กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 18p11e0060 ยอดวีรบุรุษวานร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายสุภาพ ธรรมดา นายสมชาย ยอมพรหม    ภาคตะวันออก

2 18p11e0120 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยใช้อัลเรียลเอนจิน : สู่โลกใบใหม่ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
นายกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน นายนตภวัฒน์ สอนเวียง       ภาคตะวันออก

3 18p12e0014 ผังงานขั้นหนึ่ง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นางสาวศิรประภา หอมศิริ นางสาวณัฐริกา พ้นภัยพาล นายธนพล ถนัดหัตถกรรม ภาคตะวันออก

4 18p12e0048 เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับสนันสนุนเทโนโลยีในห้องเรียนแบบกลับทาง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีนบุรี นายสุปีติ กุลจันทร์ นายชยุต ทากาวีแก้ว นายเฉลิมพงษ์ เดชณรงค์    ภาคตะวันออก

5 18p12e0065 3 ประสานคณิตพิชิตเลขเศษส่วน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสาวนวลปราง แสงอุไร นายธีระ พัฒนงาม นางสาวสุชานาถ แสงสุบิน นางสาวพุทธมนต์ เกชิต ภาคตะวันออก

6 18p12e0111 สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สามมิติ เสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อนันต์ บรรหารสกุล นายนภสินธุ์ เพ็ชรนิล นางสาวสุภาภรณ์ หอมบุบผา    ภาคตะวันออก

7 18p12e0145 เกมอาเซียน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการจัดาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นายศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ นายรณกฤต ภรณ์วรานนท์ นายอิศรางพงศ์ อิศรางกูร นายวิทวัส แก้วพะเนาว์ ภาคตะวันออก

8 18p12e0150 เกมสามมิติสำหรับการฝึกทักษะการบวกและการลบเลขจำนวนเต็ม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
นายปรัชญา ใจสุทธิ นางสาววิราวรรณ ไชยศิริ นายทรงฤทธิ์ เรือนพรม นางสาวตรีรัก บุญวาที ภาคตะวันออก

9 18p13e0101 เอ็กซ์โกลฟ ไทยทอล์ค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นายศราวุฒิ เงียบสดับ    ภาคตะวันออก

10 18p13e0126 ระบบตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุภายในบ้าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวสิริพร ปัทมเศรษฐ       ภาคตะวันออก

11 18p14e0001 การสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์โอกาสสำเร็จการศึกษาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีนบุรี นางวันทนี ประจวบศุภกิจ นายภัทรดนัย รูปวิเชตร์       ภาคตะวันออก

12 18p14e0003 การจัดหมวดหมู่บทคัดย่อภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
วันทนี ประจวบศุภกิจ นายธรณินทร์ สุขสิริวัฒน์       ภาคตะวันออก

13 18p14e0076 ระบบจัดการตั๋วและประมาณจำนวนรถตู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา - นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์ นายวรกิจ ฤกษ์งาม นางสาวศิริรัตน์ แมนไธสง    ภาคตะวันออก

14 18p14e0089 โปรแกรมการจัดการปริมาณข้าวเปลือกเพื่อการซื้อ-ขาย โดยการพยากรณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ศรีราชา นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวกัลยา มากสุข นางสาวนิโลบล วิชาจารย์    ภาคตะวันออก

15 18p14e0090 ระบบการพยากรณ์ยอดขายอาหารสำเร็จรูปโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ศรีราชา นางสาวสุภาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวสุกัญญา บุญยะโกวิทย์       ภาคตะวันออก

16 18p14e0106 เครื่องวัดอุณหภูมิและส่งสัญญาณเตือนสำหรับเด็ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฑีฆพันธุ์ เจริญพงศ์ นางสาวอโณมา สังวาลเพ็ชร นางสาวภาวนา พัฒนจักร    ภาคตะวันออก

17 18p14e0109 ปลดล็อคด้วยการวาด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกาณ์ นายณัฐพล ศิลปรัศมี นายเนติ อรรครติกานนท์    ภาคตะวันออก

18 18p14e0119 โครงการออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บนเว็บเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อนโดยใช้อัลกอริทึม(ขั้นตอนวิธี)การบรรจวบ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน นางอธิตา อ่อนเอื้อน นายภานุพงษ์ เพิ่มอุตสาห์ นายณัฐนัย ชัยวีรกุล นางสาวกัญญาภัค ่ว่องวิบูลย์กิจ ภาคตะวันออก

19 18p14e0133 โปรแกรมตรวจจับขอบแผลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ นางสาวกวินนา อับดุลรอมาน นางสาวปาริฉัตร เชื้อชาติ    ภาคตะวันออก

20 18p14e0144 โฮโลแกรมแบบสามารถตอบโต้ผู้ใช้งานได้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นางสาวอัมรินทร์ ประทุมวัน นายณัฐวีร์ จันทรัพย์    ภาคตะวันออก

21 18p14e0149 ระบบผู้ช่วยดูแลเรือนเพาะชำ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
นายทัศพันธุ์ สุวรรนทัต นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ นายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ ภาคตะวันออก

22 18p15e0015 การหาตำแหน่งและรู้จำราคาจากภาพถ่าย ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ นางสาวขวัญกมล หน่องพงษ์ นางสาวกวิสรา มิมาชา นายธน พูลสวัสดิ์ นายปฏิภาณ เปรมรัตน์ ภาคตะวันออก

23 18p15e0017 ปลอดภัยในมือ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ชลบุรี
นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นางสาววัชรีพร เหลืองดำรงค์ นายศุภฤกษ์ เมฆแสน นางสาวศิริญาพร กอแก้ว ภาคตะวันออก

24 18p15e0128 ระบบตรววจสอบผู้บุกรุก ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายประวิทย์ ชุ่มชู นางสาวฐิตินันท์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นายพงศ์ศิริ ยิ่งยงค์ นางสาวณัฐกาญจน์ อัคโกศล ภาคตะวันออก

25 18p15e0147 แอพพลิเคชันชาวเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน นางสาวทัศนีย์ เจริญพร นายสิทธิพงศ์ จึงสกุล นางสาวกิติยา สุริยฉาย นายศิริโรจน์ กิตติวุฒิกุล ภาคตะวันออก

26 18p21e0072 สุดติ่ง..ดิ่งแอมะซอน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวศุภธิดา ตั้งสมคิด นางสาวภาวิกา คำภาวงค์ นางสาวแคทลียา แซ่ลิ้ม ภาคตะวันออก

27 18p21e0080 อักขระฟ้าแลบ!!! ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายศุภชัย ธรรมถาวร นายอธิษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ นายณัฐกฤษ เนินคีรี ภาคตะวันออก

28 18p21e0081 โมเน่ โครงการ พ่อหลวงช่วยโลก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายธนวันต์ เปรมศรี นางสาวนภัสสร แสงเขียว นางสาวจิราพัชร ยงยุทธ ภาคตะวันออก

29 18p21e0082 วิกฤตการณ์ท้องทะเลเปลี่ยนสี ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวศุภิสรา ธรรมบำรุง นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นายลัทธวิทย์ ขวัญภูมิ ภาคตะวันออก

30 18p21e0084 สำนวนไทยไปไหนแล้ว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวรมิตา ธีรธนิตนันท์ นายธราธร จันทดี นางสาวชนากานต์ ศิริเหรียญทอง ภาคตะวันออก

31 18p21e0087 เทพเจ้าแห่งป่า ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายมาโนช คมรัตนปัญญา นายสมประสิทธิ์ คตภูธร นายคณิศร พิทักษ์วงศ์ ภาคตะวันออก

32 18p21e0092 หยุดนะ! อุบัติเหตุ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นายกีรติธรรม์ ศิลาทรัพย์ นางสาวภาณิณี อาจคุ้มวงษ์ นางสาวธีวรา ไกรลพ ภาคตะวันออก

33 18p21e0096 ลูกสมุนผมชื่อไพร!! ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม - นายชนารัตน์ คำอ่อน นายปฏิพัทธ์ ปัญญายิ่ง นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ นางสาวสุพิชญา ธรรมแสงโชติ ภาคตะวันออก

34 18p21e0100 ผู้บุกรุกจากต่างแดน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณัฐนิช ทิพยรัตน์สุนทร นางสาวพริมา เอื้อธนาภา นายกองทัพ มณฑิราช ภาคตะวันออก

35 18p21e0104 นาทีส่งความทรงจำ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายธนพต เพ็ชรไทย นางสาวภูริชญา ประเสริฐ ภาคตะวันออก

36 18p21e0107 พลังแห่งชีวิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายกรรชัย พิริยะธนวัฒน์ นายนิติธร เอื้ออำนวยพรโชค นางสาวอิสรีย์ เริ่มปลูก ภาคตะวันออก

37 18p21e0108 ตำนานลูกชาวนา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายณัฐพงษ์ หมื่นสิทธิโรจน์ นายพงศธร ยอดรัก นายฟุ้งเกียรติ เผด็จตะคุ ภาคตะวันออก

38 18p22e0013 คลินิกกฎหมาย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนมงคลวิทยา
นายพิทักษ์ อินป้อ สามเถร/พระก้องไกล วันเทา สามเถร/พระพัสกร มาลีศรีสุกใส สามเถร/พระกฤษฎา เป็นบุญ ภาคตะวันออก

39 18p22e0063 กล้วยปิ้งอินผักแลนด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
นายสุนทร เรืองภักดี นางสาวธนพร ชุมภู นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ทางประเสริฐ นางสาวชนิดา ยินสูตร ภาคตะวันออก

40 18p22e0067 เเกทเชื่อมโชง ง่ายหนักหนา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
นายสุนทร เรืองภักดี นายคณิติน ฉัตรเงิน นางสาวอัจฉรา วิสุทธาภรณ์ นายยูไลบีบ กูบกระบี่ ภาคตะวันออก

41 18p22e0069 ตะลุยความรู้สู่อาเซียน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม - นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวเมลดา ลวดลายดี นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เจริญ นางสาวมาลิตา เทียนสวัสดิ์ ภาคตะวันออก

42 18p22e0085 เห้ย นี่มันตา?!! ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวปิยะธิดา สุระธรรมนิติ นางสาวนัทธมน แสวงผล นางสาวสรัลชนา ยิ้วประพันธ์ ภาคตะวันออก

43 18p22e0086 เรือนร่างปริศนา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวแพรววนิต อดินันท์ นายธรณินทร์ บุญโล่งศิริเจริญ นายกวิน ประภาวงษ์ ภาคตะวันออก

44 18p22e0097 ฟาร์มคิดของพ่อ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณัชชา จันทร์พิทักษ์ นางสาวชุติกาญจน์ บุญสุทธิ    ภาคตะวันออก

45 18p22e0098 คุณหมอจำเป็น ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวกรานศรา แสงเจริญ นางสาวปัณฑิตา สมนึก นายพุฒิเมธ เกษมธรรมแสวง ภาคตะวันออก

46 18p22e0125 วัฏโลกา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวเขมจิรา หนูเมือง นายปภพ เรืองสุภาภิชาติ นายพีรณัฐ ปิยรัตนชัย ภาคตะวันออก

47 18p22e0127 สัตว์เลี้ยงแสนรัก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยศาสตร์-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวดลลัชนัย ศิลปกิจวงษ์กุล นายอภิวิชญ์ รัตนกิจมงคล นางสาวณัฏฐ์นรี ศิลสังวรณ์ ภาคตะวันออก

48 18p22e0130 โปรโกลิงโก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายภานุกร สุนทรเวชพงษ์ นายพงศธร เกิดผล    ภาคตะวันออก

49 18p22e0137 นิทานหรรษา ภาษาอังกฤษพาเพลิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
นางสาวจุไรวรรณ บุบผามาลา นายตะวัน ปิ่นสุวรรณ์ นายอภิสิทธิ์ เขียววุฒิ    ภาคตะวันออก

50 18p23e0010 โปรแกรมดับเครื่องยนต์ฉุกเฉิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทย์-คณิต โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
นายบุญค้ำ จุลเจือ นายชยภพ ทวีคูณ นางสาวสุรีรัตน์ สีดา นางสาวสุนิษา สละชั่ว ภาคตะวันออก

51 18p23e0016 กล้องตรวจจับสินค้าชำรุดด้วยระบบ Image Processing เก็บไว้ใน Raspberry Pi ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - บ้านนา"นายกพิทยากร"
นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์ นายอัครวินท์ กุศลส่ง นางสาวอมลวรรณ สมหวัง นางสาวศิรภัสสร ชาญสิกขกร ภาคตะวันออก

52 18p23e0021 ได้เวลาทานยานาฬิกากันลืม ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนชลกันยานุกูล
นายณัฐ กาญจนศิริ นางสาวพรรษนันท์ พลชม นางสาวนัญธิญา นาก้อนทอง นางสาวแพรวดี ชุติรัตน์ ภาคตะวันออก

53 18p23e0022 เครื่องไล่นกพิราบ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์ นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวอัญยริญย์ หาญณรงค์    ภาคตะวันออก

54 18p23e0027 การส่งสัญญาณเตือนภัยในการกู้ชีพจากอุบัติเหตบนท้องถนน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ นายธนานันต์ วรวงษ์วุฒิไกร       ภาคตะวันออก

55 18p23e0036 โกโก้บอร์ดกับการปิดก๊อกน้ำอัตโนมัติ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
นางสาวภัทรภรณ์ มั่นเพ็ชร ด.ญ.ปัญภัส วงา์สง่า ด.ญ.รุจจิรา ชมภู นางสาวศิรประภา ทองอินทร์ ภาคตะวันออก

