กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 18p11s0058 ปาร์ตี้ลิงค์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายกชนัฐ วิสกุล นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ นายธนพร หนูวิลัย ภาคใต้

2 18p11s0078 อภัยมณี ศึกสงครามหยุดโลก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง นายอรัญ คุณอารี นายเฉลิมชนม์ แซ่คู ภาคใต้

3 18p12s0072 ปริศนาเขาวงกต ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายอนุรักษ์ ถุงทอง นางสาวพิรญาณ์ ภูริพงศธร นางสาวปณิตา สีสวรรค์    ภาคใต้

4 18p12s0076 เกมส์ตีตัวตุ่นด้วยเสียง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุรักษ์ ถุงทอง นางสาวภาวินี โพธิ์ชี นายภาสุ บุญสุข    ภาคใต้

5 18p12s0087 แอพพลิเคชั่นจำลองการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางวิจิตรา เพ็ชรกิจ นายศุภกร สุขใจ นายจิรภัทร ลิ่มพาณิชย์    ภาคใต้

6 18p12s0104 บาสเก็ตบอลแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายโภคี บุญนรากร       ภาคใต้

7 18p13s0025 การพัฒนาเครื่องมือกับเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์เเละทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกรกต สุวรรณรัตน์ นางสาวศิริวรรณ์ สืบเสน นายวิศณุ รัตนปัญญา    ภาคใต้

8 18p13s0066 ระบบจำแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อวางแผนการใช้พลังงาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัฒนพงศ์ เกิดทองมี นายสุจเร สายัณห์ นายสุรชัย พรหมเกิด    ภาคใต้

9 18p13s0070 เกมออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นางสาวภัทรานิษฐ์ มุสิกะประยูร นางสาวลลิตวดี ดำยศ    ภาคใต้

10 18p14s0010 โปรแกรมจำลองการผันน้ำลงทะเลด้วยเครื่องผลักดันน้ำ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายอภิชาติ หีดนาคราม นางสาวเปมิกา รองเดช นายปิยพันธ์ รอดคืน นางสาวกมลพรรณ วงศ์เลิศประดิษฐ์ ภาคใต้

11 18p14s0037 การติดตามและการให้ข้อมูลโรคตามฤดูกาลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบนทวิตเตอร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นางสาวจารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย นายศุภกร ทองตรา นายอัชรอฟ สาแม    ภาคใต้

12 18p14s0039 เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติด้วยการสแกนสำหรับข้อสอบปรนัย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี จิราภรณ์ เมืองประทับ นางสาวอัจจิมา สินฉิม นางสาวกรกมล พนาพิทักษ์กุล    ภาคใต้

13 18p14s0047 เซ็นเซอร์ที่ไม่ใช่ภาพถ่ายสำหรับการนับสัตว์น้ำ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี นายณัฐพล บุญนำ นางสาวชนนิกานต์ สังข์เมฆ นางสาวรวิวรรณ แก้วขาว    ภาคใต้

14 18p14s0057 โปรแกรมจำลองการไหลเวียนของเลือดในร่างกายมนุษย์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัฒนพงศ์ เกิดทองมี นายพันธดนย์ รอดแถม       ภาคใต้

15 18p14s0102 ระบบชุมชนฟรีไวไฟ 1 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จิรวัฒน์ แท่นทอง นายโสภณ จันทน์ สัตพล สองสัน ปิยวิทย์ ณ พัทลุง ภาคใต้

16 18p14s0107 ระบบตรวจจับการบุกรุกและแจ้งเตือนออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายอนันท์ ชกสุริวงค์ นายอติกันต์ มาริกัน นายฟิรมันน์ ลัสมาน นายอินทัช เอี้ยวเหล็ก ภาคใต้

17 18p15s0026 แอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายเถกิง วงส์ศิริโชติ นางสาววีริญญา ขมิรักษา นางสาวซัลวา แวอุเซ็ง    ภาคใต้

18 18p15s0027 แอปพลิเคชันทดสอบประสิทธิภาพการได้ยิน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายเถกิง วงศ์ศิริโชติ นางสาวนภาพร สุวรรณมณี นางสาวหัสนา หมัดอะดำ    ภาคใต้

