กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 18p11c0002 เกมปาลูกบอล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธนัญชัย ตรีภาค นางสาวรักษิณา ษมาสิริ นายวรเดช กนกวรรณรัตน์    ภาคกลาง

2 18p11c0040 ต่อต้านยาเสพติด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายฐาปกรณ์ สอนดา นางสาวเบญจวรรณ แจ้งสว่าง    ภาคกลาง

3 18p11c0041 เลเซอร์ของพระเจ้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวชมพูนุช พะวงษ์ นางสาวศิริลักษณ์ สุขล้อม นายวงศ์สุภัทร์ สุภัทรพันธุ์ ภาคกลาง

4 18p11c0042 หาชิ้นส่วนหน้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวภัทรภร สนธิภักดิ์ นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวิลัย นางสาวภาราดา มะลิซ้อน ภาคกลาง

5 18p11c0046 ปาก้าผจญภัยไปในดินแดนภาษาอังกฤษ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ นายประวิทย์ สร้อยเสนา นางสาวทิฆัมพร ราชวงค์ ภาคกลาง

6 18p11c0047 สูง สูงอีก สูงที่สุด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาสา ตั้งจิตสมคิด นายณัฐชัย แหวนหล่อ นางสาววิชญาพร เกลี้ยงแก้ว นายวัชระ ศรีขัดเค้า ภาคกลาง

7 18p11c0072 ปั๊กจารัน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาววสุธิดา ศิริอารยา นางสาวดวงฤทัย พุกรอด นางสาววรรษมน คร้ามสมอ ภาคกลาง

8 18p11c0099 ไลก้าตะลุยอวกาศ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาวสมรัตน์ พิมลบุตร นางสาวยศวดี ภักดี นางสาวศศิชา กิ่งสันกลาง ภาคกลาง

9 18p11c0251 มาร์รูว์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาวพัทธนันท์ ตรีสินทรัพย์ นางสาววิริยา มาให้ทรัพย์ นางสาวกุลนิษฐ์ ยอดรัก ภาคกลาง

10 18p11c0289 เจ้าแกะง่วง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาวณัฐฐิณีย์ เสนาสนรัตน์ นางสาวไอลดา ชยางศุ นางสาวธัญลักษณ์ รอดกูล ภาคกลาง

11 18p11c0290 โทเทมโพล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณฐวร ตันเจริญ นายศุภชัย ตันรัตนพงศ์ นายสิทธิโชค วุฒิวรรณ นางสาวอาทิญา สกุลพุทธิไพบูลย์ ภาคกลาง

12 18p11c0350 พัฒนาเกมที่สามารถสร้างฉากแบบสุ่มอัตโนมัติด้วยยูนิตี้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายวสุต พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นายพีร์ บุญมาเลิศ นางสาวพิชามญช์ุ มะกรูดอินทร์ ภาคกลาง

13 18p11c0352 โปรแกรมเกมเอาชีวิตรอดเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายปิ่นพงศ์ เก๊อะเจริญ นายสหภาพ วุฒิไกรมงคล นายเมธัส สมสมัย ภาคกลาง

14 18p11c0364 ซอววี่ส์ แทปแทร็ป ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณฐวร ตันเจริญ นายชนาธิป บูรณวโรดมกุล นายปฏิญญา วาริพันธน์ นางสาวญาณิน ศรีทองชัย ภาคกลาง

15 18p11c0387 เฟรพ[ฟิวเจอร์ รีเว้นท์ แอ้นท์ เวอร์ชวล อีมูเลเทอร์] ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายธันยา นวลละออง นายสรศิษฏ์ ช่อมาลี นายอาคม เชียงโก๊ นางสาวกมลชนก วิริโยฬาร ภาคกลาง

16 18p11c0398 เกมสร้างเสริมค่านิยมคนไทยทั้งชาติเเห่งกลุ่มดาวนักษัตร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต นายทศพล บ้านคลองสี่ นายพีรนัย เสนาพิทักษ์ นายกิตติ ทวีเติมสกุล    ภาคกลาง

17 18p11c0399 พาราดอแล็ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร - นายณฐวร ตันเจริญ นายณฤพล อังสุภานิช นางสาวณัฐมน สิทธิพล นายอภิวิชญ์ จรุงพิราวงศ์ ภาคกลาง

18 18p11c0438 เดอะซิงเกอร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายธนิต วงศ์มาศา นายธนาธิป บุญลอย นางสาวชนกานต์ ชอบรส ภาคกลาง

19 18p11c0439 เธาซันด์เวิร์ด เธาซันด์เวิลด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางศศิภา พันธุวดีธร นายยงยศ คูรัตน์ นายกิตติณัฐ พรสุรภาพ    ภาคกลาง

20 18p11c0453 ซาวด์ฟลิกซ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายธนาวินท์ รักธรรมานนท์ นายสารฑิศ แสงทวีป นายวัฒน์ วัฒนการุณ นายสุทธนันท์ เจริญพานิช ภาคกลาง

21 18p11c0467 ไลท์ซิกแนล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชุติเมษฎ์ ศรีนิลทา นายณัฐวุฒิ พูลทรัพย์ นายธนนภัช สุโพธิ์ นายก้องณพัฒน์ จิราวัชร์อังกูร ภาคกลาง

22 18p11c0501 เวิร์ลดออฟคาร์โก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นายนรพล ดีช่วย นางสาวกวิสรา อิสมาแอล นายอภิคม จิตอามาตย์ นางสาวนวรัตน์ มากบุญ ภาคกลาง

23 18p11c0513 แพลตฟอร์มควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับระบบความจริงเสมือน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นายพงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล นายวทัญญู ภารตรัตน์ นายวรากร รักรอด    ภาคกลาง

24 18p11c0516 สงครามแห่งยุคสมัย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายนรพล ดีช่วย นายภาณุวัชร์ อู่ทิฆัมพร นายนพดล นารถนรกิจ นายชานนท์ เต็มไชยวณิช ภาคกลาง

25 18p11c0520 การออกแบบและพัฒนาเกมการ์ดออนไลน์ระบบมัลติเพลเยอร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นายไพบูลย์ เกียรติโกมล นางสาวณัฐธยาน์ มัยฤทธา ทิฏญาญ์ มัยฤทธา    ภาคกลาง

26 18p11c0523 เกมพัซเซิลที่มีระบบวางแผนการกระทำล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิษณุ โคตรจรัส นายคามิน กลยุทธสกุล นายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ ภาคกลาง

27 18p11c0529 สงครามสามชนเผ่า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นายกิตติมศักดิ์ ในจิต นายโยธิน ทองบรรเทิง นายธัญญวัชร์ ทองพืช นายภูมิอมร อินทรักษา ภาคกลาง

28 18p11c0533 ผู้ป่วย หมายเลข 1347 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร บางรัก นายธันยา นวลละออง นายนพพล สุขเสดาะ นายศุภณัฐ ดวนใหญ่ นายปิยะ เพ็งขัน ภาคกลาง

29 18p11c0545 การออกแบบและพัฒนาเกมแอคชั่นจำลองการเดินป่าบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยใช้แว่นแสดงภาพเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นายไพบูลย์ เกียรติโกมล นางสาววิลาสินี เพิ่มจิระพานิช นางสาวธัญญ์นถัส ธนารังสิมาพงศ์ นางสาวมธุรส เติมวิทย์ขจร ภาคกลาง

30 18p11c0564 พลิกฟื้น คืนทรัพย์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - นายมานพ พันธ์โคกกรวด นายสุชัจจ์ จงประสิทธิ์ นางสาวสรัลดา ฝูงใหญ่    ภาคกลาง

31 18p11c0566 เกม มาย-อวาตาร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นายนรพล ดีช่วย นางสาวสุกัญญา สุดขยัน นางสาวพรรวี ติณสิริสุข    ภาคกลาง

32 18p11c0600 ALICE Connex ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นางสาวปัณณทัต ศุภรัตโนดม นายพิทวัส จึงสงวนสิทธิ์ นายกันตภณ ชลัมพร ภาคกลาง

