กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) รอบผลงานโครงการ

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันตก

ที่ รหัส โครงการ ระดับการแข่งขัน หมวดโครงการ คณะ สถาบัน วิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค ผล

1 18p11w0003 ไอแอมโร้ด ฟิวรี่แทรฟฟิค ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายภูริวัจน์ วรวิชัยพัฒน์ นายศิรภัสร์ พรรคกลิน นางสาวฐานภา สุทธิเสงี่ยม ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

2 18p11w0006 เทลออฟนากา ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล นายภาคภูมิ ขำทวีพรหม นายณัฐวิชช์ โรจน์เจริญปรีดา ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

3 18p11w0041 เกมส่องแสงต้นกล้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายชนม์ธวัช แก้วสุวรรณ นางสาวรติมา จันเทร์มะ นางสาวพาขวัญ แก้วดวงใจ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 18p11w0051 เรื่องเล่าของ ยูนิตเวอร์ส ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาววรอนงค์ ชาญใช้จักร นางสาวณิชกุล พิพิธเวช นางสาวพิมพกาญจน์ ชื่นชูจิตต์ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 18p11w0059 เกมจำลองการฝึกขับรถ 3 มิติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายวรท ร่าเริง นางสาวชลิดา เลาสุขศรี    ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

6 18p11w0069 บ้อบโบ้ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายนววิธ ชูชัยพฤฒิพงศ์ นายณัฏฐพงศ์ มีภาค นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

7 18p11w0082 เบรนชาเลนจ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายศิวดล เจริญรัตน์       ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 18p12w0039 ระบบจำลองการฝึกเชื่อมไฟฟ้าเสมือนจริง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นางสาวภคกุล มังสุรีย์ นายจิรศักดิ์ นิยมเทศ นางสาวโศรดา ศรีไกรภักดิ์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

9 18p12w0048 โปรแกรมช่วยในการสื่อสารภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ผศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายวรุฒม์ วงษ์พิพัฒน์พงษ์ นางสาวชนินธร เกื้อกูลพิพัฒน์    ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

10 18p12w0077 กล้วยกรสอนไทย – สื่อการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายกรกช จันทร์ตรี นางสาวไอรดา เจาะสุนทร    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 18p13w0010 แอพพิลเคชั่นตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ และส่งข้อมูลผ่านคลาวด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา ปิยนุช ศิลปโชติ นายจิณณ์กวิน พงษ์ปวริศร์ นางสาวสิริกร วิเศษผลิตผล นางสาวสิริมา ิระประสิทธิ์ชัย ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

12 18p13w0018 แอพพลิเคชั่นช่วยเรียงประโยคภาษาไทยเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นางสาวจงสมร เศรษฐปราโมทย์ นางสาวธัญชนก ตันประทุมวงษ์ นางสาวบุณยอร รวยทรัพย์รุ่ง ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

13 18p13w0024 ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมโดยคลื่นไฟฟ้าสมอง ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายอภิรักษ์ หุ่นหล่อ นางสาวณัฏฐา ศิริเลิศวรกุล นางสาวสุธิดา เลิศวิริยะสวัสดิ์ นางสาวศตพร ภู่ตระกูล ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

14 18p13w0025 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช นายอติราช ตปนียทรัพย์ นายนพคุณ วชิรอังศนา นางสาวชวิศา เรืองเดช ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

15 18p13w0031 ระบบความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายดำรัส วงศ์สว่าง นายจารุพัฒน์ กุลศิริเรืองยศ นางสาววรัญญา รัตนวุฒิกุล นายพัชรพร แสงสาตรา ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

16 18p13w0049 เครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
สุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวปาลิตา ทองสมบูรณ์ นางสาวนภสร ศศิโภคา นายปริญญา ศรีสวัสดิ์เกตุ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 18p13w0056 กล้าก้าว-ระบบนำทางภายนอกอาคารเพื่อผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายวิกรม เลาหศิริ นางสาวปัณชญา บุญเสาวภาคย์ นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

18 18p13w0072 อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายพงศกร ฟูเต็มวงศ์ นางสาวปาริชาติ ปันสีคำ นายวรพล บุญตานนท์ ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 18p14w0004 โปรแกรมคัดกรองคุณภาพรูปถ่ายจอประสาทตาโดยอัตโนมัติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายพุฒิเมธ เอนกกิจพานิชย์ นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์ นายจิรัฐต์ รัตนชูสิน ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

20 18p14w0005 ระบบวิเคราะห์และจดจำรูปแบบการเดินที่ผิดปกติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายนันทวัฒน์ ประชาศรี นางสาวดวงกมล ยังแช่ม นางสาวณัฐพร ดิเรกบุษราคม ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

21 18p14w0020 ระบบการประชุมและเครื่องมือการจัดการโครงการ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวปิยนุช สินวาสนามงคล นายพุฒิพงศ์ เผือกพิพัฒน์ นางสาวอภิชญา แสนบรรดิษฐ์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

22 18p14w0044 ระบบติดตามกระเป๋าสตางค์ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ฐิตินันท์ ตันติธรรม นางสาววรางคนา วงศ์กัณหา นางสาวอัจฉราวรรณ วงศ์ณัฐธเนศ นางสาวอรวี พรหมวัง ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

23 18p14w0045 ระบบตรวจจับการบุกรุกภายในบ้านอัตโนมัติ ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายอรรถพันธ์ ดารามาศ นางสาวศศิวิมล ภัทรกิจโสภณ นายกฤษณพงศ์ เอี่ยมตระกูล ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

24 18p14w0061 เครื่องตรวจสอบลักษณะเท้า ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กำแพงแสน นางปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นายปวิธ แก้ววิเชียร นายปรัชญ์เดชา ถิ่นวิไล    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

25 18p14w0066 วิเคราะห์การตลาดในเครือข่ายสังคม ระดับนิสิต นักศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นางสาวภัสสร ลอยประสงค์ นางสาวณัฐณิชา นวลใย นางสาวนวรัตน์ เลาหวุฒิชัย ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

26 18p15w0017 โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการดูแลการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา ธันวดี สุเนตนันท์ นางสาวปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ นางสาวจรรยา พืชพันธุ์งาม นางสาววรรณิศา เสมอใจ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

27 18p15w0026 ไบค์เรดาห์ แอพพลิเคชั่นแจงเตือนอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับนักปั่นจักรยาน ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นางสาววันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นายอดิรุจ นิธิเลิศวิวัฒน์ นางสาวสุชญา เปี่ยมฤทธิไกร นางสาวอัจฉรี เริ่มมนตรี ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

28 18p15w0036 โปรเทียร์ ระดับนิสิต นักศึกษา Mobile Application เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายศิวกร พงษ์ชาญเดช นายเสฏนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 18p21w0009 เว็บแอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี - นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นายธราธร หวังธรรมมั่ง นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล นายธนชิต เส็งสาลี ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

30 18p21w0037 ไม้น้อยเปลี่ยนโลก ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี - นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล นายศรัณญ์ เจริญ นายบุชนัย พรายอินทร์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

31 18p22w0021 หนังสือแนะนำจังหวัดเพชรบุรีในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านระบบ AR บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี - นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี นางสาวชลธิชา ทีคำ นางสาววรวีร์ แตงทอง ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

32 18p23w0008 ปฏิทินโซเชียลอัจฉริยะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายยศธร เทียนรุ่งโรจน์ นายนัทธวัฒน์ กิจประเสริฐ นายพิชพจน์ รุจิระวิโรจน์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

33 18p23w0022 เว็บแอพพลิเคชันสำหรับสร้างจุดเหตุการณ์ลงบนแผนที่ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นายนวปฎล จันทร์เพ็ง นางสาวมีนา พงษ์ทวี ริชชี นางสาวศิรวจี ชาญใช้จักร ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

34 18p23w0064 โปรแกรมในการฝึกสมาธิเพื่อการพัฒนาทักษะ ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายฉัฏร สุทธิจารี นายเอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

35 18p23w0065 โปรแกรมแปลงภาษาคาราโอเกะโดยใช้สัทอักษร ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายณัชพล ศรีสังข์ นายนภัทร หลิมศิโรรัตน์ นายภูรินทร์ พิวัฒน์ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

36 18p23w0073 การตรวจสอบการคัดลอกรหัสต้นฉบับในชั้นเรียนโดยการใช้รหัสตัวอย่าง ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ นายสิรภพ สายสะอาด    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

37 18p23w0075 โปรแกรมถอดและแปลงเสียงเป็นโน้ตดนตรีที่มีหลายโน้ตพร้อมกัน ระดับนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายกฤตเมธ เกียรติกุลวัฒนา นายกฤษฏิ์ แซ่เตีย    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

38 18p32w0032 การค้นหาและจดจำข้อความบนภาพถ่ายโดยการใช้พื้นที่จุดเด่นและข้อมูลรูปร่าง หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์       ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

39 18p32w0047 การค้นหาตัวเลข หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location Detection Contest วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังสนามจันทร์ โสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวมาริสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวปทิดา แก่นเผือก    ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

40 18p33w0011 ปริ้นเตอร์อักษรเบรลล์ระบบ internet of thing หัวข้อพิเศษ Internet of Things - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ นายณวรุตม์ ไพรรุ่งเรือง นายคัคเนศ สุทธิรัตน์ นายณลงกรณ์ บุญเจริญ ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

41 18p34w0001 การเยื้องเพื่อการรู้จำภาษาธรรมชาติอย่างชาญฉลาด หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นายภัคพล พงษ์ทวี       ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง

42 18p34w0042 แขนกลคัดแยกขนาดไข่ไก่ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายธีรเดช ศรีธิมาสถาพร นายพงษ์ชิต พลกิติพันธู์ นางสาวพชรนพ เที่ยงตรง ภาคตะวันตก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

43 18p34w0063 เครื่องขายเสื้ออัตโนมัติ หัวข้อพิเศษ Artificial Intelligence Application วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กำแพงแสน ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร นางสาวศศิวรรณ วิริยพรสวัสดิ์ นายณัฐวัชร บุญเกิด    ภาคตะวันตก ผ่านได้รับทุนรอบสอง