน นางสาวอรษา วิจิตขะจี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

55 17p23i0094 ระบบติดตามนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายณฐกฤต เชื้อจีน       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

56 17p31i0045 อควาร์เรียม แฟนตาซี Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศํกดิ์ ตรีประพิณ นายณรงค์ฤทธิ์ พนมเริงไชย       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

57 17p31i0148 ระบบแสดงตำแหน่งรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวาธิส ลีลาภัทร นายชยุต เลื่อนยศ นายชาญชัย ไทยานนท์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

58 17p31i0169 มิชชันซี : เกมปฏิบัติการพิทักษ์สวนสัตว์ Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายอนิรุธ ธรรมวิเศษ นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

59 17p31i0210 ดนตรี.สายลม Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระยุทธ ทองเครือ นางสาวเนตรนรินทร์ ทาวัลย์ นางสาววิชิตา วงศ์แปง นายสมณ รักษาสัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

60 17p31i0221 เกมคณิตคิดเร็วสำหรับเด็ก Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุธษดี ศิริแสงตระกูล นายจักรกฤษณ์ กงเพชร นายอนุพงศ์ อุบลเลิศ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

61 17p41i0212 การพัฒนาสื่อบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวรินทร์ ไทยรักษ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

62 17p41i0286 ความลับของการแปลงทางเรขาคณิต สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นางประภาวดี นิ่มสังกัด นายสุรชัย สุขรี นายวรวุธ อัครกตัญญู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

63 17p41i0287 การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายสุจินต์ หาญโสภา นายสุรชัย สุขรี นางสาววรารัตน์ ศรีบุตรดา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