33 18p11c0617 เกม : ไร้ซึ่งความหวัง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายนพพล วรรณเพ็ญสกุล นางสาววรกานต์ วชิรพันธุ์สกุล นายณัฏฐชัย จิรพัฒนพงศ์ นายสาริษฐ์ บุญแจ่มรัตน์ ภาคกลาง

34 18p11c0621 คุณพัซเซิลแห่งเมืองอาชญากรรม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายนรพล ดีช่วย นายฐิติวุฒิ เอื้อสมิทธ์ นายพลวัฒน์ เจริญกิตติคุณไพศาล จิรเมธ ดำรงรัตน์ ภาคกลาง

35 18p11c0623 ทอยดิ ! ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พิกุลแก้ว ตังติสานนท์ นายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต นางสาวพิรญา รายณะสุข ภาคกลาง

36 18p11c0624 ศึกชิงราชย์รามสูร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณัฐชา เดชดำรง นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง นายวิศวชิต หนุมาศ นายพรสิทธิ์ บุรีนอก ภาคกลาง

37 18p11c0629 การนำเทคภาพโฮโลแกรมมาประยุกต์ใช้กับเกมส์กระดาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายกฤตณัฐ ฉุงน้อย นายชิตะ สิรยาทร นายธิติวัฒน์ ชัยศรีนารัตน์ ภาคกลาง

38 18p11c0631 แบทเทิ่ล ออฟ วาร์ชิพ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โครงการร่วมบริิหารฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นายศิวัช สุขศรี นายจิรัฏฐ์ ยอดทิพย์อุทัย นายดนัยธร ตันยา นางสาวพรนภา เจริญศิริ ภาคกลาง

39 18p11c0653 ภูตยุทธา เกมบนสมาร์ทโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายณัฐชา เดชดำรง นายณัชพล ทองร่วง ปฏิภาณ หลวงเทพ พนมพร กัญยวงศ์หา ภาคกลาง

40 18p11c0664 การเดินทางจาก เอ ถึง ซี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายศิวัช สุขศรี นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ นายศุภชัย เลิศนภากาศ นายมีน แก่นสังข์ ภาคกลาง

41 18p11c0667 อัพทูยู: โปรแกรมส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมก้มหน้าด้วยการกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างในที่สาธารณะ โดยใช้ความเป็นจริงเสริมและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายณัฐพล ปุณฑวชิรพันธ์ นายกวิน เมศร์ศิริตระกูล    ภาคกลาง

42 18p12c0024 เริ่มต้นเขียนโค้ดกับอาดุยโนโรบอท ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต นายปกป้อง ส่องเมือง นายสุรวัช อำพัน       ภาคกลาง

43 18p12c0170 เครื่องมือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบได้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวนุชนาถ สัตย์วินิจ นายสุรศักดิ์ หาญลำยวง นางสาวสุภารัตน์ ขวัญชัย นางสาวอนุษรา ต่อคุ้ม ภาคกลาง

44 18p12c0228 เกม 24 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นายฐิติพล อภิภูวงศ์ นายวรรธนะ รัตนศิลปิน นายสันต์ภพ ตั้งปิยธำรง ภาคกลาง

45 18p12c0253 การพัฒนาเกมสองมิติประเภทเกมแก้ปริศนาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: The Duck On Tour การพัฒนาเกมสองมิติประเภทเกมแก้ปริศนาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: The Duck On Tour การพัฒนาเกมสองมิติประเภทเกมแก้ปริศนาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : The Duck On Tour ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นายนิพพิชฌุ์ โพธิ์กระจ่าง นางสาวปาริชาติ สังเกต นางสาวสุพิชฌาย์ สุภาสืบ ภาคกลาง

46 18p12c0284 ตามหาของที่หายไป ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาวพรภาณุ ชูวิทย์ นางสาวสุพัตรา ยนตรสันติ์ นางจีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์ ภาคกลาง

47 18p12c0306 ต่างหูความเป็นจริงเสริม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายกรวิชญ์ ออกเวหา นายดนล กตัญญุตานันท์    ภาคกลาง

48 18p12c0316 ระบบช่วยการเรียนแบบมีส่วนร่วม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายบุญธีร์ เครือตราชู นายปุณณวรรธน์ วัฒนะภาณุพัฒน์ นายติณห์ ทองกู้เกียรติกูล    ภาคกลาง

49 18p12c0324 เกมเพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มเด็กพิเศษ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข นางสาวพรพรรณ อภิชัยพร นางสาวศิริพร สันตะ นางสาวพรกมล นิธิศิริไพศาล ภาคกลาง

50 18p12c0326 เว็บแอปพลิเคชันผู้ช่วยนักเรียน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายศรัณย์ อินทโกสุม นางสาวเพชรไพลิน ศรน้อย นางสาวพนิดา เกษรมาศ นายณฐภดล ถิรเดช ภาคกลาง

51 18p12c0353 โครงการเที่ยวทั่วไทยบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นายวสุ อินธิโส นางสาวปารีณา อิทธานุเวคิน นางสาววริศรา ภักดีศุภผล ภาคกลาง

52 18p12c0415 ระบบการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ นายธนิก สิทธิโชคสกุลชัย    ภาคกลาง

53 18p12c0424 เกมพัซเซิลสองมิติที่ผู้เล่นสามารถออกแบบด่านได้เอง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย นายศุภณัฐ อ่องสุข ภาคกลาง

54 18p12c0435 หมีขั้วโลกเพื่อการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นายนภัส วงค์เจริญ นายวุฒิชัย จุลคณานุศาสตร์ นางสาวณัฐณิชา รอดทอง ภาคกลาง

55 18p12c0446 เกมจำลองการลงทุนหุ้นบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายชูเกียรติ วรสุชีพ นางสาวภูริยา กัณทนเวทย์ นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ นางสาวมณีนุช จงสวัสดิ์พัฒนา ภาคกลาง

56 18p12c0456 เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบฉันทลักษณ์คำประพันธ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นางสาววรัญญา กิจประไพอำพล นางสาวสุชานันท์ อินทนนท์ นางสาวอุษนิษา เถาว์โท ภาคกลาง

57 18p12c0469 การพัฒนาเว็บไซต์แบบ "Responsive Design" เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต นายนฤเทพ สุวรรณธาดา นายธนา พิมาพันธุ์ศรี นางสาวพิชชาพร พิพัฒน์พัลลภ    ภาคกลาง

58 18p12c0471 กล่องเสียบคำช่วยส่งเสริมด้ำนกำรสะกดคำของเด็กเล็ก (เวริ์ดบ็อกซ์) ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวSally Goldin นางสาวพิชามญชุ์ เลิศไตรรักษ์ นางสาวพิรญาณ์ สมบูรณ์ชัยวงศ์    ภาคกลาง

59 18p12c0478 เรียนรู้ความปลอดภัยกับสื่อไทยด้านกฎจราจร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่ นายณัฐพล ธนเชวงสกุล นายอนุศิษฐ์ สิงห์นิกร       ภาคกลาง

60 18p12c0512 ออนไลน์เวก้า: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สิรินดา พละหาญ นายกิตติศักดิ์ หทัยเกียรติกุล นายทินวัฒน์ พวงพี่    ภาคกลาง

61 18p12c0518 ฮีลแมน ไขคดีปริศนาแห่งร่างกาย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นายนรพล ดีช่วย นางสาวศิริวรรณ โกมลสิงห์ นางสาวณัฐสุดา พ่อค้า นายภูริณัฐ บุญโต ภาคกลาง

62 18p12c0521 เครื่องมือช่วยสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์แบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้ Unity ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นายกิตติมศักดิ์ ในจิต นายธัญญ์ ธรรมเศก นายณัฐกร กาลพัฒน์ นายเกริกฤทธิ์ ศรีสมบูรณ์ ภาคกลาง

63 18p12c0531 โปรแกรมเอ็นจีโน: แผนภูมิครอบครัวเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางสาวประภาพร รัตนธำรง นางสาวมนัสนันท์ บุญนวสิน นางสาวปานิศา สิทธิสวัสดิ์สกุล    ภาคกลาง

