กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศ! ขั้นตอนก่อนทำการอัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการ NSC 2017

ประกาศ! ก่อนทำการอัพโหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการ NSC 2017
โปรดใชัระบบตรวจสอบการคัดลอกและลอกเลียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบ CopyCat เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และเป็นการรับรองว่าข้อเสนอโครงการที่ส่ง
ได้ผ่านการตรวจในระบบแล้ว ซึ่งไม่ได้บังคับปฏิบัติแต่เป็นภาคสมัครใจ
ตามขั้นตอนในลิงค์นี้ [คลิก] โดย นำรายงานผลการตรวจจากระบบ CopyCat
มาแนบต่อจากปกหรือหน้า 2 ของข้อเสนอโครงการ
ทำการอัพโหลดในระบบ GENA และส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์
ไปยังศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ก่อนกำหนดการปิดรับสมัครนะครับ