กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 18p11n0067 อินทิเจอร์ วอร์แฟร์ : มหาสงครามแห่งตัวเลข ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นายภูวเดช สันธนาภิรมย์       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 18p11n0086 เกมหมากรุกประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ นายธนพล แก้วเมืองมูล       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 18p11n0096 นินจาเคน ล่าดาบฝ่าทะลุมิติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กานต์ ปทานุคม นายชินวัตร ศิริมา นายหัสนัย เดชะ นางสาวพิชยา นรพงษ์ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 18p11n0119 ตื่นนอนไปเรียนกันเถอะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายจิรศักดิ์ ดีปินใจ       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 18p11n0151 จากผู้เฝ้าดวงดาว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นายกันตพล ศรีธิยศ       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 18p11n0157 วู้ดดี้ รัช ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวศุภรา กรุดพันธ์ นายอานนท์ สุริยา นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวธัญสิตา สมยาวะกาศ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 18p11n0180 ล้านชนล้าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนพพล วงต๊ะ นายพิษณุ หอมหวาน นางสาวดวงพร วงค์แก้ว นายธนัท วลัยรัชต์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 18p12n0046 การพัฒนาเกมฝูงลูกกระบือน้อยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำภาษาไทยที่มักเขียนผิดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์ไจโรสโคป ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร นายภาณุพงศ์ เมามูล       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 18p12n0072 เนียร์มิต: สนุกกับการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นางสาวกัญญาณัฐ พิรุณรัตน์       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 18p12n0100 รีเมมแบร์: แอพพลิเคชันบัตรคำอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นางสาวพัชรินทร์ งามใส นายปิยะพงศ์ บุญสมปาน    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 18p12n0120 แอพพลิเคชั่นจำลองเครื่องดนตรี"สะล้อน่าน"บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นางสาวกัลยวรรธน์ ปุญยะศิริ       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 18p12n0122 ตำนานการแข่งเรือพาย ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แห่งนันทบุรีศรีนครน่าน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายปกรณ์ สุนทรเมธ นายFoklourng Fan นายเดชาวัต ฤชุโรจน์    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 18p12n0144 การพัฒนาเกมแนวป้องกันฐานทัพสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กานต์ ปทานุคม นายวริศ กรรณฐสทุธิ์       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 18p12n0192 การเรียนรู้วงจรไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี เออาร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสุทธิพงศ์ สุรักษ์ นายอานุภาพ จำฟู นายณัฐชนน ศรอากาศ นางสาวมาริษา หาญสมุทร ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 18p12n0224 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นายพงศธร ฟองตา นางสาวศุภศรี ศรีเมือง นายพนธิตร เมืองชื่น นายรณกฤต ซอนเสน ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 18p12n0232 แอปพลิเคชันพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางลัชนา ระมิงค์วงศ์ นายกรวิทย์ มูลเมือง นายธนพงศ์ ธรรมลังกา    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

17 18p13n0053 ระบบคลังความรู้เสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านเทคโนโลยีวอยซ์โอเวอร์ไอพี ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิตติพงษ์ สุวรรณราช นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก นายบดินทร์ ด้วงสงกา นายพงศ์สุวัฒน์ เกียรติพีรภัทร ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 18p13n0091 ยูเซิร์ฟ: แอพพลิเคชันในการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดยอาศัยการสรุปเนื้อหาด้วยแผนผังความคิด ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นายภาณุวิทย์ ผลเกิด       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

19 18p14n0022 ระบบกันขโมยรถจักรยานยนต์อัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - นายรุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล นายคีรินทร์ วงศ์ปัน นายเมธชนัน นาอุ๋ย    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 18p14n0074 จัมพ์ เฟรมเวิร์ค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา - นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ นายสยามรัฐ แก้วตา นายอาทิตย์ ถาตุ่ม    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 18p14n0080 แอพพลิเคชั่นจัดการเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยอาดูโน่ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นายวรกฤต แสนโภชน์ นายเขมรัฐ ฟักเขียว นายวิทวัส แสงบุญ    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 18p14n0108 โปรแกรมบริหารจัดการการลงทุนส่วนบุคคล ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายชลภูมิ ไทยยันโต       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

23 18p14n0185 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโครงสร้างโครงข่าย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายยุทธพงษ์ สมจิต นายธนฤกษ์ ลิ้มสุรศรี นายวุฒิพันธ์ สุริยะนันท์    ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

