กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 18p11i0064 ตำนานจอมเวทย์มหากาฬ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล นายภูมิศักดิ์ จันทร์ล้วน นายไกรสรทอง รสโสดา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 18p11i0077 เกมการผจญภัยของราชากล้วยหอม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นายปณชัย สรรพสุปัญญา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 18p11i0089 กระต่ายซ่ากระโดดไร้พิกัด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายปราโมช บุญล้อม       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 18p11i0106 เกมเสมือนจริงสำหรับเกมสยองขวัญ One day of the dead ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จันทิมา พลพินิจ นายทศพล ถูวะศรี นายธีรภัทร ตาลศรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 18p11i0136 สัตว์เลี้ยงดิจิตอล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาววาสนา เหง้าเกษ นายธิยากรณ์ โกษา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 18p11i0141 เกมหนูน้อยหมวกแดงผจญภัย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร
นางสาวฐิติพร การสูงเนิน นางสาวลลิตา ฮอมณี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 18p11i0156 ท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบบ 3 มิติ ผ่านแว่นตาเสมือนจริง Oculus Rift ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมปอง เวฬุวนาธร นายวิจิตร สายโสภา นายวุตธินันต์ ซาผู นายพุทธิพงษ์ สุทธิคำภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 18p11i0157 Oberon: Menace of the Demons ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายนายปราโมทย์ ทรัพย์น้อย นายศักดิ์ดา เหล่าทองสาร นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 18p11i0161 การพัฒนาเกม 3 มิติ เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมตึกวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายนทีธร ชาติบัวหลวง นายทศพร งามเถื่อน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 18p11i0168 วิ่ง มัน ฮา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายณัฐวุฒิ พลถนัด นายวรภพ เจนนารา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 18p11i0170 ศึกวรรณคดีไทยด้วย AR ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายโยธาวุธ หารินไสล นางสาวลััดดา มีกล่ำ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 18p11i0227 ดรีมแลนด์ตะลุยแดนมหัศจรรย์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายจตุรงค์ โคตรทองทิพย์ นายธนวัตน์ นันธานี นายวุฒิวัฒน์ ชัยสุภิธนรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 18p11i0230 เกม ล่องแก่งผจญภัย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายเอกลักษณ์ ฉิมจารย์ นางสาวจิราภรณ์ สมหมาย นางสาวทวินันท์ ผลดี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 18p11i0231 เกมส์อินดิเอ็น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นายปรีชายุทธ บุปผาชาติ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 18p11i0234 ภารกิจหนีป่าต้องห้าม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายวิชิต สมบัติ นายคณาพันธ์ แสงใส       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 18p11i0236 มหัศจรรย์แห่งโลกนิทานอีสปเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ นางสาวตติยา เอื้อการ นางสาวเจนจิรา ทับภูตา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 18p11i0239 แอ๊กแท๊ด ออน จิบิ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วราวุฒิ ผ้าเจริญ นายปิยะชาติ แววศรี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 18p11i0247 วิ่งผจญภัย ด้วยกล้องไคเนค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายสันติ สมบูรณ์ นายธนวัฒน์ สรรพโส    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 18p11i0261 เกมอาเซียนมหาสนุก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม นายสุนทร กุลจันสี นายออมรัก เอี่ยมแจง นายอธิวัฒน์ แฝงศักดา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 18p11i0266 พิมพ์สัมผัสมหาสนุก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล นายนทีธร ธีระปถัมภ์ นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมบุตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 18p11i0272 ผมหนิ วิ่งหนีเลย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล นายวิทวัส ศรีชุม นายมาร์ค โฟรนฮอนเซอร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 18p11i0290 ผจญภัยหัวใจกู้โลก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายทอเเสง พิมพ์เบ้าธรรม นายอนันต์ ไวจำปา นายวสันต์ ศิริปี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 18p11i0324 หัวใจแห่งอะตอม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิลดา อินทรโสธรฉันท์ นางสาวเนตรนรินทร์ ทาวัลย์ นางสาววิชิตา วงศ์แปง นางสาวณัฐชา รักษาสัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 18p11i0353 การพัฒนาเกมส์มุมมองบุคคลที่หนึ่งโดยใช้ Cry Engine ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
นายสกรณ์ บุษบง นายประมุข ภาคคำ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 18p12i0029 กลอนแปดพาเพลิน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาวเพ็ญศรี อมรศิลปชัย นางสาวยุพาพิน บุญเยี่ยม นางสาวจิราภรณ์ ทินกระโทก นางสาวอุนาโลม จอดนอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 18p12i0030 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสายสุนีย์ จับโจร นายศรัณย์ สมบัติธรรมโชติ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 18p12i0044 การสร้างแอนิเมชั่น เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ออทิสติก) ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - นางสาวเพ็ญศรี อมรศิลปชัย นางสาวกฤตพร เพ็ชรโยธา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 18p12i0059 สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย Kodu Game Lab ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ นางสาวประภาพันธ์ คงแก้ว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 18p12i0066 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 บนแท็บเล็ต ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร - นางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง นางสาวสิริพร อัถประเสริฐกุล       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 18p12i0068 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นายพรพิพัฒน์ โชควัฒน์วิกุล นางสาวพุทธรักษา แก้ววรสูตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 18p12i0071 ไทยนิยม12ประการ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - นางสาวเพ็ญศรี อมรศิลปชัย นางสาวมุกดา โนนขุนทด นางสาวเสาวลักษณ์ ผึ่งจิตร์ นางสาวอรทัย ชัยโคตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 18p12i0072 ผจญภัยในโลกนิทาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวพรกมล ฮอมณี นายวัชรัตน์ ืทองสมบูรณ์ นางสาวดลนภา เจริญพรหมพงศ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 18p12i0074 ภารกิจพิชิตชนิดของคำไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสุมาลี เฮงยศมาก นายพลวัฒน์ กระแสโท       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34 18p12i0086 ท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับวัดพระธาตุในจังหวัดนครพนมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายศตวรรษ ไชมงค์ นายธนาคาร สุขสบายเจริญ นายภัคธร ศรศิลป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 18p12i0087 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้วิชาคณตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏบัติการแอนดรอยน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล นายวนัส ทิพวัฒน์ นายพิชัย นิ่มนวน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 18p12i0097 เกมสามมิติ พัฒนาทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กผู้พิการทางการได้ยิน โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมร่วมแบบไร้สัมผัส ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์ นายกิตติพงศ์ ขาวไชยมหา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37 18p12i0109 หม้อแปลงไฟฟ้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น นายสัมฤทธิ์ ทิมา นายนภัทร จงใจภักดิ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38 18p12i0111 พจนานุกรมภาพ 10 ภาษาอาเซียนออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร
นางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น นายพงศกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นายณัฐพล เวชกูล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39 18p12i0118 ระบบสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาววงกต ศรีอุไร นางสาวสมจิต พิพิธ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 18p12i0129 การพัฒนาแอพพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนเพื่อสำรวจระบบสุริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายปิยวัจน์ ค้าสบาย นายฐิติศักดิ์ ตรีรัตน์ นายศราวุธ สีขว่าง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 18p12i0132 การสร้างระบบ Scratch สำหรับเด็กไทย การสร้างระบบ Scratch สำหรับเด็กไทยการสร้างระบบ Scratch สำหรับเด็กไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางอุรฉัตร โคแก้ว นายกฤตานน แสงชมภู นายเอกพันธ์ พุทสะท้าน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 18p12i0134 บทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอนเรื่องสารกึ่งตัวนำ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น นายสัมฤทธิ์ ทิมา นางสาวธัญพร ถานะ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 18p12i0140 แอปพลิเคชันอินดิโก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร
นางสาวฐิติพร การสูงเนิน นายพรมนัส พรมภาพ นายวรพงศ์ อู่สกุล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 18p12i0144 เสียงไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์ นางสาวจันทร์จิรา รัญคำภา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 18p12i0149 ระบบ CODE STUDIO สำหรับเด็กไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางอุรฉัตร โคแก้ว นายอิทธิพล จันทรสิงหาญ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 18p12i0150 ระบบจัดการ AR สำหรับช่วยแสดงผลการเรียนการสอนด้วยภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว กรณีศึกษาไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางิิอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวนลัทพร โอษฐิเวช นางสาวสุธิตา เฟื้องฟู    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 18p12i0154 เปิดจินตนาการสู่การเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ด้วยโฮโลแกรม 3 มิติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายพัชระ เขื่อนเพชร นายศิริชัย พิทักษ์กิจ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 18p12i0173 รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง บรรยากาศโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง นายสุวิชัย พรรษา นายปริญญา ขัติยนนท์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 18p12i0183 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายนัทธวุฒิ โพธิรัชต์ นายสัญชัย เชื้อกุลา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 18p12i0195 การพัฒนาเกมสามมิติโดยใช้เทคโนโลยี Virsual Reality บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - อนุสรณ์ บรรเทิง นางสาววิไล คำเพาะ นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51 18p12i0204 เปิดโลกเสมือนจริงสู่การเรียนรู้พันธะเคมี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายอนุพล ดำริห์ นายจิตรภณ สาระ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

