โจทย์การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

โจทย์การแข่งขันประเภททีม
     1. ผู้เข้าแข่งขันประกอบบอร์ดควบคุม YECC 2013 เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเขียนโปรแกรมควบคุมพื้นฐานตามที่กำหนดได้ โดยโจทย์การเขียนโปรแกรมของปีนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจจับสัญญาณชีพจรจำลอง และสามารถแสดงผลข้อมูลบางอย่างของสัญญาณ เช่น คาบเวลา หรือข้อความแสดงความผิดปกติของสัญญาณ บนจอ LCD ได้ ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเว้นพอร์ต ดิจิทัล I/O ของบอร์ดประมวลผลหลักไว้ 1 บิต เพื่อต่อเข้ากับวงจรกำเนิดสัญญาณชีพจรจำลอง (สัญญาณดิจิทัลพัลซ์) ซึ่งผู้จัดการแข่งขันจะเตรียมเอาไว้ให้ในวันแข่ง
     2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่เหลือตามโครงงาน “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ” ที่แต่ละทีมได้ออกแบบและเสนอมา เพื่อให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ภายใต้งบประมาณ 2,000 บาท อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ หมายถึง การนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสมองกลฝังตัวมาใช้ในการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยแต่ละทีมสามารถกำหนดสถานการณ์ได้เอง
     3. เขียนรายงานสรุปผลโครงงาน
     4. นำเสนอผลงานและตอบคำถามจากคณะกรรมการ มีเวลากลุ่มละ 15 นาที

โจทย์การแข่งขันประเภทนักเรียน
    นักเรียนจะได้รับวงจรและอุปกรณ์สำหรับแข่งขันในวันที่ 2 ของการแข่งขัน ในการแข่งขันประเภทนี้ นักเรียนจะต้องประกอบวงจรลงบนแผ่นพริ้นท์อเนกประสงค์ หลังจากที่นักเรียนได้รับวงจรแล้ว สามารถนำวงจรไปขอคำแนะนำจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยประจำกลุ่มได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ก่อนเริ่มประกอบวงจรเท่านั้น หลังจากเริ่มประกอบวงจร นักเรียนจะต้องเป็นผู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง