ข้อกำหนดในการแข่งขัน

1  ข้อกำหนดทั่วไป
    1.1 อนุญาตให้นำตำรา เอกสาร หรือ datasheet เข้าบริเวณแข่งขัน
    1.2 อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวเข้ามาใช้งานได้ทีมละ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม จัดทำเอกสาร หรืออ่านเอกสารเท่านั้น
    1.3 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    1.4 แต่ละทีมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ำจำเป็นสำหรับทำโครงงานเอง ภายในงบที่กำหนด และนำมาในวันแข่งขัน ยกเว้นอุปกรณ์สำหรับประกอบบอร์ดควบคุม
    1.5 แต่ละทีมนำ ICD2 หรือ CEDK-ICD มาเอง
    1.6 แต่ละทีมนำ Adaptor DC 12 V ที่ใช้กับบอร์ดควบคุมมาเอง
    1.7 ให้ใช้ Tools สำหรับเขียนโปรแกรม (coding, compile, debug, program) ตามที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ Tools อื่นจากคณะกรรมการก่อนเริ่มการแข่งขัน (รายละเอียดดูภาคผนวก ข. Tools สำหรับพัฒนา)
    1.8 ให้ใช้เครื่องมือสำหรับประกอบวงจรตามที่คณะกรรมจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
    1.9 มีจุดบริการ Oscilloscope และเบิกอุปกรณ์สำหรับบอร์ดควบคุม รวมถึงสาย Wire Wrap, AWG #22, AWG #26, ที่เข้าหัว RJ, ที่เข้าหัวสายแพ

2  ข้อกำหนดในการทำโจทย์การแข่งขัน
    2.1 นักเรียนเป็นผู้ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นักศึกษาสามารถให้คำแนะนำได้
    2.2 นักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้เขียนซอฟท์แวร์
    2.3 โจทย์แต่ละช่วงจะต้องส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

3  ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงาน
    3.1 มีเวลาในการนำเสนอผลงานรวม 15 นาที
    3.2 นักเรียนเป็นผู้นำเสนอผลงานเท่านั้น
    3.3 นักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ตอบคำถามจากคณะกรรมการ