คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ในการจัดการแข่งขันได้กำหนดให้แข่งขันเป็นทีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 4 คนดังนี้

1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็น Staff ค่าย NECTEC e-Camp
     และในกรณีที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน YECC มาก่อนนี้
     ต้องเคยเข้าแข่งขันมาแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง (เท่านั้น) จำนวน  2 คน
     และสมาชิกของทีมทั้งสองคนนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ด้วย
     มีความรู้ภาษา c หรือ asm
     สามารถวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
     สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับงานประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์

2.  นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วม NECTEC e-Camp ประจำปี 2554
     และไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน YECC มากก่อนนี้ จำนวน  2 คน