กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 18p11c0042 หาชิ้นส่วนหน้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวภัทรภร สนธิภักดิ์ นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวิลัย นางสาวภาราดา มะลิซ้อน ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 18p11c0046 ปาก้าผจญภัยไปในดินแดนภาษาอังกฤษ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ นายประวิทย์ สร้อยเสนา นางสาวทิฆัมพร ราชวงค์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 18p11c0289 เจ้าแกะง่วง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นางสาวณัฐฐิณีย์ เสนาสนรัตน์ นางสาวไอลดา ชยางศุ นางสาวธัญลักษณ์ รอดกูล ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

4 18p11c0290 โทเทมโพล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณฐวร ตันเจริญ นายศุภชัย ตันรัตนพงศ์ นายสิทธิโชค วุฒิวรรณ นางสาวอาทิญา สกุลพุทธิไพบูลย์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 18p11c0350 พัฒนาเกมที่สามารถสร้างฉากแบบสุ่มอัตโนมัติด้วยยูนิตี้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายวสุต พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นายพีร์ บุญมาเลิศ นางสาวพิชามญช์ุ มะกรูดอินทร์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

6 18p11c0352 โปรแกรมเกมเอาชีวิตรอดเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายปิ่นพงศ์ เก๊อะเจริญ นายสหภาพ วุฒิไกรมงคล นายเมธัส สมสมัย ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 18p11c0364 ซอววี่ส์ แทปแทร็ป ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณฐวร ตันเจริญ นายชนาธิป บูรณวโรดมกุล นายปฏิญญา วาริพันธน์ นางสาวญาณิน ศรีทองชัย ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 18p11c0399 พาราดอแล็ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร - นายณฐวร ตันเจริญ นายณฤพล อังสุภานิช นางสาวณัฐมน สิทธิพล นายอภิวิชญ์ จรุงพิราวงศ์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 18p11c0439 เธาซันด์เวิร์ด เธาซันด์เวิลด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางศศิภา พันธุวดีธร นายยงยศ คูรัตน์ นายกิตติณัฐ พรสุรภาพ    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 18p11c0453 ซาวด์ฟลิกซ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายธนาวินท์ รักธรรมานนท์ นายสารฑิศ แสงทวีป นายวัฒน์ วัฒนการุณ นายสุทธนันท์ เจริญพานิช ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 18p11c0520 การออกแบบและพัฒนาเกมการ์ดออนไลน์ระบบมัลติเพลเยอร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นายไพบูลย์ เกียรติโกมล นางสาวณัฐธยาน์ มัยฤทธา ทิฏญาญ์ มัยฤทธา    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 18p11c0523 เกมพัซเซิลที่มีระบบวางแผนการกระทำล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิษณุ โคตรจรัส นายคามิน กลยุทธสกุล นายเจษฎา ตรีรุ่งกิจ นายปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 18p11c0600 ALICE Connex ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นางสาวปัณณทัต ศุภรัตโนดม นายพิทวัส จึงสงวนสิทธิ์ นายกันตภณ ชลัมพร ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 18p11c0623 ทอยดิ ! ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พิกุลแก้ว ตังติสานนท์ นายณพัช ประภายสาธก นายพิทวัส คุณกะมุต นางสาวพิรญา รายณะสุข ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 18p11c0664 การเดินทางจาก เอ ถึง ซี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายศิวัช สุขศรี นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ นายศุภชัย เลิศนภากาศ นายมีน แก่นสังข์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 18p11c0667 อัพทูยู: โปรแกรมส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมก้มหน้าด้วยการกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างในที่สาธารณะ โดยใช้ความเป็นจริงเสริมและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายณัฐพล ปุณฑวชิรพันธ์ นายกวิน เมศร์ศิริตระกูล    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 18p12c0170 เครื่องมือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบได้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นางสาวนุชนาถ สัตย์วินิจ นายสุรศักดิ์ หาญลำยวง นางสาวสุภารัตน์ ขวัญชัย นางสาวอนุษรา ต่อคุ้ม ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 18p12c0228 เกม 24 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นายฐิติพล อภิภูวงศ์ นายวรรธนะ รัตนศิลปิน นายสันต์ภพ ตั้งปิยธำรง ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

19 18p12c0253 การพัฒนาเกมสองมิติประเภทเกมแก้ปริศนาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: The Duck On Tour การพัฒนาเกมสองมิติประเภทเกมแก้ปริศนาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: The Duck On Tour การพัฒนาเกมสองมิติประเภทเกมแก้ปริศนาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : The Duck On Tour ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาษา ตั้งจิตสมคิด นายนิพพิชฌุ์ โพธิ์กระจ่าง นางสาวปาริชาติ สังเกต นางสาวสุพิชฌาย์ สุภาสืบ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 18p12c0415 ระบบการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ นายธนิก สิทธิโชคสกุลชัย    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 18p12c0424 เกมพัซเซิลสองมิติที่ผู้เล่นสามารถออกแบบด่านได้เอง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย นายศุภณัฐ อ่องสุข ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

22 18p12c0435 หมีขั้วโลกเพื่อการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นายนภัส วงค์เจริญ นายวุฒิชัย จุลคณานุศาสตร์ นางสาวณัฐณิชา รอดทอง ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

23 18p12c0446 เกมจำลองการลงทุนหุ้นบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายชูเกียรติ วรสุชีพ นางสาวภูริยา กัณทนเวทย์ นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ นางสาวมณีนุช จงสวัสดิ์พัฒนา ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

24 18p12c0478 เรียนรู้ความปลอดภัยกับสื่อไทยด้านกฎจราจร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่ นายณัฐพล ธนเชวงสกุล นายอนุศิษฐ์ สิงห์นิกร       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 18p12c0512 ออนไลน์เวก้า: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สิรินดา พละหาญ นายกิตติศักดิ์ หทัยเกียรติกุล นายทินวัฒน์ พวงพี่    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 18p12c0531 โปรแกรมเอ็นจีโน: แผนภูมิครอบครัวเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางสาวประภาพร รัตนธำรง นางสาวมนัสนันท์ บุญนวสิน นางสาวปานิศา สิทธิสวัสดิ์สกุล    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 18p12c0534 ระบบจัดการเวลาเรียนและคะแนน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สิรินดา พละหาญ นายวรพนธ์ ภูกัก นายภาณุพงศ์ พึ่งอ่ำ    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

28 18p12c0543 ตุ๊กตาพูดโต้ตอบเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวเมธิตา อ่อนศรี นายพัทธพล ประยูรหงษ์ นายกุศะภณ เพชรสุวรรณ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 18p12c0572 Cardiac Anatomy 3D ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นางสาวเพ็ญพิชา บูลศรี นางสาวพรนภา ขาวดารา    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

30 18p12c0596 แอพพลิเคชันจำลองระบบสุริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นางสาวสิริรัตน์ มณีอินทร์ นายปฏิภาณ องอาจ    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 18p12c0645 โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจากภาพถ่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นางสาวสกลพร โนรี นายกายสิทธิ์ รักษ์เทพา    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

32 18p12c0666 ระบบการเรียนรู้เขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางธนิศา นุ่มนนท์ นายณภัทร รุ้งรุจิเมฆ นางสาวเชาวนี จันทร์ทอง    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

33 18p12c0671 สื่อสื่อการเรียนการสอนการนับเลขภาษาภาษาอารบิกบนระบบปฏิบัติการเอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายเสถียร จันทร์ปลา นายอลีฟลามน์ เซ็น       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

34 18p13c0235 การพัฒนาโปรแกรมชุดฝึกกายภาพบำบัดมือและกล้ามเนื้อแขน ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายธนวัต งามกิตติทรงคุณ นายธนภพ อินทร์เผือก นางสาวปาจรีย์ หวังวิไล ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

35 18p13c0236 ชุดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีรวัฒน์ ประกอบผล นายพิพัฒน์ ลัทธิไทยกุล นายปะการัง เงาภู่ทอง นายสุรเชษฐ์ วัฒนอุตสาหพงศ์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

36 18p13c0292 โปรแกรมชุดตรวจสมรรถภาพขา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายสุทธิศักดิ์ ไทยประดิษฐ์ นายปิยพล สันติกันต์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

37 18p13c0325 รถวีลแชร์ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วรางคณา กิ้มปาน นางสาววรุณรัตน์ ไตรติลานันท์ นายสุทธิพงษ์ ยุนกระโทก นายกฤศฉัฏฐ์ โรจนพฤกษ์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

38 18p13c0383 ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระแสข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นายกิตติศักดิ์ บัวบก นายสุชาติ หมัดโล๊ะ นายกฤษดาพงษ์ เขตบุญไสย ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

39 18p13c0441 แอปพลิเคชันแนะนำการหางานและสังคมออนไลน์สำหรับผู้พิการ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภควรรณ ปักษี นางสาวอิสรีย์ ภิรมย์โอภาส นางสาวจีรภา สูรย์ส่องธานี    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

40 18p13c0460 ระบบถอดความอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางการได้ยินและผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายศิรชัช ศิริเลิศ นายพรภวิษย์ ไตรคุ้มพันธ์ นายพงษ์พิชญ์ สิมณี ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

41 18p13c0537 ระบบแป้นพิมพ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นางสาวณัชภัส ยังช่วย นางสาวธันย์ชนก พุทธา    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

42 18p13c0598 ระบบช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการเปิดอ่านหนังสือ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต นายปิยะ วราบุญทวีสุข นางสาวฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

43 18p13c0634 โปรเเกรมเฝ้าระวังผู้ป่วยผ่าน Smartwatch ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายเกียรติกร เทียนธรรมชาติ นายพศุตม์ บุญเกษมวัฒนะ นายยศพัทธ์ แดงวิจิตรตระการ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

44 18p13c0657 โปรแกรมเฝ้าระวังผู้ขับขี่จักรยานผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายณัชพล กลิ่นขจร นายปวราย์ ศีลพิพัฒน์ นายปัณณวัฒน์ บุญขวัญ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

45 18p13c0689 โยกเยก (ม้าโยกสร้างสรรค์สำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน) ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน นางชูจิต ตรีรัตนพันธ์ นางสาวนีรัมพร ศิริทรงกล นางสาวฐิตินันท์ แซ่ฉั่ว นางสาวชวิศา พงษือำไพ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

46 18p13c0695 โปรแกรมประยุกต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะสำหรับผู้ทุพพลภาพ ผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่บนมาตรฐาน IEEE 802.11p ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายภวิศกัญจน์ จิรัปปภา นายสัญชัย จักรธีรังกูร    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

47 18p13c0697 ระบบติดตามและค้นหาภายในและนอกอาคารแบพกพา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวราชวดี ศิลาพันธ์ นายเจนกิต โชติโก นายแทนเทพ คำอ่อน นายสิทธิชัย หวังวิวัฒนา ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

48 18p14c0275 การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับคนข้ามถนนสำหรับติดตั้งบนยานพาหนะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - นายธีระ ศิริธีรากุล นายนวมินทร์ ธนะวัฒนานนท์ นายเกรียงไกร ชัชราภรณ์ นางสาวญาณิศา เชยพันธู์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

49 18p14c0370 การทำนายอายุและการจำแนกเพศจากใบหน้าด้วย Raspberry Pi ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายพุฒิพงศ์ วงศ์รัก นายศิริวัฒน์ ชินพัฒนวานิช    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

50 18p14c0388 กระดานแชร์ข้อมูลสรุปโดยภาพแบบกึ่งอัตโนมัติสําหรับการค้นหาข้อมูลแบบกลุ่ม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายบวรวงศ์ สุขปราณี นายพชร ภิญโญพรพาณิชย์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

51 18p14c0401 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางพรฤดี เนติโสภากุล นางสาวจันทรัสม์ อมฤตกุล นางสาวกีตาร์ ไกรชิต    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

52 18p14c0412 ระบบวิเคราะห์และตรวจจับการบุกรุกสำหรับศูนย์ข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อรทัย สังข์เพ็ชร นายชานน จรัสสุทธิกุล นายธนภณ ซู    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

53 18p14c0425 ระบบค้นหาเส้นทางและจำลองภาพวิดีโอเส้นทาง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางอรฉัตร จิตต์โสภักตร์ นายธนันท์ชัย ธาราศิริวัฒน์ นายธนภูมิ ประกิจวินิจพันธ์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

54 18p14c0430 ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรนอัตโนมัติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายอนันต์ ผลเพิ่ม นายปริญญา เปียพนม       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

55 18p14c0434 เฟรมเวิร์กสำหรับเร่งการประมวลผลงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์โดยใช้อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

56 18p14c0480 โครงการ การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายชูเกียรติ วรสุชีพ นายฐิติพล อภิภูวงศ์ นายรุ่งโรจน์ สุขใจ นายวรรธนะ รัตนศิลปิน ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

57 18p14c0528 การจัดการความน่าเชื่อถือของระบบที่อาศัยข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
นางสาวประภาพร รัตนธำรง นางสาวนภวรรณ ดุษฎีเวทกุล นายวงศธร ทองถาวร    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

58 18p14c0546 แมพ: แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธีรณี อจลากุล นายธนสิษฐ์ เยี่ยมวิญญะ นายกวิน เอื้อกิตติโรจน์ นายเดวิด ลือลั่น ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

59 18p14c0547 โปรแกรมสร้างแบบจำลองใบหน้า 3 มิติและการออกเสียงภาษาไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาววิรัลพัชร ภัทร์จิระศักดิ์ นายพิชญ์พัฒน์ มะหะหมัด    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

60 18p14c0570 ใช่ฉันไหม? ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) พญาไท กัลยา นฤดมกุล นางสาวเบญจพรรณ สมณะ       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

61 18p14c0571 ซื้อหรือขายทองคำ-ที่ปรึกษาส่วนตัว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) พญาไท กัลยา นฤดมกุล นางสาวนิชา โชติชาครพันธุ์       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

62 18p14c0580 สปิน: โปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ สำหรับการสำรวจแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวศุลีพร รมย์ลี นางสาวืสุรางคนางค์ โลตุลิตร นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

63 18p14c0696 การค้นหาโครงข่ายย่อยของยีนโดยการใช้แอฟฟินิตี้ โพรพาเกชั่น คลัสเตอร์ริ่ง และระบบประมวลผลแบบคู่ขนาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายJonathan Chan นายจตุรงค์ กงมณี นางสาวธันยธร ธนภัทรธีรกุล    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

64 18p15c0157 ระบบการตอบคำถามสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวจากการทำเหมืองข้อมูลออนไลน์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวฐนันทิพย์ ศิริไชยา นางสาวณัฐชยา จึงสวัสดิ์    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

65 18p15c0366 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตารางเรียนสำหรับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application - ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
นางสาวจินตนา วงศ์ต๊ะ นายจารุกิตติ์ บุญเกิด นายรัชพล ชัยขจรวัฒน์ นางสาววิตตัญญูตา แม้ประสาท ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

66 18p15c0400 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกม “ขนมหวานประจัญบาน” โดยใช้ยูนิตี้ 2 มิติ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสันทิฏฐ์ นรบิน นางสาวฑิตยา เลิศรัตนากุล นางสาวจุฑามาศ เสาวรส นางสาวณัฏฐนิชา จันตาวงศ์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

67 18p15c0404 แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างสมดุลในการออกกำลังกายและควบคุมอาหารด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - มานะชัย โต๊ะชูดี นายศุภโชค พัฒนะพรหมมาส นางสาววิทยรัตน์ อุดมจิตนิธิ นายจิรภัทร นุชรักษา ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

68 18p15c0419 สังคมนักปั่น ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายภัทรพล เธียรเสริมพงศ์ นายวุฒิกรณ์ เชยโภคา    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

69 18p15c0432 เก็บตังค์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายวีรภัทร บุญวานิช นายพีรัชต์ เข็มทอง    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

70 18p15c0465 อินไซด์ มี ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กิติ์สุชาต พสุภา นายสิทธิพงษ์ สุวรรณไตรย์ นายศราวุธ บุสดี    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

71 18p15c0524 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) รังสิต นางสาวประภาพร รัตนธำรง นายณัชพล วรกิจปรีดา นางสาวจารุวรรณ แก้วบัวเงิน    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

72 18p15c0603 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหลับใน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - อิทธิพงษ์ เขมะเพชร นายพรหมเรศ ชมะนันทน์ นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์ นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

73 18p15c0609 แอพพลิเคชั่นสำหรับบริจาคโลหิตผ่านสมาร์ทโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางกิตติยา พูนศิลป์ นายนวรินทร์ อิ่มอารมณ์ นายธนคุปต์ อดุลยประภากร นายจีรพงษ์ ผิวงาม ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

74 18p15c0616 มาเรียนป่าว ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นายจิรนันท์ ขุนอินทอง       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

75 18p15c0647 การแจ้งเตือนการรับประทานยาผ่านอุปกรณ์โมบาย ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นายชนินทร เฉลิมสุข นายชาญชัย สีเทา นายวิศว ธีระมานะสินธุ์ นายจักรภูมิ อุทุมพร ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

