YECC13

YECC2014

ประกาศเกี่ยวกับการรับเงินรางวัลของการแข่งขัน YECC 2014

การรับเงินรางวัล กำหนดให้ตัวแทน 1 คน (ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา) ภายในทีมเป็นตัวแทน
ในการรับเงินรางวัล โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายในชื่อของผู้ที่เป็นตัวแทนในการรับเงินรางวัล
คือ 1. ใบสำคัญรับเงิน ของศูนย์ฯ [ใบสำคัญรับเงิน YECC2014]
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) เท่านั้น 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ซึ่งเอกสารในข้อ 2. และข้อ 3. ต้องลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย

โดยศูนย์ฯ ขอให้จัดเตรียมเอกสารข้างต้น ส่งทางไปรษณีย์มาที่
นางสาวนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์
งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
(เอกสารับเงินรางวัล YECC2014)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ YECC 2014

มาแล้วครับ สำหรับรายละเอียดและข้อกำหนดสำหรับการจัดทำ Poster นำเสนอผลงาน
ประจำ "การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13 : YECC 2014"
โดยสามารถโหลด Poster Template ได้แล้ว คลิกตามลิงค์นี้ได้เลยครับ
[YECC 2014-Template]

ประกาศด่วน! จากคณะกรรมการ การแข่งขัน YECC 2014

กำหนดให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันต้องไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น
หรือหากจำเป็นต้องให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียนคนนั้นๆ
จะต้องเข้าค่าย eCamp ในขณะศึกษาอยู่ชั้น ม.3 และเลื่อนระดับการศึกษาเป็นชั้น ม. 4
ในช่วงที่มีการแข่งขัน YECC 2014 พอดีเท่านั้น

ทั้งนี้ หากท่านประสบปัญหาในการนำส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน โปรดติดต่อที่ คุณนิรมล
ประทีปะจิตติ โดยเร็วที่สุดหรือภายในน้อย 5 วันก่อนแข่งขัน
เพราะหากพบการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันที่ผิดกติกาในวันแข่งขัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันทีมของท่านได้ตามดุลยพินิจ

ทั้งนี้ จากข้อกำหนดในคู่มือการแข่งขันที่ระบุให้ [คู่มือการแข่งขัน]
"คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดให้ใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรม
ตามที่ได้กำหนดไว้ใน “ภาคผนวก ข. เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม”
หรือเครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่อนุญาตเพิ่มเติมเท่านั้น
คณะกรรมการสามารถให้การสนับสนุนหรือคำปรึกษาสำหรับเครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
สำหรับเขียนโปรแกรมที่กำหนดไว้เท่านั้น" คณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบว่า
ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายตลอดการแข่งขัน

ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC 2013) ที่ผ่านมา

ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13 (YECC 2014)
เืพื่อเป็นแรงบรรดาลใจให้แก่น้องสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมงานได้ ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12 (YECC 2013) ที่ผ่านมามาให้ชมกันจ้า
แล้วพบกันในอีกไม่ช้านี้นะ