กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบนำเสนอผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้ ศูนย์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 17p11s0059 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันใบ้คำสำหรับอุปกรณ์มือถือ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง นายเซาฟี วุฒิสมัย นางสาวภัทรานิษฐ์ จิรสินชนารัตน์    ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 17p11s0105 ความอ้างว้างจากนรก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล นายณฤกษ์ ดีชัยยะ นายกษิดิศ เพลินธรรมคุณ    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 17p12s0012 ที่สุดแห่งระบบเขียนชุดคำสั่ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายวโรดม วีระพันธ์ นายศักรินทร์ คำมณี       ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 17p12s0032 ระบบ แบบจำลองเสมือนจริงพิพิธภัณฑ์พระยำรัษฏำนุประดิษฐ์มหิศรภักดี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
นางสาวสิริพรรณ แซ่ติ่ม นางสาวอนัญตญา ปานยัง       ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 17p12s0060 แอปพลิเคชันหัดอ่านร้อยกรองและทำนองเสนาะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายคมวิทย์ สุรชาติ นายอาชา หาญกุดเลาะ นายกรกช แก้วกระจก    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

6 17p13s0062 ต้นแบบระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายเถกิง วงศ์ศิริโชติ นายนัจดี ดอเล๊าะ นายมูฮำมัดเฟาซัน ดือลง    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 17p13s0072 การกายภาพบำบัดข้อเข่าด้วยเกมโดย Flex Sensor โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกรกต สุวรรณรัตน์ นางสาวศิริวรรณ์ สืบเสน นายวิศณุ รัตนปัญญา    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 17p13s0093 ระบบตรวจจับการล้มด้วยสมาร์ทโฟนและเซ็นเซอร์วัดแรงกด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นายร่มธรรม ศรีพจนารถ       ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 17p14s0005 ระบบวัดลมและก๊าซอเนกประสงค์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายวโรดม วีระพันธ์ นายเพรียวพันธุ์ แสนเงิน นายปิยวิทย์ ตันติสาครเขต นายปวริศ ภูมิวัฒนะ ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 17p14s0006 ระบบวัดน้ำฝนแบบออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายวโรดม วีระพันธ์ นายณรงค์ฤทธิ์ ชูจันทร์       ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 17p14s0008 ระบบจัดส่งข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายภูวนัย ธรรมเวช       ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 17p14s0068 แอปพลิเคชันติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายเถกิง วงศ์ศิริโชติ นางสาววานีตาซาบารียะ มามะ นางสาวจงกลทิพ ดำคง    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 17p14s0073 โปรแกรมประยุกต์ช่วยในการลงทะเบียนเรียนโดยใช้วิธีการค้นหาเฉพาะที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายธาดา หวังธรรมมั่ง       ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 17p14s0074 แอปพลิเคชันแนะนำเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายศุภศิษฏ์ กาจกำแหง นางสาววรรณวิศา หิรัญนิธิรัตน์ นางสาวสเตฟานี สาหมัด    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 17p15s0078 ระบบเวิร์กโฟลว์การประมวลผลภาพคราเคน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ       ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 17p21s0003 ห้องปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายวัชริศ ตันตยกุล นายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์ นายธนพงษ์ รองเดช ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 17p21s0092 ต่อยมวยกันเถอะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นายโทวัฒน์ เพ็ชรเพ็ง นายสิรภพ เหรียญมโนรมย์ ด.ช.ธีรณัฐ มหัทธโนบล ด.ช.ธนวรรณ สุขจันทรา ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 17p21s0096 ก่อกำเนิดกลายพันธุ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
นายศุภชัย เสมาธนกุล ด.ช.รัชชานนท์ วัฒนาพรินทร ด.ช.ธราสิทธิ์ สอนเสริม ด.ช.นิติธร แก้วน้อย ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 17p22s0004 สังเคราะห์แสง... แปลงร่าง!!! โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวธิติกานต์ บุญรุ่ง นางสาวณิชนันทน์ แสนพันตรี นางสาวชวัลลักษณ์ มุกดา ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 17p22s0014 ร่างสถิตนักรบคณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
นางสาวอาจารี นาโค นายณัฐวุฒิ ขวดปลอด ไกวัล โกมลเกียรติ    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 17p22s0052 สุดติ่งกระดิ่งฟองน้ำ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายภควรรษ รอดความทุกข์ นายปวีร์ บุญเจริญ นายศุกลพัชร ยิ่งโสภณพิทักษ์ ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 17p22s0067 เซลล์มันเล็กมาก 2 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวธนวรรณ สังแก้ว นางสาวอาทิตา พรหมไชยศรี    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 17p22s0080 เค้าเรียกผมว่า ผู้สร้างโลก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวจุฑามาศ โกศล       ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

24 17p22s0108 มหัศจรรย์กล่องดนตรี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายวัชระ ปิยะโชติ นางสาวจิราภา อ่อนเกลี้ยง    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 17p22s0110 เปิดประตูสู่อวกาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวจิดาภา เถรว่อง นางสาวอินทุอร แก้วละเอียด ด.ช.ศุภชัย บุญเจริญ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

26 17p23s0070 สุขภาพดีกับแอนดรอย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
นางสาววรัญญา พันธุวงศ์ นายฐานิสร นุชสุธรรม นายรัชชานนท์ เพ็ญจันทร์ นายกิตติภพ เลี่ยวสุธามาศ ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 17p23s0076 สั่งอาหารด้วยปลายนิ้ว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
นางวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์ นายพชร นวลช่วย นางสาวมณีพลอย บริสุทธิ์ นางสาวฐิติรัตน์ ทองอินทร์ ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 17p23s0106 ไอลิ้งค์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายชนะภัย ชลธาร ด.ช.สวรรษ วงษ์ศาโรจน์ นายราษฏร์ชเดช ระงับพาล ด.ช.นิติธร แก้วน้อย ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 17p31s0022 ผู้ช่วยดูแลสุขภาพเพื่อผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวาน Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นายKiatateeti Anusornpakdee นางสาวWasitthee Leelasupakul นายPariwat Choosang ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

30 17p31s0099 ระบบรายงานการเดินรถแบบเครือข่าย Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสุธน แซ่ว่อง นายธันวา หนูพลอย นายเกริกบุระ จันทร์พริ้ม นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 17p31s0101 จัดให้จี๊ด ชีวิตของเรา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสุธน แซ่ว่อง นายอานนท์ แก้วประเสริฐ นายธนพร หนูวิลัย นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

32 17p31s0102 โซเชียลเน็ตเวิร์ค สำหรับกิจกรรมกลุ่ม Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสุธน แซ่ว่อง นายพงศกร คันฉ่อง นางสาวภัทรนิษฐ์ มุสิกะประยูร    ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

33 17p31s0113 ระบบดูแลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและหัวใจ Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นายสินชัย กมลภิวงศ์ นายฮุสนีย์ หนิเร่ นางสาวจิรัชญา อาษาพันธ์ นายจักรกฤษณ์ ชัยงามเมือง ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง