กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC2015) รอบนำเสนอผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันตก ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 17p11w0004 สูตรสำเร็จแฟชั่นนิสต้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาว วรันธร กองสุภาพรรณ นางสาวพิชชาทร โรจน์วัฒนะ นางสาวธัญชนก ทรงกิตติธรรม ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 17p11w0008 เกมนินจา 3 มิติ เสมือนจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายเกษมพล รตาภรณ์       ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 17p11w0014 ดรัมสเตจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวอรวี สมิทธิผล นายธนพล รัตนพิเชฐกุล นางสาวกานต์ธิดา พฤทธิ์ไกรวัฒน์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 17p11w0034 ตำนานผู้กล้าพิทักษ์พลังงาน ภาคหนุมานผู้พิชิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวอรชุลี วิพลธนะรัตน์ นายคริษฐ์ เพ็ชรรัตน์ นางสาวดลชนก แก้วปรีดาเชษฐ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 17p11w0053 ลูกแก้วในตำนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายชนากิตติ์ เสนทอง นายทรงศักดิ์ สมเนตร นายปรินทร์ ฐิติวิมล ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 17p11w0057 บัตเตอร์ฟรายโซไซตี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายภาณุพงศ์ ปะวะโพตะโก นางสาวหทัยทิพย์ ฤาชัยสา    ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 17p11w0058 บันนี่ บัดดี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายวุฒิไกรสร ชัชวาลย์ นายญาณวุฒิ แสงฤทัยกาล    ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 17p12w0031 ใบลาน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายศิรภัสร์ พรรคกลิน นายศิวกร พงษ์ชาญเดช    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 17p12w0050 โปรแกรมช่วยการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาววริษฐา ยิ้มแต้ นายพศวัต ปัณฑะโชติ นางสาวจณิสตา สื่อสกุล ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 17p13w0001 โปรแกรมสร้างกราฟในรูปแบบอักษรเบรลล์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวณัฐกานต์ แสงสร้อย นางสาวนวพร พูลจันทร์ นางสาวอัคริยา กุลวิจิตร ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 17p13w0007 ผจญภัยในโลกแห่งเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายธีรภัทร ปัจฉิมะกุล นายกิตติภณ แต้เกษม นางสาวศิริวรรณ ตุนมรรยาท นายกันตภณ เก็งทอง ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 17p13w0012 เพื่อนซี้คนหูหนวก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นางสาวพชนาฏ อักษรชู นางสาววิภากร สมบัติเจริญเมือง นางสาวศศิพร ทัศนวิจิตรวงศ์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 17p13w0036 ส่องแสง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นาย ธนวัฒน์ คำแน่น นายรวิพล วจนะวิศิษฐ    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 17p14w0018 มายเพท: แอพพลิเคชั่นสำหรับการดูแลและติดตามสัตว์เลี้ยง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายวีรภัทร พสุวรกุล นายปวเรศ จูฬติตตะ นายปฏิพัทธิ์ พิพิธธนโชติ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 17p14w0020 ระบบสุขภาพเพื่อสถานพยาบาลขนาดเล็กบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายสิริวัฒน์ อัครธนัยนันท์ นายกิตติภูมิ อินทรอักษร นายพุทธิ พุ่มเสนาะ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 17p14w0029 ระบบสนับสนุนกระบวนการการแก้ปัญหาภายในโรงงานขนาดเล็กด้วยเทคนิคการให้เหตุผลเชิงกรณี : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวตรีฉัฐ นาคนพมณี       ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 17p14w0035 ระบบธนาคารเลือด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสยเทศและการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางผกาพร เพ็งศาสตร์ นางสาวฐิตาภรณ์ สังข์งาม นางสาวดาราธร ฐิติถากุล นายนรบดี หัสดี ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 17p14w0037 เครื่องมือสำหรับการแสดงผลวัตถุสามมิติแบบโปร่งแสงที่เป็นอิสระจากลำดับการแสดงผล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายณัฏฐ์ รุ่งเศรษฐพัฒน์ นางสาวสร้อยทิพย์ อบแสง    ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

19 17p14w0045 โปรแกรมกรอกคะแนนอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นางสาวสุภาวัลย์ จันทร์ขจร นางสาววันทนีย์ เอียงเงิน    ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 17p14w0046 ระบบนับจำนวนผู้โดยสาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นางสาวนิโลบล ปิยะทักษานนท์ นางสาวนิตยา นัดสูงวงศ์    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

21 17p14w0052 โปรแกรมการสกัดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะ นายธนภัทร์ อาจิณวัฒน์ นางสาวสิโรธร ภารัตนวงศ์    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

22 17p22w0017 ผจญภัยในอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายศุภกร แสงเผื่อน นายดรันต์ ตันติวิชิตเวช นายชนแดน ตุมระวัต ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 17p22w0019 ผจญภัยในดินแดนเคมี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายณัสธร กตเวทิวงศ์ นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล นายศรุต คงสมัย ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

24 17p22w0047 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง นางสาวศุภนิดา พรหมมา นางสาวศิริขวัญ อินทปัทม์ นางสาวสุจวิมล ใจยะสุ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

25 17p23w0002 ระบบสืบค้นและแนะนำหนังสือในห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จันทร์แดง นายชนินธร ศาลยาชีวิน นางสาวจารุกานต์ เตมียกุล นางสาวปาริฉัตร อมรประภาศิริ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 17p23w0013 การพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ตัวอักษรจากรูปภาพบนแอนดรอยด์เพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาโดยใช้ตำแหน่งจากGPSมาประมวลผล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายกฤตณัฐ สมตัว นายกรวิชญ์ ชัยกังวาฬ นายนนทกฤษ ไชยวงค์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 17p23w0024 ระบบคาริโอไทป์อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายณัฏฐชัย ใจบุญ นางสาวพันธิตรา ศรีวงษา    ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 17p23w0039 ซอฟแวร์ป้องกันการปลอมตัวตนด้วยลายเซ็น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายธนวรรธน์ ดีโป นายปัณณธร บุญเอกอนันต์    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 17p23w0049 โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรีโดยใช้การแปลงฟูรีเย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ นายชวิศ สกุลยืนยง    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

30 17p23w0054 ระบบแก้ไขคำผิดอัจฉริยะแบบเรียนรู้ได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช นายภัทร เจริญตัณธนกุล    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

31 17p31w0003 พิค แอนด์ พาร์ค: แอพพลิเคชันช่วยแนะนำสถานที่จอดรถและค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้รถยนต์ Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นางสาวภัทรพร แสงอรุณศิลป์ นางสาวณัฐนรี ตรณโนภาส นางสาวจิรันดา สัมฤทธิ์กิจ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

32 17p31w0011 PMA-V2: โปรแกรมตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ขนาดเล็กภายในอาคาร ผ่านระบบอินเตอร์เนต Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายอดิศร ยัสโร นางสาวชลิตา สุขเกษม นางสาวอัญชลี สิริอุฬารวงศ์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

33 17p32w0005 การค้นหาตำแหน่งข้อความบนภาพถ่าย BEST 2015-Text Location Detection Contest เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์       ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

34 17p32w0051 นักสืบข้อความอัจฉริยะ BEST 2015-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวมาริสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวปทิดา แก่นเผือก    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