กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 18p11n0067 อินทิเจอร์ วอร์แฟร์ : มหาสงครามแห่งตัวเลข ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นายภูวเดช สันธนาภิรมย์       ภาคเหนือ

2 18p11n0086 เกมหมากรุกประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ นายธนพล แก้วเมืองมูล       ภาคเหนือ

3 18p11n0096 นินจาเคน ล่าดาบฝ่าทะลุมิติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กานต์ ปทานุคม นายชินวัตร ศิริมา นายหัสนัย เดชะ นางสาวพิชยา นรพงษ์ ภาคเหนือ

4 18p11n0113 แอพพลิเคชันเกมทำอาหารไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) เชียงใหม่ นางชลิตดา มัธยมบุรุษ นางสาวกฤษณา จอมคำ นายวุฒกฤษณ์ นิลวาส    ภาคเหนือ

5 18p11n0119 ตื่นนอนไปเรียนกันเถอะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายจิรศักดิ์ ดีปินใจ       ภาคเหนือ

6 18p11n0137 สีสันทะเลไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวศุภรา กรุดพันธ์ นางสาวภัณฑิรา เพ่งเวหา นางสาวชัชนก ไชยคำวัง นายจิรเมธ อุทัยวรรณกร ภาคเหนือ

7 18p11n0151 จากผู้เฝ้าดวงดาว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นายกันตพล ศรีธิยศ       ภาคเหนือ

8 18p11n0157 วู้ดดี้ รัช ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวศุภรา กรุดพันธ์ นายอานนท์ สุริยา นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวธัญสิตา สมยาวะกาศ ภาคเหนือ

9 18p11n0160 เกมแอคชั่นต่อสู้เสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายศุภกิจ อาวิพันธุ์ นางสาวธัญญาลักษณ์ ขันธรรม นางสาวจิตรมาส อินทะชัย นายณรงค์รัชต์ หงส์อัศวิน ภาคเหนือ

10 18p11n0180 ล้านชนล้าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนพพล วงต๊ะ นายพิษณุ หอมหวาน นางสาวดวงพร วงค์แก้ว นายธนัท วลัยรัชต์ ภาคเหนือ

11 18p11n0211 ปั่นเฟี้ยวทะลุมิติวีอาร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นายคชพันธ์ บุญคง นายสวกฤษ จิตตสุข นายณัฐพล อุ่นต๊ะ นายกฤตกร พรหมนิล ภาคเหนือ

12 18p11n0222 คิวเบ็กซ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายเค็นเน็ทท์ โคช นายณัฐพล ภูษา       ภาคเหนือ

13 18p11n0229 เกมผจญภัยในนิทาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ นายอภิวัฒน์ รวมสุข       ภาคเหนือ

14 18p11n0237 สัตว์เลี้ยงรอบโลก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายโดม โพธิกานนท์ นายณัฐภัทร การะเกษ นายพุฒิสรรค์ โกมล นายวสุพล อังศุโภไคย ภาคเหนือ

15 18p12n0044 การพัฒนาเกมแอพพลิเคชั่นเสริมทักษะปริศนาทายศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
นางกาญจนา บุญทาศรี นายประสพลาภ เพิ่มสิน นายอานนท์ คำแปง    ภาคเหนือ

16 18p12n0046 การพัฒนาเกมฝูงลูกกระบือน้อยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำภาษาไทยที่มักเขียนผิดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์ไจโรสโคป ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร นายภาณุพงศ์ เมามูล       ภาคเหนือ

17 18p12n0072 เนียร์มิต: สนุกกับการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นางสาวกัญญาณัฐ พิรุณรัตน์       ภาคเหนือ

18 18p12n0073 ระบบจัดการห้องติวของห้องสมุด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นายวรกฤต แสนโภชน์ นายอวิรุทธ์ ฤทธิ์ศักดิ์ นายเกีรยติศักดิ์ นาเคน    ภาคเหนือ

19 18p12n0100 รีเมมแบร์: แอพพลิเคชันบัตรคำอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นางสาวพัชรินทร์ งามใส นายปิยะพงศ์ บุญสมปาน    ภาคเหนือ

20 18p12n0110 สื่อนำเสนอข้อมูลการแต่งกายประจำชาติอาเซียน (AEC) แบบตัวการ์ตูน3มิติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - นายพิศิษฐ์ นาคใจ นางสาวรมย์นลิน กันยะ       ภาคเหนือ

21 18p12n0120 แอพพลิเคชั่นจำลองเครื่องดนตรี"สะล้อน่าน"บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นางสาวกัลยวรรธน์ ปุญยะศิริ       ภาคเหนือ

22 18p12n0122 ตำนานการแข่งเรือพาย ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แห่งนันทบุรีศรีนครน่าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายปกรณ์ สุนทรเมธ นายFoklourng Fan นายเดชาวัต ฤชุโรจน์    ภาคเหนือ

23 18p12n0144 การพัฒนาเกมแนวป้องกันฐานทัพสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กานต์ ปทานุคม นายวริศ กรรณฐสทุธิ์       ภาคเหนือ

24 18p12n0192 การเรียนรู้วงจรไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี เออาร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสุทธิพงศ์ สุรักษ์ นายอานุภาพ จำฟู นายณัฐชนน ศรอากาศ นางสาวมาริษา หาญสมุทร ภาคเหนือ

25 18p12n0223 สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ และ ทรัพยากรป่าไม้ไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวเบญจมาศ ปัญญางาม นายพิทยา เจนเขตรการณ์ นายสุรินทร์ นิลชัย นายอนุรักษ์ บุญฤทธิ์พาณิชย์ ภาคเหนือ

26 18p12n0224 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นายพงศธร ฟองตา นางสาวศุภศรี ศรีเมือง นายพนธิตร เมืองชื่น นายรณกฤต ซอนเสน ภาคเหนือ

27 18p12n0225 นี่ละขนมไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
นายนพณัฐ วรรณภีร์ นายอาทิตย์ สุตะวงค์ นางสาวพิมพ์ชนก โรมจุมจัง    ภาคเหนือ

28 18p12n0232 แอปพลิเคชันพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางลัชนา ระมิงค์วงศ์ นายกรวิทย์ มูลเมือง นายธนพงศ์ ธรรมลังกา    ภาคเหนือ

29 18p12n0240 การเรียนรู้เเบบเคลื่อนที่เพื่อนำไปสู่การศึกษาวัฒนธรรม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางลัชนา ระมิงค์วงศ์ นายกังวาน ธุรี       ภาคเหนือ

30 18p13n0053 ระบบคลังความรู้เสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านเทคโนโลยีวอยซ์โอเวอร์ไอพี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิตติพงษ์ สุวรรณราช นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก นายบดินทร์ ด้วงสงกา นายพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร ภาคเหนือ

31 18p13n0091 ยูเซิร์ฟ: แอพพลิเคชันในการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดยอาศัยการสรุปเนื้อหาด้วยแผนผังความคิด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นายภาณุวิทย์ ผลเกิด       ภาคเหนือ

32 18p13n0167 หมวกนำทาง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) เชียงใหม่ สมนึก สินธุปวน นายวุฒิพงศ์ ปุ๊ดหน่อย นางสาวชุตินันท์ ตรงต่อกิจ นางสาวศรันย์รักษ์ บุณยะกาญจน์ ภาคเหนือ

33 18p13n0176 เข็มกลัดสำหรับผู้พิการทางสายตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) เชียงใหม่ นายสมนึก สินธุปวน นางสาวกัลชยุดา อัครถกลภาคิน นายธนากร เชื้อพรมศร นางสาวชลธิชา ชมตา ภาคเหนือ

34 18p14n0022 ระบบกันขโมยรถจักรยานยนต์อัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - นายรุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล นายคีรินทร์ วงศ์ปัน นายเมธชนัน นาอุ๋ย    ภาคเหนือ

35 18p14n0043 การแสดงข้อมูลของรถ Taxi ในกรุงเทพมหานครในรูปแบบกราฟิก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
ธีรยุทธ โหรานนท์ นายพงศ์นรินทร์ วิลัยคาร นางสาวรัสรินทร์ เมธาเฉลิมพัฒน์    ภาคเหนือ

36 18p14n0074 จัมพ์ เฟรมเวิร์ค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา - นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ นายสยามรัฐ แก้วตา นายอาทิตย์ ถาตุ่ม    ภาคเหนือ

37 18p14n0075 ระบบบริหารจัดการน้ำนมวัว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ นางสาวอนามิกา พิมพา นางสาวจิตติมา บุญมี    ภาคเหนือ

38 18p14n0080 แอพพลิเคชั่นจัดการเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยอาดูโน่ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นายวรกฤต แสนโภชน์ นายเขมรัฐ ฟักเขียว นายวิทวัส แสงบุญ    ภาคเหนือ

39 18p14n0088 ระบบตรวจสอบสถานะเครื่องปรับอากาศโดยเครือข่ายแลนไร้สาย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ นายวรพงษ์ พรมงาม นางสาวอารีย์ บุญนิตย์    ภาคเหนือ

40 18p14n0108 โปรแกรมบริหารจัดการการลงทุนส่วนบุคคล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายชลภูมิ ไทยยันโต       ภาคเหนือ

41 18p14n0115 ระบบ GPS ติดตามรถยนต์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ นายสิทธิพันธ์ ปานอยู่ นายสุรพงศ์ เพชรโปรี    ภาคเหนือ

42 18p14n0169 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) เชียงใหม่ สมนึก สินธุปวน นายชานนท์ ปัดชัยสุ นายอรรคพล อินทรศร นายฐิติพงศ์ ศิริ ภาคเหนือ

43 18p14n0185 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโครงสร้างโครงข่าย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายยุทธพงษ์ สมจิต นายธนฤกษ์ ลิ้มสุรศรี นายวุฒิพันธ์ สุริยะนันท์    ภาคเหนือ

44 18p14n0234 โปรแกรมคำนวณราคาขนมโดยใช้การประมวลผลภาพสำหรับร้านเบเกอรี่ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา นายสหรัฐ สุดหอม นายปรวัธน์ รัตนคูหา    ภาคเหนือ

45 18p15n0005 ชัปปี้คู่หูดูแลสุขภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์ นางสาวณัจยา พรหมน้อย นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข ภาคเหนือ

46 18p15n0032 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกความดี กิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เชียงราย นายพิเชษฐ กันทะวัง นางสาวมัชฌิมา ชาวยอง นางสาวอัจฉรา พันธ์สกุล    ภาคเหนือ

47 18p15n0057 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการรับวัคซีน เด็กวัยแรกเกิด - 12 ปี บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
นางกาญจนา บุญทาศรี นางสาวกัญญาพัชร ธงยี่สิบสอง นางสาวเกสรา แก้วพรม    ภาคเหนือ

48 18p15n0078 แอพพลิเคชั่นตรวจสอบและควบคุมรถเมล์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นายวรกฤต แสนโภธน์ นายฐาปนนท์ เสนาธรรม นายเบ็ญจมินทร์ แจ้งจำรัส    ภาคเหนือ

49 18p15n0081 แอปพลิเคชันตรวจข้อสอบปรนัยอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา - นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ นางสาวพรพิไล แย้มชุมพร นายพงษ์วริษฐ์ มณีวรรณ์ นายเกียรติศักดิ์ ไชยวาลย์ ภาคเหนือ

50 18p15n0089 ยูพีฮับ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ นางสาวพรชนก สุรินทร์ นางสาวนิพิษฐา กันทิยะ นายศราวุฒิ ปกคำ ภาคเหนือ

51 18p15n0090 แอพพลิเคชั่นติดตามคนหายบนสมาร์ทวอช ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นายวรกฤต แสนโภชน์ นายชาญชัย สุวรรณไพรัตน์ นายสรโชติ ใจสัตย์    ภาคเหนือ

52 18p15n0098 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจองห้องพักสำหรับแบ็คแพ็คเกอร์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
นายพิเชษฐ กันทะวัง นายวีรพล สุขมั่น นางสาวปรารถนา ผิวแก้ว    ภาคเหนือ

53 18p15n0138 เกมวอล์คแรลลีบนแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายจักริน ชวชาติ นางสาวเบญจมาศ สิงห์แก้วเจริญ นายศุภวิชญ์ ภัทรสุวิชช์    ภาคเหนือ

54 18p15n0158 ระบบการติดตามการใช้จ่ายเงินบนระบบแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
นางสาวสุวรรณี ปัญยศ นางสาวชไมพร เลาคุ้ม นางสาวจิตตรา มาลี    ภาคเหนือ

55 18p15n0163 แอพพิลเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการร้านอาหารและคำนวนแคลอรี่บนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
นางสาวสุวรรณี ปัญยศ นายเจริญพล คำวัง นายเกรียงไกร แก้วมงคล    ภาคเหนือ

