รูปแบบการแข่งขัน

    การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's  Electronics Circuit Contest: YECC 2013) ประจำปี 2556 จะจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) โดยการแข่งขัน YECC 2013 ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม  และประเภทนักเรียน

    การแข่งขันประเภททีม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบโครงงานและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานร่วมกับบอร์ดหน่วยประมวลผลหลัก ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (พัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว) ภายใต้หัวข้อ “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ” (Electronics for an Aging Society) ซึ่งเป็นการนำอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวมาช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านใดด้านหนึ่งตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แต่ละทีมกำหนด

    การแข่งขันประเภทนักเรียน ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน YECC 2013 คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดให้มีโจทย์ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พิเศษสำหรับนักเรียน เพื่อชิงรางวัลพิเศษ “รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์” แต่ละทีมจะต้องส่งสมาชิกที่เป็นนักเรียนภายในทีม อย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีรูปแบบการแข่งขันคือ นักเรียนจะต้องประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่โจทย์กำหนดเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 6 ชั่วโมง) อุปกรณ์และวงจรสำหรับการแข่งขันประเภทนี้ นักเรียนจะได้รับในวันแข่งขัน