กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 18p11i0064 ตำนานจอมเวทย์มหากาฬ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล นายภูมิศักดิ์ จันทร์ล้วน นายไกรสรทอง รสโสดา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 18p11i0106 เกมเสมือนจริงสำหรับเกมสยองขวัญ One day of the dead ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จันทิมา พลพินิจ นายทศพล ถูวะศรี นายธีรภัทร ตาลศรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 18p11i0157 Oberon: Menace of the Demons ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายนายปราโมทย์ ทรัพย์น้อย นายศักดิ์ดา เหล่าทองสาร นายอรงกรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 18p11i0161 การพัฒนาเกม 3 มิติ เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมตึกวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายนทีธร ชาติบัวหลวง นายทศพร งามเถื่อน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 18p11i0168 วิ่ง มัน ฮา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายณัฐวุฒิ พลถนัด นายวรภพ เจนนารา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

6 18p11i0234 ภารกิจหนีป่าต้องห้าม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายวิชิต สมบัติ นายคณาพันธ์ แสงใส       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 18p11i0247 วิ่งผจญภัย ด้วยกล้องไคเนค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายสันติ สมบูรณ์ นายธนวัฒน์ สรรพโส    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 18p11i0266 พิมพ์สัมผัสมหาสนุก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล นายนทีธร ธีระปถัมภ์ นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมบุตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 18p11i0290 ผจญภัยหัวใจกู้โลก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายทอเเสง พิมพ์เบ้าธรรม นายอนันต์ ไวจำปา นายวสันต์ ศิริปี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 18p11i0353 การพัฒนาเกมส์มุมมองบุคคลที่หนึ่งโดยใช้ Cry Engine ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
นายสกรณ์ บุษบง นายประมุข ภาคคำ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 18p12i0059 สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย Kodu Game Lab ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ นางสาวประภาพันธ์ คงแก้ว    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 18p12i0066 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 บนแท็บเล็ต ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร - นางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง นางสาวสิริพร อัถประเสริฐกุล       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 18p12i0072 ผจญภัยในโลกนิทาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวพรกมล ฮอมณี นายวัชรัตน์ ืทองสมบูรณ์ นางสาวดลนภา เจริญพรหมพงศ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 18p12i0074 ภารกิจพิชิตชนิดของคำไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสุมาลี เฮงยศมาก นายพลวัฒน์ กระแสโท       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

15 18p12i0097 เกมสามมิติ พัฒนาทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กผู้พิการทางการได้ยิน โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมร่วมแบบไร้สัมผัส ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นายปฏิวัติ แก้วสิทธิ์ นายกิตติพงศ์ ขาวไชยมหา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 18p12i0129 การพัฒนาแอพพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนเพื่อสำรวจระบบสุริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายปิยวัจน์ ค้าสบาย นายฐิติศักดิ์ ตรีรัตน์ นายศราวุธ สีขว่าง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 18p12i0140 แอปพลิเคชันอินดิโก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร
นางสาวฐิติพร การสูงเนิน นายพรมนัส พรมภาพ นายวรพงศ์ อู่สกุล    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 18p12i0173 รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง บรรยากาศโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง นายสุวิชัย พรรษา นายปริญญา ขัติยนนท์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

19 18p12i0204 เปิดโลกเสมือนจริงสู่การเรียนรู้พันธะเคมี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายอนุพล ดำริห์ นายจิตรภณ สาระ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 18p13i0242 แอพพลิเคชันป้องกันการเสื่อมของสมองสำหรับผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - นายวิชิต สมบัติ นายตันติกร ลือฤทธิ์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 18p13i0262 ไม้เท้านำทางอัจฉริยะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วชิราวุธ ธรรมวิเศษ นายพชร วีระภักดี นายรณกร ขำเพชร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 18p13i0273 ระบบนำทางผู้พิการทางสายตา(กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล นายณรงค์กร ศรีโจมรัก นายอัครพล ศรีจันทร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 18p13i0338 แอพพลิเคชั่นการฝึกทักษะการออกเสียงสำหรับเด็กออทิสติก ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นายมานิตย์ สานอก นางสาวแววตา น้อยศรี นางสาวภัทธิยา ยุตวัน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

24 18p14i0002 ระบบชาญฉลาดในการวินิจฉัยโรคจากใบยางพาราโดยเทคนิคการประมวลผลภาพและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - นายกริช สมกันธา นายอภิสิทธิ์ มาปังโม นายธนกฤต ธนโชติชนิต    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 18p14i0092 ระบบตรวจสอบโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางบก เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะมีทัศนวิสัยไม่ชัดเจน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

26 18p14i0110 โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายอพิวัฒน์ พรมศรีธรรม นายปริญญา วค์ตาขี่ นายยุทธพงษ์ ธ.น. นา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 18p14i0119 ระบบจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์โรคมันสำปะหลังด้วยเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาววงกต ศรีอุไร นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณ์ นางสาวขนิษฐา มั่นจิต    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 18p14i0138 การเรียกใช้บริการของอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายผ่านไดนามิกคิวอาร์โค้ด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ชัชวิน นามมั่น นายเดชานันท์ จันทร์สระคู นางสาวศุภวดี แสนทวีสุข    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

29 18p14i0172 ผ ุผู้ตรวจสินค้าประจำโรงงาน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวณริสสา สงวนรังศิริกุล นางสาวศยามล ตุงคะศิริ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

30 18p14i0188 แอปพลิเคชันการตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำรณ สุนัติ นางสาววีรวรรณ โพร้งพนม นางสาวศิญาภรณ์ กุศลผลิน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 18p14i0228 ชุดซอฟต์แวร์โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบมั่นคง โดยอาศัยโพรโทคอล SRTP และ SDES-sk ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายพงศกร กองแก้ว นางสาวศิรดา เหล่าสุข    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

32 18p14i0237 แอปพลิเคชันคำนวณเมทริกซ์โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ นายเฉลิม เพ็งพิศ นายพฤกษาศิลป์ วงศ์ศรี    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

33 18p14i0289 ระบบป้องกันและตรวจสอบการปลอมแปลงโพรโทคอลอาร์พ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายจักรกริช กมลรัตน์ นายศุภชัย ทบโคตร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

34 18p15i0101 มิชชันซี : เกมปฏิบัติการพิทักษ์สวนสัตว์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายอนิรุธ ธรรมวิเศษ นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

35 18p15i0151 แกว่งล่าฝัน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน นางสาวภัทรษร พรมทอง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

36 18p15i0187 ชุดซอฟต์แวร์สำหรับรับรองความถูกต้องของผู้ส่งเอสเอ็มเอส ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายศุภฤกษ์ สมทางดี นายพชรพล ดวงพิทักษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

37 18p15i0217 แอปพลิเคชันช่วยเหลือการใช้ยาของฉัน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กานดา สายแก้ว นายกวิน พิทักษ์วงษ์ นายภัทรดล โนนทิง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

38 18p15i0218 ผจญภัยแผ่นดินไหว ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวธนยธร แก้วแสงใส นางสาวมนันยา สิงห์ทอง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

39 18p15i0249 ชุดซอฟต์แวร์รหัสผ่านใช้ครั้งเดียวแบบปุจฉาวิสัชนาบนสมาร์ตโฟน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ นายอรรถพล เขยพุดซา       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

40 18p15i0283 โฮมฟอร์โฮมเรส: ระบบจัดการข้อมูลเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ นางสาวชนิกรรดา เอกวงค์ษา นายวรัตถ์ ถิ่นทัพไทย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

41 18p15i0322 สมาร์ทเช็ค ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสายยัญ สายยศ นายนพกร ถนอมเสียง นายณัฐพงษ์ บุญร่วม นางสาวทิชากร โพธิ์นรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

42 18p21i0120 หมากรุกรับ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - ยางชุมน้อยพิทยาคม
นายอาคม กองธรรม นายอนุกร เอี่ยมสำอาง       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

43 18p21i0122 ALEX ผู้กล้า ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.29 นางปิยวดี ปัฐพี ด.ญ.ปัญญาพร พรมวงศ์ นายปณิธาน เทพบุดดี นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

44 18p21i0167 คืนชีวิต ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร - นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายชัยภัทร ศุภรักษ์ นายพลวัฒน์ หอมจำปา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

