ระยะเวลาในการแข่งขัน

    ระยะเวลารวมในการแข่งขัน 2½ วัน แบ่งเป็น
    การแข่งขันประเภททีม
        การประกอบวงจรและทำโครงงาน               2 วัน
        การนำเสนอผลงาน                                ½ วัน
    การแข่งขันประเภทนักเรียน
        การประกอบวงจรที่กำหนด (แข่งในวันที่ 2 ของการแข่งขัน YECC)   1 วัน