กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการ
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11
(The Eleventh Youth's Electronics Circuit Contest 2012: YECC 2012)
วันที่ 20-22 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.00-19.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

การแข่งขันวันที่หนึ่ง: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555
    08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน
    09.00-09.15 น.            ชี้แจงกติกาการแข่งขันให้แก่ นักเรียน/นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
    09.15-12.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
                                     กิจกรรมประกอบวงจร  ทดสอบทฤษฎี  และตอบคำถาม
    12.00-12.45 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    12.45-17.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลงานแข่งขัน ครั้งที่ 1
    14.30-16.30 น.            พิธีการงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11


การแข่งขันวันที่สอง: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555
    08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน
    09.00-12.00 น.            - การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมประกอบวงจร  ทดสอบทฤษฎี และตอบคำถาม
                                     - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้การแข่งขัน
                                       YECC 2012) โดยให้ประกอบวงจรที่คณะกรรมการกำหนดและทดสอบ
    12.00-12.45 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    12.45-17.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลงานแข่งขัน ครั้งที่ 2

การแข่งขันวันที่สาม: วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม2555
    07.30-08.00 น.            ลงทะเบียน
    08.00-13.30 น.            ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันฯ
                                     คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน และสรุปผลการตัดสิน   
    15.00-17.00 น.            การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11