ระยะเวลาในการแข่งขัน

    ระยะเวลารวมในการแข่งขัน 2½ วัน แบ่งเป็น
    การแข่งขันประเภททีม
          การประกอบวงจรและทำโครงงาน                                     2 วัน
          การนำเสนอผลงาน                                                      ½ วัน
          การแข่งขันประเภทนักเรียน
    การประกอบวงจรที่กำหนด (แข่งในวันที่ 2 ของการแข่งขัน YECC)        1 วัน