64 18p12c0534 ระบบจัดการเวลาเรียนและคะแนน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สิรินดา พละหาญ นายวรพนธ์ ภูกัก นายภาณุพงศ์ พึ่งอ่ำ    ภาคกลาง

65 18p12c0543 ตุ๊กตาพูดโต้ตอบเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวเมธิตา อ่อนศรี นายพัทธพล ประยูรหงษ์ นายกุศะภณ เพชรสุวรรณ ภาคกลาง

66 18p12c0557 ทักษณะมหาสนุก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่ นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช นางสาวณัฐรินทร์ ณ บางช้าง นายจีรวุฒิ บัวย้อย นายยุทธนา คำมั่น ภาคกลาง

67 18p12c0561 อังกฤษง่ายนิดเดียว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่ นายปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์ นายปราณีต กลั่นบุญ นายสุขสวัสดิ์ ตะวะนะ นายชัยพร ศีวิตานนท์ ภาคกลาง

68 18p12c0572 Cardiac Anatomy 3D ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นางสาวเพ็ญพิชา บูลศรี นางสาวพรนภา ขาวดารา    ภาคกลาง

69 18p12c0596 แอพพลิเคชันจำลองระบบสุริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นางสาวสิริรัตน์ มณีอินทร์ นายปฏิภาณ องอาจ    ภาคกลาง

70 18p12c0620 การแสดงผลภาพไม่เสมือนจริงสำหรับภาพประกอบทางการแพทย์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางภาวดี สมภัคดี นางสาวจตวรรณ เครือศิลป์       ภาคกลาง

71 18p12c0635 เกมแพนโดรา : เกมสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาจาวาพื้นฐาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศรัณย์ อินทโกสุม นางสาวฐิติยา เจนใจ นางสาวนภัสร์กมล โอภาษี นางสาวทรงพร ทรงมณี ภาคกลาง

72 18p12c0645 โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจากภาพถ่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นางสาวสกลพร โนรี นายกายสิทธิ์ รักษ์เทพา    ภาคกลาง

73 18p12c0666 ระบบการเรียนรู้เขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางธนิศา นุ่มนนท์ นายณภัทร รุ้งรุจิเมฆ นางสาวเชาวนี จันทร์ทอง    ภาคกลาง

74 18p12c0669 สื่อการเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ บนระบบปฎิบัติการแอนดรอย์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายเสถียร จันทร์ปลา นายณัฐวุฒิ ลิ้มเพิ่มสุข       ภาคกลาง

75 18p12c0671 สื่อสื่อการเรียนการสอนการนับเลขภาษาภาษาอารบิกบนระบบปฏิบัติการเอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายเสถียร จันทร์ปลา นายอลีฟลามน์ เซ็น       ภาคกลาง

76 18p12c0673 แอพพลิเคชั่นค้นหาธงชาติของแต่ละประเทศทั่วโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นายเจนณรงค์ จันทร์พรหม       ภาคกลาง

77 18p12c0684 บล็อกเเก้สมการ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสุรพนธ์ ตุ้มนาค นายเจตนิพัทธ์ อธิเวชสกุล นายธนกฤต ผังวิวัฒน์ นายภัทรพงศ์ แดงจินดา ภาคกลาง

78 18p13c0235 การพัฒนาโปรแกรมชุดฝึกกายภาพบำบัดมือและกล้ามเนื้อแขน ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายธนวัต งามกิตติทรงคุณ นายธนภพ อินทร์เผือก นางสาวปาจรีย์ หวังวิไล ภาคกลาง

79 18p13c0236 ชุดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีรวัฒน์ ประกอบผล นายพิพัฒน์ ลัทธิไทยกุล นายปะการัง เงาภู่ทอง นายสุรเชษฐ์ วัฒนอุตสาหพงศ์ ภาคกลาง

80 18p13c0286 แอปพลิเคชันฝึกการหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยใช้บีคอน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นางสาวมณฑกานติ์ ศิริวิชัย นางสาวศิระ ศักดิ์เลิศวิไล นายภูวรินทร์ จานะพร ภาคกลาง

81 18p13c0292 โปรแกรมชุดตรวจสมรรถภาพขา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายสุทธิศักดิ์ ไทยประดิษฐ์ นายปิยพล สันติกันต์    ภาคกลาง

82 18p13c0318 โปรแกรมชุดฝึกกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อมือและแขนด้วยโดรน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายกานต์ธนิต ธนวัฒนกุล นายสิงหราช คำภู นายชัยวิทย์ ยินดี ภาคกลาง

83 18p13c0325 รถวีลแชร์ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วรางคณา กิ้มปาน นางสาววรุณรัตน์ ไตรติลานันท์ นายสุทธิพงษ์ ยุนกระโทก นายกฤศฉัฏฐ์ โรจนพฤกษ์ ภาคกลาง

84 18p13c0383 ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระแสข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายกิตติศักดิ์ บัวบก นายสุชาติ หมัดโล๊ะ นายกฤษดาพงษ์ เขตบุญไสย ภาคกลาง

85 18p13c0397 ฉันก็ได้ยิน: แอปพลิเคชันส่งประกาศแบบเสียงไปเป็นข้อความตัวหนังสือตามสถานที่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายธนัชพร น้อยใจบุญ นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง    ภาคกลาง

86 18p13c0441 แอปพลิเคชันแนะนำการหางานและสังคมออนไลน์สำหรับผู้พิการ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภควรรณ ปักษี นางสาวอิสรีย์ ภิรมย์โอภาส นางสาวจีรภา สูรย์ส่องธานี    ภาคกลาง

87 18p13c0460 ระบบถอดความอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางการได้ยินและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายศิรชัช ศิริเลิศ นายพรภวิษย์ ไตรคุ้มพันธ์ นายพงษ์พิชญ์ สิมณี ภาคกลาง

88 18p13c0468 ระบบดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพผ่านนาฬิกาอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายภูริ ฟักมงคล นายสหธัช จินดารัตน์ นางสาวกัญพิชชารัศมิ์ สุวรรณนิภากร ภาคกลาง

89 18p13c0515 ระบบดูแลและติดตามตำแหน่งผู้สูงอายุภายในบ้าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายกิตติกร ประเสริฐศักดิ์ นายตรีเทพ รัตนพิภพ นายสรศักดิ์ กรสุรัตน์ ภาคกลาง

90 18p13c0537 ระบบแป้นพิมพ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นางสาวณัชภัส ยังช่วย นางสาวธันย์ชนก พุทธา    ภาคกลาง

91 18p13c0542 แจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ นายเอกธนัช อุดมล้ำเลิศ นายธเนศพล กุลตันติกร นายธรรมวิทย์ อินทร์ตลาดชุม ภาคกลาง

92 18p13c0579 หมวกกันน็อคอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต นายสุพจน์ สุขโพธารมณ์ นายชยุต วิจิตรศิลป์ นายปพนชัย ฮกชุน นายศิวานนท์ กาเลี่ยง ภาคกลาง

93 18p13c0583 หมอนอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)
นายอิทธิเศก นิลกำแหง นายฉมาดล นำเอกลาภ นายนพณัฐ นพชำนาญ นายธีรภัทร ชัยวชิระศักดิ์ ภาคกลาง

94 18p13c0597 ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)
นายอิทธิเศก นิลกำแหง นายฤทธิ์ ปานสง่า นายณัฐภัทร เคี่ยนเมธี นายจิรายุส ขาวไชยมหา ภาคกลาง

95 18p13c0598 ระบบช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการเปิดอ่านหนังสือ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต นายปิยะ วราบุญทวีสุข นางสาวฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล       ภาคกลาง

96 18p13c0602 แอพพลิเคชันแปลภาษาใบ้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นายสุทธิชัย ภวโภคาภินันท์ นายณัฐกฤษ แตงโสภา    ภาคกลาง

97 18p13c0622 แพลตฟอร์มการวัดและทดสอบการเคลื่อนไหวด้วยสมาร์ทโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นายศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ นางสาวมัณฑณา โพธิสุนทร นายอาริฟ อาดัม นางสาวภควรรณ ทองแตง ภาคกลาง

