รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

 การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

(The Youth Electronics Circuit Contest: YECC 2012)

ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ICT 2012)

หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีปาร์ค ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2555


NO. ค่าย eCamp คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา

1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นาย สราวุฒิ หนูแบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายเจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ

นาย กิตติพงศ์ จิณวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย ณัฐพงศ์ ราชาวุธ มัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

นาย สรวีย์ ทองเลียมนาค มัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

2 มหาวิทยาลัยบูรพา นาย นพรัตน์ นิลสำราญ ปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา นายธราธร บุญศรี

นาย นิพนธ์ สมหมาย ปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย ธฤต พงษ์เสน่ห์ มัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนระยองวิทยาคม

นางสาว ชญานิษฐ์ คำภูมี มัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนพนัสพิทยาคม

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย พุฒิไชย เลิศกุลทานนท์ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

นาย ภัควิทย์ แสงดารา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เด็กชาย กฤตวัฒน์ ภัทรเมฆานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คอมินิก

เด็กหญิง จอมขวัญ สงวนกิจพัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
นาย อวิรุทธ์ เชิญชม ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
นายนครินทร์ ศรีปัญญา

นาย อนันต์ ไชปายอด ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร


เด็กชาย จักกาย ศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี

เด็กชาย สหภูมิ สว่างศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี

5 มหาวิทยาลัยมหิดล นาย สมโภชน์ อรัญพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.เดชา วิไลรัตน์

นาย เตชสิทธิ์ ภูสมศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กชาย พงศ์อาชว์ คงพัฒน์ยืน มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นางสาว มณีรัตน์ ดีศิริสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ นาย ประเสริฐ นามเวช ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวธนพร พยอมใหม่

นาย นายกิตติพงษ์ นามวิชัย ปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

เด็กหญิง วนัทปรียา จันทร์พรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

นาย ไพรัตน์ หลงสิม มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดมศึกษาพิทยาคม

7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย ธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย

นาย เพิ่มทรัพย์ สุขแสงจันทร์ ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย เจริญ ทุนเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

เด็กชาย ธนพัฒน์ ผดุงจิตต มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา 2

8 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม นาย วัชรพล ร่วมพุ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุนทร จอนสมจิตต์

นาย วิศรุต จันทร์โอ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เด็กชาย นพรัฐ อ่อนน้อม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

เด็กชาย ศิริโชค สอดศรีจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

9 โรงเรียนพญาไท นาย ศุภดิตถ์ จิตติธรรมวัฒน์ ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางเตือนใจ วสเกษม

นาย ศิลป์ศิษฎ์ ศิริหล้า ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เด็กชาย จิรวัฒน์ อุทารกุล ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพญาไท

เด็กชาย ธนศาสตร์ พวงทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท

10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว ธนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช

นางสาว ญาดา เสริมสิริสมพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาว ธนพร พิมพ์พิสุทธิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

นางสาว ธัญชนก วัลลภาภิรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์

11 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นาย ภราดร บุญประคอง ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.เรวัต ศิริโภคาภิรมย์

นาย ทักชัณ เจริญกุล ปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย ณัฐวุฒิ แสงคร้าม มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นาย ณัฏฐนันท์ หาญวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

12 มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย วันเฉลิม จันทร์ทรง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจรัสศรี นาครินทร์

นาย วิศวะ นามวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย ศุภชัย แก้วเกลี้ยง - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

นาย วรท มาครอง - โรงเรียนจ่านกร้อง

13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย พรชะ ภูวศิริ ปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ธราดล โกมลมิศร์

นาย ปริยชาติ ไชยศรี ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ก้องภพ จันทร์สายบัว มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

นาย อังคาร วศินชนะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นาย มรุชัย วัฒนรังสรรค์ ปริญญาตรีปีที 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ประภากร สุวรรณะ

นาย กฤษดินท์ กมลพัฒนะ ปริญญาตรีปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย จิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เด็กชาย เรืองฤทธิ์ ฤทธิ์เรืองเดช มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย ศรัทธญา บุญเฉลียว ปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายนักรบ จินาพร

นาย ณัฐกร สาระพันธุ์ ปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เด็กชาย อภินันท์ กิจแสวง มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล

เด็กชาย ธนาธิป จันทร์โสภณพงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอำนาจเจริญ

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาย พิทักษ์ อรชุม ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

นาย พีรพงษ์ เจริญสันติสุข ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ทิวัตตถ์ คำมาก มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เด็กชาย ธรธรรม จินากูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย