กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 18p11s0058 ปาร์ตี้ลิงค์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายกชนัฐ วิสกุล นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ นายธนพร หนูวิลัย ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 18p12s0104 บาสเก็ตบอลแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายโภคี บุญนรากร       ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 18p13s0025 การพัฒนาเครื่องมือกับเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์เเละทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกรกต สุวรรณรัตน์ นางสาวศิริวรรณ์ สืบเสน นายวิศณุ รัตนปัญญา    ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 18p13s0070 เกมออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นางสาวภัทรานิษฐ์ มุสิกะประยูร นางสาวลลิตวดี ดำยศ    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

5 18p14s0010 โปรแกรมจำลองการผันน้ำลงทะเลด้วยเครื่องผลักดันน้ำ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นายอภิชาติ หีดนาคราม นางสาวเปมิกา รองเดช นายปิยพันธ์ รอดคืน นางสาวกมลพรรณ วงศ์เลิศประดิษฐ์ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 18p14s0039 เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติด้วยการสแกนสำหรับข้อสอบปรนัย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี จิราภรณ์ เมืองประทับ นางสาวอัจจิมา สินฉิม นางสาวกรกมล พนาพิทักษ์กุล    ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 18p14s0102 ระบบชุมชนฟรีไวไฟ 1 ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จิรวัฒน์ แท่นทอง นายโสภณ จันทน์ สัตพล สองสัน ปิยวิทย์ ณ พัทลุง ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

8 18p15s0060 แอปพลิเคชั่นการบริจาคโลหิต ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายธัชชัย เอ้งฉ้วน นายชูวงศ์ สีตะพงศ์ นายเฉลิมชัย บัวชุม    ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 18p15s0085 แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมด้านกีฬา ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายทศพล นวลช่วย       ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 18p15s0097 ระบบเฝ้าระวังติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
นางสาวจามิกร หิรัญรัตน์ นายทินกร บัวนวล นายพิชญะกร กันตังกุล นายปริวัธน์ อิสระธรรมกุล ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

11 18p21s0004 ห้องปริศนา เวอร์ชั่น 2 ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายวัชริศ ตันตยกุล นายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์ นายธนพงษ์ รองเดช ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 18p21s0008 เกมกลยุทธ์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนสตรีภูเก็ต - นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ นายสถาพร บางเตียว นายศานติ คงนวลใย นายพงศ์เทพ พรศิริวงศ์ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 18p22s0006 ข้าวไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวสุพิชญา จันทร์รงค์ นายกิตติวินท์ บัวสด นายศิวัช ชำนิธุระการ ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 18p22s0030 เปิดโลกธรณีเพื่อนซี้วิทยาศาสตร์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางตรีชฎา ถาวรมาศ นางสาวศลิษา จิตชาญวิชัย นางสาวปณิชา อุไรรัตน์ นางสาวธัญกมล ชุมทอง ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

15 18p22s0031 แอปพลิเคชั่นเพื่อหนุ่มสาวชาวฟิสิกส์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายอัมมาน สันติ นายอานนท์ คล้ายรุ่ง นางสาวกรัณฑรัตน์ ชมเชย ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 18p22s0042 เอสดีซี อันลี้ลับ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวจิดาภา เถรว่อง นายศุภชัย บุญเจริญ นายกฤตนัน ฉลอง ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 18p22s0096 มหัศจรรย์กล่องดนตรี ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นางสาวอินทุอร แก้วละเอียด นางสาวธิดารัตน์ ฮั่วลี้ นายปิยภัทร ดวงพัตรา ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 18p22s0105 เด็กชายจอมฉงน ผจญแดนโครงสร้างพืช ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นางพัชรา พงศมานะวุฒิ นางสาวลักษิกา คำสุข นางสาวกุลภัสสร์ อาจหาญ นางสาวณัฐมน วงษ์สมบัติ ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

19 18p23s0015 ฟาร์มฉลาด-สร้างสรรค์ท้องทะเล ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนแสงทองวิทยา - นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายพัชรพล จริงจิตร นายชญานนท์ แซ่ลี้ นายธราเทพ แซ่ลิ่ม ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

20 18p23s0081 โปรแกรมประมาณค่าพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ด้วยข้อมูลความหนาแน่นของเมฆ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี สมพร ช่วยอารีย์ นายจิราชาย สังขดวง นายฮาติม ดอเลาะ    ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

21 18p23s0082 โปรแกรมจำลองเพื่อการคำนวณแผนที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นในพื้นที่ชายฝั่ง ประเทศไทย ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสมพร ช่วยอารีย์ นางสาวลีนา รัตนชัย นายมูหามัดซอบรี ภาลวัน    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 18p23s0103 ระบบแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม - นายยูซรัน ยามิง นายอิสมาแอ หามะ       ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

23 18p31s0064 แฮชแท็ก ปรินท์ติ้ง หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุธน แช่ว่อง นายธีรภัทร สินทรัพย์ นายธันวา หนูพลอย นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

24 18p33s0056 ฟาร์มอัจฉริยะ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลายครินทร์ ภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายวัชโรทัย รุ่งแสงอโณทัย นายชญานันท์ อุดมลาภ    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

25 18p33s0068 โดรนสำรวจถ่ายภาพ บินอัตโนมัติด้วย GPS สั่งงานผ่านทาง Smartphone หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายชาญชัย ชัยชาญ นายเสกสรรค์ มั่นคง    ภาคใต้ ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 18p33s0069 โครงข่ายบลูทูธอัจฉริยะเพื่อการจัดงานในสถานที่ขนาดใหญ่ หัวข้อพิเศษ Internet of Things วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ นายสุธน แซ่ว่อง นายพนธกร เมฆินทรางกูร นายทรงยศ แมนประสาทกุล นายธนกร ภัทรภากร ภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