สรุปคำแนะนำและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1. ศึกษาคู่มือการแข่งขันอย่างละเอียด ศึกษาผังวงจรของบอร์ดควบคุมหลักของปีนี้จากภาคผนวก ก. และศึกษาผังวงจรของบอร์ดควบคุม YECC 2012 จากคู่มือการแข่งขันปี 2012 ก่อนส่งข้อเสนอระบบที่จะนำมาประกอบและแข่งขันในวันแข่งขัน (กรณีที่ทีมใดมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บอร์ด YECC 2012 ติดต่อ คุณเจษฎา ตามรายละเอียดในหัวข้อการติดต่อ)
2. ศึกษาการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาโครงงานจากภาคผนวก ข.
3. ออกแบบโครงงาน
4. หลังจากออกแบบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งสรุปรายละเอียดโครงงานตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ค. และlist รายการอุปกรณ์ที่จะสั่งซื้อ ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ง. ส่งกลับมาที่คุณนวลปรางค์ ตาม email ในหัวข้อการติดต่อ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2556
5. คณะกรรมการจะแจ้งผลอนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์กลับไปยังแต่ละทีม ภายในวันที่ 17 มกราคม 2556 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้สั่งซื้อเอง และสามารถสั่งซื้อได้เฉพาะรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โดยงบประมาณค่าอุปกรณ์ไม่เกิน 2,000 บาท/ทีม
6. ตรวจสอบรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเดินทางมาแข่งขัน ดังนี้ อุปกรณ์สำหรับประกอบบอร์ดเพิ่มเติมและแผ่นลายวงจรหรือแผ่นลายวงจรอเนกประสงค์ของบอร์ดเพิ่มเติม (ผู้เข้าแข่งขันอาจนำบอร์ด YECC 2012มาด้วยได้ แต่อนุญาตให้ใช้เพื่อการทดสอบเท่านั้น), เอกสาร คู่มือ หรือตำราที่จำเป็นสำหรับการทำโครงงาน, คอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง, สาย adapter DC 12 V สำหรับจ่ายพลังงานให้กับบอร์ดควบคุมหลัก, ICD2 หรือ CEDK-ICD ที่เนคเทคเคยแจกให้กับค่าย eCamp จากการแข่งขันปีก่อนหน้า ในการแข่งขันปีนี้ คณะกรรมการไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือพัฒนาชุดอื่น (สำหรับทีมที่ไม่มี ICD2 หรือ CEDK-ICD ให้ ติดต่อคุณเจษฎา ตามข้อหัวข้อการติดต่อ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556)
7. จัดทำโปสเตอร์ขนาด 20x30 นิ้ว เพื่ออธิบายโครงงานที่ทำแก่บุคคลทั่วไป และส่งไฟล์โปสเตอร์ที่ คุณนวลปรางค์ ตาม email หัวข้อการติดต่อ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
8. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือปัญหาการใช้บอร์ดควบคุม ติดต่อคุณเจษฎา ตามหัวข้อการติดต่อ