รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

 
รายชื่อโครงงงานผู้เข้าแข่งขัน

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13 (Youth's Electronics Circuit Contest :YECC 2014)

ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

ลำดับ ค่าย eCamp โครงงาน คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา

2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ป้่ายรถเมล์อัจฉริยะ นาย ดนุสรณ์ สลับสี มหาวิทยาลัยนเรศวร นายสุวิทย์ กิระวิทยา

นาย นนทกรณ์ มางิ้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กหญิง แพรไหม มากมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

เด็กหญิง นภัสสร จาดพุ่ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สี่แยกอัจฉริยะ (Smart Traffic) นาย ชาคร ฐิติชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

นาย ณัฐวุฒิ แสนสุภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิง อรณิชา เทพวิชิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์นครราชสีมา

เด็กชาย ปณต วัชรมัยสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ
(Autonomous Traffic Light System)
นาย ถิรวัฒน์ บุรีเทศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี

นาย พงษ์ฐกร ติณวรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เด็กหญิง นรกร เกษมสุทธิกูล โรงเรียนสตรีวิทยา

เด็กชาย วรากร ก้อนศิลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์บางบอน

6 มหาวิทยาลัยมหิดล Save time save energy นาย ภัทรดนัย กีรติวุฒิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.เดชา วิไลรัตน์

นาย ธนวัฒน์ คำแน่น มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กหญิง ทวีพร เศรษฐปราโมทย์ โรงเรียนวาสุเทวี

เด็กชาย สุเมธ นนทะวงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

7 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ระบบนับคนขึ้นลงเรือโดยสารสาธารณะ
(The system counter citizen in public boat)
นาย สถาพร จรรยาดำรงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุนทร จอมสมจิตต์

นาย ศิรชัช ศิริเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เด็กหญิง ญาณินท์ ยงยุทธกนกพร โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

เด็กหญิง เกศราภรณ์ ทองเพชร โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

8 โรงเรียนพญาไท ระยะปลอดภัย (Distance Security) นางสาว นารีรัตน์ ศรีวุฒิปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ไพศาล สนธิกร

นางสาว อัจจิมา อมตังค์ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เด็กหญิง วิมล คนว่อง โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

เด็กชาย จิรเมธ ปิยะนราธร โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สี่แยกอัจฉริยะ (Genius Traffic Controller) นาย กนต์ธร พงค์สุรชีวิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ประภากร สุวรรณะ

นาย อัครินทร์ ชินวงศ์สมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย กฤตเมธ สุขสมประสงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นาย พิศุฒฆ์ สมานชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

10 มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบควบคุมการผ่านทางอัจฉริยะ (Intelligent Access control) นาย พงศกร มรรคไพบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายธราธร บุญศรี

นาย ทรงพล จำเนียรทรง มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กหญิง นิโลบล วิริยกิจจา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

เด็กชาย วรเมธ ชัยวัฒนพงศ์ โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง

11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Traffic light for your life นางสาว ธัญณัฐ เหลืองอมรสิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช

นางสาว นันทัช เรืองศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาว ศุภณัฐ คมจักรพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์

นางสาว ศุจิกา คมจักรพันธุ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์