98 18p13c0634 โปรเเกรมเฝ้าระวังผู้ป่วยผ่าน Smartwatch ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายเกียรติกร เทียนธรรมชาติ นายพศุตม์ บุญเกษมวัฒนะ นายยศพัทธ์ แดงวิจิตรตระการ ภาคกลาง

99 18p13c0657 โปรแกรมเฝ้าระวังผู้ขับขี่จักรยานผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายณัชพล กลิ่นขจร นายปวราย์ ศีลพิพัฒน์ นายปัณณวัฒน์ บุญขวัญ ภาคกลาง

100 18p13c0689 โยกเยก (ม้าโยกสร้างสรรค์สำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน) ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นางชูจิต ตรีรัตนพันธ์ นางสาวนีรัมพร ศิริทรงกล นางสาวฐิตินันท์ แซ่ฉั่ว นางสาวชวิศา พงษือำไพ ภาคกลาง

101 18p13c0695 โปรแกรมประยุกต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะสำหรับผู้ทุพพลภาพ ผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่บนมาตรฐาน IEEE 802.11p ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายภวิศกัญจน์ จิรัปปภา นายสัญชัย จักรธีรังกูร    ภาคกลาง

102 18p13c0697 ระบบติดตามและค้นหาภายในและนอกอาคารแบพกพา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวราชวดี ศิลาพันธ์ นายเจนกิต โชติโก นายแทนเทพ คำอ่อน นายสิทธิชัย หวังวิวัฒนา ภาคกลาง

103 18p14c0095 ระบบตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากภาพถ่ายดาวเทียม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ นางสาวณัฏฐา เชื้อบุญชัย นางสาวณภัทรา พลนารักษ์    ภาคกลาง

104 18p14c0144 ระบบตรวจวัดและควบคุมการใช้พลังงานและความปลอดภัยภายในบ้านโดยใช้การส่งข้อมูลผ่านสายไฟฟ้าและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ       ภาคกลาง

105 18p14c0150 ระบบเส้นทาง via Google Maps API ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายจิระศักดิ์ สิทธิกร นางสาวชลธิชา บัวแก้ว นางสาวนุชรี เสมสว่าง    ภาคกลาง

106 18p14c0225 สเปกโทรมิเตอร์แบบมือถือโดยใช้ราสเบอร์รี่ไพ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
วสิศ ลิ้มประเสริฐ นางสาวนิรมล ทนงศักดิ์มนตรี       ภาคกลาง

107 18p14c0275 การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับคนข้ามถนนสำหรับติดตั้งบนยานพาหนะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - นายธีระ ศิริธีรากุล นายนวมินทร์ ธนะวัฒนานนท์ นายเกรียงไกร ชัชราภรณ์ นางสาวญาณิศา เชยพันธู์ ภาคกลาง

108 18p14c0369 ระบบค้นหาข้อมูลจากภาพสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้สมาร์ทโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สายชล ใจเย็น นายไพฑูรย์ จันทะวัน นายปริวรรต ปัญญาเลย นายปฏิภาณ ปะหุปะมัง ภาคกลาง

109 18p14c0370 การทำนายอายุและการจำแนกเพศจากใบหน้าด้วย Raspberry Pi ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายพุฒิพงศ์ วงศ์รัก นายศิริวัฒน์ ชินพัฒนวานิช    ภาคกลาง

110 18p14c0388 กระดานแชร์ข้อมูลสรุปโดยภาพแบบกึ่งอัตโนมัติสําหรับการค้นหาข้อมูลแบบกลุ่ม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายบวรวงศ์ สุขปราณี นายพชร ภิญโญพรพาณิชย์    ภาคกลาง

111 18p14c0401 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางพรฤดี เนติโสภากุล นางสาวจันทรัสม์ อมฤตกุล นางสาวกีตาร์ ไกรชิต    ภาคกลาง

112 18p14c0408 แอพพลิเคชันสำหรับสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบอไจล์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายศรัณย์ อินทโกสุม นายณรงค์เดช ศักดิ์ศรีจันทร์ นายทัชกฤต บุญชนะชัย    ภาคกลาง

113 18p14c0412 ระบบวิเคราะห์และตรวจจับการบุกรุกสำหรับศูนย์ข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อรทัย สังข์เพ็ชร นายชานน จรัสสุทธิกุล นายธนภณ ซู    ภาคกลาง

114 18p14c0413 ระบบการส่งไฟล์และการถ่ายทอดสดข้อมูลประเภทสตรีมจากหลายระบบการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกัน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวรุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ นายศักดา นามกรณ์ นางสาวสุวภัทร ศรีไชโย นายอานนท์ วัฒนะ ภาคกลาง

115 18p14c0414 ระบบแสดงผลทรัพยากรระบบและโต้ตอบคอนเทนเนอร์ด้วยคำสั่งเสียง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร นางสาวจิตตินาท นารถนรกิจ นายธีรชา บุษปพงศ์พันธุ์ นายขันติชัย รุจิตระการโชติกุล ภาคกลาง

116 18p14c0425 ระบบค้นหาเส้นทางและจำลองภาพวิดีโอเส้นทาง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางอรฉัตร จิตต์โสภักตร์ นายธนันท์ชัย ธาราศิริวัฒน์ นายธนภูมิ ประกิจวินิจพันธ์    ภาคกลาง

117 18p14c0426 ระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตสำหรับระบบการเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายอนันต์ ผลเพิ่ม นางสาวญาณกร ธัญญางค์       ภาคกลาง

118 18p14c0427 ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่าย IPv6 แบบไร้สาย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายชัยพร ใจแก้ว นายสุโรตม์ วงศ์ไพบูลย์       ภาคกลาง

119 18p14c0430 ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรนอัตโนมัติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายอนันต์ ผลเพิ่ม นายปริญญา เปียพนม       ภาคกลาง

120 18p14c0434 เฟรมเวิร์กสำหรับเร่งการประมวลผลงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์โดยใช้อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์    ภาคกลาง

121 18p14c0443 การพัฒนาระบบสนันสนุนการตัดสินใจเลือกร้านอาหารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นางสาวฐิติมา คล้ายแก้ว นางสาวศราลี อ่อนอุทัย    ภาคกลาง

122 18p14c0450 แผนภูมิแสดงเส้นทางการเรียน และการทำนายผลการเรียน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
วสิศ ลิ้มประเสริฐ นางสาวปิยาภรณ์ ใจอารีรอบ นางสาวเมธินี เมธาวนิช    ภาคกลาง

123 18p14c0480 โครงการ การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายชูเกียรติ วรสุชีพ นายฐิติพล อภิภูวงศ์ นายรุ่งโรจน์ สุขใจ นายวรรธนะ รัตนศิลปิน ภาคกลาง

124 18p14c0503 แอปพลิเคชั่นจำลองการสร้างห้องและตกแต่งภายในเสมือนสามมิติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นายพงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล นางสาวจิณห์วรา สุทธิปริญญานนท์ นางสาววศินี ศรีประเสริฐ    ภาคกลาง

125 18p14c0522 ระบบบริหารอาคารจอดรถออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
นายกฤษฎา ศรีแผ้ว นายณัฐนันท์ อนุสรณ์รุ่งเรือง นายอรรถชัย บางพิเชษฐ์    ภาคกลาง

126 18p14c0528 การจัดการความน่าเชื่อถือของระบบที่อาศัยข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางสาวประภาพร รัตนธำรง นางสาวนภวรรณ ดุษฎีเวทกุล นายวงศธร ทองถาวร    ภาคกลาง

127 18p14c0530 ระบบสร้างลายไทยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับลายที่วาดโดยมนุษย์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางภาวดี สมภักดี นายพิสิษฐ์ ไมตรีมิตร นายกิตติคุณ เอี่ยมอร่าม    ภาคกลาง

128 18p14c0546 แมพ: แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธีรณี อจลากุล นายธนสิษฐ์ เยี่ยมวิญญะ นายกวิน เอื้อกิตติโรจน์ นายเดวิด ลือลั่น ภาคกลาง

129 18p14c0547 โปรแกรมสร้างแบบจำลองใบหน้า 3 มิติและการออกเสียงภาษาไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาววิรัลพัชร ภัทร์จิระศักดิ์ นายพิชญ์พัฒน์ มะหะหมัด    ภาคกลาง

