ผลการแข่งขัน

 ผลการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11 (Youth Electronics Circuit Contest: YECC 2012)

รางวัล ทีมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จาก ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา ชื่อโครงงาน สถานะ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 นายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงงานระบบบริหารจัดการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้เข้าแข่งขัน

2 นายเพิ่มทรัพย์ สุขแสงจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าแข่งขัน

3 นายเจริญ ทุนเจริญ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ผู้เข้าแข่งขัน

4 เด็กชายอนุสรณ์ ชนะสงคราม โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ผู้เข้าแข่งขัน

5 อาจารย์ดุสิต ธนเพทาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 นายพชระ ภูวศิริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการรับมือภัยพิบัติ 2012 ผู้เข้าแข่งขัน

2 นายปริยชาติ ไชยศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าแข่งขัน

3 นายก้องภพ จันทร์สายบัว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้เข้าแข่งขัน

4 นายอังคาร วศินชนะชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้เข้าแข่งขัน

5 อาจารย์แสงเดือน โปธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท มหาวิทยาลัยบูรพา 1 นายนพรัตน์ นิลสำราญ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงงานแจ้งภัยทันทีหนีท่วงทัน ผู้เข้าแข่งขัน

2 นายนิพนธ์ สมหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เข้าแข่งขัน

3 เด็กชายตะวัน เหล็กงาม โรงเรียนระยองวิทยาคม ผู้เข้าแข่งขัน

4 นายธฤต พงษ์เสน่ห์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ผู้เข้าแข่งขัน

5 อาจารย์ธราธร บุญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา 5,000 บาท มหาวิทยาลัยบูรพา 1 นายนพรัตน์ นิลสำราญ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงงานแจ้งภัยทันทีหนีท่วงทัน ผู้เข้าแข่งขัน

2 นายนิพนธ์ สมหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เข้าแข่งขัน

3 เด็กชายตะวัน เหล็กงาม โรงเรียนระยองวิทยาคม ผู้เข้าแข่งขัน

4 นายธฤต พงษ์เสน่ห์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ผู้เข้าแข่งขัน

5 อาจารย์ธราธร บุญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 5,000 บาท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 นางสาวธนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงงาน Protection For Village Center (PFVC) ผู้เข้าแข่งขัน

2 นางสาวธนพร พิมพ์พิสุทธิกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าแข่งขัน

3 นางสาวธัญชนก วัลลภาภิรมย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ผู้เข้าแข่งขัน

4 นายธัญญชาติ เกียรติศักดิ์โสภณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ผู้เข้าแข่งขัน

5 อาจารย์ต้าย บัณฑิตศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลดีเด่นระบบช่วย เหลือหรือเยียวยา ทุนการศึกษา 5,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 นายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงงานระบบบริหารจัดการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้เข้าแข่งขัน

2 นายเพิ่มทรัพย์ สุขแสงจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าแข่งขัน

3 นายเจริญ ทุนเจริญ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ผู้เข้าแข่งขัน

4 เด็กชายอนุสรณ์ ชนะสงคราม โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ผู้เข้าแข่งขัน

5 อาจารย์ดุสิต ธนเพทาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลเยาวชนยอด นักอิเล็กทรอนิกส์ ทุนการศึกษา 5,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 นายภราดร บุญประคอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รางวัลที่นักเรียนประกอบวงจรควบคุมการสูบน้ำออกจากบ้านขณะประสบปัญหาอุทกภัย ผู้เข้าแข่งขัน

2 นายทักชัณ เจริญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้เข้าแข่งขัน

3 นายณัฐวุฒิ แสงคร้าม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ผู้เข้าแข่งขัน

4 นายณัฏฐนันท์ หาญวงศ์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ผู้เข้าแข่งขัน

5 อาจารย์เรวัต ศิริโภคาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ทุนการศึกษา 5,000 บาท มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 นายมรุชัย วัฒนรังสรรค์ มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงงาน Conflagrant Protection ผู้เข้าแข่งขัน

2 นายกฤษดินท์ กมลพัฒนะ มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เข้าแข่งขัน

3 นายจิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบดินเดชา 2 ผู้เข้าแข่งขัน

4 เด็กชายเรืองฤทธิ์ ฤทธิ์เรืองเดช โรงเรียนกรงเทพคริสเตียน วิทยาลัย ผู้เข้าแข่งขัน

5 อาจารย์ประภากร สุวรรณะ มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ที่ปรึกษา