56 18p23e0040 การปลูกมะเขือเทศโดยใช้เทคโนโลยี ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ ด.ญ.กนกพร ม่วงทอง นางสาวสุภาพร รอดระบูรณ์    ภาคตะวันออก

57 18p23e0041 หน้าต่างในอุดมคติ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบ้านนา - นายเกรียงไกร บำรุงวงษ์ นางสาวนิสาชล ขวัญอยู่ นางสาวณัฐวดี ใจบุญ นางสาวเนตรทราย มิศิริ ภาคตะวันออก

58 18p23e0045 ถุงมือไอออน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" - นายเกรียงไกร บำรุงวงษ์ นายเศวต ศรีเศวต นายสิทธิชัย มูลเสถียร นายภาคิน วงษ์ประดิษฐ์ ภาคตะวันออก

59 18p23e0051 รถเข็นเพื่อผู้พิการทางขาตามเส้นภายในบ้าน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียน บ้านา"นายกพิทยากร"
นางสาวภัทรพร มั่นเพ็ชร นายวันชัย แซ่เจี่ย นายอนุวัฒน์ มะลิลา นางสาวบุษบาวรรณ มะลิทอง ภาคตะวันออก

60 18p23e0055 เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - บ้านนา
นางสาวนฤมล พิมมณี ด.ช.นนทัช รัตนไชยนันท์       ภาคตะวันออก

61 18p23e0057 โปรแกรมตรวจจับลูกแบดมินตันออกสนาม ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - บ้านนา "นายกพิทยากร" - นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ นายกิตติภูมิ กมลคร นายมงคล ชินคำ นายสหัสศวรรษ ทองอินทร์ ภาคตะวันออก

62 18p23e0114 เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชลกันยานุกูล
นางวรรณวณา ปัญญาใส นางสาวอัฌมาภรณ์ รักการ นางสาวอัญชญา ใจกล้า นางสาวดุษฎี ศรีทองอ่อน ภาคตะวันออก

63 18p23e0138 ไม้เท้าพูดได้ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
นางสาวอาริยา ชื่นชม นายนายวราพล เค้าโนนคร้อ นายนายชูชาติ ศุระศรางค์ นายนายรัฐพงษ์ ชมภู ภาคตะวันออก

64 18p33e0105 แอพตรวจเช็คไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายภายในบ้าน หัวข้อพิเศษ Internet of Things - โรงเรียนชลกันยานุกูล
นายณัฐ กาญจนศิริ นางสาวเมธาวี มาลา นางสาวหนึ่งฤทัย พานทอง    ภาคตะวันออก

65 18p33e0117 ระบบแถวคอยอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายไพรัช สร้อยทอง นายธนิก วิรัชกุล นายจตุพล ตั้งสุวรรณพานิช    ภาคตะวันออก

66 18p34e0068 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ร่วมกับ PLC ในการสร้างหุ่นยนต์เล่นดนตรีอัตโนมัติร่วมกับมนุษย์ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายวิเชียร ดอนแรม นายเศรษฐา จันทร์อ่อน นายพนธกร จันทร์ประเสริฐ นายชนาธิป นิรันดโรภาส ภาคตะวันออก

67 18p34e0094 โปรแกรมการจำแนกฟันจากภาพเอกซเรย์โดยวิธีการเข้าคู่รูปแบบ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวอริสา พูนศรี       ภาคตะวันออก

68 18p34e0095 โปรแกรมจำแนกประเภทอาหารของอาหารไทยยอดนิยม 5 ชนิด หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นายสุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล       ภาคตะวันออก

69 18p34e0110 โปรแกรมสำหรับตรวจจับและแยกชนิดเชื้อมาลาเรีย หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวสุชาดา ตันติสถิระพงษ์ นายวงศกร ปรีดานันต์ นายภากร พุทธาภิรัตน์    ภาคตะวันออก

70 18p34e0116 ระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อการเลนหมากรุกไทย หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายอนันต์ บรรหารสกุล นายทวีศักดิ์ ชัยสันติเกียรติ นายเกียรติศักดิ์ ผสมทรัพย์ นายศรัณย์ มั่นคง ภาคตะวันออก

71 18p34e0124 อุปกรณ์ควบคุมกล้องถ่ายภาพตามแทรคกิ้ง หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เกษตรศาสตร์ ศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นางสาวสุรีย์พร แดงสุก นางสาวปพิชญา กาญจนสิงห์ นายก้องเกียรติ ภัทรพรไพศาล ภาคตะวันออก