24 18p15n0005 ชัปปี้คู่หูดูแลสุขภาพ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์ นางสาวณัจยา พรหมน้อย นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

25 18p15n0032 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกความดี กิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เชียงราย นายพิเชษฐ กันทะวัง นางสาวมัชฌิมา ชาวยอง นางสาวอัจฉรา พันธ์สกุล    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 18p15n0081 แอปพลิเคชันตรวจข้อสอบปรนัยอัจฉริยะ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา - นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ นางสาวพรพิไล แย้มชุมพร นายพงษ์วริษฐ์ มณีวรรณ์ นายเกียรติศักดิ์ ไชยวาลย์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 18p15n0089 ยูพีฮับ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ นางสาวพรชนก สุรินทร์ นางสาวนิพิษฐา กันทิยะ นายศราวุฒิ ปกคำ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 18p15n0158 ระบบการติดตามการใช้จ่ายเงินบนระบบแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
นางสาวสุวรรณี ปัญยศ นางสาวชไมพร เลาคุ้ม นางสาวจิตตรา มาลี    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

29 18p15n0165 การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันติดตามรถโดยสารสาธารณะสำหรับมือถือในระบบแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวนริศรา เอี​ยมคณิตชาติ นางสาวรัตนาภรณ์ สุนทรนาคา นางสาวหทัยรัตน์ บุญภักดี    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

30 18p15n0189 โปรแกรมประยุกต์บนมือถือสำหรับสืบค้นข้อมูลโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ โดยใช้คำค้น และเออาร์โค้ด ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวอารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง นายภาณุวัฒน์ จันทวี       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 18p21n0009 ขนทรายเข้าวัด ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวปานชนก ชมชื่น นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นายเอกพล สุขประเสริฐ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

32 18p21n0021 มหัศจรรย์แห่งโลกนิทาน ตอนลูกหมู 3 ตัว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) - นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายกิตติชัย บุตรประเสริฐ ด.ช.ชาญชัย บุราโส ด.ช.ธีระพล เอี่ยมอาจ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

33 18p21n0094 โขนน้อย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวพรไพลิน ว่องประเสริฐกุล นายธปณัฐ สามสี นายภูพิรัฐ สุปินราษฎร์ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

34 18p21n0106 มาถีบ...(กับ)ผมเถอะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายชยุตพงศ์ พรมลี นายณภพ เชาวพูนผล นายติณณภพ ขัติยะ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

35 18p21n0128 เทพคำศัพท์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ       ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

36 18p21n0143 เกมสมบัติมหามนต์ตรา ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางไสวรินทร์ สุทา นายรดิศ ค้าไม้ นางสาวอาทิตยา วีระกุล นางสาวเนตรชนก ตันไชย ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

37 18p22n0008 สร้างประสาทให้หุ่นยนต์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายรัชชานนท์ ประภัสสรพงษ์ นายภูริทัศน์ ฉัตรยาลักษณ์ นางสาวจิตตราภรณ์ จิตวงศ์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

38 18p22n0029 แรงและความดันในดินแดน Neu AdvenTon ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนภัทร วัชวงษ์ นางสาวกิรณา ตันบูรณา นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

39 18p22n0036 ผ่าให้หมด อย่าให้เหลือ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นางไสวรินทร์ สุทา นายนินัทธ์ กิตติปภัสสร นายอิงครัต เต็งไตรสรณ์ นายชนินทร์ โล่โชตินันท์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

40 18p22n0101 เกาะดาว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายยมนา สุขหอม นางสาวสุวทัยวรรณ อินต๊ะสืบ นายเนรัญนิตย์ ศรีวงศ์ นางสาวชัญญา แต้สุนทรไพเราะ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

41 18p22n0114 โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายชาญชนะ วิชา นายอังกินันท์ ทักษิณาพิมุข นายพชรดล นพนาคร ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

42 18p22n0118 แอพทบทวนความรู้ด้วยระบบรู้จำเสียงและสังเคราะห์เสียงบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง นางสาวพรพรรณ กองสินแก้ว นางสาวชลมาศ บันสุดร    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

43 18p22n0173 ภาษาอังกฤษน่ารู้ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายนัฐดนัย ไทยแท้ นายไท พฤฒิธาดา นายชนที เลขาลุทธิพร นายชวิศ ดีสมศักดิ์ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

44 18p22n0200 เกมเลขฐาน Application เพื่อการเรียนรู้ระบบเลขฐานด้วยตนเอง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี
นายสินชัย ชวลิตพิเชฐ ด.ญ.ธิดา ประสม ด.ญ.รัชนีกร ปัญญาไว    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

45 18p22n0204 ตะวันจันทร์เจ้าผจญภัยแผ่นดินไหว ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางไสวรินทร์ สุทา นายธนวัฒน์ สายก้อน นางสาวยศภัทร ยศบัวพิศ    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

46 18p22n0226 สิ่งเร้า ในโลกเสมือนจริง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ ด.ช.จักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ ด.ช.ธนภัทร จรัญวรพรรณ ด.ญ.นภัสชล อินทะพันธุ์ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

47 18p23n0001 ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล นายนิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นายสุพัฒน์ เดชะ ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

48 18p23n0033 เครื่องแลกชิพอัตโนมัติ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี - นายอานนท์ มากมี ด.ญ.พัทธ์ธีรา จันทรศิริ ด.ญ.มนสิชา พลัง ด.ญ.วริศรา บุญยิ้ม ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

49 18p23n0068 หมูออมสิน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวภัทรภร ปัญญา นางสาวศศิวิมล บัวคำปัน นายสิรวิชญ์ บุญคุ้ม ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

50 18p23n0123 แอพเตือนทางโค้งบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นายอุเทน โค้งนอก นายศิริวัฒน์ บุญช่วย นายรุ่งโรจน์ นิ่มเปีย    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

51 18p23n0126 ระบบแจ้งเหตุการหกล้มและเตือนเปลี่ยนท่านอนสำหรับผู้สูงอายุ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นายอุเทน โค้งนอก นายสุภกิณห์ ทองห่อ นายกรศุทธิ์ เกิดแย้ม    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

52 18p23n0127 ระบบตรวจสอบและติดตามเด็กปฐมวัย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน นางสาวชริดา สินผ่องไพศาล    ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

53 18p23n0203 ระบบล็อกประตูอัจฉริยะโดย R.F.I.D ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายชยณัฐ แสงสว่าง นายชนินทร์ รังสาคร นางสาววรรณชยา ทิพย์พินิจ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

54 18p32n0076 ระบบระบุตำแหน่งและรู้จำตัวอักษรบนพื้นฐานวิธี MSER และ CNN หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกานต์ ปทานุคม นางสาวศุภากร อินทรทัต       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

55 18p33n0054 ระบบการควบคุมดูแลฟาร์มไก่ไข่โดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) - นายภานุวัฒน์ เมฆะ นางสาวพนิตา กอบแก้ว นางสาวพรภิรมย์ พรมมาลา นางสาวนูรีซัน แลแตบาตู ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

56 18p33n0061 ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน(ลำไย)ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT) หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายประธาน คำจินะ นายปวเรศ บวรภัทรวดี นายวชิระพันธ์ พิมพา    ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

57 18p33n0062 ระบบจัดเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคชุมชน หัวข้อพิเศษ Internet of Things สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นายอนุสรณ์ ใจแก้ว นายณัฐพงษ์ สุริยะวงศ์ นายสุเทพ อาจอ    ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

58 18p33n0121 เกตเวย์ที่รองรับหลายโปรโตคอล สำหรับการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายศุภากร ยุคลธง นายภาสวุฒิ ธนันชัย    ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

59 18p33n0130 ระบบการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things - โรงเรียนวชิราลัย - นายกีรติ ทรัพย์จุล นายอภิรักษ์ วรรณะ นายอนุพงค์ มูลเฟย นายจักราวุธ บุญศรีตัน ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

60 18p33n0139 ระบบควบคุมและรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายเอกภพ วงค์สอน       ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

61 18p33n0174 การพัฒนาโปรแกรมรู้จำเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ บนราสเบอรี่พาย หัวข้อพิเศษ Internet of Things คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กิตติพงษ์ สุวรรณราช นายศรราม ปิ่นพันธ์ นางสาววิภาณี ช้างเจริญ นายสรศักดิ์ เม่นเผือก ภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

62 18p33n0241 ระบบจัดการและสังเกตการณ์พืชสำหรับสมาร์ทฟาร์ม หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพพล ชูศรี นายศรคม อยู่หัตถ์ นางสาวแพรวา ตรีธารา นายต่อตระกูล ชาเทพ ภาคเหนือ ผ่านได้รับทุนรอบสอง