กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบนำสเนอผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิยาลัยเชียงใหม่


ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 17p11n0148 ปลาเฟรนซี่ท่องมหาสมุทร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นายมงคล รัตนคำ นายกิตติเดช สระธรรม นายธนานันท์ ชั้วสุวรรณ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 17p11n0149 เกมแนวสยองขวัญที่ควบคุมด้วย Wii mote โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นายพิษณุ หาญไท นายภุชงค์ ชวพันธุ์ นายวีระวัฒน์ วิจิตรพนมศิลป์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 17p11n0156 ไก่จี้กับมู่คุง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล วงศ์ต๊ะ นางสาวลักษมณ วิมลศิริ       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 17p11n0157 ปริศนาศิลามนตรา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวศุภรา กรุดพันธ์ นางสาวรัชดาวรรณ์ ดวงหอม นางสาวศุภมาศ โพธิอุโมงค์    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 17p11n0163 การพัฒนาเกมแก้ปริศนารูปแบบสองมิติมุมมองด้านข้างบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื่อเกม"อไลฟ์" โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายจิรวัตร ศรีรักษ์ นายฐิติ สธนพงษ์วัชรี นายภานุพงศ์ บุญรอด ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 17p12n0120 แอพพลิเคชันฝึกออกเสียงภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นางสาวนภาพร ติ๊บยะกาศ นายพัฒนพงศ์ ทองทิพย์    ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 17p12n0126 ใบปอ กับ วันหรรษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยายลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายกิตติศัพท์ แสงทอง นายบดินทร์ วงศ์สวัสดิ์ นายทัสยุ ไชยคำ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 17p12n0133 การพัฒนาเกมสองมิติประเภทอาร์ พี จี เรื่อง ชีวประวัติของสืบ นาคะเสถียร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นายจักรกฤช เตโช นายพีระศักดิ์ พลายยงค์       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 17p12n0159 ระบบการเรียนรู้เชิงโต้ตอบสำหรับเด็กโดยใช้ลีพโมชั่น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายกฤติพงษ์ รักพานิชมณี       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 17p12n0161 การจำลองอุบัติเหตุทางรถยนต์สามมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายกิตติพศ ศรีนิบูลย์       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 17p12n0175 ระบบการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กภาวะการเรียนรู้บกพร่อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายทักษกร นิลดำ       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 17p13n0089 การจำแนกเสียงด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อควบคุมรถเข็นต้นแบบ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายภาษิต ปัญญาพฤกษ์ นายนนทพัทธ์ ขันตีกุล    ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 17p13n0139 ระบบแจ้งอุบัติภัยสำหรับมูลนิธิประสาทบุญสถาน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล นายวรเวช คุ้มภู่ นายวัชรกฤช ห้าวแสน นางสาวรัตนาวดี นิ้วทอง ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 17p13n0142 โปรแกรมช่วยทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายสุรพงษ์ อุตมา นางสาวธิดากานต์ ไศลแก้ว นางสาวขวัญตา ขวัญทอง นางสาวอริสา ปงกันคำ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 17p14n0111 แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมโดยใช้เหมืองข้อความ และระบบระบุตำแหน่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายณัฐนันท์ พรหมสุข นายณัฏฐกร มณีวรรณ    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 17p14n0114 ระบบคัดกรองหุ้นเพื่อการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานผสานปัจจัยทางเทคนิค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายํธีระศักดิ์ มูลตุ้ย       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 17p21n0060 เดอะยักษ์แอดเวนเจอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายปรมินทร์ จันทร์ศรี ด.ช.ธีรพล เอี่ยมอาจ ด.ช.ชาญชัย บุราโส ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 17p21n0077 สู้เพื่อแม่! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายเอกพล สุขประเสริฐ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 17p21n0078 มหัศจรรย์เกมสร้างเมืองแห่งความสุข โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธราธร หลวงอินตา นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

20 17p21n0079 ผจญภัยดินแดนพระมหาชนก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล นางสาวภัทรภร ปัญญา นางสาวณัฐวิภา ไชยกันย์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 17p21n0141 วิ่งๆปลูกๆ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
เรยีนาเชลีวิทยาลัย นางพจวลัญช์ สายวงค์อินทร์ นางสาวบุปผชาติ ใจสัตย์ นางสาวศุภาจรีย์ แสงศรี ณิชา สุวรรณโกสุม ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 17p22n0002 แต่งงานกันนะ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวหทัยพัชร์ ธนศราสกุลพงษ์ นางสาวจิรัชญา ปันทนา นางสาวณัฐชา จันทร์แจ่มกระจ่าง ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 17p22n0003 หนีให้ทัน นั่นแผ่นดินไหว โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายพีรศุษม์ วงศ์สุทธิผล นายนายธนวิชญ์ วิมลพันธ์ นายพชรพล วัชระชัยสุระพล ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

24 17p22n0009 คนเว่อร์ตะลุยลอนดอน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ นางสาวณัฐธิดา เมืองสุวรรณ นางสาวเบ็ทธานี่ เชน่า การ่อน ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 17p22n0022 กษัตริย์นักรบ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาววิมุตตา พรหมเสน นางสาววรธันธ์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ นางสาวปทิตตา จึงเจริญ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 17p22n0024 ภาษาสเปน ง๊าย ง่าย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาววณัฐศรา เตมียะ นางสาวภูษณิศา กสิกรณ์ นางสาววรินท์รัตน์ ไชยวรรณ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 17p22n0030 หัวใจชายหนุ่มเดอะซีรีย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวอภิชญา พรวิเศษศิริกุล นางสาวอัญธิกา เลาหกุล นางสาวสิริญา ศรีบุญมา ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 17p22n0036 กินแล้วไปไหน? โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวณัฐณิชา ปินคำแต นางสาวสรรค์พร สีกา    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

29 17p22n0037 มะเร็งออกไปนะ! โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวรินรดา แซ่ลิ้ม นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง นางสาวพรรษา นาใจ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

30 17p22n0041 ปฏิบัติการนิวเคลียร์กู้โลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายธนพนธ์ วชิระประพันธ์ นางสาวกิรนันท์ มานะกุลชัยคำ นางสาวชญานันท์ ติยานันท์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 17p22n0055 หนังสือระบบสุริยะทะลุมิติ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นายปราการ อินทยศ นายณัชพล อิสคุณ นายอนุชิต ประกอบ นายวานุเทพ ทาวัน ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

32 17p22n0061 รักเธอภาษาจีน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนศรี นางสาวจันทร์จิรา อินต๊ะวงค์ นางสาวชญานิศ รัตนสีมา ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

33 17p22n0065 ล่าสมบัติกับตารางธาตุ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา นายสันษร วรรณเเก้ว นางสาวณัฐการ คำเเสน นางสาวเขมอักษร กล่อมสุภาพ นางสาวกฤษณา หนูเครือ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

34 17p22n0068 6 โรครู้ไว้ใส่ใจภูมิคุ้มกัน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายโยธิน อ้ายพิงชัย นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาววริศรา นาระทะ นางสาวอังครัตน์ ราชไชยา ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

35 17p22n0069 ฮัลโล@อโยธยา โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายโยธิน อ้ายพิงค์ชัย นายฐิติโชติ ดวงธิมา นายปวีณวัช พลนิกร นายจิตริน จิตรประเสริฐศรี ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

36 17p22n0076 ผจญภัยกับสิ่งเร้าในป่ามหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ญ.สุพิชชา สินสุวรรณ ด.ช.พลัฏฐ์ ธรรมภาณ ด.ช.พงศ์พล สุขเกษตร ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

37 17p22n0082 ลิขสิทธิ์นั้นสำคัญไฉน โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นายอุกฤษฏ์ มีกลิ่น นายอัศวิน วุฒิ นายนิธิ ราชคม ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

38 17p22n0087 มหัศจรรย์เซลล์วิภาค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวลลิณิณ ไชยงาม นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล นายกิตติวุฒิ พันธุ์จิรา ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

39 17p22n0088 พุ่งทะยานสู่เซลล์ประสาท โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวประภาวรินทร์ จันทร์เที่ยง นางสาวปานชนก ชมชื่น นายชยุตพงศ์ พรมลี ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

40 17p22n0092 คืนสู่เมืองสุโขทัย โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวจีรภา ชัยยา นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ นางสาวณิชารีย์ ชีวะประวัติงาม ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

41 17p22n0093 ไม่กลัวฝรั่ง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายตรีทเศศ ไชยมงคล นางสาวนันทิกานต์ อาวะกุลพาณิชย์ นางสาวนงนภัส ศรัทธาทิพย์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

42 17p22n0107 คล้อง-จอง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต นายภาณุวิชญ์ โมทนา ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

43 17p22n0109 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูล นางสาวสุวทัยวรรณ อินต๊ะสืบ นางสาวเบญจกร ต้นกันยา นายดิษย์ธัต คันธศักดิ์สิริ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

44 17p22n0110 ท่องเรื่องสื่บพันธ์ในฟาร์มมหัศจรรย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ช.รพีพล ณ น่าน ด.ช.ธนกร อินทรส ด.ช.พัทธดนย์ ใจมณ๊ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

45 17p22n0116 จับดาวใส่กระด้ง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นางสาวธันยา นภีรงค์ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

46 17p22n0152 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายพัฒนพงศ์ พุทธิกุล นายพิสุทธิพงศ์ พุทธิกุล ด.ช.ธปณัฐ สามสี ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

47 17p22n0154 รอยฝันพลังงานเดือด โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวพิชญา สิงห์เวชสกุล นางสาวพัชราภรณ์ วังสัตตบงกช นางสาววิภาวินี คงสระ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

48 17p23n0075 ตรวจสุขภาพง่ายนิดเดียว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวขวัญมนัส วรรธนะภูติ นางสาวมัทนพร จึงมั่นคง นางสาวชุลีมาศ แก้วแดง ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

49 17p23n0085 จะจับจ่ายออนคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
สารภีพิทยาคม นายวรการ ประพัฒน์สิริ นายรณกฤต บุญปันเชื้อ       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

50 17p23n0097 เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ขี้นสูง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายวุฒิกร รัตนพันธ์ นายเกียรติศักดิ์ กันทะเสน ด.ช.สหสวรรษ ตันสุชาติ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

51 17p23n0118 ระบบฝากเงินธนาคารโรงเรียนอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนภัทร ภิรมย์ นายณภัทรธรณ์ ขยันธนากร นายณฐกฤต ปัญญา ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

52 17p31n0080 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการช่วยจดจำด้วยเสียงพูด Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายดำรงฤทธิ์ ฤทธิบุตร นางสาวศุภากร อินทรทัต    ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

53 17p31n0090 แอพพลิเคชั่นจัดการเวลาและกิจกรรมส่วนตัว Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพฤษภ์ บุญมา นาย ภาณุวิทย์ ผลเกิด       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

54 17p31n0096 โปรแกรมดึงข้อมูลการใช้จ่ายอัตโนมัติจากภาพถ่ายใบเสร็จสำหรับอุปกรณ์พกพา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโดม โพธิกานนท์ นายบวร บริบูรณ์       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

55 17p31n0117 ระบบจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วยการรู้จาตัวอักษรบนอุปกรณ์พกพา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

56 17p32n0091 ระบบระบุตำแหน่งตัวอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ    ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

57 17p41n0108 โจทย์ปัญหาคณิต คิดๆให้สนุก สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)
โรงเรียนแม่ตะไคร้
นายราชัน คำบุญเรือง       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