การติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1.  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ กติกา หรือปัญหาทางเทคนิค
     เจษฎา กาญจนะ  โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2541

2.  รายละเอียดทั่วไป
     นวลปรางค์ เฉลิมพักตร์  โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2328
     นิรมล ประทีปะจิตติ  โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2326