130 18p14c0567 แพลตฟอร์มทดสอบรถยนต์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) - ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ นางสาวจตุพร หนูริด นางสาววริษฐา วีรศรุต นางสาวรัตนาวลี สงคราม ภาคกลาง

131 18p14c0570 ใช่ฉันไหม? ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) พญาไท กัลยา นฤดมกุล นางสาวเบญจพรรณ สมณะ       ภาคกลาง

132 18p14c0571 ซื้อหรือขายทองคำ-ที่ปรึกษาส่วนตัว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) พญาไท กัลยา นฤดมกุล นางสาวนิชา โชติชาครพันธุ์       ภาคกลาง

133 18p14c0574 ระบบตรวจจับการนั่งเพื่อสุขภาพด้วยการรู้จำท่าทางและอารมณ์บนใบหน้าสำหรับโรคออฟฟิศซินโดรม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต นายทศพล บ้านคลองสี่ นายธราเทพ วิริยะสมบัติ นายฐิติพงศ์ เพ็ชรมณี นายณัทภาวัช จรัสกมลธร ภาคกลาง

134 18p14c0580 สปิน: โปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ สำหรับการสำรวจแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวศุลีพร รมย์ลี นางสาวืสุรางคนางค์ โลตุลิตร นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี ภาคกลาง

135 18p14c0633 เว็บไซต์เพื่อจัดการแหล่งเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ธนิศา นุ่มนนท์ นายธีรพรรณ วิเชียรศักดา นางสาวสาวิตรี บุญสอน    ภาคกลาง

136 18p14c0672 แอพลิเคชันการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับรูปภาพโบราณสถาน (เจดีย์) ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสถิตย์ ประสมพันธ์ นายพิรัชย์ พัตรภักดิ์ นายภาณุวุฒิ น้อมรับพร    ภาคกลาง

137 18p14c0696 การค้นหาโครงข่ายย่อยของยีนโดยการใช้แอฟฟินิตี้ โพรพาเกชั่น คลัสเตอร์ริ่ง และระบบประมวลผลแบบคู่ขนาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายJonathan Chan นายจตุรงค์ กงมณี นางสาวธันยธร ธนภัทรธีรกุล    ภาคกลาง

138 18p15c0044 ระบบติดตามโลจิสติกส์เลือดและเวชภัณฑ์เย็น ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายนุกูล พิมเสน นางสาวนิศาชล ลิ้มเจริญ นายพิเชฐ จรีรัตนชาติ นายอดิศร ศักดิ์เจริญ ภาคกลาง

139 18p15c0097 พาร์คอิน - แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อหาที่จอดรถยนต์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอติวงศ์ สุชาโต นายดิศกร คาลัสซี นายภูริดนย์ รัตนไพโรจน์ นายธัญญาภัทร โกษีอำนวย ภาคกลาง

140 18p15c0138 ออรัสม่า ท่องเที่ยวอยุธยา ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
นายฐปกร คล้ายฉ่ำ นายธนพนธ์ โปยขุนทด นางสาวไอลดา หมื่นพันธ์    ภาคกลาง

141 18p15c0157 ระบบการตอบคำถามสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวจากการทำเหมืองข้อมูลออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวฐนันทิพย์ ศิริไชยา นางสาวณัฐชยา จึงสวัสดิ์    ภาคกลาง

142 18p15c0242 แอปพลิเคชันเซฟตี้แท็กซี่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายศรัณย์ อินทโกสุม นางสาวชุดาภา แดงจะนะ นางสาวจิดาภา นุ่นแก้ว นางสาวณัชชา จินตนเสฐียร ภาคกลาง

143 18p15c0252 เกมส์จับผิดภาพเพื่อผู้สูงอายุบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นายพชร เอกสุภาพันธุ์ นางสาวพรรวษา หมื่นเข็ม นายวิวัฒน์ สิริรุ่งอมร ภาคกลาง

144 18p15c0314 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อการวางแผนของผู้ใช้บริการ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ณัฐชา เดชดำรง นายสุรภัทร แสงศิริ นางสาวภัทราพร มีมาก นายทีปภัทร ศิริสมบูรณ์เวช ภาคกลาง

145 18p15c0315 ระบบติดตามบุคคล เพื่อแจ้งเตือนและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ณัฐชา เดชดำรง นายฐกัดชัย โชคสิริสวัสดิ์ นายมนตรี วุฒิอิ่น นายไพบูลย์ เจริญแสงประทีป ภาคกลาง

146 18p15c0319 ระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เพื่อการใช้บริการรถโดยสารประจำทางด้วยตนเอง ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ณัฐชา เดชดำรง นายศุภณัฐ ทัตตินาพานิช นายศวีระ งามกมลสุข นายอินทัช แสงกระจ่าง ภาคกลาง

147 18p15c0348 MRT_Touch : ไอโอเอสแอปพลิเคชันสำหรับ MRT ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วรางคณา กิ้มปาน นายศักดินันท์ สุขเกษม นางสาววิไลรัตน์ เจตศุภสุข นางสาวปิยะพร ขำสงค์ ภาคกลาง

148 18p15c0349 แอปพลิเคชั่นสำหรับติดตั้งสปอยเลอร์ในโลกความจริงเสมือนผสมโลกจริง ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายภูวภัสสร์ เดชพิสิฐพงศ์ นางสาวจันทร์จิรา ทาบรรหาญ นางสาวลอเรน มัทนา อ๊อตโต ภาคกลาง

149 18p15c0359 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการต้นทุนและวางแผนการเพาะปลูกพืชผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นายธนกร เริงเกษตรกรณ์ นายธันวา ยิ้มเจริญนุกูล นายธนพล แก้วคงจันทร์ นางสาวณภาภัช ก๋งเรือง ภาคกลาง

150 18p15c0360 แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายศรัณย์ อินทโกสุม นางสาวชนานันท์ แดงเจริญ นางสาวกัญญาพร นิบือซา    ภาคกลาง

151 18p15c0366 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตารางเรียนสำหรับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application - ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
นางสาวจินตนา วงศ์ต๊ะ นายจารุกิตติ์ บุญเกิด นายรัชพล ชัยขจรวัฒน์ นางสาววิตตัญญูตา แม้ประสาท ภาคกลาง

152 18p15c0374 เพื่อนเพื่อสุขภาพ:แอปพลิเคชันเพื่อช่วยติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
ประภาพร รัตนธำรง นางสาวนารีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ       ภาคกลาง

153 18p15c0400 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกม “ขนมหวานประจัญบาน” โดยใช้ยูนิตี้ 2 มิติ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสันทิฏฐ์ นรบิน นางสาวฑิตยา เลิศรัตนากุล นางสาวจุฑามาศ เสาวรส นางสาวณัฏฐนิชา จันตาวงศ์ ภาคกลาง

154 18p15c0404 แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างสมดุลในการออกกำลังกายและควบคุมอาหารด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - มานะชัย โต๊ะชูดี นายศุภโชค พัฒนะพรหมมาส นางสาววิทยรัตน์ อุดมจิตนิธิ นายจิรภัทร นุชรักษา ภาคกลาง

155 18p15c0416 ระบบสุ่มอาหาร จากวัตถุดิบ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต - กฤษฎา ศรีแผ้ว นางสาวณิชาภา กลัดทองธนากร นางสาวกัลยา วัฒนะเวชศักดิ์ นางสาวกันยารัตน์ ชูจิต ภาคกลาง

156 18p15c0419 สังคมนักปั่น ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายภัทรพล เธียรเสริมพงศ์ นายวุฒิกรณ์ เชยโภคา    ภาคกลาง

157 18p15c0428 เรสพอนสิฟเว็บสำหรับเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายชูเกียรติ วรสุชีพ นายบดินทร์ หงส์ประภัศร นางสาวอรอนงค์ เปาเล้ง    ภาคกลาง

158 18p15c0432 เก็บตังค์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายวีรภัทร บุญวานิช นายพีรัชต์ เข็มทอง    ภาคกลาง

