รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัยรอบชิงชนะเลิศ

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12 (Youth's Electronics Circuit Contest :YECC 2013)

ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

ลำดับ ค่าย eCamp คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับชั้น สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย ถิรวัฒน์ บุรีเทศน์ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

นางสาว วัศพล ธีรวนพันธุ์ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เด็กชาย ศศิ สุริยจันทราทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3


เด็กหญิง ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล มัธยมศึกษาปีที่ 2


2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาว ฐิตา วิโรจน์บริสุทธิ์ ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดุสิต ธนเพทาย

นาย ณัฐฐ หอมดี ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เด็กชาย คริษฐ์ ชลพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตประสานมิตร

เด็กชาย กานต์ เดียวสุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2

3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย ชนาธิป ร้องกาศ ปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวแสงเดือน โปธา

นาย กีรฉัตร ตันตราพล ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย สุฒฒิวิส มหามิตร มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

นาย เอกรินทร์ เมฆมนเฑียร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นาย ณัชพล พัววงศ์ฤทธิชัย ปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร

นาย กษิดิศ วีระศิริ ปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เด็กชาย ธนายุทธ ชัยวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชนันทาวารสามเสนวิทยาลัย 2

เด็กชาย ธนกฤต มโนนพคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชนันทาวารสามเสนวิทยาลัย 2

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นาย กิตติธัช อานามนารถ ปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายทนงศักดิ์ มากทอง

นาย ภูวดล ปิ่นโพธิ์ ปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นาย วัชรพงษ์ จีนกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิศราธิบดี

นาย สรวิศ ขันทองคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิศราธิบดี

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ นาย ยุทธนา เพิ่มอุตสาห์ ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว

นาย ธนภัทร โพงไชยราช ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

เด็กชาย เจตพล ปวนจอก มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

เด็กชาย วรรณธัช วงค์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นาย อนันต์ ไชยปายอด ปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นายนครินทร์ ศรีปัญญา

นางสาว น้ำฝน ทรัพย์สมาน ปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เด็กชาย จักริน นันทดิลก มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ โชคโสด มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาย ชวลิต คิดถูก ปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กชาย สมปราชญ์ ดีจอหอ มัธยมศึกษา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

เด็กชาย วุฒินันท์ ก้อนทองดี มัธยมศึกษา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

9 มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย วิศวะ นามวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช

นาย วันเฉลิม จันทร์ทรง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย ศิริพงศ์ ภู่สวรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นาย สุชาครีย์ ศรีสุขพร้อม มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

10 มหาวิทยาลัยบูรพา นาย ทรงพล จำเนียรทรง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา นายธราธร บุญศรี

นาย พงศกร มรรคไพบูลย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชาย จิรพงศ์ ชโลธรพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

เด็กชาย ประเสริฐ ฉิมพลิกานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาคม

11 มหาวิทยาลัยมหิดล นาย ณัฐกร ช่วยเพชร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.เดชา วิไลรัตน์

นาย ณัฐวุฒิ พนมการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กหญิง ณิชารีย์ รุจิโรจน์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล

เด็กหญิง ปาณพิมพ์ สมิทธาพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว ชนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช

นางสาว ฤทัยชนนี ตันติวิท ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาว เปมิกา บุญจันทรฺ มัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง

นางสาว ทิพกัญญา แสงแก้วสุข มัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง

13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นาย ภาณุวัฒน์ เบ่งเพชร ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์

นาย วีระยศ คนดี ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย เจตพล สีลาราม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายนักรบ จินาพร

นาย ปณิธาน ปวลิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย กฤษดากร เครือวัลย์ มัธยมศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นาย กิตติเดช สายมาตย์ มัธยมศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

15 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม นาย วิศรุต จันทร์โอ ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุนทร จอนสมจิตต์

นาย อรรถพล เสือน้อย ปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เด็กชาย สุทธิรักษ์ แสงอ่อน ประถมศึกษา โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

เด็กหญิง ออม ศรีฟอง ประถมศึกษา โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

16 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก นาย ปิยพัทธ์ ชื่นอารมย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางเตือนใจ วสเกษม

นางสาว อัจจิมา อมตังค์ตระกูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เด็กชาย ณัฐภัทร ทิวาเวช ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

เด็กชาย วุฒิ กิติกุลวรากร ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

17 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นาย กฤษดินท์ กมลพัฒนะ ปริญญาตรีปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ประภากร สุวรรณะ

นาย กนต์ธร พงศ์สุรชีวิน ปริญญาตรีปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาว กนกรัตน์ เหล่าอารีรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

นางสาว อนุตตรีย์ ธูปเหลือง มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์