กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการแข่งขัน

 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016)

ผลการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา (14 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

5 18P11C0523 เกมพัซเซิลที่มีระบบวางแผนการกระทำล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายคามิน กลยุทธสกุล นายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

11 18P11S0058 ปาร์ตี้ลิงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายกชนัฐ วิสกุล นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ นายธนพร หนูวิลัย ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 2

12 18P11W0041 เกมส่องแสงต้นกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายชนม์ธวัช แก้วสุวรรณ นางสาวรติมา จันเทร์มะ นางสาวพาขวัญ แก้วดวงใจ ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 3

3 18P11C0439 เธาซันด์เวิร์ด เธาซันด์เวิลด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางศศิภา พันธุวดีธร นายยงยศ คูรัตน์ นายกิตติณัฐ พรสุรภาพ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

10 18P11N0151 จากผู้เฝ้าดวงดาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกันตพล ศรีธิยศ       ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

13 18P11W0051 เรื่องเล่าของยูนิตเวอร์ส มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาววรอนงค์ ชาญใช้จักร นางสาวณิชกุล พิพิธเวช นางสาวพิมพกาญจน์ ชื่นชูจิตต์ ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา (13 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

25 18P12N0072 เนียร์มิต: สนุกกับการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นางสาวกัญญาณัฐ พิรุณรัตน์       ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 1

16 18P12C0435 หมีขั้วโลกเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายนภัส วงค์เจริญ นายวุฒิชัย จุลคณานุศาสตร์ นางสาวณัฐณิชา รอดทอง ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

18 18P12C0543 ตุ๊กตาพูดโต้ตอบเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวเมธิตา อ่อนศรี นายพัทธพล ประยูรหงษ์ นายกุศะภณ เพชรสุวรรณ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

15 18P12C0424 เกมพัซเซิลสองมิติที่ผู้เล่นสามารถออกแบบด่านได้เอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย นายศุภณัฐ อ่องสุข ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

19 18P12C0666 ระบบการเรียนรู้เขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบออนไลน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางธนิศา นุ่มนนท์ นายณภัทร รุ้งรุจิเมฆ นางสาวเชาวนี จันทร์ทอง    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

26 18P12N0144 การพัฒนาเกมแนวป้องกันฐานทัพสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายวริศ กรรณฐสุทธิ์       ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา (11 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

28 18P13C0383 ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระแสข้อมูล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายกิตติศักดิ์ บัวบก นายสุชาติ หมัดโล๊ะ นายกฤษดาพงษ์ เขตบุญไสย ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

32 18P13E0101 เอ็กซ์โกลฟ ไทยทอล์ค มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นายศราวุฒิ เงียบสดับ    ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัลที่ 3

37 18P13W0049 เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวปาลิตา ทองสมบูรณ์ นางสาวนภสร ศศิโภคา นายปริญญา ศรีสวัสดิ์เกตุ ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

38 18P13W0072 อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายพงศกร ฟูเต็มวงศ์ นางสาวปาริชาติ ปันสีคำ นายวรพล บุญตานนท์ ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา (13 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

40 18P14C0412 ระบบวิเคราะห์และตรวจจับการบุกรุกสำหรับศูนย์ข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางอรทัย สังข์เพ็ชร นายชานน จรัสสุทธิกุล นายธนภณ ซู    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

42 18P14C0696 การค้นหาโครงข่ายย่อยของยีนโดยการใช้แอฟฟินิตี้ โพรพาเกชั่น คลัสเตอร์ริ่ง และระบบประมวลผลแบบคู่ขนาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mr.Jonathan Chan นายจตุรงค์ กงมณี นางสาวธันยธร ธนภัทรธีรกุล    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

43 18P14E0001 การสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์โอกาสสำเร็จการศึกษาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางวันทนี ประจวบศุภกิจ นายภัทรดนัย รูปวิเชตร์       ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รางวัลที่ 3

44 18P14I0092 ระบบตรวจสอบโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางบก เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะมีทัศนวิสัยไม่ชัดเจน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รางวัลชมเชย

47 18P14N0185 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโครงสร้างโครงข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายยุทธพงษ์ สมจิต นายธนฤกษ์ ลิ้มสุรศรี นายวุฒิพันธ์ สุริยะนันท์    ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

Mobile Application ระดับนิสิต นักศึกษา (13 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

ไม่มีรางวัลที่ 2

58 18P15I0151 แกว่งล่าฝัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน นางสาวภัทรษร พรมทอง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รางวัลที่ 3

60 18P15I0322 สมาร์ทเช็ค มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสายยัญ สายยศ นายนพกร ถนอมเสียง นายณัฐพงษ์ บุญร่วม นางสาวทิชากร โพธิ์นรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลที่ 3

62 18P15S0060 แอปพลิเคชั่นการบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายธัชชัย เอ้งฉ้วน นายชูวงศ์ สีตะพงศ์ นายเฉลิมชัย บัวชุม    ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 3

52 18P15C0157 ระบบการตอบคำถามสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวจากการทำเหมืองข้อมูลออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวฐนันทิพย์ ศิริไชยา นางสาวณัฐชยา จึงสวัสดิ์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

56 18P15C0690 โปรแกรมประยุกต์สนับสนุนผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาลโดยระบบนำทางภายในอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายธีรภัทร์ วงศ์สุธีรา       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

61 18P15N0005 ชัปปี้คู่หูดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์ นางสาวณัจยา พรหมน้อย นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน (13 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

65 18P21C0152 ตกศัพท์มหาประลัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสิริวิมล ภุ่ภักดี นางสาวธนพร ญาณโกมุท นายธิติ มหาวรรณกิจ ภาคกลาง อ่างทอง รางวัลที่ 2

67 18P21C0595 คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายปัญญ์ ปิติเจริญธรรม นายพงศ์พิสุทธิ์ มีมุข นายนวฤทธิ์ หล่องคุ้ม ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

68 18P21C0648 บุญรอด ต้องรอด โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

77 18P21W0009 เว็บแอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นายธราธร หวังธรรมมั่ง นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล นายธนชิต เส็งสาลี ภาคตะวันตก เพชรบุรี รางวัลที่ 3

66 18P21C0153 แบกเป้ตะลุยไทย โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย       ภาคกลาง อ่างทอง รางวัลชมเชย

72 18P21I0176 ท่วงทำนองแห่งการก่อกำเนิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์ นายชาคริต บัวทอง นายวิษณุ แจ่มปรีชา นายสหัสวรรษ บุญศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร รางวัลชมเชย

โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน (10 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

84 18P22N0029 แรงและความดันในดินแดน New AdvenTon โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนภัทร วัชวงษ์ นางสาวกิรณา ตันบูรณา นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 1

86 18P22N0226 สิ่งเร้า ในโลกเสมือนจริง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ช.จักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ ด.ช.ธนภัทร จรัญวรพรรณ ด.ญ.นภัสชล อินทะพันธุ์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 2

80 18P22C0608 ทอ-ไอ-ยอ ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ นางสาวรสิตา วัฒนศิริ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

78 18P22C0048 เปิดสมอง ประลองคำศัพท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสุจิรา ดอกไม้พุ่ม นางสาวพรสวรรค์ วารินทร์ นางสาวครองขวัญ คนรู้ ภาคกลาง อ่างทอง รางวัลชมเชย

85 18P22N0114 โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายชาญชนะ วิชา นายอังกินันท์ ทักษิณาพิมุข นายพชรดล นพนาคร ภาคเหนือ ลำปาง รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน (15 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

88 18P23C0148 โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายปิยะ ไกรทัศน์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

90 18P23C0590 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร ตวงวาสนา ด.ช.ภูมิปรินทร์ มะโน ด.ช.ปวริษ วิริยะคุณากร    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

96 18P23N0068 หมูออมสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวภัทรภร ปัญญา นางสาวศศิวิมล บัวคำปัน นายสิรวิชญ์ บุญคุ้ม ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 3

95 18P23N0001 ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายสุพัฒน์ เดชะ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

101 18P23W0073 การตรวจสอบการคัดลอกรหัสต้นฉบับในชั้นเรียนโดยการใช้รหัสตัวอย่าง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ นายสิรภพ สายสะอาด    ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) (5 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

104 18P31C0409 ระบบจัดการทรัพยากรสำหรับให้บริการแบบแพลตฟอร์ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร นายณัฏฐ์ จึงมาริศกุล นายศุภกร วโรดม    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

107 18P31S0064 แฮชแท็ก ปรินท์ติ้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แช่ว่อง นายธีรภัทร สินทรัพย์ นายธันวา หนูพลอย นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 3

103 18P31C0405 แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางอรทัย สังข์เพ็ชร นางสาวรินทร์ลภัส เลิศธนกุลพงษ์ นายณัฐพงศ์ อมรบัญชรเวช    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

105 18P31C0535 โคโค่ : โซลูชั่นตรวจสอบและบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบตรวจสอบและจัดการการใช้งานโซเชียลมิเดียในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ นายกันต์กวี เกียรติ์กรัณย์ นายชยพล ปิยะภักดีสกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Localization and Recognition Contest (6 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

110 18P32C0626 ข้อความเอย เจ้าอ่านว่าอย่างไร, ระบบระบุตำแหน่งและรู้จำข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

111 18P32N0076 ระบบสืบค้นรูปภาพจากข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นางสาวศุภากร อินทรทัต       ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 2

108 18P32C0365 ระบบการแยกแยะบุคคลในภาพถ่ายจากป้ายรหัส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล นางศิริกุล ศิริธีรากุล    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

หัวข้อพิเศษ Internet of Things (11 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

116 18P33C0532 ระบบไอโอทีอัจฉริยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นายธีรนัย ก่อมงคลกูล นายอานนท์ จิรกิตตยากร นายวิสิฎฐ์ วงศ์ชัยอนุกูล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

114 18P33C0144 ระบบตรวจวัดและควบคุมการใช้พลังงานและความปลอดภัยภายในบ้านโดยใช้การส่งข้อมูลผ่านสายไฟฟ้าและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

124 18P33S0069 โครงข่ายบลูทูธอัจฉริยะเพื่อการจัดงานในสถานที่ขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายพนธกร เมฆินทรางกูร นายทรงยศ แมนประสาทกุล นายธนกร ภัทรภากร ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 3

121 18P33N0121 เกตเวย์ที่รองรับหลายโปรโตคอล สำหรับการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายศุภากร ยุคลธง นายภาสวุฒิ ธนันชัย    ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application (6 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

ไม่มีรางวัลที่ 1

ไม่มีรางวัลที่ 2

128 18P34E0068 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ร่วมกับ PLC ในการสร้างหุ่นยนต์เล่นดนตรีอัตโนมัติร่วมกับมนุษย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายเศรษฐา จันทร์อ่อน นายพนธกร จันทร์ประเสริฐ นายชนาธิป นิรันดโรภาส ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัลที่ 3

130 18P34W0042 แขนกลคัดแยกขนาดไข่ไก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายธีรเดช ศรีธิมาสถาพร นายพงษ์ชิต พลกิติพันธุ์ นางสาวพชรนพ เที่ยงตรง ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 3

129 18P34I0116 ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนเพริศ นายพิชชากร ศรชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม รางวัลชมเชย

รางวัลพิเศษ Microsoft Special Award

ที่ รหัส โครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

5 18P11C0523 เกมพัซเซิลที่มีระบบวางแผนการกระทำล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายคามิน กลยุทธสกุล นายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัล Microsoft Universal Windows Platform (UWP) Bridge for Game

117 18P33E0117 ระบบแถวคอยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นายธนิก วิรัชกุล นายจตุพล ตั้งสุวรรณพานิช    ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัล IoT Windows 10 Special Award