159 18p15c0433 พูดไป แปลไป ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายสมัชญ์ เสรีวัตตนะ นายสวริน ชุนหกรณ์    ภาคกลาง

160 18p15c0440 กินกินกินชิ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาว อลิษา เชื้อวงศ์ นางสาวณัฐพร เนาวนิตย์ นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์ ภาคกลาง

161 18p15c0444 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการออกกำลังกายเพื่อบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางอรทัย สังข์เพ็ชร นายภคิน บุญชูพิรัชย์ นายสรัล รักวิจิตรศิลป์ นางสาวพิทยารัตน์ แซ่โง้ว ภาคกลาง

162 18p15c0448 ระบบบริหารโรงแรม ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางกฤตวัน ศิริบูรณ์ นายวิกรม ภู่จันทร์ นายมูซัมรีย์ บือราเฮง    ภาคกลาง

163 18p15c0455 ระบบรู้จำใบหน้าสำหรับคนหายผ่านอุปกรณ์แอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปกรณ์ วัฒนจตุรพร นายนวภพ วิรติการ นายสุรวิทย์ แสงจันทร์    ภาคกลาง

164 18p15c0461 เครือข่ายสังคมสำหรับนักอ่าน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายศรัณย์ อินทโกสุม นายกันตยศ มาสดับ นายธัญเทพ แซ่เบ๊ นางสาวปาริฉัตร ทรงราษี ภาคกลาง

165 18p15c0462 ระบบนำเที่ยวอัจฉริยะด้วยการใช้งานรถประจำทางสาธารณะ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสรยุทธ กลมกล่อม นายพงศ์พยัคฆ์ บุญแท้แท้ นายพัชรพล จันทนะ นางสาวปรัชญา คงชัย ภาคกลาง

166 18p15c0465 อินไซด์ มี ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กิติ์สุชาต พสุภา นายสิทธิพงษ์ สุวรรณไตรย์ นายศราวุธ บุสดี    ภาคกลาง

167 18p15c0477 โปรแกรมประยุกต์อ้างอิงตำแหน่งเพื่อการค้นหาสัตว์เลี้ยงสูญหาย ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศรัณย์ อินทโกสุม นางสาวกมลวรรณ ใจดี นางสาวกรองแก้ว พลบุบผา นายธัชพล วงศ์ธนโรจน์ ภาคกลาง

168 18p15c0519 แอปพลิเคชันการเติมเต็มภาพโบราณสถานด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสถิตย์ ประสมพันธ์ นายภูรินท์ อยู่จำเนียร นางสาวเพชรชฎา ชฎาเพชรประเสริฐ    ภาคกลาง

169 18p15c0524 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) รังสิต นางสาวประภาพร รัตนธำรง นายณัชพล วรกิจปรีดา นางสาวจารุวรรณ แก้วบัวเงิน    ภาคกลาง

170 18p15c0556 โปรแกรมประยุกต์จับคู่เสื้อผ้าบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางศศิภา พันธุวดีธร นางสาวติรณา จันทร์สุวรรณ นางสาวณัฐธิดา เจริญเรืองสกุล    ภาคกลาง

171 18p15c0559 กลุ่มพลังแชร์แก้ปัญหาการจราจร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายเชาวลิต ขันคำ นายธนากร งามวิทยชัยสกุล นางสาวสุจารี ซ่อมประดิษฐ์    ภาคกลาง

172 18p15c0578 ไปทางไหนดีใน TU ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)
ธีรยุทธ โหรานนท์ นายกิตติพันธ์ พิพัฒสัตยานุวงศ์ นางสาวภาพตะวัน วิริยะสวัสดิ์ นายศุภณัฐ ส้มพับ ภาคกลาง

173 18p15c0584 ระบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทย โดยการค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาววโรชา วิชาญกุล นางสาวอมรรัตน์ อัครประเสริฐกุล    ภาคกลาง

174 18p15c0603 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหลับใน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - อิทธิพงษ์ เขมะเพชร นายพรหมเรศ ชมะนันทน์ นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์ นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์ ภาคกลาง

175 18p15c0609 แอพพลิเคชั่นสำหรับบริจาคโลหิตผ่านสมาร์ทโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางกิตติยา พูนศิลป์ นายนวรินทร์ อิ่มอารมณ์ นายธนคุปต์ อดุลยประภากร นายจีรพงษ์ ผิวงาม ภาคกลาง

176 18p15c0615 แอปพลิเคชันเพื่อฝึกฝนสำเนียงภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางสาวณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง นางสาวกชกร เมธาวี นางสาวจารุวรรณ เกตุเรน    ภาคกลาง

177 18p15c0616 มาเรียนป่าว ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นายจิรนันท์ ขุนอินทอง       ภาคกลาง

178 18p15c0646 ระบบประเมินภาวะทางโภชนาการ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
นาง นุชชากร งามเสาวรส นางสาวศศิธร รักขิตนิธิกุล นายปฐวี พลวิภาต    ภาคกลาง

179 18p15c0647 การแจ้งเตือนการรับประทานยาผ่านอุปกรณ์โมบาย ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นายชนินทร เฉลิมสุข นายชาญชัย สีเทา นายวิศว ธีระมานะสินธุ์ นายจักรภูมิ อุทุมพร ภาคกลาง

180 18p15c0650 แอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบสภาพการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายสุทิศ องอาจ นายสุจินดา เลิศคอนสาร นายธนัช วัชรรุ่งเมธา นายพชร วาสินานนท์ ภาคกลาง

181 18p15c0652 แอพพลิเคชั่นคำนวณค่ามิเตอร์รถแท็กซี่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายอภิศักดิ์ เกตุขาว นายอรรถพล กุลสุนทร นายถวัลย์ จิตต์ไพบูลย์ นางสาวดวงกมล โตเอี่ยม ภาคกลาง

182 18p15c0654 วงปี ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นายพจน์ ทองสม นายทัศไนย บุญไธสง    ภาคกลาง

183 18p15c0676 การพัฒนาแอพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายฉันทวัฒน์ รัตนพงศ์พันธ์ นายกุลเดช รชตะพฤกษา    ภาคกลาง

184 18p15c0685 โปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นถนนอย่างอัฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายอัษฎาวุธ ชนะกิจการโชค นายณัฐกานต์ ประมวลญาติ    ภาคกลาง

185 18p15c0690 โปรแกรมประยุกต์สนับสนุนผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาลโดยระบบนำทางภายในอาคาร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายธีรภัทร์ วงศ์สุธีรา       ภาคกลาง

186 18p21c0015 องค์ดำ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ นางสาวเขมิกา ธนนิมิตเจริญ นายภัทรฉลองราช บุญคงปิยวัฒน์ นางสาวพรชนิตว์ เลิศชามพูนท นายอินทัช อริยาภรณ์ ภาคกลาง

187 18p21c0016 สีสันที่หายไป ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนกร กล่อมฤทธิ์       ภาคกลาง

188 18p21c0020 หนุ่มน้อยนักประดิษฐ์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวอัญรัตน์ ศุภนัตร์       ภาคกลาง

189 18p21c0045 ทำดีกับศีลห้า ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(sbac) สะพานใหม่ นางสาวจุติมณี ทวีการ นางสาวรุ่งนภา อิทธิพลสุวรรณ นางสาวอติกานต์ กิจเจริญ    ภาคกลาง

190 18p21c0057 นักฆ่าเคมี ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง - นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสุภาวดี เสือวงษ์ นางสาวชวัลนุช เอี่ยมคำ นางสาวศิริประภา ศรีประเสริฐ ภาคกลาง

191 18p21c0152 ตกศัพท์มหาประลัย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง - นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสิริวิมล ภุ่ภักดี นางสาวธนพร ญาณโกมุท นายธิติ มหาวรรณกิจ ภาคกลาง

192 18p21c0153 แบกเป้ตะลุยไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย       ภาคกลาง

193 18p21c0169 อุซางิพิทักษ์โลก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายคณิติน งามประเสริฐ นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวย นางสาวอรพรรณ มะนิยม ภาคกลาง

194 18p21c0254 ประตูปริศนา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ นางสาวเขมิกา ธนนิมิตรเจริญ นายจิรายุ ส้มฉุน นายปณภัทร บุญลิ้ม นายภัทรพงศ์ เชียงนอก ภาคกลาง

195 18p21c0283 ฝันจะเป็นนายก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก - นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ นายศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง นางสาวนันทัชพร พลโลก นายภูวเมศฐ์ พรรัชต์วรภัทร์ ภาคกลาง

196 18p21c0328 ไดโนเสาร์ทะลุมิติ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ นางสาวรุ่งนภา นิกรแสน นางสาวสิริลักษณ์ ลายบัว นางสาวศศิประภา สาวะดี นางสาวเบญจวรรณ แจ่มจำรัส ภาคกลาง

197 18p21c0329 ข้าแผ่นดิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ นางสาวรุ่งนภา นิกรแสน นางสาวณัฐวดี ศรีอำพร นางสาวอรทัย ยานู นางสาวจิตติมา แก้ววิชิต ภาคกลาง

198 18p21c0332 บูชาธรรม ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ นางสาวรุ่งนภา นิกรแสน นายกฤษณะ เอี่ยมโซ้ นางสาววิชญ์ญานันท์ จันทร์ทิพย์ นางสาววรารัตน์ รักษาบุญ ภาคกลาง

199 18p21c0340 ไอยรากู้ชาติ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ นางสาวรุ่งนภา นิกรแสน นางสาวโสรยา เหล็กดี นางสาวอัยลดา ยาบัญดิษฐ์ นายวิศรุต เจริญสุข ภาคกลาง

200 18p21c0342 เงินตราอาเซียน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ นางสาวรุ่งนภา นิกรแสน นายณัฏฐพงศ์ เหลืองชูเกียรติ นายกฤษ แสงประการ นางสาวกาญจนา บุญทันจันที ภาคกลาง

201 18p21c0595 คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ - นางวิไล สุขเกื้อ นายปัญญ์ ปิติเจริญธรรม นายปานนภ เอื้อเสรีวงศ์ นายนวฤทธิ์ หล่องคุ้ม ภาคกลาง

202 18p21c0648 บุญรอด ต้องรอด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม ภาคกลาง

203 18p22c0019 เรื่องรถน่ารู้ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายผดุงพงศ์ อ่อนแก้ว นายกฤตพัฒน์ สำเภาพันธุ์    ภาคกลาง

204 18p22c0023 สำรวจธรรมชาติจิ๋ว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายทินบดี น้อมวงษ์ชู นางสาวพรรณพร เฉลยจิตร์    ภาคกลาง

205 18p22c0048 เปิดสมอง ประลองคำศัพท์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสุจิรา ดอกไม้พุ่ม นางสาวพรสวรรค์ วารินทร์ นางสาวครองขวัญ คนรู้ ภาคกลาง

206 18p22c0065 นักวิทย์พิชิตเกาะร้าง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายภูริภัค ชุนหคาม นายพงศธร จูงใจ นายอัฐวุฒิ จันทร์หง่อม ภาคกลาง

207 18p22c0076 ปริศนามหาสนุก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ - นางสาวญาณิศา ไหลพึ่งทอง นายอัมพุ สิมานนท์ นางสาวเปรมกมล สิงห์ตัน นางสาวน้ำฟ้า พงษ์วิธี ภาคกลาง

208 18p22c0083 สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ Infographic ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน นายณัฐพงค์ บุรัสการ นายธนพล อ่อนชัยศรี นายภูวเนตร อุ่นเสนีย์ นายพงศธร ศรีธนานุกุล ภาคกลาง

209 18p22c0151 ตะลุยอวกาศกันเถอะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนา ธูปแก้ว นางสาวนันทพร สุขพลอย นางสาวรุ่งนภา พูลสวัสดิ์ ภาคกลาง

210 18p22c0166 อย่ามั่วนะครับ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ ุุพุ่มสาขา นางสาวกัลยรัตน์ วุฒิ นางสาวชลธิชา บูรณะโรจน์ นางสาวพัชราภา พงษ์ศุข ภาคกลาง

211 18p22c0498 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใสหมี นายสุวิเชษฐ์ คำไกร นายธีรพงศ์ พิกุลแย้ม นายธรรมนูญ อุ่นใจเพื่อน ภาคกลาง

212 18p22c0504 ท่องศัพท์ง่ายๆด้วยตัวเอง ผ่านสมาร์ทโฟน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นางธันยธร ตวงวาสนา ด.ช.ธรรมเฃษฐ์ อัศวทองกุล       ภาคกลาง

213 18p22c0505 ภาษาพาเพลิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายภากร รักพงษ์ นางสาวชยานุตน์ เจาฑาฑิต นางสาวปริยาภรณ์ ทองเงิน ภาคกลาง

214 18p22c0539 แปลอังกฤษเป็นไทยด้วยกล้องสมาร์ทโฟน (เกมล่าชีวิต ภาค 1) ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาววิชชา รัตนจรัสโรจน์       ภาคกลาง

215 18p22c0552 สื่อการเรียนรู้เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล - นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายสถาพร งามประเสริฐ นางสาวปัทมาภรณ์ พงษ์พานืช นางสาวนัทธิชา ภัทรเจริญสิน ภาคกลาง

216 18p22c0593 แอพพลิเคชั่นสืบค้นแหล่งเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์
นายภาสกร ภาคอัต นายวิศรุต ใจแปง นายนพณัฐ แตงอ่อน นายสุธีวัฒน์ เสือคุ่ย ภาคกลาง

217 18p22c0594 ทะลุมิติวรรณคดีไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ - นางวิไล สุขเกื้อ นางสาวระฟ้า ลาดเลาดี นายภาคภูมิ วันทอง นางสาวศิรภัสสร สมตน ภาคกลาง

218 18p22c0607 Guitar Guider : แอปพลิเคชันสอนกีตาร์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล - นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายอธิป ศรีอนันต์ นางสาวมโนชา ขันธีฤกษ์ นายนันทพงศ์ บัวประดิษฐ์ ภาคกลาง

219 18p22c0608 ทอ-ไอ-ยอ ไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ รสิตา วัฒนศิริ ภาคกลาง

220 18p22c0614 เบญจม่อล ตะลุยแดนเรขาคณิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง

221 18p22c0627 ศัพท์สแกน : แอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล - นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ ด.ช.ต่อตระกูล สุขสบาย ด.ช.พีรพัฒน์ ปึกขาว ด.ช.อนุชา สีเสือ ภาคกลาง

222 18p22c0659 วิ่งสู้ศัพท์ : สื่อเพื่อฝึกการจดจำคำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล - นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ ด.ช.พิพัฒน์ แซ่โง้ว ด.ช.ณฐกร กลิ่นเกล้า ด.ช.จิรโชติ สุขแดง ภาคกลาง

223 18p23c0021 เบิกเนตร ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวภค หุตะเจริญ นางสาวพรณภัทร สุดใจประภารัตน์ นางสาวสุพิชชา เตไชยา ภาคกลาง

224 18p23c0022 โปรแกรมวัดค่าแสงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวณัฐชาวรรณ สุทธิตังกวิเชียร นางสาวกุลนิษฐ์ นนทนาคร นางสาวทองพันชั่ง ขันทอง ภาคกลาง

225 18p23c0148 โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายเกษม สวัสดี นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายปิยะ ไกรทัศน์    ภาคกลาง

226 18p23c0226 ติวเตอร์อาสา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายพรชัย พุ่มภิญโญ       ภาคกลาง

227 18p23c0367 พืชให้ดิน ดินให้พืช ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายเกษม สวัสดี นายวีรภัทร ชรินกาญจน์ นายชาคริต อัศวมณีกุล    ภาคกลาง

228 18p23c0406 คำประพันธ์เว็บแอพพลิเคชั่น ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ นายสันติ สันติชัยเวคิน นายตะวัน ธรรมพิพัฒนกุล นายเขมรัฐ บุณยะผลึก ภาคกลาง

229 18p23c0581 ระบบการเช็คชื่อนักเรียนโดยการสแกนบาร์โค้ดบนบัตรนักเรียน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ นางสาวณัชพร พลกิจสราญ นางสาวณัฐชยา ธรรมาณิชานนท์ นางสาวรติมา อยู่พูล ภาคกลาง