52 18p12i0258 ชุมชนคนรักนก : แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์นกผ่านโลกเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายนายเทวฤทธิ์ ลาดนอก นายวัฒนา ทาศรีเพชร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 18p12i0299 สื่อเรียนรู้เพื่อสร้างนิสัย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นายสรายทุธ กรวิรัตน์ นายอภิเชษฐ สุพิมพ์ นางสาวพิจิตรา ภูพรหม นางสาวพนิดา นาทองไชย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 18p13i0015 โปรแกรมขายลอตเตอรี่สำหรับช่วยเหลือผู้พิการตาบอด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวรินทร์ ไทยรักษ์ นายเธียรดนัย จันทรนพ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55 18p13i0027 การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงเพื่อผู้พิการโดยใช้ฟัชซี่ลอจิก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสมพร เตียเจริญ นางสาวหทัยรัตน์ กิตติลาภ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ กองมา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56 18p13i0104 ใจเขาใจเรา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม - นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายอภิรักษ์ ราชเมือง นางสาวนริสา เดชทะสอน นายธัชชัย คำถาเครือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57 18p13i0242 แอพพลิเคชันป้องกันการเสื่อมของสมองสำหรับผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - นายวิชิต สมบัติ นายตันติกร ลือฤทธิ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 18p13i0257 พจนานุกรมภาษามือไทยแบบออนไลน์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายบุญมี เวียงอินทร์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