76 18p15c0685 โปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นถนนอย่างอัฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายอัษฎาวุธ ชนะกิจการโชค นายณัฐกานต์ ประมวลญาติ    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

77 18p15c0690 โปรแกรมประยุกต์สนับสนุนผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาลโดยระบบนำทางภายในอาคาร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย นายธีรภัทร์ วงศ์สุธีรา       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

78 18p21c0016 สีสันที่หายไป ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนกร กล่อมฤทธิ์       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

79 18p21c0152 ตกศัพท์มหาประลัย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง - นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสิริวิมล ภุ่ภักดี นางสาวธนพร ญาณโกมุท นายธิติ มหาวรรณกิจ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

80 18p21c0153 แบกเป้ตะลุยไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนวัฒน์ จิตอุทัย       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

81 18p21c0169 อุซางิพิทักษ์โลก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายคณิติน งามประเสริฐ นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวย นางสาวอรพรรณ มะนิยม ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

82 18p21c0595 คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ - นางวิไล สุขเกื้อ นายปัญญ์ ปิติเจริญธรรม นายปานนภ เอื้อเสรีวงศ์ นายนวฤทธิ์ หล่องคุ้ม ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

83 18p21c0648 บุญรอด ต้องรอด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

84 18p22c0023 สำรวจธรรมชาติจิ๋ว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายทินบดี น้อมวงษ์ชู นางสาวพรรณพร เฉลยจิตร์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

85 18p22c0048 เปิดสมอง ประลองคำศัพท์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นางสาวสุจิรา ดอกไม้พุ่ม นางสาวพรสวรรค์ วารินทร์ นางสาวครองขวัญ คนรู้ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

86 18p22c0166 อย่ามั่วนะครับ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายอธิรัฐ ุุพุ่มสาขา นางสาวกัลยรัตน์ วุฒิ นางสาวชลธิชา บูรณะโรจน์ นางสาวพัชราภา พงษ์ศุข ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

87 18p22c0504 ท่องศัพท์ง่ายๆด้วยตัวเอง ผ่านสมาร์ทโฟน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นางธันยธร ตวงวาสนา ด.ช.ธรรมเฃษฐ์ อัศวทองกุล       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

88 18p22c0539 แปลอังกฤษเป็นไทยด้วยกล้องสมาร์ทโฟน (เกมล่าชีวิต ภาค 1) ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาววิชชา รัตนจรัสโรจน์       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

89 18p22c0552 สื่อการเรียนรู้เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล - นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายสถาพร งามประเสริฐ นางสาวปัทมาภรณ์ พงษ์พานืช นางสาวนัทธิชา ภัทรเจริญสิน ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

90 18p22c0594 ทะลุมิติวรรณคดีไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ - นางวิไล สุขเกื้อ นางสาวระฟ้า ลาดเลาดี นายภาคภูมิ วันทอง นางสาวศิรภัสสร สมตน ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

91 18p22c0607 Guitar Guider : แอปพลิเคชันสอนกีตาร์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปทุมวิไล - นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายอธิป ศรีอนันต์ นางสาวมโนชา ขันธีฤกษ์ นายนันทพงศ์ บัวประดิษฐ์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

92 18p22c0608 ทอ-ไอ-ยอ ไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ รสิตา วัฒนศิริ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

93 18p22c0614 เบญจม่อล ตะลุยแดนเรขาคณิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

94 18p23c0148 โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายเกษม สวัสดี นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายปิยะ ไกรทัศน์    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

95 18p23c0406 คำประพันธ์เว็บแอพพลิเคชั่น ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ นายสันติ สันติชัยเวคิน นายตะวัน ธรรมพิพัฒนกุล นายเขมรัฐ บุณยะผลึก ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

96 18p23c0581 ระบบการเช็คชื่อนักเรียนโดยการสแกนบาร์โค้ดบนบัตรนักเรียน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ นางสาวณัชพร พลกิจสราญ นางสาวณัฐชยา ธรรมาณิชานนท์ นางสาวรติมา อยู่พูล ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

97 18p23c0590 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นางธันยธร ตวงวาสนา ด.ช.ภูมิปรินทร์ มะโน ด.ช.ปวริษ วิริยะคุณากร    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

