คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 4 คนดังนี้
         2.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็น Staff ค่าย NECTEC e-Camp
 และเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน YECC มาแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง จำนวน 2 คน
         2.2  นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วม NECTEC e-Camp ประจำปี 2555
 และไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน YECC มากก่อนนี้ จำนวน 2 คน

    สมาชิกภายในทีมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         มีความรู้ภาษา c หรือ asm
         สามารถวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
         สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับงานประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์