59 18p13i0262 ไม้เท้านำทางอัจฉริยะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วชิราวุธ ธรรมวิเศษ นายพชร วีระภักดี นายรณกร ขำเพชร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

60 18p13i0273 ระบบนำทางผู้พิการทางสายตา(กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล นายณรงค์กร ศรีโจมรัก นายอัครพล ศรีจันทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

61 18p13i0318 ระบบระเบียนประวัติและประเมินผลการเรียนบนเว็บแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษาโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายรชพงษ์ จำปาแพง นายณัฐพัชร์ สุวรรณธานี นายชิตพล สีหาพงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

62 18p13i0338 แอพพลิเคชั่นการฝึกทักษะการออกเสียงสำหรับเด็กออทิสติก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นายมานิตย์ สานอก นางสาวแววตา น้อยศรี นางสาวภัทธิยา ยุตวัน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

63 18p13i0349 สื่อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ AR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายวชิระ ธานี นางสาวพนิดา อุ่นจิตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

64 18p14i0002 ระบบชาญฉลาดในการวินิจฉัยโรคจากใบยางพาราโดยเทคนิคการประมวลผลภาพและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - นายกริช สมกันธา นายอภิสิทธิ์ มาปังโม       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

65 18p14i0024 บอลลูน 4 ใบพัด เพื่อการเกษตร ด้วยฟัซซี่ลอจิก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสมชาย เตียเจริญ นายปิยะ เดชศิริ นางสาวรุ่งธิวาพร สายคำ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

66 18p14i0025 ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิด้วยฟัซซี่ลอจิกสำหรับโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสมพร เตียเจริญ นางสาวมัลลิกา หน่อเครื่อง นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีหม่น    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

67 18p14i0026 ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคนิคการประมวลผลด้วยภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นายสมพร เตียเจริญ นายศิริชัย เฉลิมสีมา นายวิทวัส พารสาร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

68 18p14i0042 ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าออกของรถยนต์ ด้วยวิธีการรู้จำป้ายทะเบียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสมปอง เวฬุวนาธร นางสาวนาฏลดา เอกสะพัง นางสาวไพลิน โคตพันธ์ นางสาวกิตติยา เขียวสุดตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

69 18p14i0078 โปรแกรมตรวจสอบโรคทางใบยางพารา โดยใช้การประมวลผลภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นายกิตติ ทูลธรรม นายจักรพงศ์ คุรุเจริญ นายนายเจษฎา สุวรรณบริบูรณ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

70 18p14i0092 ระบบตรวจสอบโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางบก เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะมีทัศนวิสัยไม่ชัดเจน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

71 18p14i0110 โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายอพิวัฒน์ พรมศรีธรรม นายปริญญา วค์ตาขี่ นายยุทธพงษ์ ธ.น. นา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

72 18p14i0119 ระบบจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์โรคมันสำปะหลังด้วยเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาววงกต ศรีอุไร นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณ์ นางสาวขนิษฐา มั่นจิต    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

73 18p14i0138 การเรียกใช้บริการของอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายผ่านไดนามิกคิวอาร์โค้ด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ชัชวิน นามมั่น นายเดชานันท์ จันทร์สระคู นางสาวศุภวดี แสนทวีสุข    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

74 18p14i0139 ตู้รับบริจาคเงินอัตโนมัติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัชวิน นามมั่น นางสาวหัสยา ติชาวัน นางสาวพรพิมล จันทร์นันต์ นางสาวประริญา โสภิณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

75 18p14i0172 ผ ุผู้ตรวจสินค้าประจำโรงงาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวณริสสา สงวนรังศิริกุล นางสาวศยามล ตุงคะศิริ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

76 18p14i0188 แอปพลิเคชันการตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำรณ สุนัติ นางสาววีรวรรณ โพร้งพนม นางสาวศิญาภรณ์ กุศลผลิน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77 18p14i0199 เครื่องต้นแบบนับจำนวนทิศทางคนเข้า-ออก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา นางสาวสุมินตรา ชันขุนทด นางสาวอภิญญา หาญสงคราม    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78 18p14i0210 การประยุกต์ใช้โมบายเอเจนท์กับการตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา, กรณีศึกษา: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวเยาวลักษณ์ จันทรสมบัติ นายวีรภัทร บุญทนันท์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

79 18p14i0228 ชุดซอฟต์แวร์โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบมั่นคง โดยอาศัยโพรโทคอล SRTP และ SDES-sk ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายพงศกร กองแก้ว นางสาวศิรดา เหล่าสุข    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

80 18p14i0237 แอปพลิเคชันคำนวณเมทริกซ์โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ นายเฉลิม เพ็งพิศ นายพฤกษาศิลป์ วงศ์ศรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

81 18p14i0259 ระบบให้น้ำพืชกึ่งอัตโนมัติผ่านเครือข่ายไร้สาย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร
นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล นายศิริพงศ์ โพธิกนิษฐ์ นายอภิสิทธิ์ วงค์ชมภู    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

82 18p14i0286 การตรวจสอบเปอร์เซ็นการปนเปื้อนเมล็ดข้าวสารจ้าวปนในข้าวสารเหนียว ด้วยวิธีการประมวลผลรูปภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมปอง เวฬุวนาธร นางสาววรรณวิสา มณีพูล       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

83 18p14i0289 ระบบป้องกันและตรวจสอบการปลอมแปลงโพรโทคอลอาร์พ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายจักรกริช กมลรัตน์ นายศุภชัย ทบโคตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

