กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบข้อเสนอโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันตก

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 18p11w0003 ไอแอมโร้ด ฟิวรี่แทรฟฟิค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายภูริวัจน์ วรวิชัยพัฒน์ นายศิรภัสร์ พรรคกลิน นางสาวฐานภา สุทธิเสงี่ยม ภาคตะวันตก

2 18p11w0006 เทลออฟนากา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล นายภาคภูมิ ขำทวีพรหม นายณัฐวิชช์ โรจน์เจริญปรีดา ภาคตะวันตก

3 18p11w0016 เครื่องหมายแห่งจุดสูงสุด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายภาณุวัชร บุญทรัพย์ นายพชร เกษบุรมย์ นายณฐกร ธรรมสุวรรณ ภาคตะวันตก

4 18p11w0033 2162 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายวศิน ธวัชกฤตยา นายรามฤทธิ์ หอมหวล นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์ ภาคตะวันตก

5 18p11w0041 เกมส่องแสงต้นกล้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายชนม์ธวัช แก้วสุวรรณ นางสาวรติมา จันเทร์มะ นางสาวพาขวัญ แก้วดวงใจ ภาคตะวันตก

6 18p11w0051 เรื่องเล่าของ ยูนิตเวอร์ส ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาววรอนงค์ ชาญใช้จักร นางสาวณิชกุล พิพิธเวช นางสาวพิมพกาญจน์ ชื่นชูจิตต์ ภาคตะวันตก

7 18p11w0055 อภินิหารผู้พิทักษ์จักรวรรดิ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายภัทรณัฏฐ์ จินตนาประเสริฐ นายอุกฤษณ์ เดชะไกศยะ นายจิราวัชร์ จิวัฒน์ธนากุล ภาคตะวันตก

8 18p11w0058 วิ่งเพื่อสุขภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายฐาปกรณ์ ชาวเขาเวียง นางสาวกนกพรรณ ลิ้มเจริญ    ภาคตะวันตก

9 18p11w0059 เกมจำลองการฝึกขับรถ 3 มิติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายวรท ร่าเริง นางสาวชลิดา เลาสุขศรี    ภาคตะวันตก

10 18p11w0069 บ้อบโบ้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายนววิธ ชูชัยพฤฒิพงศ์ นายณัฏฐพงศ์ มีภาค นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ ภาคตะวันตก

11 18p11w0082 เบรนชาเลนจ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายศิวดล เจริญรัตน์       ภาคตะวันตก

12 18p12w0039 ระบบจำลองการฝึกเชื่อมไฟฟ้าเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นางสาวภคกุล มังสุรีย์ นายจิรศักดิ์ นิยมเทศ นางสาวโศรดา ศรีไกรภักดิ์ ภาคตะวันตก

13 18p12w0048 โปรแกรมช่วยในการสื่อสารภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ผศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายวรุฒม์ วงษ์พิพัฒน์พงษ์ นางสาวชนินธร เกื้อกูลพิพัฒน์    ภาคตะวันตก

14 18p12w0070 ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะเรื่อง การอินทิเกรต บน Web application ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นายรัชชานนท์ พลอยนำผล นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์ทอง    ภาคตะวันตก

15 18p12w0077 กล้วยกรสอนไทย – สื่อการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายกรกช จันทร์ตรี นางสาวไอรดา เจาะสุนทร    ภาคตะวันตก

16 18p12w0080 สื่อการเรียนรู้เพลงไทยโดยอาศัยการควบคุมด้วยขลุ่ยเพียงออ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายธนันต์ อภิอัตชัย       ภาคตะวันตก

17 18p13w0002 คีย์บอร์ดเสมือน สำหรับผู้พิการทางมือ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - ชมทิพ พรพนมชัย นายภูริภัทร อัครสิริวงศ์ นายสิรวิชญ์ ชัยศาสตร์ นายสิรวิชญ์ โชติวทัญญู ภาคตะวันตก

18 18p13w0010 แอพพิลเคชั่นตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ และส่งข้อมูลผ่านคลาวด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา ปิยนุช ศิลปโชติ นายจิณณ์กวิน พงษ์ปวริศร์ นางสาวสิริกร วิเศษผลิตผล นางสาวสิริมา ิระประสิทธิ์ชัย ภาคตะวันตก

19 18p13w0018 แอพพลิเคชั่นช่วยเรียงประโยคภาษาไทยเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นางสาวจงสมร เศรษฐปราโมทย์ นางสาวธัญชนก ตันประทุมวงษ์ นางสาวบุณยอร รวยทรัพย์รุ่ง ภาคตะวันตก

20 18p13w0024 ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมโดยคลื่นไฟฟ้าสมอง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายอภิรักษ์ หุ่นหล่อ นางสาวณัฏฐา ศิริเลิศวรกุล นางสาวสุธิดา เลิศวิริยะสวัสดิ์ นางสาวศตพร ภู่ตระกูล ภาคตะวันตก

21 18p13w0025 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช นายอติราช ตปนียทรัพย์ นายนพคุณ วชิรอังศนา นางสาวชวิศา เรืองเดช ภาคตะวันตก

22 18p13w0027 แอปพลิเคชันวิเคราะห์ภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวกานต์นที งามขำ นางสาธิตา กันทวี นายสรวิศ ไล้สุวรรณ ภาคตะวันตก

23 18p13w0031 ระบบความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายดำรัส วงศ์สว่าง นายจารุพัฒน์ กุลศิริเรืองยศ นางสาววรัญญา รัตนวุฒิกุล นายพัชรพร แสงสาตรา ภาคตะวันตก

24 18p13w0043 อุปกรณ์ช่วยเหลืออัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวฉัตรฑริกา เจริญสุข นางสาวปัทวรรณ มูลประเสริฐ นางสาวพรพิชา สถาพรวจนา ภาคตะวันตก

25 18p13w0049 เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
สุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวปาลิตา ทองสมบูรณ์ นางสาวนภสร ศศิโภคา นายปริญญา ศรีสวัสดิ์เกตุ ภาคตะวันตก

26 18p13w0056 กล้าก้าว-ระบบนำทางภายนอกอาคารเพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายวิกรม เลาหศิริ นางสาวปัณชญา บุญเสาวภาคย์ นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์ ภาคตะวันตก

27 18p13w0060 อาร์รีมายดี้ แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล นายภูมิ เวทยากร นายศรัณย์พงศ์ วราโภค นายศราวุฒิ ภู่สมบูรณ์ ภาคตะวันตก

28 18p13w0072 อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายพงศกร ฟูเต็มวงศ์ นางสาวปาริชาติ ปันสีคำ นายวรพล บุญตานนท์ ภาคตะวันตก

29 18p13w0083 มายแฟมิลี่แทรคเกอร์ - ระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้พิการและผู้สูงอายุในครอบครัว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวสิริวดี วิริยพงศ์ นางสาวเมทิกา วรรณวัตร์    ภาคตะวันตก

30 18p13w0084 สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวเบญจพร อาชาทรง นายอภินันท์ พีรชัยเดโช นายอานนท์ หงษ์กลิ่น ภาคตะวันตก

31 18p14w0004 โปรแกรมคัดกรองคุณภาพรูปถ่ายจอประสาทตาโดยอัตโนมัติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายพุฒิเมธ เอนกกิจพานิชย์ นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์ นายจิรัฐต์ รัตนชูสิน ภาคตะวันตก

32 18p14w0005 ระบบวิเคราะห์และจดจำรูปแบบการเดินที่ผิดปกติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายนันทวัฒน์ ประชาศรี นางสาวดวงกมล ยังแช่ม นางสาวณัฐพร ดิเรกบุษราคม ภาคตะวันตก

33 18p14w0035 อะแวร์ แอพพลิเคชั่นเพื่อการระบุตำแหน่งผู้ใช้ภายในอาคาร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นายสิทธิณัฐ กัมพลานุวัตร นางสาวจริยา แซ่ลิ้ม นางสาวจินห์จุฑา ตระกูลตั้งไพศาล ภาคตะวันตก

34 18p14w0040 ระบบการแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า เวอร์ชั่น 3 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ฐิตินันท์ ตันติธรรม นายธีรวัฒน์ แจ้งกระจ่าง นายภาสกร พรมสุบรรณ นายนภพล วรธนารัตน์ ภาคตะวันตก

35 18p14w0044 ระบบติดตามกระเป๋าสตางค์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ฐิตินันท์ ตันติธรรม นางสาววรางคนา วงศ์กัณหา นางสาวอัจฉราวรรณ วงศ์ณัฐธเนศ นางสาวอรวี พรหมวัง ภาคตะวันตก

36 18p14w0045 ระบบตรวจจับการบุกรุกภายในบ้านอัตโนมัติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายอรรถพันธ์ ดารามาศ นางสาวศศิวิมล ภัทรกิจโสภณ นายกฤษณพงศ์ เอี่ยมตระกูล ภาคตะวันตก

37 18p14w0054 ระบบค้นคืนโรคระบบทางเดินหายใจ โดยใช้เวกเตอร์สเปซโมเดล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
วีณาวดี ม่วงอ้น นางสาวอมรรัตน์ พันธ์เจริญ นางสาวไพลิน สมเผ่า    ภาคตะวันตก

38 18p14w0061 เครื่องตรวจสอบลักษณะเท้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กำแพงแสน นางปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นายปวิธ แก้ววิเชียร นายปรัชญ์เดชา ถิ่นวิไล    ภาคตะวันตก

39 18p14w0066 วิเคราะห์การตลาดในเครือข่ายสังคม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวภัสสร ลอยประสงค์ นางสาวณัฐณิชา นวลใย นางสาวนวรัตน์ เลาหวุฒิชัย ภาคตะวันตก

40 18p14w0071 ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะเรื่อง ภาคตัดกรวยและพื้นที่ใต้กราฟ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังสนามจันทร์ สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นายตวงสิทธิ์ ธิราบุตร       ภาคตะวันตก

41 18p14w0074 ระบบควบคุมและดูแลการปลูกพืชผสานการเลี้ยงปลาและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายอภิเษก หงษ์วิทยากร นายธีรวิช แก้วภิรมย์       ภาคตะวันตก

42 18p14w0081 การพัฒนาเครื่องวัดทัศนคติเชิงความคิดเห็นจากข้อความบนเครือข่ายสังคมผ่านการติดแฮชแท็ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายนฤดล คูหาเรืองรอง       ภาคตะวันตก

43 18p15w0017 โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการดูแลการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา ธันวดี สุเนตนันท์ นางสาวปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ นางสาวจรรยา พืชพันธุ์งาม นางสาววรรณิศา เสมอใจ ภาคตะวันตก

44 18p15w0020 ระบบการประชุมและเครื่องมือการจัดการโครงการ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวปิยนุช สินวาสนามงคล นายพุฒิพงศ์ เผือกพิพัฒน์ นางสาวอภิชญา แสนบรรดิษฐ์ ภาคตะวันตก

45 18p15w0026 ไบค์เรดาห์ แอพพลิเคชั่นแจงเตือนอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับนักปั่นจักรยาน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นายอดิรุจ นิธิเลิศวิวัฒน์ นางสาวสุชญา เปี่ยมฤทธิไกร นางสาวอัจฉรี เริ่มมนตรี ภาคตะวันตก

46 18p15w0036 โปรเทียร์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายศิวกร พงษ์ชาญเดช นายเสฏนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย    ภาคตะวันตก

47 18p21w0009 เว็บแอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี - นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นายธราธร หวังธรรมมั่ง นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล นายธนชิต เส็งสาลี ภาคตะวันตก

48 18p21w0013 อินฟินิตี้ ไลน์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ด.ช.ทักษ์ดนัย ฤกษ์สกุลชัย ด.ช.พรเทพ ยางสมบูรณ์ ด.ช.รัชต พินธุประดิษฐกร ภาคตะวันตก

49 18p21w0015 ฮาโล โวแคป ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ด.ช.ชนาธิป อำไพโรจนวงศ์       ภาคตะวันตก

50 18p21w0037 ไม้น้อยเปลี่ยนโลก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี - นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล นายศรัณญ์ เจริญ นายบุชนัย พรายอินทร์ ภาคตะวันตก

51 18p21w0050 นักสืบพันธุกรรม ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ด.ช.บัญชา เพียงนั้น ด.ช.วิวัฒนา ล้อทองกูล    ภาคตะวันตก

52 18p22w0012 อาหารและสารอาหาร ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายพงศธร ตีรถะ นายอิศวรรธ สมใจหมาย นายพุฒิพงศ์ มหจิตรสัตยา ภาคตะวันตก

53 18p22w0014 สามสหายตะลุยอาเซียน2 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
นางสาวบำรุง แจ้งจิตร นายไพสิฐ วัฒนภัทราภรณ์ นายชวิศฐิพงษ์ จินตศิริกูล นายธนวัฒน์ สุขจดิษฐ์ ภาคตะวันตก

54 18p22w0021 หนังสือแนะนำจังหวัดเพชรบุรีในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านระบบ AR บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี - นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี นางสาวชลธิชา ทีคำ นางสาววรวีร์ แตงทอง ภาคตะวันตก

55 18p22w0052 อัศวินสายฟ้า ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
นางสาวบำรุง แจ้งจิตร ด.ช.ภาณุพงศ์ เย็นสบาย ด.ช.จิรพัฒน์ ว่องประเสริฐ    ภาคตะวันตก

56 18p23w0008 ปฏิทินโซเชียลอัจฉริยะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายยศธร เทียนรุ่งโรจน์ นายนัทธวัฒน์ กิจประเสริฐ นายพิชพจน์ รุจิระวิโรจน์ ภาคตะวันตก

57 18p23w0022 เว็บแอพพลิเคชันสำหรับสร้างจุดเหตุการณ์ลงบนแผนที่ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นายนวปฎล จันทร์เพ็ง นางสาวมีนา พงษ์ทวี ริชชี นางสาวศิรวจี ชาญใช้จักร ภาคตะวันตก

58 18p23w0030 โปรแกรมส่ง-รับข้อมูลต่างๆ และใช้สนทนา ภายในการเชื่อมโยงโครงข่ายเฉพาะที่ (ชื่อโปรแกรม : Local Link) ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นายปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน ด.ช.ภูมิเจตน์ สุดประเสริฐ ด.ช.วสวัตติ์ ใจพรหม    ภาคตะวันตก

59 18p23w0064 โปรแกรมในการฝึกสมาธิเพื่อการพัฒนาทักษะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายฉัฏร สุทธิจารี นายเอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์    ภาคตะวันตก

60 18p23w0065 โปรแกรมแปลงภาษาคาราโอเกะโดยใช้สัทอักษร ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายณัชพล ศรีสังข์ นายนภัทร หลิมศิโรรัตน์ นายภูรินทร์ พิวัฒน์ ภาคตะวันตก

61 18p23w0073 การตรวจสอบการคัดลอกรหัสต้นฉบับในชั้นเรียนโดยการใช้รหัสตัวอย่าง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ นายสิรภพ สายสะอาด    ภาคตะวันตก

62 18p23w0075 โปรแกรมถอดและแปลงเสียงเป็นโน้ตดนตรีที่มีหลายโน้ตพร้อมกัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายกฤตเมธ เกียรติกุลวัฒนา นายกฤษฏิ์ แซ่เตีย    ภาคตะวันตก

63 18p32w0032 การค้นหาและจดจำข้อความบนภาพถ่ายโดยการใช้พื้นที่จุดเด่นและข้อมูลรูปร่าง หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์       ภาคตะวันตก

64 18p32w0047 การค้นหาตัวเลข หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังสนามจันทร์ โสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวมาริสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวปทิดา แก่นเผือก    ภาคตะวันตก

65 18p33w0011 ปริ้นเตอร์อักษรเบรลล์ระบบ internet of thing หัวข้อพิเศษ Internet of Things - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ นายณวรุตม์ ไพรรุ่งเรือง นายคัคเนศ สุทธิรัตน์ นายณลงกรณ์ บุญเจริญ ภาคตะวันตก

66 18p33w0079 ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารพร้อมระบบแนะนำการเดินทางผ่านรถประจำทาง หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายธณัชวัฒน์ เจตนา นายธนพล สุภาพ    ภาคตะวันตก

67 18p34w0001 การเยื้องเพื่อการรู้จำภาษาธรรมชาติอย่างชาญฉลาด หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นายภัคพล พงษ์ทวี       ภาคตะวันตก

68 18p34w0007 การสร้างตัวละครเสมือนที่คล้ายคลึงกับผู้ใช้โดยใช้รูปถ่ายหน้าตรง หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application Information and Communication Technology มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายเมธา ลิมปิวรรณ       ภาคตะวันตก

69 18p34w0042 แขนกลคัดแยกขนาดไข่ไก่ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายธีรเดช ศรีธิมาสถาพร นายพงษ์ชิต พลกิติพันธู์ นางสาวพชรนพ เที่ยงตรง ภาคตะวันตก

70 18p34w0057 หุ่นยนต์เลียนแบบ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์และเทรโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายพีรพัฒน์ อุดมธรรมรักษ์ นายพงศนันท์ สุขนิมิตร นายมงคล พรวัฒนมงคล ภาคตะวันตก

71 18p34w0063 เครื่องขายเสื้ออัตโนมัติ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กำแพงแสน ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นางสาวศศิวรรณ วิริยพรสวัสดิ์ นายณัฐวัชร บุญเกิด    ภาคตะวันตก