98 18p23c0610 ฮูก helper ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ นางสาวพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

99 18p31c0405 แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางอรทัย สังข์เพ็ชร นางสาวรินทร์ลภัส เลิศธนกุลพงษ์ นายณัฐพงศ์ อมรบัญชรเวช    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

100 18p31c0409 ระบบจัดการทรัพยากรสำหรับให้บริการแบบแพลตฟอร์ม หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร นายณัฏฐ์ จึงมาริศกุล นายศุภกร วโรดม    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

101 18p31c0535 โคโค่ : โซลูชั่นตรวจสอบและบันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบตรวจสอบและจัดการการใช้งานโซเชียลมิเดียในองค์กร หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวธีรณี อจลากุล นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ นายกันต์กวี เกียรติ์กรัณย์ นายชยพล ปิยะภักดีสกุล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

102 18p32c0365 ระบบการแยกแยะบุคคลในภาพถ่ายจากป้ายรหัส หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล นางศิริกุล ศิริธีรากุล    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

103 18p32c0452 การหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายมณฑล อินทรประสิทธิ์ นายภาณุธร พรรณปัญญา นายสิรภัทร อัชชศิริ ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

104 18p32c0626 ข้อความเอย เจ้าอ่านว่าอย่างไร, ระบบระบุตำแหน่งและรู้จำข้อความบนภาพถ่ายทั่วไป หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

105 18p33c0044 ระบบติดตามโลจิสติกส์เลือดและเวชภัณฑ์เย็น หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายนุกูล พิมเสน นางสาวนิศาชล ลิ้มเจริญ นายพิเชฐ จรีรัตนชาติ นายอดิศร ศักดิ์เจริญ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

106 18p33c0144 ระบบตรวจวัดและควบคุมการใช้พลังงานและความปลอดภัยภายในบ้านโดยใช้การส่งข้อมูลผ่านสายไฟฟ้าและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว นายเมธีนัทธ์ คำเพราะ       ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

107 18p33c0247 ระบบกริ่งอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายณัฐวุฒิ พิทักษ์นรเศรษฐ นายธีระวัฒน์ ธีระวัฒนสุข นายทศพล อนันต์สินชัย ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

108 18p33c0385 อีฟ: ระบบฟาร์มอัจฉริยะแบบใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีอาร์ดูอิโน หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พร พันธุ์จงหาญ นายนรายุทธ พุฒใจกา นางสาวศศิมณี ภู่แส นายอนุพงศ์ ชื่นอิ่ม ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

109 18p33c0457 ระบบจองโรงแรมและลงทะเบียนเข้าพักอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีเอ็นเอฟซี หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปกรณ์ วัฒนจตุรพร นายนิติพัฒน์ สุทธิรักษ์ นายธีรเมธ จิตต์สุคนธ์    ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

110 18p33c0532 ระบบไอโอทีอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพีรพล เวทีกูล นายธีรนัย ก่อมงคลกูล นายอานนท์ จิรกิตตยากร นายวิสิฎฐ์ วงศ์ชัยอนุกูล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

111 18p34c0295 แอปพลิเคชันการแสดงภาพล้อแม็กรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีรวุฒิ จันทดิษฐ์ นางสาวพัชราภรณ์ เจตสุภาพ นางสาวสาวิตรี แสงศร ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

112 18p34c0423 การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกจากข้อความรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภควรรณ ปักษี นางสาวพัชรพร สมบัติศรี นางสาวรุจิภรณ์ จันทร์ทิวากุล    ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

113 18p34c0474 เว็บแอปพลิเคชั่นการจำแนกพันธุ์สุนัขโดยวิธีการการเรียนรู้เชิงลึก หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล นางสาวพิชญา เขียดสังข์ นายภูริวัจน์ หนองใหญ่ นายธฤต ชัยขจรภัทร์ ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง

114 18p34c0588 การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF) หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด พรชัย มงคลนาม นายสุทัส ธนะจันทร์ นางสาวศลิษา วิวัฒนวรวงศ์ นางสาววิภาวี โมจนกุล ภาคกลาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

115 18p34c0612 การตรวจจับเลขสายรถประจำทางบนภาพถ่าย หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายพิชชากร วงศ์ต๊ะ       ภาคกลาง ผ่านได้รับทุนรอบสอง