56 18p15n0165 การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันติดตามรถโดยสารสาธารณะสำหรับมือถือในระบบแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนริศรา เอี​ยมคณิตชาติ นางสาวรัตนาภรณ์ สุนทรนาคา นางสาวหทัยรัตน์ บุญภักดี    ภาคเหนือ

57 18p15n0166 แอพพลิเคชั่นการประเมินพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกตษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นางสาวสุวรรณี ปัญยศ นายสิทธิพงษ์ ใจดี นายทรงวุฒิ เผ่าตัน    ภาคเหนือ

58 18p15n0170 ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
พรเทพ โรจนวสุ นายกิตติภัฏ ธรรมวงศ์ นายธนพล ปิ่นแก้ว นางสาววรรณิกา ฟั่นล้อม ภาคเหนือ

59 18p15n0186 แอพพลิเคชั่นติดตามเด็กพลัดหลงบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ภาคพายัพ นายธนิต เกตุแก้ว นายอัมริทร์ หลำเจริญ นายธนารักษ์ ลำนวล    ภาคเหนือ

60 18p15n0189 โปรแกรมประยุกต์บนมือถือสำหรับสืบค้นข้อมูลโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ โดยใช้คำค้น และเออาร์โค้ด ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวอารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง นายภาณุวัฒน์ จันทวี       ภาคเหนือ

61 18p15n0221 หมออยู่ไหน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน นายไกรวิชญ์ ทันวัน       ภาคเหนือ

62 18p21n0002 คู่มือทำอาหารแสนอร่อย ตอน อาหารไทยพื้นเมือง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจักรคำคณาทร
นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร นางสาวปวรรัตน์ จันทร์เอี่ยม นางสาวภัทรภร ตาเจริญเมือง นางสาวธนัชชา เลือดไทย เลือดไทย ภาคเหนือ

63 18p21n0004 สงครามเก้าทัพ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.พัสกร อิงคสันตติกุล ด.ช.ภูบดี ใจผ่อง ด.ญ.พรรณปพร ชุ่มมงคล ภาคเหนือ

64 18p21n0009 ขนทรายเข้าวัด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวปานชนก ชมชื่น นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นายเอกพล สุขประเสริฐ ภาคเหนือ

65 18p21n0021 มหัศจรรย์แห่งโลกนิทาน ตอนลูกหมู 3 ตัว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) - นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายกิตติชัย บุตรประเสริฐ ด.ช.ชาญชัย บุราโส ด.ช.ธีระพล เอี่ยมอาจ ภาคเหนือ

66 18p21n0037 36 วันกับน้ำท่วม ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง "-" โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายโยธิน อ้ายพิงค์ชัย นางสาวจิรัฐิพร บุญสนอง นางสาววัชรา วัชระชัยสุรพล นางสาวอารยา เรือนกูล ภาคเหนือ

67 18p21n0059 บล็อคสร้างโลก สร้างชีวิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายณภัทรธรณ์ ขยันธนากร นายตรีทเศศ ไชยมงคล นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ ภาคเหนือ

68 18p21n0094 โขนน้อย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นายธปณัฐ สามสี นายภูพิรัฐ สุปินราษฎร์ ภาคเหนือ

69 18p21n0099 มาริโอเน็ตนักเชิดหุ่นในดินแดนมหัศจรรย์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายโยธิน อ้ายพิงค์ชัย นายอิทธิกร ทาชนะ       ภาคเหนือ

70 18p21n0106 มาถีบ...(กับ)ผมเถอะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายชยุตพงศ์ พรมลี นายณภพ เชาวพูนผล นายติณณภพ ขัติยะ ภาคเหนือ

71 18p21n0128 เทพคำศัพท์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ       ภาคเหนือ

72 18p21n0143 เกมสมบัติมหามนต์ตรา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางไสวรินทร์ สุทา นายรดิศ ค้าไม้ นางสาวอาทิตยา วีระกุล นางสาวเนตรชนก ตันไชย ภาคเหนือ

73 18p21n0215 ร่างกายหุ่นดีแข็งแรง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายธเนศพล สุวรรณปรีชา นายกรวิชญ์ วิไลรัตน์ นายคุณากร คำแปง ภาคเหนือ

74 18p22n0003 วงจรพิศวง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายธนโชติ สายทอง ด.ช.พฤทธ์วัฒนคุณ เอมะสุวรรณ ด.ช.พีรัช ไชยวงค์ ภาคเหนือ

75 18p22n0008 สร้างประสาทให้หุ่นยนต์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายรัชชานนท์ ประภัสสรพงษ์ นายภูริทัศน์ ฉัตรยาลักษณ์ นางสาวจิตตราภรณ์ จิตวงศ์ ภาคเหนือ

76 18p22n0029 แรงและความดันในดินแดน Neu AdvenTon ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนภัทร วัชวงษ์ นางสาวกิรณา ตันบูรณา นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล ภาคเหนือ

77 18p22n0036 ผ่าให้หมด อย่าให้เหลือ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางไสวรินทร์ สุทา นายนินัทธ์ กิตติปภัสสร นายอิงครัต เต็งไตรสรณ์ นายชนินทร์ โล่โชตินันท์ ภาคเหนือ

78 18p22n0040 รอยฝันพลังงานเดือด ภาค2 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวพิชญา สิงห์เวชสกุล นางสาวพัชราภรณ์ วังสัตตบงกช นางสาววิภาวีนี คงสระ ภาคเหนือ

79 18p22n0041 ภารกิจพิชิตมลพิษทางอากาศ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวสุพชยาฌ์ วิสิฐสิริ นางสาวพิมพ์ลภัส จอมจันทร์ นางสาวนิภาธร ว่องวิไลรัตน์ ภาคเหนือ

80 18p22n0101 เกาะดาว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายยมนา สุขหอม นางสาวสุวทัยวรรณ อินต๊ะสืบ นายเนรัญนิตย์ ศรีวงศ์ นางสาวชัญญา แต้สุนทรไพเราะ ภาคเหนือ

81 18p22n0114 โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายชาญชนะ วิชา นายอังกินันท์ ทักษิณาพิมุข นายพชรดล นพนาคร ภาคเหนือ

82 18p22n0118 แอพทบทวนความรู้ด้วยระบบรู้จำเสียงและสังเคราะห์เสียงบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง นางสาวพรพรรณ กองสินแก้ว นางสาวชลมาศ บันสุดร    ภาคเหนือ

83 18p22n0124 เมืองแห่งฝัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ -
- นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร นางสาวรันชนก ไทยใหม่ นางสาวนฤมล บรรจงพาณิชย์ นางสาวบุษบา ปรีดาอนันทสุข ภาคเหนือ

84 18p22n0131 ร็อกกี้สำรวจหินมหัศจรรย์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางสาวปิบเปรมกมล วันติยา นายธนธรณ์ ดอนปัน ด.ช.อดิศร ขาวอิ่น นายอรัณย์ บัวอินทร์ ภาคเหนือ

85 18p22n0150 ไขปริศนาปริมาตร ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย - นายสัญญา แก้วอรุณ นางสาวนุชวรา มูลแก้ว นางสาวเจนจิรา โนชัยวงค์ นางสาวอริสรา เดชเสถียร ภาคเหนือ

86 18p22n0154 พฤกษศาสตร์ 3D ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม - นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพล นางสาวธิดารัตน์ ไชยสถาน นางสาวบงกชกร ไทยใหม่ นางสาวนริศรา บัวมูล ภาคเหนือ

87 18p22n0173 ภาษาอังกฤษน่ารู้ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายนัฐดนัย ไทยแท้ นายไท พฤฒิธาดา นายชนที เลขาลุทธิพร นายชวิศ ดีสมศักดิ์ ภาคเหนือ

88 18p22n0178 ผ่าพิภพเซลล์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวงามบุญ ปันมะ นางสาวศุภิสรา รวดเร็ว    ภาคเหนือ

89 18p22n0200 เกมเลขฐาน Application เพื่อการเรียนรู้ระบบเลขฐานด้วยตนเอง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี
นายสินชัย ชวลิตพิเชฐ ด.ญ.ธิดา ประสม ด.ญ.รัชนีกร ปัญญาไว    ภาคเหนือ

90 18p22n0202 เจ้าหนูผจญภัยในระบบหมุนเวียนโลหิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ญ.ภิรมณ สันธนาภิรมย์ ด.ช.พงศ์พล สุขเกษตร ด.ช.ชวิน เตริยาภิรมย์ ภาคเหนือ

91 18p22n0204 ตะวันจันทร์เจ้าผจญภัยแผ่นดินไหว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางไสวรินทร์ สุทา นายธนวัฒน์ สายก้อน นางสาวยศภัทร ยศบัวพิศ    ภาคเหนือ

92 18p22n0210 นายวิทยาศาสตร์ กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางสาวปิยเปรมกลม วันติยา ด.ช.ไตรภพ กาวี นางสาวนศิกานต์ ธรรมพิทักษ์ นายพุทธิรัตน์ กิ่งแก้ว ภาคเหนือ

93 18p22n0219 ฟันเฟืองมหาสนุก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา ด.ช.ชาคร วิทยาภัค ด.ช.เปรม ใจบุญ นางสาวกรกานต์ เลาวพงศ์ ภาคเหนือ

94 18p22n0226 สิ่งเร้า ในโลกเสมือนจริง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ช.จักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ ด.ช.ธนภัทร จรัญวรพรรณ ด.ญ.นภัสชล อินทะพันธุ์ ภาคเหนือ

95 18p23n0001 ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายสุพัฒน์ เดชะ ภาคเหนือ

96 18p23n0033 เครื่องแลกชิพอัตโนมัติ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี - นายอานนท์ มากมี ด.ญ.พัทธ์ธีรา จันทรศิริ ด.ญ.มนสิชา พลัง ด.ญ.วริศรา บุญยิ้ม ภาคเหนือ

97 18p23n0068 หมูออมสิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวภัทรภร ปัญญา นางสาวศศิวิมล บัวคำปัน นายสิรวิชญ์ บุญคุ้ม ภาคเหนือ

98 18p23n0071 กาลครั้งหนึ่ง หาลครั้งหนึ่ง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายพีรภพ เจิมโมรา นายพัทธกานต์ พัชรเวทิน นางสาวณิชารีย์ ชีวะประวัติงาม ภาคเหนือ

99 18p23n0103 ทำการบ้านกันเถอะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายมาวิน เสียงใหญ่ นายจิราเจต จันทรวงศ์    ภาคเหนือ

100 18p23n0109 กำเมือง กำไทย คำเดียวกัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายโชติรงค์ มาศวิเชียร นายศศิศ วงค์ตาผา ด.ช.ธรรมรัฐ โบสถ์ทอง ภาคเหนือ

101 18p23n0123 แอพเตือนทางโค้งบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นายอุเทน โค้งนอก นายศิริวัฒน์ บุญช่วย นายรุ่งโรจน์ นิ่มเปีย    ภาคเหนือ

102 18p23n0126 ระบบแจ้งเหตุการหกล้มและเตือนเปลี่ยนท่านอนสำหรับผู้สูงอายุ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นายอุเทน โค้งนอก นายสุภกิณห์ ทองห่อ นายกรศุทธิ์ เกิดแย้ม    ภาคเหนือ

103 18p23n0127 ระบบตรวจสอบและติดตามเด็กปฐมวัย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน นางสาวชริดา สินผ่องไพศาล    ภาคเหนือ

104 18p23n0171 ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นายอานนท์ มากมี นายศุภกร สันคม       ภาคเหนือ

105 18p23n0182 การพัฒนาข่ายงานเส้นทางขยะด้วย Google Map ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทย์ -คณิต ลำปางกัลยาณี
นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ นางสาวดารุณีย์ มีลาภ นางสาวกานต์ติมา นิลม่วง    ภาคเหนือ

106 18p23n0187 สัญญาณรดน้ำต้นไม้ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - ปงพัฒนาวิทยาคม - นายกรุง วงศ์ไชย นางสาวจิรัฐติกาล บุญชุม นางสาวสุพัตรา นามวงค์ นายอนุกูล คิดดี ภาคเหนือ

107 18p23n0188 โปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายอธิราช สิทธิราษฎร์ ด.ช.เอื้อบุญ เรือนคำฟู นายรวิชญ์ ลงกานี ภาคเหนือ

108 18p23n0203 ระบบล็อกประตูอัจฉริยะโดย R.F.I.D ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายชยณัฐ แสงสว่าง นายชนินทร์ รังสาคร นางสาววรรณชยา ทิพย์พินิจ ภาคเหนือ

109 18p32n0076 ระบบระบุตำแหน่งและรู้จำตัวอักษรบนพื้นฐานวิธี MSER และ CNN หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นางสาวศุภากร อินทรทัต       ภาคเหนือ

110 18p33n0035 บริภัณฑ์แห่งโลกอินเตอร์เน็ต หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เชียงราย นายพิเชษฐ กันทะวัง นายภานุวัฒน์ คำวิลัย นายบัญชา ดวงมณี    ภาคเหนือ

111 18p33n0047 ระบบควบคุมเครื่องยิงพลาสมาด้วยการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเพื่อการพัฒนาการของเมล็ดที่ดีขึ้นในงานวิจัยทางด้านเมล็ดพันธ์ุ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
นายอลงกต กองมณี นายนัฎฐ์วิษิษฏ์ ทุนกิจใจ นายศรัณ จันตุ่ย นายทศพร ปาลี ภาคเหนือ

112 18p33n0048 ระบบเฝ้าติดตามและควบคุมอาคารโดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างสรรพสิ่งด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ แบบเปิด หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
นายอลงกต กองมณี นายสถาพร มูลลิสาร นายสุรเชษฐ์ เหมือนฟู    ภาคเหนือ

113 18p33n0050 วิธีการทางอ้อมในการวัดค่าคุณภาพน้ำในบ่อปลานิล หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) - นายอลงกต กองมณี นายกมล คงเมฆา       ภาคเหนือ

114 18p33n0054 ระบบการควบคุมดูแลฟาร์มไก่ไข่โดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) - นายภานุวัฒน์ เมฆะ นางสาวพนิตา กอบแก้ว นางสาวพรภิรมย์ พรมมาลา นางสาวนูรีซัน แลแตบาตู ภาคเหนือ

115 18p33n0055 การเขียนโปรแกรมปฎิกิริยาแบบกราฟฟิกเพื่อติดต่อกับผู้ใช้งาน หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
นายอลงกต กองมณี นางสาวจรรยพร ขัดวิลาศ       ภาคเหนือ

116 18p33n0061 ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน(ลำไย)ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT) หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายประธาน คำจินะ นายปวเรศ บวรภัทรวดี นายวชิระพันธ์ พิมพา    ภาคเหนือ

117 18p33n0062 ระบบจัดเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคชุมชน หัวข้อพิเศษ Internet of Things สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นายอนุสรณ์ ใจแก้ว นายณัฐพงษ์ สุริยะวงศ์ นายสุเทพ อาจอ    ภาคเหนือ

118 18p33n0069 ป้ายเกษตรอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นายธนาวุฒิ ธนวานิชย์ นางสาวการวิการ์ คงเรือน นางสาวสุวนันท์ สุยะต๊ะ    ภาคเหนือ

119 18p33n0121 เกตเวย์ที่รองรับหลายโปรโตคอล สำหรับการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายศุภากร ยุคลธง นายภาสวุฒิ ธนันชัย    ภาคเหนือ

120 18p33n0130 ระบบการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things - โรงเรียนวชิราลัย - นายกีรติ ทรัพย์จุล นายอภิรักษ์ วรรณะ นายอนุพงค์ มูลเฟย นายจักราวุธ บุญศรีตัน ภาคเหนือ

121 18p33n0139 ระบบควบคุมและรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายเอกภพ วงค์สอน       ภาคเหนือ

122 18p33n0168 ติ๊ก ต๊อก เตือนภัย หัวข้อพิเศษ Internet of Things - โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม - นายกรุง วงศ์ไชย นางสาววริศรา ธรรมอักษร นางสาวพนัชกร สุนันต๊ะ นายอรรถพล สุวันโน ภาคเหนือ

123 18p33n0174 การพัฒนาโปรแกรมรู้จำเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ บนราสเบอรี่พาย หัวข้อพิเศษ Internet of Things คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กิตติพงษ์ สุวรรณราช นายศรราม ปิ่นพันธ์ นางสาววิภาณี ช้างเจริญ นายสรศักดิ์ เม่นเผือก ภาคเหนือ

124 18p33n0184 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังฝุ่นควัน หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายธนทัต ฐานียณัฏฐ์ นายภคิน สุวรรณวัฒน์ ภาคเหนือ

125 18p33n0195 ระบบวิเคราะห์คุณภาพเครือข่ายไวไฟด้วยราสเบอร์รี่พาย หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางอัญญา อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์ นายภัทราวุฒิ วิทยาภิรมย์       ภาคเหนือ

126 18p33n0241 ระบบจัดการและสังเกตการณ์พืชสำหรับสมาร์ทฟาร์ม หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพพล ชูศรี นายศรคม อยู่หัตถ์ นางสาวแพรวา ตรีธารา นายต่อตระกูล ชาเทพ ภาคเหนือ