ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน

(1) ศึกษาคู่มือการแข่งขันอย่างละเอียด ศึกษาผังวงจรของบอร์ดควบคุมสำหรับการแข่งขันในปีนี้ใน “ภาคผนวก ก. วงจรบอร์ดควบคุม” และศึกษาผังวงจรของบอร์ดควบคุม YECC 2013 จากคู่มือการแข่งขันปี 2013 ก่อนส่งข้อเสนอโครงงานและรายละเอียดของอุปกรณ์สำหรับนำมาประกอบบอร์ดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน
(2) ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมและทำโครงงานจาก “ภาคผนวก ข. เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม”
(3) ออกแบบโครงงานภายใต้งบประมาณค่าอุปกรณ์ไม่เกิน 2,000 บาท
(4) ส่งสรุปรายละเอียดโครงงานตามแบบฟอร์มใน “ภาคผนวก ค. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงงาน” และส่งรายการอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับประกอบบอร์ดเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มใน “ภาคผนวก ง. แบบฟอร์มรายการอุปกรณ์” มาที่ e-mail คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2557
(5) คณะกรรมการจะแจ้งผลการอนุมัติโครงงานกลับไป ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557
(6) ผู้เข้าแข่งขันสามารถจัดหาหรือสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับทำโครงงานได้ตามรายการที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
(7) ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนเดินทางมาแข่งขัน เช่น
     อุปกรณ์สำหรับประกอบบอร์ดเพิ่มเติม
     เอกสาร คู่มือ หนังสือ
     คอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรม ทำรายงาน หรืออ่านเอกสาร ไม่เกิน 1 เครื่อง
     Adapter จ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 V
     ICD2 หรือ CEDK-ICD (NECTEC เคยแจกให้แก่ค่าย e-Camp)
     อื่นๆ
(8) จัดทำโปสเตอร์ขนาด 20X30 นิ้ว สำหรับใช้เป็นสื่อเสนอโครงงานแก่บุคคลทั่วไป และส่งไฟล์โปสเตอร์มาที่ e-mail คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
(9) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือปัญหาการใช้บอร์ดควบคุม ติดต่อคุณเกสร กาลจิตร์