84 18p14i0334 ระบบการทำงานร่วมระหว่างหุ่นยนต์และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายนายชัชชัย คุณบัว นายพชรพงษ์ บาตดี นายสันติภาพ ฟังธรรมมงคล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

85 18p15i0041 ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสายยัญ สายยศ นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร นายชัยยุทธ ตั้งขจรศักดิ์ นางสาวสุธีกานต์ แต้สกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

86 18p15i0101 มิชชันซี : เกมปฏิบัติการพิทักษ์สวนสัตว์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายอนิรุธ ธรรมวิเศษ นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

87 18p15i0130 ภารกิจล่าสมบัติ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายภราดา เล็กตระกูลธารา นายอัษฎาวุธ วิงวอน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

88 18p15i0135 ระบบตู้ยาสามัญประจำบ้านบนมือถือแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
นงราม เหมือนฤทธิ์ นางสาวพัทธ์ธีรา ลีลารุจิวงศ์ นางสาวรัชนก จำปาหวาย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

89 18p15i0148 ระบบติดตามการทำงานของสกรัมทีม ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชิตสุธา สุ่มเล็ก นายคชฐพรรณ์ เมืองแสน       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

90 18p15i0151 แกว่งล่าฝัน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน นางสาวภัทรษร พรมทอง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

91 18p15i0187 ชุดซอฟต์แวร์สำหรับรับรองความถูกต้องของผู้ส่งเอสเอ็มเอส ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายศุภฤกษ์ สมทางดี นายพชรพล ดวงพิทักษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

92 18p15i0217 แอปพลิเคชันช่วยเหลือการใช้ยาของฉัน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กานดา สายแก้ว นายกวิน พิทักษ์วงษ์ นายภัทรดล โนนทิง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

93 18p15i0218 ผจญภัยแผ่นดินไหว ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวธนยธร แก้วแสงใส นางสาวมนันยา สิงห์ทอง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

94 18p15i0220 อีซี่ ไฮโดร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายวัฒนา กุลชาติ นายอำนาจ โพนนอก    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

95 18p15i0243 แอปพลิเคชันผู้ช่วยนักปั่น บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรชวัล ชายผา นายสัตยา ธิโสภา นายภานุวิชญ์ แสนอินทะ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

96 18p15i0249 ชุดซอฟต์แวร์รหัสผ่านใช้ครั้งเดียวแบบปุจฉาวิสัชนาบนสมาร์ตโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายอรรถพล เขยพุดซา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

97 18p15i0268 (JOinme) แอปพลิเคชันตัวช่วยนักเดินทาง ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นันท์นภัส เบญจมาศ นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง นายธนภัทร ประทีปทอง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

98 18p15i0282 แอปพลิเคชันประเมินคุณภาพการนอนหลับบนระบบปฎิบัติการแอนดรอย ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ นายรณกรณ์ ทองดี นายเสาวภาคย์ คำบุรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

99 18p15i0283 โฮมฟอร์โฮมเรส: ระบบจัดการข้อมูลเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ นางสาวชนิกรรดา เอกวงค์ษา นายวรัตถ์ ถิ่นทัพไทย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100 18p15i0322 สมาร์ทเช็ค ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสายยัญ สายยศ นายนพกร ถนอมเสียง นายณัฐพงษ์ บุญร่วม นางสาวทิชากร โพธิ์นรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

101 18p15i0329 ระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติบนอุปกรณ์ Raspberry Pi ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี - นายปณวรรต คงธนกุลบวร นางสาวฐิตาภา เหลืองพล นายปรัชญา ชื่นใจ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

102 18p15i0351 พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
นายสกรณ์ บุษบง นายศิริชัย นันทกุล       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

103 18p21i0065 มาเล่นกัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนอนุกูลนารี
นางสาวรมิตา พิมพะไสย์ ด.ช.บูรณศักดิ์ ขันทอง ด.ช.นิติภูมิ ภูสิม ด.ญ.พัชรีพร โพชนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

104 18p21i0120 หมากรุกรับ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - ยางชุมน้อยพิทยาคม
นายอาคม กองธรรม นายอนุกร เอี่ยมสำอาง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105 18p21i0122 ALEX ผู้กล้า ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.29 นางปิยวดี ปัฐพี ด.ญ.ปัญญาพร พรมวงศ์ นายปณิธาน เทพบุดดี นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

106 18p21i0123 รู้เท่าทันไข้เลือดออก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อบ.3 นายอรุณศักดิ์ ศรีมาคำ ด.ญ.ณัฐกมล ตลับไธสง ด.ญ.สุพรรษา ทนสู้    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

107 18p21i0167 คืนชีวิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร - นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายชัยภัทร ศุภรักษ์ นายพลวัฒน์ หอมจำปา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

108 18p21i0176 ท่วงทำนองแห่งการก่อกำเนิด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร - นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์ นายชาคริต บัวทอง นายวิษณุ แจ่มปรีชา นายสหัสวรรษ บุญศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109 18p21i0275 สมรภูมิรบเอลก้าท่องโลก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
นายธนวุฒิ รัตนดอน ด.ช.ณัฐวุฒิ ทรงดอน ด.ช.ยศกร คำน้อย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110 18p21i0291 บอมเบอร์แมน บอมเบอร์แมท ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ
นายเชาวนันท์ โสโท ด.ช.ณัฐวุฒิ วิตคุ ด.ญ.ณัฐวิภา เตชะแก้ว ด.ช.นัทธพงศ์ พลบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111 18p21i0297 อาเซียนดินแดนแห่งการผจญภัย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - กัลยาณวัตร
นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ช.ภาสกร ทรงยินดี ด.ช.อัศนีย์ ไทยวงศ์ ด.ช.สุรกาญจน์ อุตตรนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

112 18p21i0327 วีรบุรุษในตำนาน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นายคมสันต์ สุพรม       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

113 18p22i0018 สอนรักออนไลน์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต โรงเรียนพระทองคำวิทยา
นายสุเมธี เกษร นางสาวอุษณีษ์ แพทย์มะลัง นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด นางสาวปิยเนตร นูขุนทด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

114 18p22i0019 การเรียนรู้แบบจำลองอะตอม ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต โรงเรียนพระทองคำวิทยา
นายสุเมธี เกษร นายอนุวัฒน์ อ่างทอง นางสาวดวงฤทัย แก้วถาวร นางสาวกัลยา ดีหมื่นไวย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

115 18p22i0020 ผจญภัยห้องควบคุมมนุษย์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนกัลยาณวัตร - นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ญ.ชิดชนก แตงอ่อน       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

116 18p22i0155 การออกแบบโมดลห้องครัวด้วยโปรแกรม Autodesk Maya ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - กัลยาณวัตร
นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ช.วิทวัส สีทัดยศ ด.ช.เสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

117 18p22i0219 หนังสือมีชีวิต เรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรเรียนกัลยาณวัตร - นายสุติพงษ์ อมูลราช ด.ช.ณัฐกิตติ์ โชคดี ด.ญ.เบญจมาศ ทองคำ ด.ญ.พิชามญชุ์ เทียบเพชร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

118 18p22i0244 คณิตฟิตเปรี๊ยะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
นายพรเทพ แพร่งสุวรรณ์ นางสาวบุษยมาศ โสมนัสนานนท์ นางสาวบุศราวดี สมชัย นางสาวกฤชญา เจริญโชครดานัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

119 18p22i0256 เกมคณิตคิดทุกวัย เวอร์ชั่น 2 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ - นายบุญชู กระฉอดนอก นายพงศธร พิลาสมบัติ ด.ช.กษิดิส อินแบน ด.ญ.ทัศนียา อำไพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

120 18p22i0267 สัตว์เลี้ยงใหม่ของฉัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
นายธนวุฒิ รัตนดอน ด.ญ.พรนภา บุเมืองปัก ด.ญ.กำไร ตั้งดำรง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

121 18p22i0295 บทเรียนอักษรแสนสนุกสำหรับเด็ก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์
นายบุญชู กระฉอดนอก ด.ช.สุรพัศ ฮุยสุสดี ด.ช.ธีรศักดิ์ หงษ์ทอง ด.ช.ธนโชติ วันทมาตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

