ผลการแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12

(Youth's Electronics Circuit Contest : YECC 2013)

รางวัล โครงงาน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทีม

รางวัลที่ 1
ทุนการศึกษา
30,000 บาท
“Aged Care Management System” 1. นาย กฤษดินท์ กมลพัฒนะ นายประภากร สุวรรณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง


2. นาย กนต์ธร พงค์สุรชีวิน

3. นางสาว กนกรัตน์ เหล่าอารีรัตน์

4. นางสาว อนุตตรีย์ ธูปเหลือง

รางวัลที่ 2
ทุนการศึกษา
20,000 บาท
“ชรา SMART SYSTEMS ” 1. นางสาว ธนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล นายต้าย บัณฑิตศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. นางสาว ฤทัชนกนี ตันติวิท

3. นางสาว เปมิกา บุญจันทร์

4.นางสาว ทิพกัญญา แสงแก้วสุข

รางวัลที่ 3
ทุนการศึกษา
10,000 บาท
เครื่องตรวจวัดสุขภาพผู้สูงอายุแบบพกพา 1. นาย วิศวะ นามวงษ์ นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. นาย วันเฉลิม จันทร์ทรง

3. นาย ศิริพงศ์ ภู่สวรรค์

4.นาย สุชาครีย์ ศรีสุขพร้อม
รางวัลความคิดสร้างสรรค์
ทุนการศึกษา
5,000 บาท
“ ตู้ยาคุณยาย ( medicine cupboard FOR grandmother ) ” 1.นายนฤพนธ์  ถาวารี  นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ


2.นายณัฐพงศ์   แก้วโม่ง    

3.เด็กชายเจตพล ปวนจอก

4.เด็กชายจตุพร   ร้องเสียง

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
ทุนการศึกษา
5,000 บาท
เครื่องตรวจวัดสุขภาพผู้สูงอายุแบบพกพา 1. นาย วิศวะ นามวงษ์ นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. นาย วันเฉลิม จันทร์ทรง

3. นาย ศิริพงศ์ ภู่สวรรค์

4.นาย สุชาครีย์ ศรีสุขพร้อม

รางวัลโครงงานดีเด่น
ทุนการศึกษา
5,000 บาท
ระบบแจ้งเตือนคนล้มและ อุปกรณ์วัดชีพจรจากนิ้วมือ 1. นางสาว ฐิตา วิโรจน์บริสุทธิ์ ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. นาย ณัฐฐ หอมดี

3. เด็กชาย คริษฐ์ ชลพันธุ์

4. เด็กชาย กานต์ เดียวสุรินทร์

รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์
ทุนการศึกษา
5,000 บาท
รางวัลที่นักเรียนประกอบวงจรควบคุม
“การเตือนความเปียกชื้นของผ้าอ้อมผู้สูงอายุ”
1. นาย วิศวะ นามวงษ์ นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. นาย วันเฉลิม จันทร์ทรง

3. นาย ศิริพงศ์ ภู่สวรรค์

4.นาย สุชาครีย์ ศรีสุขพร้อม

รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)
ทุนการศึกษา
5,000 บาท
เครื่องเตือนการกินยา 1. นาย ถิรวัฒน์ บุรีเทศน์ รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นางสาว วัศพล ธีรวนพันธุ

3. เด็กชาย ศศิ สุริยจันทราทอง

4. เด็กหญิง ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล