เกณฑ์การให้คะแนน

1  เกณฑ์การให้คะแนนประเภททีม

 

รายการ

คะแนน

1.1 บอร์ดควบคุม

 • ฮาร์ดแวร์ (30 คะแนน)

 • ซอฟท์แวร์ (10 คะแนน)

40

1.2 ระบบรวม แบ่งออกเป็น

 

รายการ

คะแนน

1.2.1 ความสมบูรณ์ของโครงการ

 • ความเข้าใจการทำงานของระบบ

- ฮาร์ดแวร์ (4 คะแนน)

- ซอฟท์แวร์ (4 คะแนน)

 • สมบัติของระบบ

- ครบถ้วนตามข้อเสนอโครงงาน (2 คะแนน)

- ทำงานได้ถูกต้อง (3 คะแนน)

- ความซับซ้อนของระบบ (2 คะแนน)

- จำนวน features ที่มี (2 คะแนน)

 • โมเดล

  - ความสวยงาม (1 คะแนน)

  - สามารถสาธิตได้ครบทุกแนวคิด (2 คะแนน)

20

1.2.2 ภาพรวมโครงการ

 

รายการ

คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์

4

ความปลอดภัยในการใช้งาน

2

ประโยชน์

4

 

 

 

 

 

10

 

30

1.3 รายงานสรุปโครงการ

10

1.4 การนำเสนอผลงาน

10

1.5 คะแนนพิเศษอื่น ๆ

 • ตรงเวลา (2 คะแนน)

 • ความสะอาดเรียบร้อยขณะแข่งขัน (2 คะแนน)

 • ความปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน (2 คะแนน)

 • ตอบคำถามจากพิธีกร (4 คะแนน)

10

หมายเหตุ
     1. คะแนนข้อ 1.5 เป็นคะแนนอิงกลุ่ม โดยคิดคะแนนของทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 100%    
         หรือคะแนนเต็ม
     2. มีการหักคะแนนในกรณีที่ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบลงบนบอร์ดควบคุมเสียหาย


2  เกณฑ์การให้คะแนนประเภทนักเรียน
    2.1. กรรมการจะตรวจให้คะแนนเฉพาะผลงานที่สามารถทำงานถูกต้องและครบถ้วนตามโจทย์
           การแข่งขัน และส่งทันภายในเวลาที่กำหนด
    2.2. คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ความเรียบร้อยในการบัดกรี ความเรียบร้อยในการจัด
           วางตำแหน่งอุปกรณ์ และความเรียบร้อยของการเดินสาย
    2.3. กรณีที่ผลงานที่ได้ที่ 1 มีคะแนนเท่ากัน ผลงานที่ส่งก่อนเป็นฝ่ายชนะ