45 18p21i0176 ท่วงทำนองแห่งการก่อกำเนิด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร - นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์ นายชาคริต บัวทอง นายวิษณุ แจ่มปรีชา นายสหัสวรรษ บุญศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

46 18p22i0020 ผจญภัยห้องควบคุมมนุษย์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนกัลยาณวัตร - นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ญ.ชิดชนก แตงอ่อน       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

47 18p22i0155 การออกแบบโมดลห้องครัวด้วยโปรแกรม Autodesk Maya ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - กัลยาณวัตร
นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ด.ช.วิทวัส สีทัดยศ ด.ช.เสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

48 18p22i0219 หนังสือมีชีวิต เรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรเรียนกัลยาณวัตร - นายสุติพงษ์ อมูลราช ด.ช.ณัฐกิตติ์ โชคดี ด.ญ.เบญจมาศ ทองคำ ด.ญ.พิชามญชุ์ เทียบเพชร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

49 18p22i0256 เกมคณิตคิดทุกวัย เวอร์ชั่น 2 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ - นายบุญชู กระฉอดนอก นายพงศธร พิลาสมบัติ ด.ช.กษิดิส อินแบน ด.ญ.ทัศนียา อำไพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

50 18p22i0295 บทเรียนอักษรแสนสนุกสำหรับเด็ก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์
นายบุญชู กระฉอดนอก ด.ช.สุรพัศ ฮุยสุสดี ด.ช.ธีรศักดิ์ หงษ์ทอง ด.ช.ธนโชติ วันทมาตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

51 18p23i0040 ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณวัตร v.2 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอาคม ศรีวะโสภา นายศราวุธ ราชจันดี นายวิสิฐ กุลโฮง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

52 18p23i0331 ระบบการจัดการและแจ้งเตือนตู้เก็บวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
นางสาวธัญญธร ผิวผ่อง นายภูมินันท์ อนันตึก นายปิยพงศ์ กาแก้ว นายธนดล ภาวสิทธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

53 18p23i0339 ซอฟต์แวร์ตรวจข้อสอบแบบปรนัย โดยใช้ภาษาตระกูล C และ Visual Studio Express ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายศราวุธ ลาบัวใหญ่ นายณภัทร วงษ์เกลียวเรียน นายโชคชัย เสวตวงษ์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

54 18p31i0085 บัตรประจำตัวนักเรียนอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย นายภัคธร ศรศิลป นายธีระธรรม แก้วอินทร์ นายจิระภพ แสงตะวงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

55 18p33i0041 ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสายยัญ สายยศ นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร นายชัยยุทธ ตั้งขจรศักดิ์ นางสาวสุธีกานต์ แต้สกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

56 18p33i0051 ระบบกลอนประตูนิรภัยออนไลน์ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายพงศ์เลิศ สังกะเพศ นายเอกพจน์ ทองลอง นายนาคี ภาระเวช    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

57 18p33i0056 ระบบเปิด - ปิดไฟผ่านสมาร์ทโฟน หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายพงศ์เลิศ สังกะเพศ นายวิทวัส บุญญา นายรณชัย รัตนวัน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

58 18p33i0220 อีซี่ ไฮโดร หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายวัฒนา กุลชาติ นายอำนาจ โพนนอก    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

59 18p33i0306 หนึ่งไร่วัยเกษียณเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสมาร์ทฟาร์ม หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นางจิรัฎฐา ภูบุญอบ นายพงศธร เอกบุตร นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ นายภูวนาจ สำเภาเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

60 18p33i0329 ระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติบนอุปกรณ์ Raspberry Pi หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี - นายปณวรรต คงธนกุลบวร นางสาวฐิตาภา เหลืองพล นายปรัชญา ชื่นใจ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

61 18p34i0116 ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนเพริศ นายพิชชากร ศรชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

62 18p34i0248 อุปกรณ์แจ้งเตือนอาารง่วงนอนขณะขับรถโดยการตรวจจับดวงตา หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายบุญทรัพย์ ไวคำ นายชินพันธ์ จันทรักษา นายอิทธิฤทธิ์ โพธิ์สุ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง