รูปแบบการแข่งขัน

     การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's  Electronics Circuit Contest: YECC 2012) ประจำปี 2555 จะจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” โดย การแข่งขัน YECC 2012 ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม  และประเภทนักเรียน

การแข่งขันประเภททีม

     ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบโครงงานและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานร่วมกับบอร์ดหน่วยประมวลผลหลัก ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (พัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว) ภายใต้หัวข้อ “รับมือภัยพิบัติ 2012” คำว่า ภัยพิบัติ ในหัวข้อดังกล่าวอาจเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านใดก็ได้  เช่น พายุ (วาตภัย) น้ำท่วม น้ำป่า (อุทกภัย) ฝนแล้ง (ทุกขภิกขภัย) สึนามิ แผ่นดินไหว  แผ่นดินถล่ม (ธรณีพิบัติภัย) ไฟป่า (อัคคีภัย) ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก คำว่า รับมือ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามช่วงขณะของเหตุการณ์ ได้แก่

1. การตรวจจับและเตือนภัย หมายถึง การตรวจจับก่อนเกิดเหตุการณ์หรือกำลังเริ่มต้นเกิดภัยพิบัติ และแจ้งเตือนผลการตรวจจับแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากภัยพิบัตินั้น เช่น ตรวจจับและเตือนภัยไฟป่า ตรวจจับและเตือนภัยแผ่นดินถล่ม ตรวจจับและเตือนภัยสึนามิ ตรวจจับและเตือนภัยน้ำหลาก
2. การช่วยเหลือ หมายถึง การเข้าไปช่วยเหลือขณะที่กำลังเกิดภัยพิบัติ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม (ขณะที่น้ำกำลังท่วม) หรือการเข้าไปช่วยเหลือขณะที่กำลังประสบภัยจากภัยพิบัติอาจ         ภัยพิบัตินั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เช่น ช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในซากตึกถล่มจากแผ่นดินไหว (ขณะที่แผ่นดินหยุดไหวแล้ว)
3. การเยียวยา หมายถึง การช่วยเหลือหรือฟื้นฟูภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในขณะที่ไม่ได้ประสบภัยจากภัยพิบัติ

    โครงงานภายใต้หัวข้อ “รับมือภัยพิบัติ 2012” ของแต่ละทีม จะต้องมีระบบรับมือกับภัยพิบัติอย่างน้อย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบตรวจจับและเตือนภัยหนึ่งระบบ และระบบช่วยเหลือหรือระบบเยียวยา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างช่วยเหลือ กับ เยียวยา) อีกหนึ่งระบบ โดยที่ระบบทั้ง 2 นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการรับมือกับภัยพิบัติชนิดเดียวกัน ผังโครงสร้างของโครงงานแสดงดังรูปด้านล่าง ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษารายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบตรวจจับและเตือนภัยจากข้อ 4 โจทย์การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 

การแข่งขันประเภทนักเรียน

     ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน YECC 2012 คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดให้มีโจทย์ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พิเศษสำหรับนักเรียน เพื่อชิงรางวัลพิเศษ “รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์” แต่ละทีมจะต้องส่งสมาชิกที่เป็นนักเรียนภายในทีม อย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ นักเรียนจะต้องประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่โจทย์กำหนดเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 6 ชั่วโมง) อุปกรณ์และวงจรสำหรับการแข่งขันประเภทนี้ นักเรียนจะได้รับในวันแข่งขัน