กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออก ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 18p12e0048 เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับสนันสนุนเทโนโลยีในห้องเรียนแบบกลับทาง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีนบุรี นายสุปีติ กุลจันทร์ นายชยุต ทากาวีแก้ว นายเฉลิมพงษ์ เดชณรงค์    ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 18p12e0111 สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สามมิติ เสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อนันต์ บรรหารสกุล นายนภสินธุ์ เพ็ชรนิล นางสาวสุภาภรณ์ หอมบุบผา    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 18p13e0101 เอ็กซ์โกลฟ ไทยทอล์ค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ นายศราวุฒิ เงียบสดับ    ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 18p13e0126 ระบบตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุภายในบ้าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวสิริพร ปัทมเศรษฐ       ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 18p14e0001 การสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์โอกาสสำเร็จการศึกษาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีนบุรี นางวันทนี ประจวบศุภกิจ นายภัทรดนัย รูปวิเชตร์       ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 18p14e0089 โปรแกรมการจัดการปริมาณข้าวเปลือกเพื่อการซื้อ-ขาย โดยการพยากรณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ศรีราชา นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวกัลยา มากสุข นางสาวนิโลบล วิชาจารย์    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 18p14e0090 ระบบการพยากรณ์ยอดขายอาหารสำเร็จรูปโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ศรีราชา นางสาวสุภาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวสุกัญญา บุญยะโกวิทย์       ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 18p14e0119 โครงการออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บนเว็บเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อนโดยใช้อัลกอริทึม(ขั้นตอนวิธี)การบรรจวบ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน นางอธิตา อ่อนเอื้อน นายภานุพงษ์ เพิ่มอุตสาห์ นายณัฐนัย ชัยวีรกุล นางสาวกัญญาภัค ่ว่องวิบูลย์กิจ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 18p14e0133 โปรแกรมตรวจจับขอบแผลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ นางสาวกวินนา อับดุลรอมาน นางสาวปาริฉัตร เชื้อชาติ    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 18p14e0149 ระบบผู้ช่วยดูแลเรือนเพาะชำ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
นายทัศพันธุ์ สุวรรนทัต นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ นายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 18p15e0015 การหาตำแหน่งและรู้จำราคาจากภาพถ่าย ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ นางสาวขวัญกมล หน่องพงษ์ นางสาวกวิสรา มิมาชา นายธน พูลสวัสดิ์ นายปฏิภาณ เปรมรัตน์ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 18p15e0128 ระบบตรววจสอบผู้บุกรุก ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายประวิทย์ ชุ่มชู นางสาวฐิตินันท์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นายพงศ์ศิริ ยิ่งยงค์ นางสาวณัฐกาญจน์ อัคโกศล ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 18p15e0147 แอพพลิเคชันชาวเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน นางสาวทัศนีย์ เจริญพร นายสิทธิพงศ์ จึงสกุล นางสาวกิติยา สุริยฉาย นายศิริโรจน์ กิตติวุฒิกุล ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 18p21e0072 สุดติ่ง..ดิ่งแอมะซอน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวศุภธิดา ตั้งสมคิด นางสาวภาวิกา คำภาวงค์ นางสาวแคทลียา แซ่ลิ้ม ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 18p21e0082 วิกฤตการณ์ท้องทะเลเปลี่ยนสี ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวศุภิสรา ธรรมบำรุง นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นายลัทธวิทย์ ขวัญภูมิ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 18p21e0087 เทพเจ้าแห่งป่า ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายมาโนช คมรัตนปัญญา นายสมประสิทธิ์ คตภูธร นายคณิศร พิทักษ์วงศ์ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 18p21e0096 ลูกสมุนผมชื่อไพร!! ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม - นายชนารัตน์ คำอ่อน นายปฏิพัทธ์ ปัญญายิ่ง นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ นางสาวสุพิชญา ธรรมแสงโชติ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 18p21e0100 ผู้บุกรุกจากต่างแดน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณัฐนิช ทิพยรัตน์สุนทร นางสาวพริมา เอื้อธนาภา นายกองทัพ มณฑิราช ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 18p21e0108 ตำนานลูกชาวนา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายณัฐพงษ์ หมื่นสิทธิโรจน์ นายพงศธร ยอดรัก นายฟุ้งเกียรติ เผด็จตะคุ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 18p22e0067 เเกทเชื่อมโชง ง่ายหนักหนา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
นายสุนทร เรืองภักดี นายคณิติน ฉัตรเงิน นางสาวอัจฉรา วิสุทธาภรณ์ นายยูไลบีบ กูบกระบี่ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 18p22e0069 ตะลุยความรู้สู่อาเซียน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม - นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวเมลดา ลวดลายดี นางสาวณิชกานต์ ฤทธิ์เจริญ นางสาวมาลิตา เทียนสวัสดิ์ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 18p22e0085 เห้ย นี่มันตา?!! ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชนารัตน์ คำอ่อน นางสาวปิยะธิดา สุระธรรมนิติ นางสาวนัทธมน แสวงผล นางสาวสรัลชนา ยิ้วประพันธ์ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 18p22e0086 เรือนร่างปริศนา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวแพรววนิต อดินันท์ นายธรณินทร์ บุญโล่งศิริเจริญ นายกวิน ประภาวงษ์ ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

24 18p22e0097 ฟาร์มคิดของพ่อ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณัชชา จันทร์พิทักษ์ นางสาวชุติกาญจน์ บุญสุทธิ    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 18p22e0098 คุณหมอจำเป็น ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวกรานศรา แสงเจริญ นางสาวปัณฑิตา สมนึก นายพุฒิเมธ เกษมธรรมแสวง ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 18p22e0130 โปรโกลิงโก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายภานุกร สุนทรเวชพงษ์ นายพงศธร เกิดผล    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 18p23e0010 โปรแกรมดับเครื่องยนต์ฉุกเฉิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทย์-คณิต โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
นายบุญค้ำ จุลเจือ นายชยภพ ทวีคูณ นางสาวสุรีรัตน์ สีดา นางสาวสุนิษา สละชั่ว ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

28 18p23e0022 เครื่องไล่นกพิราบ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์ นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวอัญยริญย์ หาญณรงค์    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

29 18p23e0036 โกโก้บอร์ดกับการปิดก๊อกน้ำอัตโนมัติ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
นางสาวภัทรภรณ์ มั่นเพ็ชร ด.ญ.ปัญภัส วงา์สง่า ด.ญ.รุจจิรา ชมภู นางสาวศิรประภา ทองอินทร์ ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

30 18p23e0051 รถเข็นเพื่อผู้พิการทางขาตามเส้นภายในบ้าน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียน บ้านา"นายกพิทยากร"
นางสาวภัทรพร มั่นเพ็ชร นายวันชัย แซ่เจี่ย นายอนุวัฒน์ มะลิลา นางสาวบุษบาวรรณ มะลิทอง ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 18p23e0114 เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชลกันยานุกูล
นางวรรณวณา ปัญญาใส นางสาวอัฌมาภรณ์ รักการ นางสาวอัญชญา ใจกล้า นางสาวดุษฎี ศรีทองอ่อน ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

32 18p23e0138 ไม้เท้าพูดได้ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
นางสาวอาริยา ชื่นชม นายนายวราพล เค้าโนนคร้อ นายนายชูชาติ ศุระศรางค์ นายนายรัฐพงษ์ ชมภู ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

33 18p33e0117 ระบบแถวคอยอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายไพรัช สร้อยทอง นายธนิก วิรัชกุล นายจตุพล ตั้งสุวรรณพานิช    ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

34 18p34e0068 การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ร่วมกับ PLC ในการสร้างหุ่นยนต์เล่นดนตรีอัตโนมัติร่วมกับมนุษย์ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายวิเชียร ดอนแรม นายเศรษฐา จันทร์อ่อน นายพนธกร จันทร์ประเสริฐ นายชนาธิป นิรันดโรภาส ภาคตะวันออก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

35 18p34e0094 โปรแกรมการจำแนกฟันจากภาพเอกซเรย์โดยวิธีการเข้าคู่รูปแบบ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวอริสา พูนศรี       ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

36 18p34e0110 โปรแกรมสำหรับตรวจจับและแยกชนิดเชื้อมาลาเรีย หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวสุชาดา ตันติสถิระพงษ์ นายวงศกร ปรีดานันต์ นายภากร พุทธาภิรัตน์    ภาคตะวันออก ผ่านได้รับทุนรอบสอง