122 18p22i0333 เปิดโลกอาเซียน เรียนผ่านAR ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนมุกดาหาร
นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์ ด.ช.กิตติศักดิ์ ภูมิศรี ด.ญ.เขมิกา วงศ์มุกดา ด.ญ.พิชญาภา อนุศักดิ์เสถียร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

123 18p23i0040 ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณวัตร v.2 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอาคม ศรีวะโสภา นายศราวุธ ราชจันดี นายวิสิฐ กุลโฮง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

124 18p23i0233 โปรแกรมระบบสนับสนุนการแจ้งซ่อมบำรุง วัสดุ - อุปกรณ์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
นายวิทยา แก้วบัวสา นายจักรกฤษ สิงห์แม้ง นางสาวยาใจ ฮาบสุวรรณ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

125 18p23i0245 ปุ๋ย ไอที ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
นายพรเทพ แพร่งสุวรรณ์ นายกฤษณะ สิงห์แก้ว นายอภิสิทธิ์ ป้องกัน นายพีระศักดิ์ สิมารัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

126 18p23i0296 โปรแกรมระบบการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเทีียะ นายจีรศักดิ์ แบบทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

127 18p23i0331 ระบบการจัดการและแจ้งเตือนตู้เก็บวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
นางสาวธัญญธร ผิวผ่อง นายภูมินันท์ อนันตึก นายปิยพงศ์ กาแก้ว นายธนดล ภาวสิทธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

128 18p23i0339 ซอฟต์แวร์ตรวจข้อสอบแบบปรนัย โดยใช้ภาษาตระกูล C และ Visual Studio Express ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายศราวุธ ลาบัวใหญ่ นายณภัทร วงษ์เกลียวเรียน นายโชคชัย เสวตวงษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

129 18p31i0085 บัตรประจำตัวนักเรียนอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายภัคธร ศรศิลป นายธีระธรรม แก้วอินทร์ นายจิระภพ แสงตะวงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

130 18p33i0012 ไอโอทีแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ หัวข้อพิเศษ Internet of Things คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวรินทร์ ไทยรักษ์ นายจตุพงษ์ งอนภูเขียว       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

131 18p33i0014 ไอโอทีฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวรินทร์ ไทยรักษ์ นายพุฒิพงษ์ พลรัตน์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

132 18p33i0051 ระบบกลอนประตูนิรภัยออนไลน์ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายพงศ์เลิศ สังกะเพศ นายเอกพจน์ ทองลอง นายนาคี ภาระเวช    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

133 18p33i0056 ระบบเปิด - ปิดไฟผ่านสมาร์ทโฟน หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายพงศ์เลิศ สังกะเพศ นายวิทวัส บุญญา นายรณชัย รัตนวัน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

134 18p33i0117 ระบบจำลองการควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม - นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายพนมพร พรหมดี นายณัฐพล พันธุ์หล้า นางสาวสุทธาภา สิมมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

135 18p33i0302 ระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมการแจ้งเตือนผ่านทวิตเตอร์และการตรวจจับ ใบหน้าโดยใช้บอร์ดราสเบอร์รี่ พาย หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรชวัล ชายผา นางสาวนรมน แจ่มอ้น นางสาวพลอยกนก จุลนวล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

136 18p33i0306 หนึ่งไร่วัยเกษียณเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสมาร์ทฟาร์ม หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นางจิรัฎฐา ภูบุญอบ นายพงศธร เอกบุตร นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ นายภูวนาจ สำเภาเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

137 18p33i0325 ระบบแจ้งเตือนการเลี้ยงกุ้ง หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายธนันชัย คำเกตุ นายณัฐดนัย ภัทรโสภสกุล       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

138 18p34i0116 ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนเพริศ นายพิชชากร ศรชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

139 18p34i0248 อุปกรณ์แจ้งเตือนอาารง่วงนอนขณะขับรถโดยการตรวจจับดวงตา หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายบุญทรัพย์ ไวคำ นายชินพันธ์ จันทรักษา นายอิทธิฤทธิ์ โพธิ์สุ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