230 18p23c0590 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นางธันยธร ตวงวาสนา ด.ช.ภูมิปรินทร์ มะโน ด.ช.ปวริษ วิริยะคุณากร    ภาคกลาง

231 18p23c0610 ฮูก helper ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ นางสาวพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด ภาคกลาง

232 18p23c0636 ระบบการอ่านค่าตัวต้านทานจากแถบสีด้วยกล้องสมาร์ทโฟน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด นางสาวโสรยา เตชะ นายภานุพงศ์ จอกน้อย นายพงศ์ธร แก้วสมบูรณ์ ภาคกลาง

233 18p23c0637 ซอฟท์แวร์เพื่อการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวสุธาวดี สุขชนะ ด.ญ.ขวัญลดา ศรีจอมขวัญ ด.ญ.มัชฌาธนวรรณ วิมุตติพุทธเวช    ภาคกลาง

234 18p31c0351 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆแบบส่วนตัวด้วยโอเพ่นสแตก หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วรางคณา กิ้มปาน นายอังกูล กงเพ็ชร นายสินภัทร เดชะบุญศิริพานิช    ภาคกลาง

235 18p31c0405 แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางอรทัย สังข์เพ็ชร นางสาวรินทร์ลภัส เลิศธนกุลพงษ์ นายณัฐพงศ์ อมรบัญชรเวช    ภาคกลาง

236 18p31c0409 ระบบจัดการทรัพยากรสำหรับให้บริการแบบแพลตฟอร์ม หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร นายณัฏฐ์ จึงมาริศกุล นายศุภกร วโรดม    ภาคกลาง

237 18p31c0535 โคโค่ : โซลูชั่นตรวจสอบและบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบตรวจสอบและจัดการการใช้งานโซเชียลมิเดียในองค์กร หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ นายกันต์กวี เกียรติ์กรัณย์ นายชยพล ปิยะภักดีสกุล ภาคกลาง

238 18p32c0362 ระบบจัดการและวิเคราะห์เลขประจำตัวนักวิ่ง หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายนายรพิพัฒน์ บัวทอง นายวีรภัทร คำโฉม นายเจนวิทย์ เชาวนานันท์ ภาคกลาง

239 18p32c0365 ระบบการแยกแยะบุคคลในภาพถ่ายจากป้ายรหัส หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล นางศิริกุล ศิริธีรากุล    ภาคกลาง

240 18p32c0452 การหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายมณฑล อินทรประสิทธิ์ นายภาณุธร พรรณปัญญา นายสิรภัทร อัชชศิริ ภาคกลาง

241 18p32c0626 ข้อความเอย เจ้าอ่านว่าอย่างไร, ระบบระบุตำแหน่งและรู้จำข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์       ภาคกลาง

242 18p33c0247 ระบบกริ่งอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายณัฐวุฒิ พิทักษ์นรเศรษฐ นายธีระวัฒน์ ธีระวัฒนสุข นายทศพล อนันต์สินชัย ภาคกลาง

243 18p33c0372 ระบบควบคุมดอลลี่ผ่านเว็บ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฑิตยา หวานวารี นายนิพิฐพนธ์ จันทร์ธาดา       ภาคกลาง

244 18p33c0385 อีฟ: ระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีอาร์ดูอิโน หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พร พันธุ์จงหาญ นายนรายุทธ พุฒใจกา นางสาวศศิมณี ภู่แส นายอนุพงศ์ ชื่นอิ่ม ภาคกลาง

245 18p33c0422 ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านไร้สาย หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายรัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ นายโชติพัฒน์ ภู่วงศ์ธนารัตน์ นายสุธานนท์ พวงยุ้ง    ภาคกลาง

246 18p33c0449 ระบบติดตามสถานการณ์ระดับน้ำโดยใช้ราสเบอรี่พาย,อาดูโน่ , แอนดรอยด์ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วรางคณา กิ้มปาน นายสุเมธ ชัยประสิทธิ์ผล นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์สุข นางสาววรรณรวัส และซัน ภาคกลาง

247 18p33c0457 ระบบจองโรงแรมและลงทะเบียนเข้าพักอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปกรณ์ วัฒนจตุรพร นายนิติพัฒน์ สุทธิรักษ์ นายธีรเมธ จิตต์สุคนธ์    ภาคกลาง

248 18p33c0525 สถานพยาบาลอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต นายศรัทธญา บุญเฉลียว นายพีรวัฒน์ จิ้นสุริวงษ์ นางสาวชุติกาญจน์ ศิริวิมลวรรณ นายสฤษฏ์รัฐ สวัสดิ์ภักดี ภาคกลาง

249 18p33c0532 ระบบไอโอทีอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพีรพล เวทีกูล นายธีรนัย ก่อมงคลกูล นายอานนท์ จิรกิตตยากร นายวิสิฎฐ์ วงศ์ชัยอนุกูล ภาคกลาง

250 18p33c0599 ระบบตรวจสอบและรายงานข้อมูลปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถยนต์แบบเรียลไทม์ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
ปกป้อง ส่องเมือง นายประพันธ์ศักดิ์ แก้วละมุล นายธนา พิศุทธิ์สินธพ นายนิธิ ลีลาเชี่ยวชาญกุล ภาคกลาง

251 18p33c0630 การแจ้งเตือนรถตู้สาธารณะที่มีความเร็วเกินกฎหมายกำหนดโดยใช้ฐานข้อมูล MongoDB และ การแจ้งเตือนรถตู้สาธารณะที่มีความเร็วเกินกฎหมายกำหนดโดยใช้ฐานข้อมูล MongoDB และ โปรโตคอล MQTT หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสรยุทธ กลมกล่อม นายธีรัตน์ จึงธนาเจริญเลิศ นายภวพล ภวปัญญากุล นายศรณรงค์ ศรีมาคาม ภาคกลาง

252 18p33c0686 โปรแกรมประยุกต์ควบคุมบ้านอัจฉริยะประหยัดพลังงานบนมาตฐาน ECHONET หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายภควัต ชุ่มเจริญ นายธนภัทร เรืองสาตรา    ภาคกลาง

253 18p34c0295 แอปพลิเคชันการแสดงภาพล้อแม็กรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีรวุฒิ จันทดิษฐ์ นางสาวพัชราภรณ์ เจตสุภาพ นางสาวสาวิตรี แสงศร ภาคกลาง

254 18p34c0305 แอปพลิเคชั่นทำนายแนวโน้มของหุ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้เชิงลึก หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกิจจา อินทปัญญา นายจิตตพนธ์ จิตรมั่น ภาคกลาง

255 18p34c0321 ระบบเซ็นเซอร์ภาพอัตโนมัติ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายพงศธร เลิศรุ่งวิเชียร นายพลากร โตมอญ นางสาวรัญชิดา เนายประเทศ ภาคกลาง

256 18p34c0423 การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกจากข้อความรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภควรรณ ปักษี นางสาวพัชรพร สมบัติศรี นางสาวรุจิภรณ์ จันทร์ทิวากุล    ภาคกลาง

257 18p34c0454 ระบบนับรถยนต์อัตโนมัติ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปกรณ์ วัฒนจตุรพร นายวรภพ บุญประไพ นายสุกฤษฎิ์ มัทนะไพศาล    ภาคกลาง

258 18p34c0474 เว็บแอปพลิเคชั่นการจำแนกพันธุ์สุนัขโดยวิธีการการเรียนรู้เชิงลึก หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นางสาวพิชญา เขียดสังข์ นายภูริวัจน์ หนองใหญ่ นายธฤต ชัยขจรภัทร์ ภาคกลาง

259 18p34c0588 การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF) หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด พรชัย มงคลนาม นายสุทัส ธนะจันทร์ นางสาวศลิษา วิวัฒนวรวงศ์ นางสาววิภาวี โมจนกุล ภาคกลาง

260 18p34c0612 การตรวจจับเลขสายรถประจำทางบนภาพถ่าย หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายพิชชากร วงศ์ต๊ะ       ภาคกลาง