กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NSC 2016

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016)

โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 18p11c0290 โทเทมโพล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นายณฐวร ตันเจริญ นายศุภชัย ตันรัตนพงศ์ นายสิทธิโชค วุฒิวรรณ นางสาวอาทิญา สกุลพุทธิไพบูลย์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

2 18p11c0352 โปรแกรมเกมเอาชีวิตรอดเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายปิ่นพงศ์ เก๊อะเจริญ นายสหภาพ วุฒิไกรมงคล นายเมธัส สมสมัย ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

3 18p11c0439 เธาซันด์เวิร์ด เธาซันด์เวิลด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางศศิภา พันธุวดีธร นายยงยศ คูรัตน์ นายกิตติณัฐ พรสุรภาพ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

4 18p11c0453 ซาวด์ฟลิกซ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายธนาวินท์ รักธรรมานนท์ นายสารฑิศ แสงทวีป นายวัฒน์ วัฒนการุณ นายสุทธนันท์ เจริญพานิช ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

5 18p11c0523 เกมพัซเซิลที่มีระบบวางแผนการกระทำล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายคามิน กลยุทธสกุล นายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

6 18p11i0157 Oberon: Menace of the Demons ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายนายปราโมทย์ ทรัพย์น้อย นายศักดิ์ดา เหล่าทองสาร นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

7 18p11i0234 ภารกิจหนีป่าต้องห้าม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวิชิต สมบัติ นายคณาพันธ์ แสงใส       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

8 18p11i0247 วิ่งผจญภัย ด้วยกล้องไคเนค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายสันติ สมบูรณ์ นายธนวัฒน์ สรรพโส    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

9 18p11n0096 นินจาเคน ล่าดาบฝ่าทะลุมิติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชินวัตร ศิริมา นายหัสนัย เดชะ นางสาวพิชยา นรพงษ์ ภาคเหนือ เชียงใหม่

10 18p11n0151 จากผู้เฝ้าดวงดาว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกันตพล ศรีธิยศ       ภาคเหนือ เชียงใหม่

11 18p11s0058 ปาร์ตี้ลิงค์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายกชนัฐ วิสกุล นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ นายธนพร หนูวิลัย ภาคใต้ สงขลา

12 18p11w0041 เกมส่องแสงต้นกล้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายชนม์ธวัช แก้วสุวรรณ นางสาวรติมา จันเทร์มะ นางสาวพาขวัญ แก้วดวงใจ ภาคตะวันตก นครปฐม

13 18p11w0051 เรื่องเล่าของ ยูนิตเวอร์ส ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาววรอนงค์ ชาญใช้จักร นางสาวณิชกุล พิพิธเวช นางสาวพิมพกาญจน์ ชื่นชูจิตต์ ภาคตะวันตก นครปฐม

14 18p11w0082 เบรนชาเลนจ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายศิวดล เจริญรัตน์       ภาคตะวันตก นครปฐม

15 18p12c0424 เกมพัซเซิลสองมิติที่ผู้เล่นสามารถออกแบบด่านได้เอง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย นายศุภณัฐ อ่องสุข ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

16 18p12c0435 หมีขั้วโลกเพื่อการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายนภัส วงค์เจริญ นายวุฒิชัย จุลคณานุศาสตร์ นางสาวณัฐณิชา รอดทอง ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

17 18p12c0534 ระบบจัดการเวลาเรียนและคะแนน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวสิรินดา พละหาญ นายวรพนธ์ ภูกัก นายภาณุพงศ์ พึ่งอ่ำ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

18 18p12c0543 ตุ๊กตาพูดโต้ตอบเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวเมธิตา อ่อนศรี นายพัทธพล ประยูรหงษ์ นายกุศะภณ เพชรสุวรรณ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

19 18p12c0666 ระบบการเรียนรู้เขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางธนิศา นุ่มนนท์ นายณภัทร รุ้งรุจิเมฆ นางสาวเชาวนี จันทร์ทอง    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

20 18p12e0048 เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับสนันสนุนเทโนโลยีในห้องเรียนแบบกลับทาง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสุปีติ กุลจันทร์ นายชยุต ทากาวีแก้ว นายเฉลิมพงษ์ เดชณรงค์    ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี

21 18p12i0059 สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย Kodu Game Lab ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ นางสาวประภาพันธ์ คงแก้ว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

22 18p12i0072 ผจญภัยในโลกนิทาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวพรกมล ฮอมณี นายวัชรัตน์ ืทองสมบูรณ์ นางสาวดลนภา เจริญพรหมพงศ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

23 18p12i0074 ภารกิจพิชิตชนิดของคำไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสุมาลี เฮงยศมาก นายพลวัฒน์ กระแสโท       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

24 18p12i0129 การพัฒนาแอพพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนเพื่อสำรวจระบบสุริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายปิยวัจน์ ค้าสบาย นายฐิติศักดิ์ ตรีรัตน์ นายศราวุธ สีขว่าง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

25 18p12n0072 เนียร์มิต: สนุกกับการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นางสาวกัญญาณัฐ พิรุณรัตน์       ภาคเหนือ เชียงใหม่

26 18p12n0144 การพัฒนาเกมแนวป้องกันฐานทัพสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายวริศ กรรณฐสทุธิ์       ภาคเหนือ เชียงใหม่

27 18p12w0077 กล้วยกรสอนไทย – สื่อการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายกรกช จันทร์ตรี นางสาวไอรดา เจาะสุนทร    ภาคตะวันตก นครปฐม

28 18p13c0383 ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระแสข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายกิตติศักดิ์ บัวบก นายสุชาติ หมัดโล๊ะ นายกฤษดาพงษ์ เขตบุญไสย ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

29 18p13c0441 แอปพลิเคชันแนะนำการหางานและสังคมออนไลน์สำหรับผู้พิการ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นางสาวอิสรีย์ ภิรมย์โอภาส นางสาวจีรภา สูรย์ส่องธานี    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

30 18p13c0598 ระบบช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการเปิดอ่านหนังสือ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต นายปิยะ วราบุญทวีสุข นางสาวฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล       ภาคกลาง ปทุมธานี

31 18p13c0657 โปรแกรมเฝ้าระวังผู้ขับขี่จักรยานผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายณัชพล กลิ่นขจร นายปวราย์ ศีลพิพัฒน์ นายปัณณวัฒน์ บุญขวัญ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

32 18p13e0101 เอ็กซ์โกลฟ ไทยทอล์ค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นายศราวุฒิ เงียบสดับ    ภาคตะวันออก ชลบุรี

33 18p13e0126 ระบบตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุภายในบ้าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวสิริพร ปัทมเศรษฐ       ภาคตะวันออก นครนายก

34 18p13n0053 ระบบคลังความรู้เสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านเทคโนโลยีวอยซ์โอเวอร์ไอพี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายกิตติพงษ์ สุวรรณราช นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก นายบดินทร์ ด้วงสงกา นายพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร ภาคเหนือ พิษณุโลก

35 18p13s0025 การพัฒนาเครื่องมือกับเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์เเละทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นางสาวศิริวรรณ์ สืบเสน นายวิศณุ รัตนปัญญา    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

36 18p13w0025 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช นายอติราช ตปนียทรัพย์ นายนพคุณ วชิรอังศนา นางสาวชวิศา เรืองเดช ภาคตะวันตก นครปฐม

37 18p13w0049 เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวปาลิตา ทองสมบูรณ์ นางสาวนภสร ศศิโภคา นายปริญญา ศรีสวัสดิ์เกตุ ภาคตะวันตก นครปฐม

38 18p13w0072 อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายพงศกร ฟูเต็มวงศ์ นางสาวปาริชาติ ปันสีคำ นายวรพล บุญตานนท์ ภาคตะวันตก นครปฐม

39 18p14c0401 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางพรฤดี เนติโสภากุล นางสาวจันทรัสม์ อมฤตกุล นางสาวกีตาร์ ไกรชิต    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

40 18p14c0412 ระบบวิเคราะห์และตรวจจับการบุกรุกสำหรับศูนย์ข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางอรทัย สังข์เพ็ชร นายชานน จรัสสุทธิกุล นายธนภณ ซู    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

41 18p14c0480 โครงการ การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายชูเกียรติ วรสุชีพ นายฐิติพล อภิภูวงศ์ นายรุ่งโรจน์ สุขใจ นายวรรธนะ รัตนศิลปิน ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

42 18p14c0696 การค้นหาโครงข่ายย่อยของยีนโดยการใช้แอฟฟินิตี้ โพรพาเกชั่น คลัสเตอร์ริ่ง และระบบประมวลผลแบบคู่ขนาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mr.Jonathan Chan นายจตุรงค์ กงมณี นางสาวธันยธร ธนภัทรธีรกุล    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

43 18p14e0001 การสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์โอกาสสำเร็จการศึกษาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางวันทนี ประจวบศุภกิจ นายภัทรดนัย รูปวิเชตร์       ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี

44 18p14i0092 ระบบตรวจสอบโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางบก เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะมีทัศนวิสัยไม่ชัดเจน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

45 18p14i0228 ชุดซอฟต์แวร์โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบมั่นคง โดยอาศัยโพรโทคอล SRTP และ SDES-sk ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายพงศกร กองแก้ว นางสาวศิรดา เหล่าสุข    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม

46 18p14n0108 โปรแกรมบริหารจัดการการลงทุนส่วนบุคคล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายชลภูมิ ไทยยันโต       ภาคเหนือ เชียงใหม่

47 18p14n0185 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโครงสร้างโครงข่าย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายยุทธพงษ์ สมจิต นายธนฤกษ์ ลิ้มสุรศรี นายวุฒิพันธ์ สุริยะนันท์    ภาคเหนือ เชียงใหม่

48 18p14s0010 โปรแกรมจำลองการผันน้ำลงทะเลด้วยเครื่องผลักดันน้ำ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นางสาวเปมิกา รองเดช นายปิยพันธ์ รอดคืน นางสาวกมลพรรณ วงศ์เลิศประดิษฐ์ ภาคใต้ ภูเก็ต

49 18p14s0039 เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติด้วยการสแกนสำหรับข้อสอบปรนัย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นางสาวจิราภรณ์ เมืองประทับ นางสาวอัจจิมา สินฉิม นางสาวกรกมล พนาพิทักษ์กุล    ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

50 18p14w0044 ระบบติดตามกระเป๋าสตางค์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นางสาววรางคนา วงศ์กัณหา นางสาวอัจฉราวรรณ วงศ์ณัฐธเนศ นางสาวอรวี พรหมวัง ภาคตะวันตก นครปฐม

51 18p14w0061 เครื่องตรวจสอบลักษณะเท้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นางปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นายปวิธ แก้ววิเชียร นายปรัชญ์เดชา ถิ่นวิไล    ภาคตะวันตก นครปฐม

52 18p15c0157 ระบบการตอบคำถามสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวจากการทำเหมืองข้อมูลออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวฐนันทิพย์ ศิริไชยา นางสาวณัฐชยา จึงสวัสดิ์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

53 18p15c0400 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกม “ขนมหวานประจัญบาน” โดยใช้ยูนิตี้ 2 มิติ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสันทิฏฐ์ นรบิน นางสาวฑิตยา เลิศรัตนากุล นางสาวจุฑามาศ เสาวรส นางสาวณัฏฐนิชา จันตาวงศ์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

54 18p15c0465 อินไซด์ มี ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายสิทธิพงษ์ สุวรรณไตรย์ นายศราวุธ บุสดี    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

55 18p15c0616 มาเรียนป่าว ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นายจิรนันท์ ขุนอินทอง       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

56 18p15c0690 โปรแกรมประยุกต์สนับสนุนผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาลโดยระบบนำทางภายในอาคาร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายธีรภัทร์ วงศ์สุธีรา       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

57 18p15e0015 การหาตำแหน่งและรู้จำราคาจากภาพถ่าย ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ นางสาวขวัญกมล หน่องพงษ์ นางสาวกวิสรา มิมาชา นายธน พูลสวัสดิ์ นายปฏิภาณ เปรมรัตน์ ภาคตะวันออก สมุทรปราการ

58 18p15i0151 แกว่งล่าฝัน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน นางสาวภัทรษร พรมทอง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

59 18p15i0218 ผจญภัยแผ่นดินไหว ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวธนยธร แก้วแสงใส นางสาวมนันยา สิงห์ทอง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

60 18p15i0322 สมาร์ทเช็ค ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสายยัญ สายยศ นายนพกร ถนอมเสียง นายณัฐพงษ์ บุญร่วม นางสาวทิชากร โพธิ์นรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

61 18p15n0005 ชัปปี้คู่หูดูแลสุขภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์ นางสาวณัจยา พรหมน้อย นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข ภาคเหนือ เชียงใหม่

62 18p15s0060 แอปพลิเคชั่นการบริจาคโลหิต ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายธัชชัย เอ้งฉ้วน นายชูวงศ์ สีตะพงศ์ นายเฉลิมชัย บัวชุม    ภาคใต้ สงขลา

63 18p15s0085 แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมด้านกีฬา ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายทศพล นวลช่วย       ภาคใต้ ภูเก็ต

64 18p15w0036 โปรเทียร์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายศิวกร พงษ์ชาญเดช นายเสฏนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย    ภาคตะวันตก นครปฐม

65 18p21c0152 ตกศัพท์มหาประลัย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสิริวิมล ภุ่ภักดี นางสาวธนพร ญาณโกมุท นายธิติ มหาวรรณกิจ ภาคกลาง อ่างทอง

66 18p21c0153 แบกเป้ตะลุยไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย       ภาคกลาง อ่างทอง

67 18p21c0595 คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายปัญญ์ ปิติเจริญธรรม นายปานนภ เอื้อเสรีวงศ์ นายนวฤทธิ์ หล่องคุ้ม ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

68 18p21c0648 บุญรอด ต้องรอด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

69 18p21e0082 วิกฤตการณ์ท้องทะเลเปลี่ยนสี ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวศุภิสรา ธรรมบำรุง นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นายลัทธวิทย์ ขวัญภูมิ ภาคตะวันออก ระยอง

70 18p21e0096 ลูกสมุนผมชื่อไพร!! ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายปฏิพัทธ์ ปัญญายิ่ง นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ นางสาวสุพิชญา ธรรมแสงโชติ ภาคตะวันออก ระยอง

71 18p21e0100 ผู้บุกรุกจากต่างแดน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณัฐนิช ทิพยรัตน์สุนทร นางสาวพริมา เอื้อธนาภา นายกองทัพ มณฑิราช ภาคตะวันออก ระยอง

72 18p21i0176 ท่วงทำนองแห่งการก่อกำเนิด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์ นายชาคริต บัวทอง นายวิษณุ แจ่มปรีชา นายสหัสวรรษ บุญศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

73 18p21n0009 ขนทรายเข้าวัด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวปานชนก ชมชื่น นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นายเอกพล สุขประเสริฐ ภาคเหนือ เชียงใหม่

74 18p21n0094 โขนน้อย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นายธปณัฐ สามสี นายภูพิรัฐ สุปินราษฎร์ ภาคเหนือ เชียงใหม่

75 18p21n0106 มาถีบ...(กับ)ผมเถอะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายชยุตพงศ์ พรมลี นายณภพ เชาวพูนผล นายติณณภพ ขัติยะ ภาคเหนือ เชียงใหม่

76 18p21s0008 เกมกลยุทธ์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ นายสถาพร บางเตียว นายศานติ คงนวลใย นายพงศ์เทพ พรศิริวงศ์ ภาคใต้ ภูเก็ต

77 18p21w0009 เว็บแอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นายธราธร หวังธรรมมั่ง นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล นายธนชิต เส็งสาลี ภาคตะวันตก เพชรบุรี

78 18p22c0048 เปิดสมอง ประลองคำศัพท์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสุจิรา ดอกไม้พุ่ม นางสาวพรสวรรค์ วารินทร์ นางสาวครองขวัญ คนรู้ ภาคกลาง อ่างทอง

79 18p22c0539 แปลอังกฤษเป็นไทยด้วยกล้องสมาร์ทโฟน (เกมล่าชีวิต ภาค 1) ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาววิชชา รัตนจรัสโรจน์       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

80 18p22c0608 ทอ-ไอ-ยอ ไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ รสิตา วัฒนศิริ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

81 18p22c0614 เบญจม่อล ตะลุยแดนเรขาคณิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

82 18p22e0086 เรือนร่างปริศนา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวแพรววนิต อดินันท์ นายธรณินทร์ บุญโล่งศิริเจริญ นายกวิน ประภาวงษ์ ภาคตะวันออก ระยอง

83 18p22i0219 หนังสือมีชีวิต เรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนกัลยาณวัตร นายสุติพงษ์ อมูลราช ด.ช.ณัฐกิตติ์ โชคดี ด.ญ.เบญจมาศ ทองคำ ด.ญ.พิชามญชุ์ เทียบเพชร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

84 18p22n0029 แรงและความดันในดินแดน Neu AdvenTon ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนภัทร วัชวงษ์ นางสาวกิรณา ตันบูรณา นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล ภาคเหนือ เชียงใหม่

85 18p22n0114 โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายชาญชนะ วิชา นายอังกินันท์ ทักษิณาพิมุข นายพชรดล นพนาคร ภาคเหนือ ลำปาง

86 18p22n0226 สิ่งเร้า ในโลกเสมือนจริง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ช.จักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ ด.ช.ธนภัทร จรัญวรพรรณ ด.ญ.นภัสชล อินทะพันธุ์ ภาคเหนือ เชียงใหม่

87 18p22s0042 เอสดีซี อันลี้ลับ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวจิดาภา เถรว่อง นายศุภชัย บุญเจริญ นายกฤตนัน ฉลอง ภาคใต้ ตรัง

88 18p23c0148 โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายปิยะ ไกรทัศน์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

89 18p23c0406 คำประพันธ์เว็บแอพพลิเคชั่น ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ นายสันติ สันติชัยเวคิน นายตะวัน ธรรมพิพัฒนกุล นายเขมรัฐ บุณยะผลึก ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

90 18p23c0590 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร ตวงวาสนา ด.ช.ภูมิปรินทร์ มะโน ด.ช.ปวริษ วิริยะคุณากร    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

91 18p23e0010 โปรแกรมดับเครื่องยนต์ฉุกเฉิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ นายบุญค้ำ จุลเจือ นายชยภพ ทวีคูณ นางสาวสุรีรัตน์ สีดา นางสาวสุนิษา สละชั่ว ภาคตะวันออก ตราด

92 18p23e0114 เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวรรณวณา ปัญญาใส นางสาวอัฌมาภรณ์ รักการ นางสาวอัญชญา ใจกล้า นางสาวดุษฎี ศรีทองอ่อน ภาคตะวันออก ชลบุรี

93 18p23e0138 ไม้เท้าพูดได้ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี นางสาวอาริยา ชื่นชม นายนายวราพล เค้าโนนคร้อ นายนายชูชาติ ศุระศรางค์ นายนายรัฐพงษ์ ชมภู ภาคตะวันออก ชลบุรี

94 18p23i0339 ซอฟต์แวร์ตรวจข้อสอบแบบปรนัย โดยใช้ภาษาตระกูล C และ Visual Studio Express ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายศราวุธ ลาบัวใหญ่ นายณภัทร วงษ์เกลียวเรียน นายโชคชัย เสวตวงษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

95 18p23n0001 ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายสุพัฒน์ เดชะ ภาคเหนือ เชียงใหม่

96 18p23n0068 หมูออมสิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวภัทรภร ปัญญา นางสาวศศิวิมล บัวคำปัน นายสิรวิชญ์ บุญคุ้ม ภาคเหนือ เชียงใหม่

97 18p23n0127 ระบบตรวจสอบและติดตามเด็กปฐมวัย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน นางสาวชริดา สินผ่องไพศาล    ภาคเหนือ พิจิตร

98 18p23s0015 ฟาร์มฉลาด-สร้างสรรค์ท้องทะเล ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายพัชรพล จริงจิตร นายชญานนท์ แซ่ลี้ นายธราเทพ แซ่ลิ่ม ภาคใต้ สงขลา

99 18p23s0081 โปรแกรมประมาณค่าพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ด้วยข้อมูลความหนาแน่นของเมฆ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพร ช่วยอารีย์ นายจิราชาย สังขดวง นายฮาติม ดอเลาะ    ภาคใต้ ปัตตานี

100 18p23w0064 โปรแกรมในการฝึกสมาธิเพื่อการพัฒนาทักษะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายฉัฏร สุทธิจารี นายเอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์    ภาคตะวันตก นครปฐม

101 18p23w0073 การตรวจสอบการคัดลอกรหัสต้นฉบับในชั้นเรียนโดยการใช้รหัสตัวอย่าง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ นายสิรภพ สายสะอาด    ภาคตะวันตก นครปฐม

102 18p23w0075 โปรแกรมถอดและแปลงเสียงเป็นโน้ตดนตรีที่มีหลายโน้ตพร้อมกัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายกฤตเมธ เกียรติกุลวัฒนา นายกฤษฏิ์ แซ่เตีย    ภาคตะวันตก นครปฐม

103 18p31c0405 แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางอรทัย สังข์เพ็ชร นางสาวรินทร์ลภัส เลิศธนกุลพงษ์ นายณัฐพงศ์ อมรบัญชรเวช    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

104 18p31c0409 ระบบจัดการทรัพยากรสำหรับให้บริการแบบแพลตฟอร์ม หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร นายณัฏฐ์ จึงมาริศกุล นายศุภกร วโรดม    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

105 18p31c0535 โคโค่ : โซลูชั่นตรวจสอบและบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบตรวจสอบและจัดการการใช้งานโซเชียลมิเดียในองค์กร หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ นายกันต์กวี เกียรติ์กรัณย์ นายชยพล ปิยะภักดีสกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

106 18p31i0085 บัตรประจำตัวนักเรียนอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายภัคธร ศรศิลป นายธีระธรรม แก้วอินทร์ นายจิระภพ แสงตะวงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

107 18p31s0064 แฮชแท็ก ปรินท์ติ้ง หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แช่ว่อง นายธีรภัทร สินทรัพย์ นายธันวา หนูพลอย นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ ภาคใต้ สงขลา

108 18p32c0365 ระบบการแยกแยะบุคคลในภาพถ่ายจากป้ายรหัส หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล นางศิริกุล ศิริธีรากุล    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

109 18p32c0452 การหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายมณฑล อินทรประสิทธิ์ นายภาณุธร พรรณปัญญา นายสิรภัทร อัชชศิริ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

110 18p32c0626 ข้อความเอย เจ้าอ่านว่าอย่างไร, ระบบระบุตำแหน่งและรู้จำข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

111 18p32n0076 ระบบระบุตำแหน่งและรู้จำตัวอักษรบนพื้นฐานวิธี MSER และ CNN หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นางสาวศุภากร อินทรทัต       ภาคเหนือ เชียงใหม่

112 18p32w0032 การค้นหาและจดจำข้อความบนภาพถ่ายโดยการใช้พื้นที่จุดเด่นและข้อมูลรูปร่าง หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์       ภาคตะวันตก นครปฐม

113 18p32w0047 การค้นหาตัวเลข หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวมาริสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวปทิดา แก่นเผือก    ภาคตะวันตก นครปฐม

114 18p33c0144 ระบบตรวจวัดและควบคุมการใช้พลังงานและความปลอดภัยภายในบ้านโดยใช้การส่งข้อมูลผ่านสายไฟฟ้าและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ       ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

115 18p33c0247 ระบบกริ่งอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายณัฐวุฒิ พิทักษ์นรเศรษฐ นายธีระวัฒน์ ธีระวัฒนสุข นายทศพล อนันต์สินชัย ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

116 18p33c0532 ระบบไอโอทีอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นายธีรนัย ก่อมงคลกูล นายอานนท์ จิรกิตตยากร นายวิสิฎฐ์ วงศ์ชัยอนุกูล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

117 18p33e0117 ระบบแถวคอยอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นายธนิก วิรัชกุล นายจตุพล ตั้งสุวรรณพานิช    ภาคตะวันออก ชลบุรี

118 18p33i0041 ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสายยัญ สายยศ นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร นายชัยยุทธ ตั้งขจรศักดิ์ นางสาวสุธีกานต์ แต้สกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

119 18p33i0306 หนึ่งไร่วัยเกษียณเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสมาร์ทฟาร์ม หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางจิรัฎฐา ภูบุญอบ นายพงศธร เอกบุตร นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ นายภูวนาจ สำเภาเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม

120 18p33n0061 ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน(ลำไย)ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT) หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายประธาน คำจินะ นายปวเรศ บวรภัทรวดี นายวชิระพันธ์ พิมพา    ภาคเหนือ เชียงใหม่

121 18p33n0121 เกตเวย์ที่รองรับหลายโปรโตคอล สำหรับการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายศุภากร ยุคลธง นายภาสวุฒิ ธนันชัย    ภาคเหนือ เชียงใหม่

122 18p33n0139 ระบบควบคุมและรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายเอกภพ วงค์สอน       ภาคเหนือ เชียงใหม่

123 18p33n0174 การพัฒนาโปรแกรมรู้จำเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ บนราสเบอรี่พาย หัวข้อพิเศษ Internet of Things คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายกิตติพงษ์ สุวรรณราช นายศรราม ปิ่นพันธ์ นางสาววิภาณี ช้างเจริญ นายสรศักดิ์ เม่นเผือก ภาคเหนือ พิษณุโลก

124 18p33s0069 โครงข่ายบลูทูธอัจฉริยะเพื่อการจัดงานในสถานที่ขนาดใหญ่ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายพนธกร เมฆินทรางกูร นายทรงยศ แมนประสาทกุล นายธนกร ภัทรภากร ภาคใต้ สงขลา

125 18p34c0295 แอปพลิเคชันการแสดงภาพล้อแม็กรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีรวุฒิ จันทดิษฐ์ นางสาวพัชราภรณ์ เจตสุภาพ นางสาวสาวิตรี แสงศร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

126 18p34c0423 การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกจากข้อความรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นางสาวพัชรพร สมบัติศรี นางสาวรุจิภรณ์ จันทร์ทิวากุล    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

127 18p34c0588 การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF) หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพรชัย มงคลนาม นายสุทัส ธนะจันทร์ นางสาวศลิษา วิวัฒนวรวงศ์ นางสาววิภาวี โมจนกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

128 18p34e0068 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ร่วมกับ PLC ในการสร้างหุ่นยนต์เล่นดนตรีอัตโนมัติร่วมกับมนุษย์ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายเศรษฐา จันทร์อ่อน นายพนธกร จันทร์ประเสริฐ นายชนาธิป นิรันดโรภาส ภาคตะวันออก ชลบุรี

129 18p34i0116 ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนเพริศ นายพิชชากร ศรชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม

130 18p34w0042 แขนกลคัดแยกขนาดไข่ไก่ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายธีรเดช ศรีธิมาสถาพร นายพงษ์ชิต พลกิติพันธู์ นางสาวพชรนพ เที่ยงตรง ภาคตะวันตก นครปฐม