กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดส่งมอบผลงานทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค

กำหนดส่งมอบผลงาน ทางไปรษณีย์ และ อัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
ผู้พัฒนาผลงานต้องทำการส่งมอบผลงานทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบ GENA
*** ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ***

*****************************************************************************

การตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค โดยทุกโครงการต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

ภูมิภาควันที่นำเสนอผลงาน 
1. ภาคเหนือ [มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซา จ.เชียงใหม่
17 กุมภาพันธ์ 2558 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาวิทยาลัยขอนแก่น] ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
24 กุมภาพันธ์ 2558 
3. ภาคใต้ [มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์] ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
26 กุมภาพันธ์ 2558 
4. ภาคตะวันออก [มหาวิทยาลัยบูรพา] ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
18 กุมภาพันธ์ 2558 
5. ภาคตะวันตก [มหาวิทยาลัยศิลปากร] ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
26 กุมภาพันธ์ 2558 
6. ภาคกลาง [สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร] ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต22 กุมภาพันธ์ 2558 

     ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 29 กุมภาพันธ์ 2559
     การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 15-17 มีนาคม 2559
     การรับถ้วยรางวัลพระราชทาน 30 มีนาคม 2559