19 18p15s0038 เกมจับคู่บนสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ วรพจน์ จักขุพันธ์ นายอภิศักดิ์ จุลแก้ว นางสาวเกศินี พรหมนวล    ภาคใต้

20 18p15s0040 คู่มือแนะนำสารสนเทศอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี นางสาวพัชรนันท์ เวชพราหมณ์ นางสาวการีมะห์ บือเฮง    ภาคใต้

21 18p15s0041 ระบบแนะนำสถานที่สำคัญและกิจกรรมทางศาสนาพุทธจากบริบทบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายวรพจน์ จักขุพันธุ์ นางสาวศุภรัตน์ ใจซื่อดี นางสาวสิรามล อักษรธรรม    ภาคใต้

22 18p15s0045 ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากอาการละเมอเดินโดยใช้ Smatrwatch ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง นายกฤตเมธ ขำคม นางสาวนนิดา ทองเทพ    ภาคใต้

23 18p15s0060 แอปพลิเคชั่นการบริจาคโลหิต ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายธัชชัย เอ้งฉ้วน นายชูวงศ์ สีตะพงศ์ นายเฉลิมชัย บัวชุม    ภาคใต้

24 18p15s0063 ระบบตรวจข้อสอบปรนัยแบบอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี จิราภรณ์ เมืองประทับ นายบพิธ พรประยุทธ นางสาวชนกนันท์ วีระพันธ์ นายพิชญ์ อินทรมนตรี ภาคใต้

25 18p15s0075 มิวสิค บ็อกส์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายเกริกบุระ จันทร์พริ้ม นายอานนท์ แก้วประเสริฐ นายวงศกร เตโชอภิวัฒนกุล ภาคใต้

26 18p15s0080 ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต วโรดม วีระพันธ์ นายชนกันต์ อินทรเจริญ นายธฤษณุ สาขะมุติ นายณัฐิวุฒิ ตะนุสะ ภาคใต้

27 18p15s0083 แอปพลิเคชั่นสำหรับแปลงรูปข้อความเป็นตัวอักษรด้วยการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทย ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี จิราภรณ์ เมืองประทับ นายณภัสวัฒน์ ราชพิบูลย์ นายตรีเพชร รอดโหม้ง นายณภัทร ชนะภัย ภาคใต้

28 18p15s0085 แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมด้านกีฬา ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายทศพล นวลช่วย       ภาคใต้

29 18p15s0097 ระบบเฝ้าระวังติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาวจามิกร หิรัญรัตน์ นายทินกร บัวนวล นายพิชญะกร กันตังกุล นายปริวัธน์ อิสระธรรมกุล ภาคใต้

30 18p21s0002 สีขาว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
นายธเนศ หาญใจ นายอนุชิต รักษาพล นางสาวหฤทัย แซ่ฮั่น นางสาวหทัยกาญจน์ รัตนุศักดิ์ ภาคใต้

31 18p21s0004 ห้องปริศนา เวอร์ชั่น 2 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายวัชริศ ตันตยกุล นายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์ นายธนพงษ์ รองเดช ภาคใต้

32 18p21s0008 เกมกลยุทธ์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีภูเก็ต - นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ นายสถาพร บางเตียว นายศานติ คงนวลใย นายพงศ์เทพ พรศิริวงศ์ ภาคใต้

33 18p21s0048 มหันตภัยอวกาศ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีภูเก็ต
นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ นายรัชชานนท์ วัฒนาพรินทร นายสวรรษ วงษ์ศาโรจน์ ด.ญ.ปราณ ปรานวีระไพบูลย์ ภาคใต้

34 18p21s0055 เอสเอฟจี เเฮปปี้สุดๆ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง ด.ญ.เกศมณี ชูหอยทอง ด.ญ.มธุรดา เชาว์เฉลิมพงศ์ ด.ญ.ศิรินทร์ขวัญ เเสนบุญศิริ ภาคใต้

35 18p21s0106 ครั้งสุดท้ายกับความทรงจำ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวธมลวรรณ คงเกลี้ยง ด.ญ.ประกายดาว หอตระกูล ด.ญ.ปวิชญา นภาพงศ์สุริยา ภาคใต้

36 18p21s0116 เดอะทัชมิวสิค ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนแสงทองวิทยา
นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายติณณ์ ศิริเดช นายสัณห์พิชญ์ ซู นายทีปต์ธัญวิศ บุญฤทธิ์ ภาคใต้

37 18p22s0005 สื่อการเรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง - นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาววิรดา ยรรยงเลิศ นางสาวพัชรมัย ฤทธิ์สมิตชัย นางสาวกัลยณัฏฐ์ ภัทรบุญญวัชต์ ภาคใต้

38 18p22s0006 ข้าวไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวสุพิชญา จันทร์รงค์ นายกิตติวินท์ บัวสด นายศิวัช ชำนิธุระการ ภาคใต้

39 18p22s0007 ภาษาซี ง้ายง่ายด้วยตัวเรา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง - นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายณัฐวุฒิ ปั้นทอง นางสาววิชญา วัชรเสรีกุล นางสาวสาธิตา สีหะรัญ ภาคใต้

40 18p22s0011 มหัศจรรย์ของเลขฐาน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสภาราชินี - นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายรัฐศาสตร์ มิ่งแก้ว นายภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์    ภาคใต้

41 18p22s0028 เจ้าหนูปรมาณู ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล - นายวิชัย บัวเนี่ยว นายศุภกร ชวนวัฒนา นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง นายรัตภูมิ นพพัตร ภาคใต้

42 18p22s0030 เปิดโลกธรณีเพื่อนซี้วิทยาศาสตร์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางตรีชฎา ถาวรมาศ นางสาวศลิษา จิตชาญวิชัย นางสาวปณิชา อุไรรัตน์ นางสาวธัญกมล ชุมทอง ภาคใต้

43 18p22s0031 แอปพลิเคชั่นเพื่อหนุ่มสาวชาวฟิสิกส์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายอัมมาน สันติ นายอานนท์ คล้ายรุ่ง นางสาวกรัณฑรัตน์ ชมเชย ภาคใต้

44 18p22s0042 เอสดีซี อันลี้ลับ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวจิดาภา เถรว่อง นายศุภชัย บุญเจริญ นายกฤตนัน ฉลอง ภาคใต้

45 18p22s0079 Ecosystem เติมเต็มความรู้ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นางสาวฐิตาภา สายัณห์ นางสาวภัทรานิษฐ์ ศุภฉายากุล นางสาวญานิกา อาจหาญ    ภาคใต้

46 18p22s0096 มหัศจรรย์กล่องดนตรี ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวอินทุอร แก้วละเอียด นางสาวธิดารัตน์ ฮั่วลี้ นายปิยภัทร ดวงพัตรา ภาคใต้

47 18p22s0105 เด็กชายจอมฉงน ผจญแดนโครงสร้างพืช ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางพัชรา พงศมานะวุฒิ นางสาวลักษิกา คำสุข นางสาวกุลภัสสร์ อาจหาญ นางสาวณัฐมน วงษ์สมบัติ ภาคใต้

48 18p22s0111 เว็บไซต์การทำงานของวงจรไฟฟ้า ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล
นายวิชัย บัวเนี่ยว นางสาวณราภรณ์ เอียดจงดี นางสาวยศยา รักษาผล นายนบิลอาลี ปะดุกา ภาคใต้

49 18p23s0015 ฟาร์มฉลาด-สร้างสรรค์ท้องทะเล ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนแสงทองวิทยา - นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายพัชรพล จริงจิตร นายชญานนท์ แซ่ลี้ นายธราเทพ แซ่ลิ่ม ภาคใต้

50 18p23s0022 การพัฒนาเว็บเรื่องดูแลสุขภาพ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทย์-คณิต โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี - นางวรัญญา พันธุวงศ์ นายศุภวิชญ์ กาลิกานนท์ นางสาวนลิน ทองแก้ว    ภาคใต้

51 18p23s0032 แอพช่วยบังคับรถเข็นพิการ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนแสงทองวิทยา - นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายเกรียงศักดิ์ ยั่งยืน นายเกียรติ์ขจร จันทรโชติ นายภูริณัฐ เนตรวชิรกุล ภาคใต้

52 18p23s0044 เฟรนด์ซิพ ออนไลน์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม - นางสาวเตชินี ภิรมย์ นางสาวจรรยาพร ภูนุภา นางสาวพิมพิไล รัตนรัตน์ นางสาวชลิดา แก้วพิทักษ์ ภาคใต้

53 18p23s0065 รถทัวร์พาเพลิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทย์ คณิต โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
นางวรัญญา พันธุวงศ์ นางสาวรุ่งนภา อินทร์ทิม นางสาวอลิสรา เกิดปากแพรก    ภาคใต้

54 18p23s0081 โปรแกรมประมาณค่าพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ด้วยข้อมูลความหนาแน่นของเมฆ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี สมพร ช่วยอารีย์ นายจิราชาย สังขดวง นายฮาติม ดอเลาะ    ภาคใต้

55 18p23s0082 โปรแกรมจำลองเพื่อการคำนวณแผนที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นในพื้นที่ชายฝั่ง ประเทศไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสมพร ช่วยอารีย์ นางสาวลีนา รัตนชัย นายมูหามัดซอบรี ภาลวัน    ภาคใต้

56 18p23s0103 ระบบแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม - นายยูซรัน ยามิง นายอิสมาแอ หามะ       ภาคใต้

57 18p23s0113 ภารกิจพัฒนาชีวิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนแสงทองวิทยา - นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายปธานิน คินิมาน นายสิทธิ สิทธิวรากุล นายปภังกร รักษ์ศรี ภาคใต้

58 18p31s0064 แฮชแท็ก ปรินท์ติ้ง หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แช่ว่อง นายธีรภัทร สินทรัพย์ นายธันวา หนูพลอย นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ ภาคใต้

59 18p31s0089 โฟโต้เว็บบิ้ง หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นางสาวภัททิยา เดชชนินทร์ นายพันธวถัตถ์ พงศ์เลิศนภากร นายสมชาย วิชัยดิษฐ์ ภาคใต้

60 18p33s0056 ฟาร์มอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลายครินทร์ ภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายวัชโรทัย รุ่งแสงอโณทัย นายชญานันท์ อุดมลาภ    ภาคใต้

61 18p33s0059 ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัฒนพงศ์ เกิดทองมี นายเกรียงศักดิ์ สวัสดี นายอัฐพล เรืองรอง    ภาคใต้

62 18p33s0068 โดรนสำรวจถ่ายภาพ บินอัตโนมัติด้วย GPS สั่งงานผ่านทาง Smartphone หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายชาญชัย ชัยชาญ นายเสกสรรค์ มั่นคง    ภาคใต้

63 18p33s0069 โครงข่ายบลูทูธอัจฉริยะเพื่อการจัดงานในสถานที่ขนาดใหญ่ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายพนธกร เมฆินทรางกูร นายทรงยศ แมนประสาทกุล นายธนกร ภัทรภากร ภาคใต้

64 18p33s0093 เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นางสาววชิรา โชติรัตน์       ภาคใต้

65 18p33s0095 ระบบเฝ้าระวังอุทกภัยและดินถล่ม หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นางสาวเกรซ พานิชกรณ์       ภาคใต้

66 18p33s0100 เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเว็บไซต์ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาวพัชรี เทพนิมิต นายสรศักดิ์ เมืองใหญ่       ภาคใต้

67 18p34s0046 เว็บแอพลิเคชันสำหรับการสกัดข้อเท็จจริงจากข้อความภาษาไทย เว็บแอพลิเคชันสำหรับการสกัดข้อเท็จจริงจากข้อความภาษาไทย เว็บแอพลิเคชันสำหรับการสกัดข้อเท็จจริงจากข้อความภาษาไทย เว็บแอพลิเคชันสำหรับการสกัดข้อเท็จจริงจากข้อความภาษาไทย หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายเกรียงศักดิ์ สุขพิทักษ์ นางสาวมณฑิรา บ่มกลาง นางสาวปรียานุช ศานติประพันธ์ ภาคใต้

68 18p34s0090 มือกล หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นายศุภษร สันติวิทยารมย์       ภาคใต้

69 18p34s0112 ระบบเว็บเบสเพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและแนะนำการรักษาด้วยสมุนไพร หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายอภิเชษฐ์ แก้วคง นายจีระศักดิ์ แสงศรี    ภาคใต้